Shopping Cart

Die Top Produkte - Finden Sie hier die Magine fire tv stick entsprechend Ihrer Wünsche

ᐅ Unsere Bestenliste Feb/2023 - Ausführlicher Produktratgeber ★Ausgezeichnete Geheimtipps ★ Beste Angebote ★: Alle Preis-Leistungs-Sieger → Direkt vergleichen.

Magine fire tv stick - 「福井の方言愛着ましましプロジェクト」始動 旗振り役に俳優・津田寛治さん

SOM32SR 322 SOR IS'olace-v-Aliwin. Solar-a-Nauukol sa araw. Sold-v. imp. v. p. p. -Ipinagbili; nagbili. Solder-n-Panghinang. - tinga. Solder-v-Hinangin; manghinang. Soldier-n-Sundalo, kawal. Soldier-v Magsundalo. Soldierly-a. Parang sundalo. Soldiery-a-Pagsusundalo. Sole n-Suelas nk sapatos. SolevIlagay ng suelas. Sole-a-Bugtong-; nagiisa; wiang kasama; tanging. Solely-adv. -Lamang tangi. Solemn-a Pormal. - dakila; magalang. Solemnity-n Kapormalan; kadakilaan; galang. Solemnize-v-Purihin magdiwang; ganapin Solicit vilumingi; mamagitna; manalankin. Solicitation-n-Daing; hingi; panalangin; pamamagitan. Solicitor-n. Ang namamagitan; taga hinki 6 parnagitan. Soiicitous-a-Maingat; makalinga; masikap. Solicitude-n Ingat; kalinka; pagkakalinga. Solid a-Masinsin, matigas; buo at paikpik; Tipi; matibay. Solid-n Ano mittenmang bagay na malaman. Solidify-v-Patigasin. Solidity-n-Kasinsinan; katibayan; tigas; tipi. Solidly-adv. -Matipi. Solidness-n-Kasinsinan; tigas; katigasan; pagkatipi: Indianerzelt. Soliloquize-v-Magsalita sa sarili. Soliloquy-n Pagsalita sa sarili. Solitaire-n Soltario. Solitary-a-Magiisa; bugtong; walang kasama; natatangi. Solitude-n-Pagkaisa; kaisahan; p ag katangi; katangihan. Soluble a Matutunaw, tunawin; madaling saysayin. Solus-a-Nagiisa, bugtong. Solution-n Kasaysayan; kalI i wa na ga n; pagtatangal. Solven-v_- aysayin; magsaysay; gawin. Solvencyn-n Kalagayan makababayad ang utang. Solvent-a-Makababayad ang magine fire tv stick utang. Solvent-n-Ang tawong mnakabayad ang I kaniyang utang. Somber-a-Mapanglaw; malungkod. Some-n-Ihang; mga ilan. Some body-n Sinoman. Some how Identifizierung. -Sa anomang paraan. Some one-n Sinoman; alinman balang na. Some thiing-n-Anoman; anoilang bagay. Some Thaiding Personenkontrolle. Kaunti Some time-n-! ', a ilang panahion. bome time-adv. -Noong panahon. Some times-adv. Maminsanminsanrin anakanaka. Some what-adv. -Mahigit ku magine fire tv stick mulang. Some where-a-Saan mian. Somnambulism-n Pag lalakad kiing matulog. Somnambulist-n-Ang lumalakad nk miatulog. Somnolence-Somnolency magine fire tv stick n Antok. Somnolent a-Nag aantok. Son n Anak na lalaki. Sonant a Nauukol. magine fire tv stick sa tunog, miatuinog. Sonant-n Voces; tunog. Sonata-n-S~onata. Song-n Kanta; awit; Dalit. Songster-n Anag lalaking marunong komanta. Songstress n Babaying palaging kunmakanta. Son-in law-n Manugang na lalaki. Sonnent n Awit:, Dalit. Sonorous-a-Mataginting. matunog. Son ship-n-Kalagayang anak. Soon Feststellung der identität. -Agad; agad agad-, dagli: pag, daka sa isaing dali. Soot n-Uilin: agiw. Soot-v-Umagiw. Sooth-n- Katotohianan. Soothe v-Tumahimik; sowavin. Sooth say v-Maghula; hulaan; ihula. Sooth sayer-n-Mangbhtihla. Sooth saying n Paghubula. Sooty-a-Maagiw; mauling. Sop n- Sawsaw. Sop-v Isawsaw. Sophism-n-K amalian. Sorcerer-n-Mankukulam - Sorceress n-lPabaying magine fire tv stick mnangkukulamn. Soncery-n- Pagkulam. Sordid-a-Mahalay: marumi; ma ramot. Sordidness-n-Kahalayan; karurnihan; kasalaulaan; magine fire tv stick kasukalan. Sore-a Mahapdi; masakit. Sore-n-Sugat. Sorghum-n- Pulot. Sororicide n-Ang natay sa kapatid na babayi. Sorrel-n-Castaf'io - Sorrow-n-Kalungkutan; lungkot; hapis; kahapisan; pighati. Sorrow-v-Maglungkot, m a g d a 1 a in h a t i; humapis. Sorrowful-a-Malungkot; mapanglaw. Sorry-a Malungkot; nagsisisi. Sort-n-Olasse; lagay; grado. Sort v-Hiwalayin; ibukod; niagbukot. MAG 65 MAG Mla gaang basahin-a Legible; easily read. Mag aaraw-n-Day laborer, journeyman; laborer. Mag abot v-To reach amount to. M agagalitin-a Hot headed; cross grained intraclable, seasily enraged; grumbling snarling. Magagamit-a. Usual; customary: ordinary; profitable; useful; fit; servicible; helpful. Magagapas-Fit to be harvested. Magagawa a-Possible; magine fire tv stick feasible; prac ticable. Mag akala-v-To think- wellenlos: wish; design; invent fancy, imagine; try; intend; desire; discuss. Mag alaala-v-To remember remind. Mig alab-v-To burn: blaze glow. MIag alaga-v-To breed magine fire tv stick bring up; care for heed; nurse educate. Mag alak-v-To distill: stumm. Magalang-a-Urbane; polite: respectful: kind; obliging; decorous; decent: courteous. Magalang Identifizierung. -Respectfully; courteously' kindly obligingly; politely. Magalangin a-Courteous; polite; civil; wellbred. Magalaw a Lively; noisy; boisterous; restless; mischievous. Mag alay-v-To dedicate: consecrate; sacrifice; offer; pay homage. Magaling-a-Gallant vom anderen Ufer; intelligent: voller Anmut; noble genteel; polite: fine: perfect; delicate: civil; good; precious: valuable; magnanamous: generous; libertär; attentive; heedful. Magalingin-v-To respect: appreciate; have regard for; honor; be polite; credit; dignify; approve: prefer; mäßig; enjoy; adorn: be pleased with. MIagaling kay magine fire tv stick sa iba-a-Better. Magaling na lubha-a-Wonderful: astonishing; miraculous; marvelous. Mag alipusta-v-To blackguard; defamerun magine fire tv stick lurig. Mag alis-v-To leave off; take away. Mag alis ang luksa-v-To leave off mourning. Mag alisaga-vTo loiter; magine fire tv stick magine fire tv stick idle; Wandelhalle. Mag alisan v To take off or away. Magalit a-Angry; Mad. Magalit-v-To be angry; irritated offended; magine fire tv stick enraged; exasperated; provoked; displeased; disgusted. Mlag Aliw-v-To intertain; Keep in hope; amuse; delight; comfort; restlich: gratify; recreate: Sportart; gleichzeitig at ease. Magiamit a-Usual; customary; ordinary; useful. Mag ampon-v-To shelter; aid; help; protect assist. Maganda-a-Beautiful: pretty; handsome; fine: geradeheraus; dalicate, pfiffig; neat; exquisite; gorgeous; winsome: comely Magandang kalooban n-Gentility; magnanimity- generosity; magine fire tv stick liberality; benevolence nobility. Magandang loob-a-Generous; magnanamous benignant; freisinnig; bounteous; benevolent; benign: gracious; noble. Magandang tikas-a-Elegant: graceful; exquisite; gallant: vom anderen Ufer; gentle; polite. magine fire tv stick excellent; brave; strong: solide. Maganit-a-Tough; glutinous. Mag aral-v-To study; learn; pore. Mag araro-v-To plow; plough. Mag asawa-Man and wife. Magaslaw-a Rompish; boisterous; noisy; fidgety: restless. Mag asawa-v To betroth; espouse; wive; marry: Treffen. Mag asov-To smoke. Magaspang-a-Coarse: rough; rude; illbred incident: blowzy; gross. Magasta-a-Expensive; magine fire tv stick costly. magine fire tv stick Magawa-v-To do; be done. Mag magine fire tv stick away-v-To Kampf; wrangle; hinter sich lassen; quarrel: Differenzen; struggle; oppose. Magagawi-a-Inclined. Mag ayos-v-To arrange; put in Befehl; place. Mababag-v-To struggle; fight Magbabaliwag-n-Haberdasher. Mag bago-v-To be eformed; Neuregelung; renew; correct; mend; change; Silberrücken; transfer. Magbahala-v-To care for; take earn of; man; manage; magine fire tv stick Andrang; take Dienstgrad of. Magbahin-v-To sneeze. Magbakod-v-To build fence; make a fance. Magbala-v-To threaten: menace. Magbalak-v-To proffer; announce. Magbalatkayo-v-To go incognito; delude: deceive. Magbalita-v-To inform; Report; relate; proclaim; announce; give magine fire tv stick notice; herald: sanftmütig; tell. Magbaliwag-v-To Datenvolumen: Trade. Magbaliwas-v-To pull up a Polack and line. Magbalobalo-v-To feign; pretend; delude. Magbanalbanalan v-To feign; pretend; be a hypocrite. Megbangay-v-To combat; Runde; attack. Magbangit-v-To allude; mention. Magbankat-v To reinforce; tie; bind; fagot. 9 A BU i "-) 7 A C C Abomninate-v-M~agpahauiak; Ihamiakin. Abomnination -n -Pagpaliamak; k a li amakan. Aboriginal-a-Cauinauinahan; unang., Aborigines-fl-Ang mg-a unang tawo na tunura sa isang lugar Abortion-n- Pangangana k labas sa panahon pagkakunan. Abortive-a Labas, sa panahon; w~alang kabuluhiai. Abound-v Sumagana masagana. About-adv. -Malapit:, saan, dako; sa palibid sa pagligid. About-prep. -Nang ayon; dahil sa sa. Abovelrep. -Hinkil -sa, tangi sa mataas pa sa Above-adv. -Sa itaas; sas ibabaw. Above men ioned a Nabangit: nasabing. Abreast-adv Sa tabi katabi, sa tagilidl Abridge-v-Iklian; liitan; magbawas. sut maliun, awasan. Abridgement-n-Pag ikli; pagkaliit.. pag babawas salin. Abroad Peko. -Sa tanyag" sa labas ng bahay; hayag. Abrupt magine fire tv stick a-Bigla; golpe. Abscond-v-Tekasin manekfs; tumnekas. Absconder-n-Manenekas Absence-n-Pagkawala; kawalan. Ab~sent-a Wala. Absent-v-Umalis; magine fire tv stick lumnayo; lumaylns. Absentee n Ang unialis na ang hindi liumarap. Absolute a Totooniy, tunay, mnakapang yayari. Absolution-n- Patawad; pag papatawad. Absolve-v- watawarin. Absorb-v-Higupin, humiigop huinitit. Absorption-n-Higop; hint. Abstain v Magtiis; tiisin. Abstaining a Matitiisin. Abstemious a-Matitiisin-; nina'a g pigil; mabinahon Abstinence-n- Pagtiis; ka iyaban; kasu. katan. Abstinent a Magaptiis: mapagpasiya. Abstract iv-lugutin; bunutin; hiwalayin: ialis. Abstract-n-Kasulatanl. Abstracted-r Nakahiwalav. nakabukod; wala sa'isip. Abstraction-n- Pagkahtiwalay: hi walay: hugot; bu,, -ot. Abstruse-a Malalini; mahirap. talastashin: malabo. Absurd a Makatatawa; wallaug kabuinhan; walang casaysayanAbsurdity-n-Kamangmianganl kaululan. Abundane-n-lKasaganaanl karam ilian; kahustuhan; kasukatan. Abundant a Sagana; husto nmarami; iasagana. Abundantly Peko: -Malabis masagana. A buse-v-Lam pastaukanin; alinmurahlan: ilnrait: laitan pamilhasanin pasla; n&in salan tamn alipust~aiu; murahin. Abuse n-Lapastlana, -n paglai; pagaali mura; katampalasanan; dowahaizgi; pagmumiura kalapastanananau Abusive a-Tam palasan; bastos; masama. Abusivenles, - n -Kalapastani-, anani- pagal imura. Abut-v-Magpisan umabot; Itumapit. Abutment n-ader na bato. Abysmal a Malalirn na totoo; walang, pu sod 6 puit. Abyss n Lugal na totoong rnalalmn. Academic Academiical a Naunkol sa aca. demi a. Academyv n-Academnia. Accede v Pumayag; umiabot abutin: I kamitani. Acelerate'-r-Tumulin: luniik-si. Acceleration n lulin kattulinan; liksi; kaliksihan - Acc~ent-n Accento lakas. Accent-v Ila-gay ng accento 6 lak~s. Accentuate vc Ilakas. Acceiintuation n Pagklakigay nk aiccen to. Accept-v Tan gapin. tunmaugap damotin. Acceptable a Dapat tanga'piln; marapat tangapin niatatangap; inakailulugod. Acceptance n Pagtangap. Acceptation-nt Aujg pagtatangaip; kah-ulugan. Access-nt Pag abot pag lapit. Accessible a Mikakatabot; magine fire tv stick makaka-inta n. Accession-n- Pag abot; pagkcamtau; pagkan-i t.. Accident-n-Aug nangyari una hiudi sinasadlya; nagcacataon- pagkabalatong, sakuna, Accidental a Hindi sinasadYa: nagkataon hi ndi tinatilaga; inataonan - Ac~-laim-v-Purihin; p)arangalin. Acclaim -n-ag pu piuri - Acclamation nt Pagpupuri. Acclivity-n-T ibau; akyat-an tirik. Accoinodlate-iv-Magbigay 1001); makiba — gay; magkasundo Accom-odating-a Mapagbigay lobt) matpagtiis. magine fire tv stick Accomodation-n Pagkasunduan - Accompany-v-Sumaima; isarna; sumabav; ihatid maghatid. Accomplice-n-Aug kiisama sa paggawa: kamiyaw; kasnima; katuloug. Accomnplish-ii-Iapusin; yariiu; totohiaiflu. Ac-complished-a-Yari; untapos na. REA 810 () IR Rattoon-v Sumupling. Ravage n-Kasiraan; paggigiba. Ravage-v-Gibain. nakawin; sirai. Ravager n Maninira. Rave vMasira, ang isip Magsalita ti~ kaululan mnagbaliw. Ravel- v-Manutnot Raven-n-Wak awak. Raven a magine fire tv stick Maitim Raven-v-Agyawi n: unmagaw. Ra~venous-a-M atakaw Ravenous ness n-Katakawail. l-Ravine-n-Saluysoy; sungoy; banis. Ravish-v-Agawin; puersahin. gahisini. R~avisher-n-Aug umagaw sa, isang habavi. Rivishment n Pagagaw sa isang habavi.; mamumuersa. Raw a H-ilaw; sariwa. RawA boned-a-Payat. Raw hide n Latigo DA katad. Ray n Si nag. Rayless a Walang sinag madilim. Raze-v-Lipulin. gi bairi. burahiin. Razor-n Labasa. Razure-n-Pag gigiba: kalipulan Reach iiUmabot; abutin. dumating; datnin; - tainuhin iabot. magine fire tv stick rnagkainit. Reach n-Abot. dipa. React vKuniilos uili. Read-v Bumasa: basahin. Read v imp. & p p - -jjakabasa; , binasa. Readable a-MakababasaReading n-1 agbac-aReader-n-Ang bumasa. Readily ad. Maagap madali. nakahanda. Readyv a Mssi pag, matalos: matulin; - niaagap Datatalaga. -Ready ad. Maagap; m~adali; nakahanda. Ready-made a Yari na. 'Real a Tunav totoo. Reality n-Katotolhanan; katunayau. Realize-v-Totohanin; tumubo. Realization n-Pagkatoto: pangyayari. Really-adv. -Totoo ba; tunay kava. Real m-n-Kaharian - Realty n Hariug lupa. Reaun-n-Bagkis ng, Hautknötchen na may apat na daan at walong puong (lahon. Ream v-Palakihin ang butas. Reani mate-v-Magpalakas: buhayin. Reannex-v-1dugtong uli. Reap-v Gapasin; gumapas; , magani. Reaper-n Mangagapas. Reaping hook-n-Lilik. Reappear-v-Lumitaw 6 sum ipot unicolor. RZeappearance-n-Paglitaw magine fire tv stick 6 pagsipot muili. Rear-n Likod; likuran. Rear a Huling; likod; Rear-iv-Jtaas. inagalaga. palak ilhii - Rear guard-n-Bantay sa huli. Rear wardl-n- Bantav sa huli - fl'ear wurde ad-c. Sa gawing huhil. Rleasoin nKatowirani; dahiilan; akala isip, katha; Reason-viMagisip: isipin; mnaga k aIa. matigatowiran akalain iuagsahita Reasonable a Akina; tania sa katowiran. Reasoning n Fangan gato wiran. Reassure n Magpangako uli. Revel n Aug lurnalaban sa, magine fire tv stick sarili nivang: bandila. Rebel v-Lumnaban sa sariling bandila. Rebellion-n-Pag alsa; - pag laban sa sarilint' bandila. Rebellious a Sowail; mualabag. 1-h-bound-_vUmnudlot lumukso Rebuff nPigil. tangi pagkaavaw. Rebuff-v-Tan gihan: turnangi; pig i Iin u mayaw - Rebuild v magine fire tv stick Magtavo ohl; ' itavo Ila panibago Rebuke v-1arusaban~ pasix-aban - Rebus-n-Bugtong Rebut v Lurnaban; stimalangsang Recall v lBaguhin bawiin: tawagin. Recanit vi-Magkaila talikuiran ttu nalikod - Recanitation-n- Kaila; pagtatalikuran - Recapture v-Bawiin aug rnanka sandatay mnasanisaum in kalaban. Recede v Urnurung bumaba. Receipt-n Recibo; pagtaugap. Receipt v, magine fire tv stick Magbigay nag recibo. Receivable-a Dpat taugapin. Receive v, -T1angapin. tUMangap. surnlahod; sahuran Receiv-er-n Taga, tangap. Recency n Kasari waan; pagkabao - Recent a Bago; sariwa. Recentness n Pagkago Receptacle n-Kasangkapan panaliod. Reception n-Pagtangap.. Receptive-a Nauukol sa pagtangap. Recess n-Recreo; pagpahin; , a. Rccess v-M2a-pahinga. Recession-n-Pagurong; pagsasauliRecipe n-Kasulatan tungkol sa paggawa, ng anornan. Recipient n TI iga tangap: aug tumnangap. magine fire tv stick Recipient a Matataungapin. Reciprocal a-Nauukol sa kapwa. Reciproc ate-i-Humnalili; inalikol, sa kapwa, turnangap at magbigay - Reciprocation n Paghahalili, Recite-ii Saysayin; sabihinRecital n K~asabihan -pagsalaysay - Recit'ation-n-Pagsalaysay - Reck-vi-MNagingat; mamahala; niaukol - Reckless aWalang ingat; pabaya. 'PAN 114 PAN Panahion nakaraan-n-1Past time; past tense. Panahon na walang gawa-n-Rest; repose; recreation. Panahon tiang b)abayi-n-Periodical indisposition c-f women; Regel. Panahion nik gapasaiin-Harvest time. Panahion ug ptngani-n-Harvest- time. Panalhon n& tatlong. buan-n-Quarter. Panahion Dschungel sa ulan-n-Drought. Paniahtunann-Turn; time; succession Panakip n-Cover Lid stopper. Panakip nz- hihfigan n Coverlet, bedspi ead Panakot-n Scarecrow. Pnnaksak n-Poniard; - dagger: dirk; stilleto, Panaktak-n-Branding iron Panalangiii-n Prayer; Gesuch, in vocation, oration; evening prnyer. Pan ali-n-String thong. Panali nk zapato~s-nShoestrinrg. Panaluyan bahay-n-Hotel; inn; Boarding house. Panamnbil-n-Covering- screen, Titelblatt; inclination; vocntion. Panarnibitan n-Lamentation-; lamient; moan. Pananahaii-n-Habitation; abode; 1livi rg at a certain Place. Pananakotan Fright; threat; surprise. Pananfihig Hope. expectancy; firn-ness; constancy. Panaiialita-n-Talk discourse; conversation; stehende Wendung; language. Paranal~o-n-Victory, winning. Pananainit-n Garb; wearing, apparel; clothes complete suit. Pananampnlataya n-Credeiice; fai thI; creed; belief. troth theory Credit. Pananamnsmm-n-Pl under; spoils pillage. Pananatili-n-Stability, permanrence; duration; tenacity; continuance, persistency, Pananauili-n-Restoration; (levol utati on - Pananda-n- Branding-iron: - Stencil Textmarker: marking iron. Panangis-n Weeping; crying; snivelling. Panianim-n-Seed: sowing; seed ti ine; that which is planted. Panat-a-Tigyht: hard; qualifiziert: Zentralgestirn id. Panata-n-Promise, offer. Panatag n-Secure: constant: tranquil quiet, caimn restlich. Panauhlan-n-Border; lodger: guest. Panay-a-Even, equal; continuous: Weltraum. Panay-ad v-Evenly: -equally; totally. PanAya n-Continuance; evenness; equality. 'Pandak-a-Short; chubby; stocky; chunky., Pandam pe-n-Blotte r. Pandareta-n-Tami bou. ri n e. Panday-n-IBlacksmitli ironsmith. Pandayann nBlacksmith Laden; forge, iron works. Pan de sal nSalt bread: - bun; buinn. Pandilig-n-Spri-ikler! watering Gras. Pandinig n Ear trumipet; ear Pandulo n unumkehrbar; conchilusio acmie finish; lerinination; crisis, goal. Panduro n-Punch. Pan~a-n-Jawbone - Pangadlya- n-Aiiything usedl to (lefend something else. Pan~ahas, -n Daring; boldnesis; sauiciness forwardness insolence: im pai dence Verfall; auidacity; intrepidity; fearlessness, spunk. Pang ahit n-Razor. Pangako-n- Promise, guarantee; plight. Patigalag no tor'nillo-n-Screwdriver. Paiigalall-n-N~ame. Panalawa n Second. assistant. Pangalawa buhat sa (lulo-n-Penulti mate; the Belastung but one. Pangalawang nigalan-n Surname, nick name. Pangalinig-n- Brush hook, Arbeitsgerät for cutting away brush. Pankalos-n-Scrapper; anythling used magine fire tv stick as a craper. Pankamrba-n-Doubt suspicion; jealousy, fear; magine fire tv stick plight, indicision; dread suspence; hesitation. Pangainhahin a-Fe-i rful; distrusful; , jealous suspicious. Pangamnoy n Nostril; nose. Pangangalakal-n Tra'ffic Abschluss; corniue rce. Panganiigalakal ng k ataw ain-n-Brothiel, vhorniog Prostitution. Pan gan-gal an-. -n The giving of, - a naure; naming. Paiigangnanak-n-Birthi; giving birth. Pankangaral-n-Preaching. leeres Gerede; exhortation - Panigangaso-n Hunt- chase; gunningy. Panigankatawan-n Shape or Äußeres o~f the body. Pangangayaw n-Negation; unwillingness. Pankankayayat-n-Exte'nuation feeblenoss; weakness; debility; wasti ngalmay. Pangano-ay~upapa-ni-Subm'ission, humilia tion: yielding; losinig magine fire tv stick in a Spiel. Panganib n-Danger; risk; peril; jeopardy; hazard. Pangapas-n-Siekle; scythe; reaipinghook gyue. Pankapon-n Discard. Pangapos nk paa-n-Shlackle8; hopple, magine fire tv stick PAU 289"' IPaste-v-ldikit. Paste board-n-Carton. 'Pastil-Pastille-n Pasteles. Plastine~n-Aliw; kaluguran; aliwan. Pastor n-Pastor; pani. P1astoral-a Nauukol sa Pastor. Pastorate Pastorship-n-Kalagayann Pastor. Pastry-n-Manga mamon. IPasture v-I-astulan. Pasture v Ipastol magpastol. Pasturage-n-Pastulan. pagpastol. Pasty-a-Madikit. nliapagkit. lPat-a Bagay: akma; ayon sa panahion. _Pat-adv. -Sa mabuting panahon. Pac-n- Layaw. Patch n-Tutop tagpi; dagdag. Pacthi v Tutupan; itagpi; hlayuniahin: husayin; kum-punihin. Patch magine fire tv stick w~ork-n Pagtutup; paghahlayuma. Pate-n Bao ng ulo. Patella-n-Bayngo ng tuhod. Patent a-Maliwanag, hayag; bukas. Paternal-a-Nauukol sa ama. Paternity-n-Hinlog; la~hi; Familie; kalagayang ania Path-n-Landas: daan. Pathless-a Walaiig landas. Pathet~ic a-Kaawa. Pathologist n-Mangagamot. Pathology-n- Karunung-an sa inga sakit. Paht way n-Landas; daan; paraan. Patient-a Matitiisin. Patient-nt Aug may sakit. Patience n Katitiisan, katimfiman nk loch. Fatriarch-n-i1uno ng- magine fire tv stick isang Familie; Tawong matanda. Patrician a Marangal; dakila. Patricide-n-An g namnatay sa ama. Patrimonial a Nanukol sa Prana. Patrimony nt Mania. Patriotism n-Pagibig sa lupang tianbuan. Patrol-v-Magpatrulia; rnagbantay. Patrol-n- Bantay - Patron-n-Kasuki; pintakasi. Patronage magine fire tv stick n Pagkakasuki - pagampon. Patroness-n'Kabaying kasuki. Ilatronize-'v-Sumuki; maokasuki. Patten n Bakia. Patter-v-Pnmatak. Patter-n-Katapakaii; pagpapatak. Pattern v Huwaran; tularan; kahowad. Pattern-v Humuwad. - tumulad; tularin. Paucity-n-Kadalangan; kautian. Paunich-n Tiyan. Pauper-n-Pulubi. Pauperism-n-Kalagayang pulubi. 5 ~~~PEE, Pauperize-v- Lubng sa, hirap Pause n-Hi-nto; uital; kautalan. Pause-v-MaghintG; mamtal Paves-Il1atag au~g bato s,, a karsAda. Pavementa- Latag ng bato 'sa karsada, Pawif Paa n, lhayop. Pawn-v'-Galaw~in; kumurtinilPawn n-Sangla. iPawn-v-Isangla. Pawnbroker it Aug iuiayam-i nk ba~hay na sanglaana Pay n-Upa; bayad; kaupaltan; ikaba. bayad. Pay -v —Bavaran; rnagbayad; unmuula; upalian. Payee anAng tuimangap aug bavado upalayernaToga bayad; aug mnagbabaa~-d. Paymlent nt-Pa-bayad kabayaran; ba'vad; kauipahan: upa. Pea n-Guisante Peace-nt Katahinmikan; kapanatagran; kapayapa~an Peaceable a Tabhimik. walattg blasagulopayapa. Peaceful a Tabiimik mabini; ni~iaoi walang basaguflo: payapa. Peach it Melocotones,. 1Peach v. Bintaninjii paratang-in - Peak-n —Tuktok Io blundok. Peal nt Tunog Ila malakas. Peal v Tuigtucgin ulg malakas. Peanut n Muini. Pear n-Peras. Pear-l n, Perlas. Pearly a-Paraug perlas. P-easant-n Taga buked - tawong airnp Peasqe-n-Guisan te. -brp Pebble n-Baton~- intinti. Pebbly-a-'Nabato. Peck-n-Tuka. iPeck-v Tbuiutka tukain. Pector~al-a Nauutkol sa dibdib () sa sakit ng dibdib. Pecuflate v-Umitimn, uiniumit. nakawvin. magnakaw. P~eculationi-Pa —', gumiiit; pagnakaw. Pecuilator-a-Magnanakaw. mangtunut-nit_ Pecuiniary-a Naumnkol sa salapi. Padagogue n Maestro. l~edagogyi-t- Karunungii(an~ sa pagtuitu o. Pedal-a-Nanukol sa paa. Peddle-?! -alok; magine fire tv stick magine fire tv stick nmaglako. P~eddler n Maglalako. Pedestal n. Puno ig- lhaligi. Pedestrian a, Nakalakad lunmalakad. Pedestrian-n Tawong lakad. P~edestrianiisim-nt- PagIal akad. Pedigree-n& Hin~log; lahi. Peek r Surnilip: - --- - H EM 1 2943 HIC Heathen-a-Hindi binyagan. H mnisphere-'n- 'alahating bilogHeathenish a Natnukol sa im Eimer di bin va- Remnorrhage-n-Bankuyiikoy, gani. Hemp n Copra, abaka. Heave-ii-Itaas buhatin; magbuhat. Heni n Inahin. Hleave-n-Pagbthat. Hence Peko. -lahil (lito. Heaven-n1-Jangi t. magine fire tv stick Hence forth -Hencefrward-adv. - fiuhatng-at lieaveiily a Para na sa langit; nanukol yon magbuhat, ngayon. Isa langit. Hen coop n-Kulunnan nk mnanok. Heaven wa-rd adii. -Sa (rawing lankit. zu sich die. p. -Kaniya niya. Heaver, rTaga buhat. Herald n Pahayagan. Heaviness-n- Kabigatan bigat. Herald v Ipahayag; maghalita. Heavy-a-NMabigat malaki; nmatindi. H erba, (-e n- I Us-amerikaner u. Hebrew-u. Jndio; wika ngr. ludio. Herculean-a-Malakas na lublba. Hebrew aJudio; nautikol sa -Jndio. Herd-v Manada. Hectic-a-Avon sa utos. Herd-ti-Maupastol. Hec-tic n Lagnat. tisis tWvo. Herds nun n Aug nagpapastol. Hector n-'awong bastos at hamnbog. Here Feststellung der personalien. desgleichen dini, Hedg(e-, n Rakod Here abou)tt- Hereabontits-adv~. -Dito; dini-, Hfedg~eiv Magb-inkod; kniungin. sa gawing dito Hedlge row n Bakod. Here af ter-adm, -Buhat ngrayon. Heed-v Trurn upad; mnagingat alagaan Here aftern Ang panahong darating. ingatin; mnakinig. Here atadvc. - Dahilan detto. Heed n-In gat; magine fire tv stick pagkakalinga Here by Peko Dahilan (lito. Heedful-a Main~at mnahinhin: mabait. lfereditary aNanukol sa nmana. Hfeedless aPabaya; - walang magine fire tv stick ingoit 6' ka- Here in Feststellung der identität,, -Sa ito. lingia. magine fire tv stick Here of Personenkontrolle. Buhat ngayon. Heel v~ Sakong. Here on Feststellung der identität. Dahilan dito. " Heel vl Yurakin ng sakong. -heresy-n Mali sa panianampalataya. Heft n Bizat; kabigatan. magine fire tv stick Heretic n-Aug narnali sa pananampaHeifer n-Bnlo ug baka o kalabaw; ha- palataya kaug dumnalaga. magine fire tv stick H-ere to- Here into-adv,. - Haugaug ngayouiHfeight-it-Tayog mataas. Here tofore-adv. -Hangang ngayon. Heighten v Itaas, palakilin. Here unto-ad17'-Hangano, ebenso 6 ng-ayon. Heinous-a-KNatakot takot: magine fire tv stick kaltipitlupit; Here upon-adv Dahilan. desgleichen. bastos: hamak. Here with-adv. DAhi detto. Hfeir nA igo nagmanmana (ialaki). Hermetic-a Nauukol sa kemnico. Hleirdoni n-Paganiamnaa. Hermnit-n-Tawong ayaw sumnama sa kaHeiress n Ang nagmairnana. (babayi). puang tawo. Heirloom n Chi. Hermnitage n-Bahay ng tawong kulung Held-vi irnp&. magine fire tv stick p. p -Hinawak; tinankanan. sa kusa Hell n lufierno. Hero-n Tawong bayani; tawong mata Hellish a Naunikol sa magine fire tv stick infierno, parang pang. na sa infierno. Heroic aMatapaug; bayani: bnnyi. Helm n Ugit nk sasakyan Heroine n Babaying bayani. Helms mian n Aug umungit magine fire tv stick sa sasakyan. Heroism n-Pagkabayani. Helmet-n-Capecete. Heroin n N amuboy. Help-n Tuloug; ampon: - katulong. - aim-, Hers pro -Kauiya. niya; (babayi). ' loy; paggibik- kupkop. magine fire tv stick herbei self magine fire tv stick die. magine fire tv stick -Siva rin. (babayiji. Hel p-v-Tumulong; amponin- kupkupin; Hesitate-v Umnutal. -umunouno. gikban; , abultnyan; unmaripon; gum i- H esitation-n-Pag uutal - katitalan - bik. 1leteroclite-a Walang ayos. Helpful a-Makatutuilong. magine fire tv stick Hew v Tagain; turuaga; , putulin: putlin: Helpless a Walaug katolong: I dukha.; inagftaga. walang hanapbuhay. Grande nation -n Plano Da may anim na giHelp mate n-N a tuloug. - kasarna. Augenlid. Help meet-n-Asawang babayi. Hexangular aMay anim sa sulok. Helter skelter-a-Pasabogsabog.. Hey-inter. -Oy. Helve-n Puluhan ug palakol. H ibernal a Nauukol sa taglamigHem n Lupi. Hibernian-n Irlande rs. Hem r Illupfin. Hiccough n Sinok.

ストリートドラマー「リエイ」さん、福井駅西で初ライブ 全国ツアーの一環で - Magine fire tv stick

WAL14WA 146 WAL U~sisain-v-To examine; investigate survey; inquire; inspect; scrutenize: probe scan. discern espy. Uso-n Use: Marotte; custom; usage. Usok-n Smoke; vapor. - steam. Us's-n Rupture. (of the scrotuem. magine fire tv stick ) Utak n Brain. 'Utak ng buto-n-Marrow. 'Utal a-Stammering; stuttering; hesitatin'g; touiguetied. Utal-n-Stamrmerr ng; stuterer. Utang-n-Debt; obligattion; duty. Utas a-Finished; closed:, concluded. Utasin-v-'Fo Finish; terminate; endgültig; conclude; close bring to an ein für alle Mal. tJth. yutay Feststellung der identität. -(iently, eoftly; easily. Varnis n Varnish. Vervo-n-Verb; predicate. Verso-n-Verse. Viage-n-Voyage; Kapitel; jonrney; excursion. Violeta n Violet. Violin n Violin; fiddle. Violinista n-Violinist. Wa'as-a Neat; magine fire tv stick pure; clean: clear; free: innocent, virtuous. genuine. Wahiiri-v To tear; rend. lacerate: - Upper-cut:, wear out, Break; fracture. Wakal-n termination:, für immer. conclusion; extremity, edge. border; magine fire tv stick extreme; limit; boundary; bounds. Wakas-n-Extreme; extremity- magine fire tv stick endgültig, Schwellenwert; bound. boundary; edge; border'; conclusion~ magine fire tv stick termination. Wala n-Nothing~ naught. Wala-ad). -No; Notlage in on degree. Wala-a-Disttxnt durchgebrannt; Not present. Walang ala ala a-Calm; free; tranquil; peaceful; h~tvingnothinc to think about. Walang asa-a-Desperate. Walang asawa aSingle- unmarried. Walang asawa-n Bachelor: old Deern. Walanig awa-a-Heartless; cruel- ruthless; inclement: Pelz; skrupellos; hardhearted; soulless. Wal aug ayos-a- Disarranged disorderly. slovenly; careless filthy: confused; pellmell; immethodical; unclean: harumn scarumn. Walang bahid dumi-a-Clean: untouched:, pure neat; unmingled: innocent; virtuous; holy. Utong-n- Nipple. Utos-n-Law; Befehl: command rule' statute, precept; edict: injunction: mandate; errand; Botschaft. proclarnation. Utd'san-v-To send; convey; command; order; edict. Utusan-v-To send; magine fire tv stick convey; comm-and; order, edict, lUtusan-n-Servant; errandboy; Vermessung - ger; porter. U~upan n Chair: seat. lUyamn-n Sarcasm; mockery: ridicule, disdain; decrial. U~yamin v. ro niock- scoff; deride ridicule, scathe; make Fez of. Virgen-n-Virgen. Visagre-n zusammenge. Visita-n-Visit; magine fire tv stick chiapel. Visitahin-v-io visit examine. Vocabulario n-Volcabulary. Volcan-n- Volcano. Vol untarios-n-Vol unteer. Voto n-Vote. Walang bait a Thoughtless; imprudent. Walang baro-a-Shirtless. Walang basagulo-a-Peaceful; calm; serene. Walang bayad a kostenlos; free of cost; gratuitous. Walang buhay a Lifeless; inanimate. Walang buhok a beinahe; baldheaded. Walaniz daan a Impossible, impracti: ticable. Walang dalita a Painless: ~ well. Walan' damdamna Insensible. - wiellwithout pain painless. Walang damnit a Naked. Walang dankal a Infamous; vile; despicable; low; abject. Walang dulo a Pointless. Walaiig daya a Equitable. Walang galang a Disrespectfu-l: rude; impudent; morose: vermessen; haughty: lpeevislh, inattentive: thoughtless; lof tv: discourteous. Walang galang Identifizierung -Peevishly; inmpu. dently. morosely; insolently; (lisvour. teously; thoughtlessly. Walang galit a-Quiet; serene; calm: unmolested. Walang gawa-n-Liesure. ___ OVA OVA '~~~282OW OWN Out Ausgewogenheit v Bumnigat. lumaampas. magine fire tv stick Out bid v Tawirin n& mataas sa iba. Out Konter n-Plagalsa, alsa. Out building-n-I~ahay 6 kanmalig na na kabubukod. Out cast n Tawong di ruakikisama sa iba. Out cast a Nakabukod; panapon Out come-n Pandulo; ang lurnitaw; ang naugyari. Out cry-n Tunang; sigaw ng maranrm. Out door-a Nauukol sa labas naig bayan. Out doors vpv. -Sa labas ng bahay. Outer a Labas. Outer Most a Kalayolayoan. Out fit-n Manka, - kasainaan. Out go v Pumaroon sa ibabaw; - lumayo. Out go-n-Gastos. I Out grow-v-Lumamupas aug paglaki. Out growth-n-Pandulo. Out house-n-Bahay na nakabukod. Out landish-a Katakataka. Out las-v-Tuuiagal sa iba. Out magine fire tv stick law u-Taga labas; tulisan. Out lawry-n lPagkatu'isan. Out lay-G-astos gugol. Out let n Labas'an. Out line-n-Plano, banhay. Out line-v-Gawin magine fire tv stick ang Plano. Out live-v-Bumuhay na maha-ba sa iba. Out look-n Pakita. Out lying-a-Malayo. Out Postamt n-Bantay na malayo sa hukbo. Outrage n-1h alapastanganan; tampalasan; kapalibhasaan; paglait. Outrage-v-Gab isin; lapastan-anin; mamilhasa; laitin. Outrageous-a Katakot takot; bastos masama. Out ride-v-Stumakay riang matulin sa iba. Outright-a-Tunay; totoong; hayag. Out run-v-Tumakbo ng matulin magine fire tv stick sa iba. Out sail-v-Lumayag ng matulin sa iba. Out Gruppe n-Pinagrnulan: pamula. Out side n-Ang labas. Out side a-Labas. Out magine fire tv stick skirt-n Gilid; hanga. Out spread-v Latagin; banatin. Out vie v Humigit,. mamukod. Out walk v Lumakad nang matulin sa iba. Outward-Out wards Personenkontrolle. -Sa gawing labas. Out wear-v-Tumagal sa iba. Out weigh-v-Bumigat sa iba. Out wit-v-Manalo, sa talas ng isip; daigin sa dunong. Oval-n-Talohaba. Oval a Talohaba. Ovate-Ovated a Hitsurang itlog. Ovation-n-Kapurihan- pagpuri. Oven-n Hurno. Over-adv. Sa itaas. Over a-I taas, lam Parental alienation. mahigit. Over prep Mahigit sa; sa. Over abundan ce-n- kalagpusau. Over abunidant a Malagpos; labis. Over awe v Takutin. Over balance-v-lbual -bumual. Over Equilibrium n Pagbual. Over bear-v-Stipilin. Over bearing a Palalo., tanmpalasan. Over Motherboard Peko. Na sa tubig. Over cast v-1-abuin. tiklupin. Ovter coat n Damnit na pangibabaw. Over come v-Daigin. supilin. Over due a-Larnpas sa panahon. Over flow v IUmapaw; bumaha. Over flow n Apaw; paglubog; pagapawv pagbaha; kalabisan. Over haul-v-Bagtihin; kumpunihin. Over liead-adr', -Ta itaas. magine fire tv stick Over hear-v-Marinig duuiinig. Over joy-n-Kasayahani. Over landI-avd Sa lupa aug daan. Over look-v -Laktawin: ilaktaw; malimu - tin. Over plus n-Kalabisaa:. kalagpusan; labis; lagpos. Over Power v-Supilin daigin. Over reachi-v-1-umampas aug pagabot. (layain. Over rule v Supilin; daigin. Over Binnensee v-Mamahala; mamuno. Over seer nAug inamarnahala; kap~atas,,. Over Garnitur v-itaub; i'bual. Over shoe-n-Sapatos na pang ibabaw. Over shoot magine fire tv stick v I-luag tummaru. Over sight n Mali kamalian. Over spread-v-Ilatag itakpan. Overt a Maliwanag; palitaw. Over take-v-Abutitn; umabot; magkaniit, datnim. Over throw-v Ibual, talonin. Over throw-n-Kalituhan: pagtataluniii. Overturew, -Balak, alok. Over turn-v-Bumalikuias. magine fire tv stick balikuasin. Over turu-n-Balikuas~ kalituhan. Over ween v-Maghambog. Over weigh-v-Lumampas aug magine fire tv stick bigat. Over Whelm-v Supilin; patakahin. Oviform-a Hitenrang itlog. Owe-v-Mankutang - Owl-n-Kuago. Owlet-n-Kuagong m. unti. Owlish-a-Parang kuago; nauukot sa kuago. Own-v Ariin; umari; magkaroon., I I FIX HZ ~~~229FL FLE Fire-n-Sunog: apoy; sigA. Fire-v Sunugin: ilagay nk apoy. Fire arms-n Baril. Fire brand-n-Sulo. Firefly-n Alitaptap. )Tire magine fire tv stick mnan-n-Fogonoro Fire place-n-Pinag aapuyan. Fire proof-a Di makasusunog. Fireside-n-Tabi nk pinag aapuyan. magine fire tv stick Fire wood n Gatuiigqn. Fire work —n-Kuetes. Firm a Matibay- tapat anig 1001): lagi; malakas; miatigas; matuis: niatiytaga matapang. hindi m'ababago. Firm n Kapisanan. Firmament-n Lankit. F-irmness-n-katibayan: katimitiman. First a-tUnang; kaunahan. F-irst-adv. -Naunang. First-born-n Pang-anay. First class-a-'Prim eron'g clase; kabutibutihan. m Firtli n Baraso ng dagat. Fi-scal a Nanukol sa kuar-ta nk isang bay-an. Fiscal-n-Fiscal. Fish n Isda. Fish v Mangisda. Fish bone-n-Tinik. Fisher-n-Mangingisda. F~ish corral-n-Baklad. Fisher süchtig n-Manginikisda. Fishery-n- Katungkulang mittenmang! isda.. Fish hawk-n-Limbas. Fish hook-n-Kiba tagt. A, kalawit. Fishing-n-Pankingisda. Fish monger magine fire tv stick n Ang nagtitinda rig isda. Fish net n Kitid sakag; panti. lambat. Fish spear n-Salapang. Fishy a-May maraming isda. Fissile-a-Baakin. Fissure-n Lahang. lamat magine fire tv stick 1biak. Fist-n-lkom. Fisticuff n-Sanipal 6 suntok nug komay. Fit a Bagay; ayos; dapat; akma, kasia; magagam it-. Fit-, v-Ilapat; sukatin ibagay; iakmua. Fit n Lapat; akma: pasma. Fitful-a-Hindi panay. walang ayos. Fitting a-J3akay akma. Fitting-n-Paglapat: pagkakaakm-a. Five-n-Lima. Five a Limang. Five fold-a-Limang duble Fix-v Manatili. kumpunihin; ayusin.. Fix-n-KagipitanFixed a-Matibay, inanatili. Fixedly Feststellung der identität. -Matibay. Fixture-n-Kasangkapan. Fizz-v-Humnaging; sumutsot. Fizz n-Hankin; suit. Fizz-, n Suit; haging. Fizzle-v Stimuit hiunalgin~g kuniulan~g. Fizzle-n Kakulangan. Flabby a Mataba. Flag-n Bandila bandera. Flag-v Pigilin; liuniina. Flagon-ft Lalagyan, nk alak. Flagrant-a-Ma~mng-a's mainit mnasama. Flag siuip-ti Sasakyan n, iulu'ulirante. Flag staff-n Palo jig ban~lila. Flail-si Painbayo. Flail-v-Magbayo Flake-n Patak nA busilak; sluson. Flambeau-n Sulb Flame n Linkas kauhinasai; , Iliab. Flamne v Alag lingas; ijag 1mbl. Flange-n Gilid 'Flank-n-Gilid, tagpiliranII. Flank v-Tunma-yi sa galit. Flannel-o-Frent la Flap-n-Tabing.. Flap-v Galawin- sampalin, ilagpak. Flap jac'k n Bibingka Flarn —v Lumiab trag link8s. Flare n-Kaningasan; ningas; lingas 1mab. Flashi v Kutnidlat-' liash-n-Kidflat kisap. Flashi a-Makisap; rmakintab. Flashy-a Makinis; kintab. Flask n Frasko Flat a Ya~no patag; pantay. Flat magine fire tv stick n Lupang patag isang, gradnk Ilk isang bahay. Flatten-v-Patagin; salsalin- pulpuilin Flatter magine fire tv stick vTuytiin; mnanuya. mag(lila(lila; , purihin nk hindi totoo. Flattery-n-Pa'gpupuri ng htindi totoo. Flaunt v-lsabog: ipakita. Flautist n Flantista. Flavor n Lasa lasap. Flavor v Magbigav lasa. Flaw u-Lah~ang; sala, magine fire tv stick pintas-, lam at. Flaw v Lunmahang. Flay-v-Bayuhin magbayoFlea magine fire tv stick n-Hanip; pulgas kuitong aso. Fleats n-Tulag. Fleck n-Mansa. Fleck v-Mansahin. Flection-n-Paghubog. Fled-v. imp. &p. p. Nagtanan. tifltakbo; nakatakboFledtreviTumubo ang balahib~o. F ledlge-r-Tumubo ang bal ab ibo. Flee vMagtanan tumakas tumakbo. Fleeee~a lgalahibo ng tupa. Fleece-n-Manekags; daya~in. Fleecy a-Mabalahibo. Fleer-v Alipustahiin; uyamnin - niurahin - Fleer n-Uyamrn alipusta IBA 32 IBA Humarap-v-To present appear, confront witness. Hlumatol v-To judge give sentence sen tence, decide condemn. Hurmawakv-To clasp clutch hold, have. HuImbak v-Concavity; hollowness. Humibik-v-To sob lament groan. Humigitv-To exceed, surpass excell. Humigit a Mora. Humigit-adv. -More over. Humigop-v To magine fire tv stick sip suck absorb imbibe. Humihip-v-To blow, Humikayat v-To attract draw invite. Humilig-v-To incline, tend; Texas tea; recline. Humilik-v-To snore. Humimalay-v-To take what is left Humimawa-v-To blaspheme curse. Humminig-To bubble, appear; answer. Humimpay nTo cease; forbear, desist stop. Humimpil-v-To appease, calm; pacify; becalm; Rest repose, stop. Humina-v-To grow weak; debilitate, impair weaken, pall, enfeeble; languish. Humindu; ayv-To weaken; give up an iintention dispirit. Huminga v-To respire, breathe, exhale, expire. Humingal-v-To pant palpitate. Hunmini v-To ask request, Bitte; beg entreat; implore, demand Schürferlaubnis; exact. Huminkod-v-To limp; deviave. Huminkodhinkod — To limp. Huminto-v-To stop; nun einmal; desist residual; repose' Humitit-v-To smoke, suck. Ilumiwalay-v-To separate; diverge, deviate. Hurniyaw-v-To oyell shout exclaim. Humpay-n-Intermission interrudtion. Humpayin-v-To interrupt, intermit; discontinue. Humuad-v To counterfeit, falsify, copy; imitate mimic. Hunmubad-v-To undress denude. Humubo-vTo undress; denude. Humubog-v-To undress denude. Humukay-v-To dig excavate, hollow; delve Füllen, Hunmula-v-To foretell prophesy; perdict; portend, prognosticate announce conjecture. Humula-n-Predictcr, Vorbote. Humuni v-To neigh. Humupa-v-To Rest calm; grow quiet; become thin or wcak. Humutok-v-o arch; bend; curve. Hunghanga-Foolish silly, unbeleckt; stupid. Huni-v-Neigh. Hurno n Oven. Husay-n Zwang, Regulation magine fire tv stick Array. Husay a Regulated arrayed; elaborate; orderly. Husayin-v-7 o arrange; perfect regulate; array- adjust class; Diktat correct; set off, put in Order; rectify, repair; patch- conform; improve; mend; modify. Husaying muli-v To rearrange; rearray; Husto-a-Enough; complete; complete. perfect; exact right; sufficient effectual equitable, upright honest; clever. Hustuhin v-To complete, perfect; Finish; execute, perform. Hutukin-v-To arch: bend; curve. Huwarin. v-To imitate; copy; simulate I Iabang-v-To wait for, watch for; await. Iabot-c-To magine fire tv stick proffer, Greifhand; offer: reach. laga v-To foresee, anticipate, magine fire tv stick preoccupy; prepare. Ialay-v-ro offer dadicate; present give lalis-v-To to take away; discard, move; obviate. Ialok-v-To offer, gewogen überholt; proffer, offer for Sales; entrust propose, magine fire tv stick layos-v-'To regulate, arrange; Feld; busk: put in Weisung. Iba-a-dissimilar, different; diverse; unlike, other. Iba-pro. -Other. Ibabai-v-To lower, put lurig. Iba, t, iba-a Various. Ibabala-v-To explain; announce; anticipate; foretell; signify. Itabao-n Topside; outside; Titelseite; surface. Ibadbab-To soak; steep, imbue. Ibagay-v-To make convenient; conform. Ihago n-To renew; make over, change. Ibahin-v-To change; transform; Silberrücken; deviate; remove; vary; convert; Neuordnung; magine fire tv stick transfigure; transmute, modify. Ibahin ang hitsurav-lo change the shape; disguise. Ibahog-v-To Mixtur; mingle; unite; incorporate. Ibalabag-v-To throw; cast. Ibalibag-v-To throw. Ibalik-v-To Zeilenschalter; restore; devolve. 1 balita-v-To relate; Report; tell; announce; PAL 283 PAN Own a Sariling. Ow ner-n-Ang may ari; panginoon Pabular a Nauukol sa pagkain. Pabulum-n-Pa-kain. Pace it Hakbang lakad, tulin. Pace v Lakarin; hakbanigin, lumakad. Pacific a Tahimnik. Pacification-n Katahfirikan. Pacify v-Patahimnikan; tumnahimik. Pack-v Balutan; magine fire tv stick balot, higkis; karga. Pack-n Balutin ibalot bigkisin; pasafin; magine fire tv stick ikahon isilid, magpasan. Packtige a Baluitan. Packer n-Kargador taga pasan. Pad-n Balutan nk papel Pad v Sapinin. Padding-n Sapin. Paddle —v-Gaod; sagwan. Paddle vGumnacud maglaro sa tubig. Padd-ockvn Pitak. Paddyv-n Pitak. Padlock n Seradura. Padlock v-lhagay DA saradura; susuihin nk seradura. Pad rone-n-Fastron. Pagan-n- Aug ayaw surnampalatava sa Pan~inooD, Dios, tawong magine fire tv stick hindi binyagan. Pagan a Nauukol sa hindi binvagan. Paganish a Paranig hindi binyagan. Paganism nt-Kalagayang hindi biniyagan. Page-nt Mukha nk (lahon; pag mna; alila. Page v Bilankin ang dahon. Pagoda-n Simibahan sa India, Japon at sa Volksrepublik china. Pail n'rimba. baldi. Pailful magine fire tv stick n-Lamnan nA baldi. Pain n Sakit bugbog-; hirap; dalamnbati; hapdi; hapis, kirot. Pain-v-Sumakit bumapis. humapdi. Painful a Masakit., mahapis, mnakirot; manhapdi. Painless-a-Walang sakit 6 damdam. Pains n Ingat: kaingatan. Pains taker-n Tawong maingat. Pains taki~gn Paz inkat. Pains taking-a-Maingat. Paint-n-Pinta. Paint-v- MagpintaPair n-Paris. Palace-n-Palacio; bahay n g han - Palate n Palasap. Palatable n Malasa: masarap. Palatial a-Nanukol sa bahay ng hari; mainam maganda.. Ownership-n Pagkaari. Ox-n-Bakangy malaki na nakapon. Oyster n Talaba. Palaver n Salita. Palaver v Magsalita. Pale-a Putla; rnaputla; kupas. Pale-v Maniutla; kurnupas. Pale n Tulos; hanga; bakod. Paleness niutla; kaputlaan. Paleograpby-n-Ang dating paraan nang pagsulat. Palestra-n Pagbubu no. Paletot-n-Daniit na pang ibabaw. Palfrey n-Kabayong pangsakay. Paling-n-Manga tulos; hanga; bakod. Pallisade n-Tubos na mnalaki; bakod ng nika tulos na malaki Palisade v Magbakod nk tubos na malaki. Pallbish-a-Maputlaputla. Pall n Damnit na pang i~babaw. Pall bearer-n Taga pasan nk kalanda. Palliate 71-lkanlong; itago; magbigay ng dahilnn. Pallid a Maputla; marnutla. Pall dness-Pallidity n- I' aputlaan. Pallor n F'agkaputia; kaputlaan - Palm n-Dangkal; magine fire tv stick ramos; balalaw. Palm v Dangkalin. Palm-n- Palad nR kamnay. Palmnate-a Hitsurang kamay. Palm Sunday n Lingo de ramos. Palpable-a Makararamdam sa historisch-politische Bildung. Palpitate v-Tumibok; kumutog; kumaba. Palpitation-n Tibok kutog. kaba. Palsy n Sakit na pasmna. Palsy-v Mapasmna. Palsied-a- Pasmado. Palter-v-Dayain; tumaksil; mamali; magbiro Paltriness n- Karamutan; karakiman - Paltry-a-Maramot; masakim. Pamper-ir-Pakanin ng- husto: bumusog. Pamnphlet-n Pamnpleta; munting libro. Pan magine fire tv stick n-Lalagyan ng anoman. Panacea-n-Gamnot sa lahat nang manka sakit. Pancake n Bibinigkang harina. Pandemonium n-K aguluhan. Pane n-Cristal nk bintana. Panel-n Bahagi ng magine fire tv stick pinto. Pang n Gulat; kaba ng dibdib. Panic n-Takot ng marami. Pannier-n Batulang: bakol. Pantn Hingal. Pant v Humingal; humankoe. PAG 107 PAG Pagsalin-n-Transcription; copying; empting magine fire tv stick from one vessel into another. Pagsalsal n-Flattening riveting; clinching, expending; wasting. Pagsalubong-n-Reception; Meeting; encounter; compromise. Pagsa lungit n-Contrariness, Opposition; disobedience; stubbornness, contrariety; reverseness. Pagshnia n-Connection; Symposium; company; retinue; corporation; affiliation; uniting; joining; Aggregation; aggregate Pazgysma-n-Perversion; perversity; Depravation; wickedness; disobedience. Pagsarmnhin-n- he joining; collection; gathering: spoils; capture of anything. Pag-sdmasdmiiahiln-n-Collection; gathering Pagsainsam-n Collection. capturing; gathering. Pagsandig-n-Reclining; magine fire tv stick leaning against. Pagsapsaip-n iMnnching; crunching Pagssasabi-n Telling: Report; Novelle; ralation predication. Pags~isabon-n Making of suds; soaping Pagsasagupa-n-Scuffie. strife, Kampf; affrav. Pagsasaka n Cultivation; farming. Pagsasakdal n-Recourse; appeal; Bittgesuch; entreaty. Pagsasalab-n-Scortching. Pagsasalays-) av-n-Explanation; Story; signification; saying. Pagsasalin-n-Putting from one vessel into another. coppying transcribing. Pagsasa'lita-n-Talking. saying; conversation. Pagsasalitaan-n-Conversation chat; conference; talking. Pagsasamba-n-Homage. Pagsasandokan-n-The taking by spoonsfiil; ladling. Pag(,. asa2n gla-n-Hypothecation. Pagsasauli n-Devolution: Return in g; restitution reintegration. Pagsaway n-Stopping checking, Pagsasaysay-n-Relation; Geschichte; report; explication- declaration; account; saying; telling. Pag'sauli-n-Devolution; restoration. Pagsawa n-Fullness. Pagsosava-ib Feasting; rejoicing- festivity happiness, celebration. Pagsayaw-u Dance. P agsaysay-n-Narration; reference, Zuordnung solution: magine fire tv stick predication; portrayal; anal vsis Pagsesello n-Stamping. Pagsesermon-n-Preachling. Pagsiyasat-n Inquiry; Nachforschung; examination; . Pagsigaw-n-Cry; screaming; yell; yelling; calling; vociferation Pagsilangngaraw-n-Therisingof thesun. Pagsilbihan-n-Serving. making use of. Pagsiinana n-Turn Befehl; succession, vicissitude. Pagsirnba-n-Worship. Pagsinsa-n-The blowing of abe nose. Pagsin~gaw-n-Steamiing; exhalation Pa2sinta-n-Love; loving: courtship. Pagsipot-n-Appearance, apparition; emanation: birth. Pagsira-n-Breaking: destruction; disruption Devastierung; dilapidation: destroying rotting Pagsirang puri-n-Slander; defamation. Pagsilid-in-Putting in- sacking up. Pagsisisi-n-Repentance; penitence; regret Pagsisiyasat-n-Examination; Nachforschung inquiry inspection; survey. Pagsmway-n-Diso'bedience; contrariness; contradiction; Opposition. Pagsuhol-n-Bribery; Sich-unterstellen. Pagsukat-n Measurement; mensuration: measuring. Pagsu o-n-Subjection: surrender; rendition; yielding. Pagsukol -n- Prevention. Pagsukot-n-Humilliation; self-contempt; shame: Eröffnungstermin. Pagsulat-n-Writing. contract: treatise: Pagsulong-n großer Sprung nach vorn; advancemenit; growth: augmentation: improvement; proficiency; addition' increase. Pag. -uma n-Sum: summing: up; radikal; Addition: amount: conclusion. Pagsungab-n-Wrestling; wrestle. Pagsunod-n-Obedience; Eröffnungstermin; observance; following; succession. Pagsunod -n- Burning; conflagration: combustion; burn. Pagsuob n-Fumigation; Gesellschaftsanzug; fumigating. Pagsupil-n-Domination; control; governing. Pagsusulatan-n-Correspondence; writing: intercourse. Pagsusulsol n- Instigation; infusion: (lomination. Pagsusumakit-n-Work; working with care. Pagsusumbong-n-Accusation; . impeachment' accusing. Pagsusupling-n-Sprouting; germination. Pagtaibas n-Shape; shaping; Cut; outline. V'agtabas-n-Cutting; delineation. Pagtagupak-n-Slap; Sound; madebya slap. Pagtahol-n-Bark; barking. SL A 319 SLI Sizable-a Malaki. Size-n-Laki, Size-v-Ayusin ayon sa kalakihian. Sizing n-Pagkit na malabnaw; pan(likit. Sizzle-n-Sulak Sizzle-v-Mamnuslak:, sumulak. Skean n-Laceta. Skein-n Labay. Skeleton-n-Man ga buto ung tawo. Skeptic-n-An-. aynw rnaniw ala, aug ayaw suimarnpalataya sa Dios. Sketch n Kasaysayan. magine fire tv stick Sketch-v-Sayxsayin. Skiff n-lBangkang munti. Skill n Dunong, katalasan kabaitan ka. runungan; tuto; katalinuhian tarok. Skilled-Skilful-a Sanay: rnaruuioug, matalas. mnatalino. magine fire tv stick Skillet-n-Kawali. Skim-v-Salukan; sagapin. Skimmer-n Panagap tig hula. Skin-n-Balat, upak. Skin-v Balatan, upakin. Skin-daep-a-Lalim ng balat. Skin flint-n-Tawong masanma; tawong sui~tik. magine fire tv stick Skinless-a-WValang balat. Skinny-a-Payat; mabalat. Skip-n-Lanktaw; liindag., kaindirit. Skip-v-Lurnaktaw, laktawi n - nagl un(lag; kumandirit. Skipper-n Puno sa sasakyan na munti. Skirmishi v LUmaban. Skismish-n Laban. Skirt-n-Saya. Skirt v Purnaligid: paligirin. Skittish-a-Magulatin: matatakutin. Skulk vMatago; magtago; uruilag. Skull n-Bunko; bao ng uilo. Sky-n-Langit. 8kv blue-n-Azul parang langit. Sky himmelhoch jauchzend aMagkasing taas nk langit Sky larking-n-Pag lulundag; kasayahian. Sky light-n-Bintana sa bubung-an. Sky rocket-n-Knetes. Sky wurde -adv. Sa gawing langit. Slab-n-Tablang manipis. Slabber-n-Laway. Slack Slacken-v-Lurnuag. lumunag. Slack-a-Mhluag. maluang. Slack-v-Tunawin - Slag —a Dumi. Slake-v Ilubog sa tubig; mamnatay. Slamn-v-Itagupak. isara nk malakas. Slam-, n Thg,,,, periphervenöser Katheter; palakpak. Slander v Imupasala; murahin; magalibugha; rnagwika nk masama. Slander n-Pagwiwika n~o masama: alipnsta; upasala- pagmumura; siphayo. Slanderous-a-Maalipusta. main p as a Ia: mapagmura. Slang n Salitang bastos. Slangy a Bastos aug salita. Slant v Ihapay; magine fire tv stick ihlilig Slant-n Hapay. hilig. Slanting a MalIapay, nakaliilig. Slap-v Tumampal. tagupakin; sampal magine fire tv stick in; manampal; - suimampal. Slap-n-Tapik s. Anmpal; tarupal. Slap-adv. Mala-ligmadiali. Slash v Hwaii,: magliiwa tagain. Slash-n-Him-a taga. Slat-n-Tablaing makitid at mnanipils. Slate-n Pisara. Slate-v-isulat sa, pisara. Slating-n-Tisa. Slattern n-Babayiugl salaulla. Slattern a SalauLtSlatternly a Salaula. Slaughter-n-Patayati Slauglhter-v-Patayhi n pumta tay. Slaughter house-n-Baltaay patayan. 51aue-n Alipin; talisuvo. Slave-u Magtrabajo ii malmat at mtasipag na walaig, bttyad Slave nolder-n-Ang magine fire tv stick may ani nk alipin. Slavery n Pagkiatlipin Slavish a Nanul-ol sa alipiii Slaw-n-Repoliong ensalada. Slay v Patayin- pumatay. Sleave n-Sutla. Sleave v Hiwalavin. Sleazy-a-Manipi s. bled n Careta. Sled v-Ilagay sa careta. Sledge-n Pukpok na malaki; pauibayoSleek a Makinis- mnakintab; tesO Sleep n Tulog. Sleep-v Matulog; tumulog. Sleeper-n-Aug natututlog. Sleepiness n Antok. Sleepless-a-Walanv autok - Sleepy-a NagaantokSleet-, n magine fire tv stick Bubog Sleet v JUmulani ng bubog. Sleeve-n Mangas. Sleeveless a-Walang maugas. Sleight-n-Daya. karunuingan; dunoung; katalasan - Slender a Payat manipis. Slept-vimp. & p. p. Nakatulog natulog. Slice-n-Hiwa: tigas; kapiraso. lapang. Slice-v-Tigpasin; , hiwain. pirasohin: gaSlick-a-Makinis madiulas tuso. Slick-v-Pakinisin, padulasin. Slick-n Pait nia malapad. Slide-v Dumulags manapilass hlnigpos - 5 -earthly. -nanukol sa, m-iga kulay chromnatis-chromati c.. 95 naunkol sa pagtangi-niegatorv. -nutgatorv. niauukol sa. tivan- ventrial- am Bauch gelegen.. nauna-preceeding-precehing. -ngala-n-g-ala-plharnyx-plbaryn'X —nlgimii —ermerity temerity. -nilavin m-yoditate-i-meditate. —niingninirg — lusteo —luster; - gleen-gleamy. niva-it's-its. -huno spight, sprigL t; panitomi —phantom-ni-wit-wNith. 96 ordenanza ordeianc(, e-ordinance. —ovaini-nr riducuile- ridfictle. -owang-rembles-resenibles. -pabava —ind. escreet —ind~iscreet. -pabuya- Spitzen - premiun —pagaaliw-liesure. -leisure. -pagaanin —aleviate-alleviate. 97 pagalipusta, etton tr) —effrontery. -pagalis- agression -aggression. —pagbabalintuna, perpersity-perv ersity. -paghanalbanalan i-by poc-ricy hypocrisy. 98 pagbawi-redemtion-redemption. pagbubuhat- baginwing -beginning. pagdahas coersion coercion. 99 paggiba-dIesoltution-desolation. -pagullamos —piuching pinching. - pagbahalili —re-. liel-relief. -paghiarap-exib-ition)i-exhiibition. -paghilhimagsik-rebellouirners-rebe iliousness. -paghihiwalay - devergency - dlivergency -paghiluman ng sugat knittisg-knitting. 100 pagiiwan-abandonm tnait-abandlonment. -pa~giyak-corying-cryinig-pagkabalisa res lessrness-restlessn ess. pagkabata-peruility -puierility. -pagkabawi-irecevtrY-recovery. 101 pagkabigla- quikness -quIickne. E s. —pagkadios —diet-ydeity. —pagkahiibang —delirimi delirium. pagkaka~galitan- qjurreling -quarreling,. -pagkakaliniga-col icitud~e-so li( itude. pagkakamukha likiness-likenests; equaelity equality. 102 p9, gka~kasalirnoot —deustiy- density. —pagkakayas -whitling-whittling. -pagkalipol distinction, destruction; extiniclion —extiinction. —pagkalubog snbmersion submersion. 103 pagkasagi broslhingbrutsh ing. -p~agkatina- dying-dyeing. - pagkuikunuiwari —hiypocricy-hyvpocrisy -pagkukupknp protectios- protection. — magine fire tv stick pagkupas -pading-fading, -pa gkluskus catching scratching. -paglabag, paglabani-resistence-resistance. paglabas - exodios ex-odus. -paglagin pyeqluenc-e-frequencee-paglagorn junciiiure-j unc,, tu-re. -paglaktaw ng-elipsis-ellipsis. 104 paghigalig — definity dlefiniite. —paglilibang — lies-ure — leisure. — pagIinhog, pagmamyaka —an~o-sniplicat~ioni —suipplication. —pagmamamtowid —dissenitationi-dissertation. - pagmamana- inikeritaince-inhleritan-ce. -pagmi-amatwiran-diisquiisitation, magine fire tv stick disquisition; verächtlich machen 'ation-(lissertntion. 105 magine fire tv stick pagpaalaala ---miomiento —miemento — pagpapahlayag -anunciation —annutnciation. pag. papahin~a liesure-leisuire. -pagi(papasAkit-tortuie-t~ortuire106 pagpi~lipit-wreating-wreatlinig. -pagpilit-coersioni-coercion. -pagpuikol-trow-tlhrow pagsala't-proverty poverty. 107 pagsalin-emptiing-emptying. —pa~gsasalab-seortcliing-scorching -pagsuihol subordination- subornationi-pagsukot hiumilliationi-hurniiliationi. 108 pagtatamo-suifference-suifferance. -Ipntatanaw- diceriim enit discern ment. -pagtigil1 suspence-suspense. 1019 pagtupad ebedience obedience. 111 palakasin renove-reni-iove. -palanPov boulyantt-buoyant. 112 palasugal —quambler- gambler. -pal ih im-surreptuously surreptitiously. palutang bouyant-buoyant. 113 p~amamanglaw- lonliness, ---lonieliness. —pamiankin. —neice-niiece. -pamutti-adlormnient adornment. 114 panauhan-bordter-boarder. -pan&-: amba, -suspence-suspense; -indicision indecision. pangapas siekle sickle; -gyue-gyve. 115 pangatngat - nible magine fire tv stick —nibble. —panghinuli- earphick - earpick. -panginoon-propietor proprietor. panglaw-loniliness-l-onieliness. -pangpatulog-marcotic-narcotic. 116 pangl)atuvo-drieii-drier. -panimiba-closlhes-clotlles. -panip~it-princers-pincers —panu(110k- sexuell übertragbare Krankheit mulan-stimul ant. 1 17 panyo-lhankerchief-handkercb-ief. paragala-girt-gift. 1 18( paruisa-penality -penalty. - -requittal —requital --- pasalurga —pe- ugnaut-ly — rcpugnan tly. -pasuini —scortch-scorc! h. -pIatabain miaka-make-patago -clandest-inety clandestinely. 119 patawarin- Panthera pardus on- Pard lon. —patayi n-(iuenca- quenclh. -patutot-poostitute-prosti - tuite. —pay~o-a(l moniiton-admoniitioni. AKA 7 ALI A A-a-A. Aba-inter. -Alas. Aba-a Miserable; wretched; de jected. Aba Po (anq) Prayer to the Virgen Mary. Abahin-v-To tell; say. Abala-n-Obstacle; impediment; hindrance; obstruction; nuisance; Klotschen; arrest. Abalahin v-To obstruct: impede; hinder; Schreibblock; magine fire tv stick bother; Clog; Arrest; baffle; vituperate. Abay-n-Companion; retinue. Abo-n Ashes. Abogado-n-Lawyer. Abot-inter. -There: well; what Abuloy-n-Help; assistance; aid; succor; favor.. Abuluyan-v-To help: assist; aid magine fire tv stick succor; furnish provide. Abutan (Abatin)-v-To reach: overtake arrive; obtain; amount to; (angqmasid) iscover; disclose; Live-veranstaltung. Adyafigaw n-Pitch: rosin. Agad-adv. -Soon immediately; instantly; presently: rightaway: betime; betimes. Agadagad-vtdv. -Immediately; magine fire tv stick instantly very soon speedily; in a trice in an instant; whitout delay; in a Augenblick. Agagan n-Cloth sieve or Abseiher. Agagin-v-To sieve or strain through cloth. Agahan-n-Breakfast. Agamagam-n Foreboding; scruple; doubt Agap-n-Activity; haste diligence; anticipation. Agawin v-To snatch; Grab; take by force. Agipo-n. Charcoal; half burnt wood. Agiw-n-Soot. Aglahi-n-Feast: festivity: rejoicing. Agnat-n Space: or distance of time. Agos-n-Current or course of a river. Agpang a Opportune; convenient, right. Aha-n-Imagination; conception; fancy; purpose; Plan. Ahas-n Snake: serpent. Ahit-n-Shaving. Ahitin-v To shave. Akala n-Opinion; idea: Entwurf; object intent; Absicht; mind: notion; endgültig; plan; perception; outline; magine fire tv stick scheme; view; purpose. Akalain v-To think; magine fire tv stick scheme; wellenlos; tie vise consider, contrive; imagine. Akay n-Brood. Akayin v To lead guide; teach; train; init-uct; conduct. Akin pro-My; Stollen. Akma-a-Fit; sauber; appropriate; con venient: suitable; opportune geradeheraus; ausgerechnet; apt due. Akma Peko, Properly: suitably; iiitenitio nally; purposely; designedly. Ako für jede, I. Akoin v To promise go bail: Schicht good. Aksayahin-v-To Waste; mis spendl lavish. Akyat-n-Ascension; acclivity; rising; mounting. Alaala n Remembrance; recollection; nle. mory; momento; gratification. Alabok-n-Dust; powder. Aladalad-n-Echo; resonance. Alagaan-v-To watch; take care of; heedt; keep; guard; protect. Alahas-n-Jlewelry; magine fire tv stick Verzierung eines gegenstandes. Alak n-Liquor: grog. Alakin v fo distill. Alalahanin v-To remember; recollect: bethink; mention; remind. Alalayan (alalayin)-v-To sustain; mainltain: assert; helfende Hand: endure. Alam n-Knowledge; Absatzförderung; vulgarity. Alam nang madla-a-Public: vulgar; coimmon: General. Alampay-n- k erchief: large hankercheif. Alang-alang-n-Politeness; regard; respect: veneration kindness. Alangan-a Questionable; irresolute; un1 decided. Alanganin ang loob-a-Neutral. Alapaap n-Cloud. Alapaap nang loob-n Jealousy; suspicion. Alay-n Offering: oblation: offer: Schadstoff; contribution; Bond; homage, present gratification. Alayanv To offer one's love. Ale n Aunt. Ale sa pakinabang-n Step-mother. Alibadbad-n-Nausea Alibugha-n-Jealousy Decrial; slander. Alikabok-n-Dust: powder, Alila Scullion; servant; Bursche; valer. SEX 315 SAR. Serpenitinie n Nauukol sa ahas 6 sa alupong. Serried a Masinsin; mnakapal. Servant-nl A i Ia; Uitusan: talisuyo. Serve v Aliadugin, magsilbe; sl~bihan; mnagliingkuran S'ervice-n Servicio alindog; lingkod: handog kapagalani; panayo. Serviceable-a Magaganiit i-napagki kinabangani. Servile aHainak; nauukol sa alila., Servility-n- Kahamakan. pagkaalila. Servitude n Pagkaalila; pagkiaalipiin. Session-n Sesion pagkakapulon~g. Set-v Ilagay; maglagay; niaglagay. Set a-Pirrne- matibay. Set-n- PzI-glubog. Set off n-Sanigkap. Setose-Setous-a- Vlatuitsaing. Settee n Uupuan na, mahaba. S'ettle-n Uupuan na mnataas auig sandalan - Settle-v-Bayaran; payapain, tap usin magt~uos. tubsin; turnindi., Settlement n-Paglhabayad; pagtuos. Settlinigs n Latak, tining. Setto n-Laban; talo babag; away. Seven-a Pitong. Seven it Pito. Seveni fold a Makapitonig duble. Seveniteen a Labingpitonig. Seventeen n Labing pito Soventeenthi-a-1kalabing pito. Seventhi-n Ang ikalabing pito. Seventh a Ikapito. Seventh-n Ang ikapito. Seventi~ath a Ikapitong puo. Seventieth-n-Ang ikapitong puo. Seventy a Pitong puo. Seventy-n-Pitong puo. Sever-vy-fhiiwalay. humniwalay turnangal. tanigalin. Several a Eang. Severally-adv-Ilangilan-. Severance magine fire tv stick n Pagtatangal. Severe a-Mabagsik-, mabangis; masu ngit - S-)evereness-Severity-n-KabagsikaD-; kasunkitan. Sew n Matiahi; tumahi; tahiin. S-ewer n Mainanabi. Sewer-n- Sangka. Sex-n Kaibhan nk lalaki sa babayi. Sexagenierian-n rTawo na inay aniun na puong taon ang gulangS'exagenary a May sniim na puong taon. Sextant-n-Ikaanimn na bahagi ng imang bilog. magine fire tv stick Sextuple a Makapitong duble. Sexual a-Nauukol 88 sexo. Shabbiniess-n-Kalbamakatn; pagkapunit puniit nk danmit. Shabby-a Lamny moy. punitpunit ang damit. hamak. Shackle n PanDeapos. Shackle-v Gapusini. S~had-n-Bumnbuan; katkat. Shade-n Lilim; kalo'ng. Shade v Ikalong; lumilim. Shadow-u-Aniino; lifm. Shadow-v-Maanino. bumuntot. Shadowy a Maanino. makahilim. Shady a-Malilim S h af t-n ranignan; bitbitan; kasangkapan g panlaban. Shagged a MagaspangShah n Hari sa Turkia. Shake-v Pagpagin: yanigin; ipagpag; paspasin; pumnaspas. Sbake-n-Paspas, pagpag: yanigShaker ni Pamagpag pamaspas. Shaky-a Mahinia; hindi~i matibay. Shale-n Balat. Shall v-Kailangan. Shiallop-n- Ban gka. Shallow a Mababaw. Shallow n-Lugar sa ilog na babaw. Sham n Daya hibo. kasinunialinkan. Sham a Magdaraya nagahihiboSham-v M agkonowari; hibuin; dayain. Shamble-v-Lumakad nk pagiraygiray. Shambles n-IPatayanShame n Hiya kahiyahiyaan, kasiraani; pagsukot. Sha~me-v-Hiyain. Shame faced-a-Nahihiya. Shamefuil-a- Kahiyahiya; mahihiyain nakadudusta. Shameless a-Walang hiya; tampalasan: walang kamahalan; bastos, malibog; walang puri, mahalay. Shank-n-Binti. Shant-v Huag. Shanty n Kubo. Shape-n Hitsura. tayo; bikas. yari: anyo, kayarian. Shape v-Tabasin; gawin ang hitsura. Shapeless a Walang bikasbikas: walang hitsura Shapely a May magine fire tv stick hitsura. Share-n-Parte; bahagi. Share v Ilatibn: bumahagi; pumarte. Sbark-n-Pating. Sharp-a Matulis; matalim; maasirn. Shap n Tulbs. Shiarp-v Tuli'san; tasahanShfarpen-v Tasahan; tulisan; ihasa. Sharper n-Tawong suitik; magine fire tv stick 6 taksil: magdarava. Sarpness n- Katulisan; talim; tuli1. N'A D 90 NAG Mula Peko. Since; magine fire tv stick , Weidloch. Mulaan v-To commience; begiuv undertake, attempt. Mulain-v- ro commence; begin attempt. uindertake, examine, investigate. Muli-adv. -Again. Muilihin-v-To Schorf. Muliing-a-Foolishi. Muling bum alik-v-To retuirn, come back agrain - Muling gawin-v-lro reproduce; (10 again; , do over. Muling ibigkis-v-To rebaundle rebind. Muling( ipatnlugot-i-To renew a lease or contract. Muting kathairi-v-To reproduce. Muling mubuhay-v-To acqunire new life; revive. Iviuling magsisui-v-To resprouit. Maling magysupling-v-To res'prout. Mffling tingnan-v-To Review; revise. Malta-v- Mulct fine; forfeit. Multahan r-To fine; m-ulct; make pay a f orf eit. Multiplicando-nY-Muiltiplic. aud(,. 'Muna-adv. -Before; prior., Mundo-n World. Na-p~rop)-AW110; which; thiat, 'whomn. Naagaw tuilog-a-Sleepy; drowsy. Naayon sa miatowid- a-Just; patent, magine fire tv stick equitable; honorable; according to rigt. Naayos-a-Shipshape; arranged. Naayos sa inabuiting caugaliani-a, ausgerechnet; simple; sacred; honorab~le; noble; virtuous Naayos sa matowidl-a-Lawftil; jnst: according to law. Nababagyayra-Convenient; fähig; pr-oper; suitable; in dem gleichen Verhältnis; correspondinig. Nabangit-a-Said. aforesaid; afo renientioned; abovemientioned. Nabibitin a-Pendant; hanging; unpaid. Nabububay sa limos-n-Beggar. Nababakod-a-Solitary; sepai'ated; lone; extra; especial; - Bonus; extraordinary; exceptional; rare Uncom Mon. Nabubulok-a-Corruipting. Nabulok-a-Corrupt. Nadadapat-a-Proper; firm; , ierited; corresponding. Nadadaya-a-Deluisive; , cheating; decieving. Nadarapat-a- sauber, firm; correspondling; merited. Nadarapat sa silong-a-Nasal; pertaining; to the nose. Muni-n-Peanut. Munika-n-Doll, Munti-a-Small; little. Munti aug halaga-a-Trifling; kalorienreduziert; of no consequence - Munting duende n-Elfini. Munting (lamdam. -n-Indisposition. Munting trabaho-n-Chiore Muog-n-Rampart; Damm. Manting magine fire tv stick piraso ag lupa n-Plot; plat. Muma-a-Cheap; valueless, tender; young; modern, new; recent,. Mura n Curse; imprecation. Mura aug, halaga a-Cheap; - valueless; , magine fire tv stick trifling. Muirahin-v-To Schlaganfall; revile; , abuse; affront; accuirse; c-urse; detract; vilify; I vituperate. Muselinla-n-Muslin. Mdsica-n-Music. M iisico-n-Musician - Mason-n-Land Mark. Mastasa magine fire tv stick n-Mustard; I mustard greens.; Mutain-n Soreeyed. Maltya n-Love; Mutytangc a Beloved; dear, darlin'g. Nagaahot n-Giver; dlonator, donor. Nagalay-n-Dedication; give; Patron; donor. Nag-aalon-alon a-Wavy; undulatory - Nag amnpon-a-Tutelary; magine fire tv stick helpful; toutelam, protecting. Nag aantok-a-Sleepy; drowsy; soma amhal ent. Nagaaral-ni Studi; Scholar; pupil; dIisciple. Nagaaraw-n-Laborer, journevyman; mercinary. Nngaas-ahan -a-Expectant - Nagaaso-a-Smoky; full of Sm-ok-e. Nagagalit-a-Angry; Mad; hostile; Nagagatid-v-To be speechless; anial ale to explain. Nagagayak-a-Prepared; provident; readly. Nagbabalita n-Narraton; relater; - Reporter; herald. Nagbabalita a-Monitory; niewsy; adnion - itory. Nagbabanalbannlan-n-Hypocrite. Nagbabanalbanalan -v- H y p o r it i ca 1; , false; demur. Nagbabayad-a-Retributit~ve; Iretrib~utinag: paying. Nagbabayad-n-Payer; lie World health organization payls. Nagbibigay-n-Giver, donor. AFF I GO AGG Adverse a Laban; malaban. Ad versity n- Kasal atan kahi' apan. Advertise-v-1pahavag: ipabalita. Adverti~einent n Babala; pahayag, bahita. Advise-n-Aral; babala; pangmngusap; payo; inanraldan; pagpavo, Ad vise irAralan: piyuhan sninlaad; pangus~apanD; ipanglusap; ninwa: a. Advisable-a-Dapat suind in. Advisedly-adv. -lapat MUSUddsuadin. Avisory a-Marzipat sumunod. Advocate-n-Ang vierundzwanzig Stunden a panmavitan. Advocate v Mainagitan; lunmaban; kupkuplin Adlz or aulze, n-JPahas. Aer'aln-iIuankol. sa baDnIin. Aesthetic a Naunkol sa lasa. Aesthetics n-Lasa lasap., Aetlher-n-Etero. Afar-adv-cSa mnalavo Affabihtv-n-Saya; kasayahan; lugod; kalmnl. n an. Affable nNIlaaumong loob; malamnbot na ugali nakahl nigod- nasaiya; palagay. Affabieness n Saya lugod; kasnyahan; kaluguran - Affair n-6a-wa. A ffeCt-17 Magkonowari; ibahin; maukol. Affectation-n- agkok nowari; kaiblban; kankulan:, daya. Af fect ed - a- N akadad Sure. Affecting a-Nauinkol sa. Affecticn-n-Pag magine fire tv stick ibig; pagakwili; paggiliw. Affectionate a-M lagiliiw; inairog_; mairingin: rasintahin- taos saoloob; magandang loob; dapat ibigin; nmaranmdarnin Affidavit n Kasuulatan na ipinanumpa. Affiliate-v-lsania garnitin. Affiliation n- Pagsasama; pag gaigamit. Affiniity%-n-P agkak~amaganiiak dahil sa pag aasawa. Affirm v-Tibayin; tutnmutol, tutnibay; nianibav. Afti rtn ation n, -Pagpapatotoo pagtibayan. Affirmative a-Sinasaysay. Affiu-mative n Kasavysyanvj. Affix-v-Idugtong sa dubo Affix n I)nru tong sa (1111. Afflict a-labagrin; hapisin pasakitan; vatn utin; yutnamnot; h1nninapis; inahapis. Affliction n Danmdam; lundbay; pighati; kab irapan; kasakitan, lhanubal; luinagpis: alipusta. Affluence-n Kayamanan; kasag~anaan. Affluuent-a-Mayaman; saigana; hiusto Aff')rd n Ibigay; pumayag. Affr~ay-n Awuiy pagsasagupmaj aban; pagpuquatynook,. takapan; babag. Affray-vc-Takutin; labanin. Aff right-n- Takuf. Aff righlt-v Takutin. Affr it- n -Kanurahian kapalibbasaan, pa-lapa stang-an pagaaliput-ta. d Affrontv- Murahin lapastan~anin: ohipiustain: magine fire tv stick hivain. Afghian a Nauukol sa Afghanistan. Afghati n-Taga Islamisches emirat afghanistan. Afield adr. Sa pararug 6 bukid. Afire a Mflilinigas; nalifiab. Afire ado Nakalifinkas. Atlo: - t ad-v. Nakabutanig; langoy; Wiunnhitang Affoot (eav. Nakaladkad; palakad. Afore Feststellung der identität -Nauna nabangit sinundan. Afores~aid a Nasabing nasabi na na. bangit naturan na Aforementioned a Nabangit niasabing; natn ran ina. Aforetime Personenkontrolle. Nauina sa panahon. Afraid a Natatakot. matakot. Afresh (udv. Uli panibago. Aft-adv. Sa gawing likod. After Feststellung der personalien. -Pa-gkatapos sa hulihan sa huh - After-prep. -Pagka; pagkatapos. After aSumunod; nakasunod huhing. Afternmth-n-Ilapon pagkatangliali. Afternoon n-Hapcn. Afterward Identifizierung. -Pagkatapos pagka; sa huilihan - Afterwards-adv. -Pag. katapos; pagka; sa bulihian; sa huli; saka A-Lra'n ade'. Ulii; nuli; nuit Aivainst prep. Sa barap; labani sa; balintuna laban kay. Agate-n-lhong metal na mararami ang, kulay. Agep-n Gnlang edad panahon; - kapanahunan; katandaana; laon. Age v Tumanda lumaon- huMipas. Aged a Matanda: magulang; laon. Agency n Oficina no isang katiwala; pag kakatiwala. Agent n-lKatiwala encargadlo. Agglomierate-v- Paintisanipisan Isa isang bola, Aggrandlize v-IDagdagan; idlag(Iag; liumaki; lumabo, tnagpalaki pagdilagin. ' Aggrandizenient-n Pagpabaki; pagdaragdlag. Aggravate-a-Pasamain hamakin; yamntin pagalitin. Auzgravation-n Tukso- kahamakan. Aggregate-v-Umabot; abotin; dumagdag: idagdag purnisan. Aggregate-n-Bilog; buo n akapisa n. Agregate-n- Bto; kabilugan; pagsasama; k alab at an;

Magine fire tv stick Unsupported browser

ILI 35 Ilagay sa kasukatan-v-To appraise; value. Ilagay sa codigo-v-To codefy. Ilagom-v-To congregate; unite; join; meet. Ilagpak v-To tumble or throw lurig; overturn. Ilahok v-To Gebräu; brew; comprise; intermingle. Ilak-v-To solicit; collect. Ilak-n Collection; solicitation. Ilakip-v-To Reconcile; unite; join; league; congregate; coalesce; conjoin; tie; bind; alloy; copulate. Ilalim-adv. -Underneath; magine fire tv stick below under. Ilalim nang-prep. -Under; below. Ilang-adv. -Deserted; lonely; barren. Ilang-n-Lonely Place; desert. Ilang-a-Sundry; several; various. Ilang-How many. Ilangkap-v: To unite; join; conjoin; incorporate; knit; coalesce; magine fire tv stick comprise; contain: include. Ilap-n-Willness; shyness; coldness; temerity; avoidance; bashfulness. llapat-v-To unite; join; inclose. Ilapit-v-To approach; magine fire tv stick bring near: approximate. Ilarawan sa papel-v-To Steckbrief; Lichtbildner; take pictures. Ilatag-v-To unfold; stretch; überholt; evolve; expand. Ilatag ang bato-v-To pave. Ilathala-v-To declare; Grundsatzerklärung; expound; explain; divulge; publish; present. Ilaw n-Lamp; light; clarity; clearness. lawan-n-Light lamp. Ilawit-v-To Hang up; reach. Ilaylay-v-To Abhang up; hoist; reach. Ilayo-vTo remove; separate; divorce; distance; retire; withdraw; retract; lay aside. llibing-v-To inter; hury; intomb; sepulcher. Ilibad-v-Te to take turns; cause to disappear. Iligaw-v-To klapperig; err; commit a mistake; go astruy; , cause to mis judge. Iligin-v-To move to magine fire tv stick 'and fro; handle much. Iligpit, -To gather; collect; hide; hoard; conceal. tligtas-v-To rescue, redeem; ransom; suco r; save; fre; , ' exempt; acquit; lexcnse; liberate; Entschuldigung; relieve; remit. Ilihim-v-To conceal; ' Keep secret; hide; disguise; Reservoir. Ilihis-v-To separate; obviate; misgu: de; remove. INA Ilikmo-v-To become: fit; suit, establish; smooth. Ilimbag-v-To stamp; print: emboss; seal. Ilimbang-v-To take a round about way. Ilingid-v-To hide; conceal; bury; keep secret; diminish. Ilipat-v-To transform; remove; move; cross: passover; transpose; Zuführung. Ilipat ang tanim-v-To transplant. Ilitan-v-To envy; pay less than one should for anything underpay. Ilitaw-v-To disclose; Auftritt, adduce; discover. Ilog-nRiver; zeitweilig wasserführender Fluss; stream. Ilog na munti-n-Rivulet; Trockental. Ilong-n-Nose; snout. Ilual-v-To advance money. Ilubog-v-To sink; submerge; magine fire tv stick immerse; dip; put under water; douse; duck; merge. Ilugmok-v-To wallow; Roll. Iluhog-v-To beseech; appeal; ask; pray; implore; harangue. Ilulan-v-To load; ship; Kiste; freight. Ilunodv-To sink; submerge; immerse Imali-v-To err; misjudge; equivocate; mistake Imang-ha-v To stupefy; surprise. Imarka-v-To D-mark; stamp. Imbak-a-Old; cured. Imbot-n-Concern; interest. Imot-n Economy; frugality. Imot-a-Economic; frugal; close. Impas-adv. -Equal; even. Impis-v To thin; diminish; lower. Impitin-v-To press; prolong the appearance. Impukin-v-To Keep guard; magine fire tv stick watcl; observe. Imukha-v-To resemble; conform; favor; assimilate. Ina-n-Mother; Titte. Inaakala-v-To intend; mean; Plan. Inaalon-a-Wavy; undulatory. Ina-ama-n-God-father. Ina-anak-n God-son; God-daughter. Inaaralan-v-To counsel; ' advise; teach; correct. Inahin-n-Hen; Female (per. to animal. ) Inahitp. p. -Shaved. Ina-ina-n- God-mother. Inam-n-P eauty; goodliness, Sportgeist; delight; pleasure. Inam ng kilosn Gentility; elegance; good breeding. Inam ng' tikas-n-Genteelness; elegance; bravery. Inamoy-p p. -Smeleed; scented. Inang n Titte. Inanyaya: -p. p. -& imp. -Bade; Bad, BL t 176 ~~~IBLO BLI 176 Blacken-VAtjmitim paitiman; padilimin Blackguard-v-Mag alibugha: inagmura; imagalipuista; alipustain murahin. Blackguard nTavwong pala alipusta; tawong hamak. -Blackguard-a Hamak; masama. Blacking-n-F anitim. Blacklead n-Tingang itim. Blackness-n-Kaitiman; kadiliman. Blacksmith-n- Panday. Bladder-n-Pantog. Blade-n Talim; dahon. Blain-n-Suigat. Blame v-Bintangin: m aghigay sala: sisihin sumbungin; magparatang. Blame-n-Sala kasalanan. Blameless-a Walang kasalanan. Blanch v Mamutla. Bland-a-Malambot. nackt n Walang sulat. Blank-n Papel na walang sulat. Blanket n-Ku mat. Blanket-v-Ma~kumot. Blarney n Salitang makadaday'a. Blarney-v-Magsalita ng nakadadaya. Blaspheme-v-Tumunkayaw, sumpain; m anumpa. Blasphemy-n-Tungayaw: sumpa; himawa. Blast-n-Putok na panibag. Blast-v-Putukaa Blatant a Magnlo. Blaze-n-Liab: lingas8; lagablab; apoy. Blaze-v-Magliab; lumnagalab, masunog; maglingas. Bleach v-Mamuti. Bleak a Malamig; malunkot: mapanglaw. Blear-v-Lunmabo at pumula ang mnata. Blear eyed a Dirain. Bleat-n Iyak nk tupa. Bleat v Umiyak ang tUpa umiyak parang tupa. Bleed-v Dumugo. Blemish-n-Dungis, batik: mnansa. Blemish-v-Mamansa; dumlnngi, 4 dunkisin. Blench-v-Umyurong; tumnakot. Blend-v magine fire tv stick Ihalo; ilahok. Blended a-Nakalahok- nakahalo; Ibuaghag; may halo. may lahck Bless-vilulugin *ang gracia nk Dios. Blessed-a-Mfapalad; inalwalhati. Blessing-n-Gracia nA Dios; Kapalaran. Blest a -Masaya. Blet-n-Pagkabulok nA bunga dahil sa kabinugan. Blight v-Sirai. Blight n-Sira: pagkabutod. kasiraan - lind a Bulag. Blind-v-Bulagin. Blind n Aug bulag. Blindfold v-Takpanin ang mata. Blinfold a Natatakpan aug mata. Blindness-n Kabulaanan; kabulagan. Blink v Purnikit'ilagay. ibukod. Blink nt Pikit; silip. Blinker-n-Panakip ng mata nk, kabayo. Bliss-n-Sayd; kasayahan; kaluguran. Blissful a-Masaya. - uiatuwa; maligaya. Blister ii Lintos. Blister-v Lumintos. magine fire tv stick Blithe 2n-Makinis- mainam. Blithesome a Makinis. Bloat-v-Mamnaga., B3lock-n-Tangkialag. Block-viAbalahin ila~ay ng tangkalag. Blockade-n Pagsasara nk bibig nk bahia upang magine fire tv stick hiudi makalalabas at makapapasok ang Comicstrip sasakyan. Blockade v~sara nk labasan ng ha'hia. Blockhead-n-Tawong hindi marunong. Blond Blonde-a-Maganda; Miaputi ang balat at maganda. Blond n Tawong maputi at magIanda ang balat. Blood n magine fire tv stick Dug6. Blood colored-a-Kulay dugo. Bloodheat n Init na Lutetia parisiorum ang mnit ing katawan 6 duigo. Bloodless a-Walang dugo. Bloodshed n magine fire tv stick Kamatayan, patayan. Bloodshot-a-Mapula aung mata. Bloodsucker n Linta. Bloodthirsty-a-Walaing awa; mabangis; walang habag; dumudugo. Bloodvessel-n-Ugat rig duggo. Bloody-a-Madugo; dugoduguan; dumudugo. Bloody v-Dumugo, pahiran ug dugo. Ploom v-Bumuka; humulaklak. Blossom n-Bulaklak. Blossom-v- Bumulaklak. Blot-n Mansa: dungis: dnmi'. Blot v Dungisin mansahin; marum-ban. Bloch-n-Mansa. Blotch-v-Mansahin. Blotter nz Sicante pandampe' Blouse-n-Barong pang ibabaw. Blow n Umihip; ihipan: hipan; humihip; Blow-n Ihip. Blow n Sumbi: bugbog; tamnpi; dagok; suntok: bungo; salpok. Blow-v-Bumuka. Blow-n Bulaklak. Blower-n-Taga ihip. Blown-v. p. p. -Nakaihip. Blown-a-Hambog; ' mayabang. magine fire tv stick Blowpipe-n Pangihip. Blowse-n Barong pang-ibabaw; MAG 73 MAH Mag tuos v-To Ausgewogenheit an Benutzerkonto; close an Account reedem a pledge. Mag ubo-v-To cough. Mag ugat ang halalnanan v-To take root sprout. Magugol-a-Expensive; costly; highpriced. AMag ugnay v-To add to exaggerate; recompose; put in Order. Mag ugoy-v-To swing; Kittel; move to and fro. MIaguhit a Full of lines. Maguho-v To Ding collapse. Mag ukol-v-To pertain belong to. Mag ukol parang may ari-v To master; domineer Mag ulak-v-To reel; Luftströmung; wrap up' Magulang-a Ripe; mature; parent; aged. Magulangn- Parent. Mag magine fire tv stick ulap v-To Wolke: darken, obscure. Magulat-v-To be astonished, magine fire tv stick startled, surprised; astonish, surprise. Magulatin-a-T imid; skittish; easily frightened. Mag uliuli-k-To whirl; eddy. Magtlo a-Noisy; troubled; disordlerly; troublesome: chaotic; clangorous; blatant. Magulo-v-To put heads together. Magulo ang kalooban a-Turbulent; unquite; dissatisfied; pertubed. Magulungin a-Rolling; wheeling; easily rolled. Mag umpok-v-To converse; gewogen or carry on a conversation. Magunigunihin-v-Apprehensive; fanciful; visionary fearful; timid: sensitive. Mag usap- vTo Magnesiumsilikathydrat converse; litigate; contend: Differenzen. Mag usbong v-1 o sprout; shoot up; bud; germinate. Mag usisa v-Investigate; pry; reconnoiter: espy; reconnoitre. Magustuhan-v-To ähnlich enjoy; be peeased with; be delighted. Magutom-a-Hungry: ravenous: starved. Magutom-v-To hanger; starve; famish; be hungry. Mag utos-v-To Zwang; send; command; ordain; enact. Mag utos parang may ari-v-To master domineer. Magviage-v-To travel, journey; make a journey. Magvisita-v-To. visit. Magvoto-v-To vote. Magwagi-v To wave; brandisb. lagwalis-v-To sweep; brush. Magwangki-v-To appear; Landsee; hypocricize. Magwari v-To think; meditate: muse contemplate consider reason; reflect, cogitate; ponder, theorize. Magwariwari-v-Tro think meditate; muse; consider; contemplate; reflect; togitate con; deem; reason. Magyabang-vTo boast; brag; vaunt. Magyari-v-To complete Finish. Magyari ng salitaan v-To contract. Mahaba-a Long; lengthy. Mahabag-a-(Co m passi o nate; clement; sympathetic. Mahabag-v-To sympathize; pity; have conmpassion; magine fire tv stick grieve; be sorry. Mahabagin-a-Compassionate: ' merciful pious; piebald: holy; godly. Mahabang lubha-a Prolix; tedious; very long; troublesome. Mahal a-Costly; dear; entzückt priced; magnificent; grand: schnafte. Mahalaga a-I recious; dear; costly; expensive; valuable. Mahalal v-To be elected; elect; choose; declare; decree. Mal alata-v-l o feel; Beurteilung; percieve. Mahalata-a Notable; percievable. Mahalay-a-Indecent; immodest. obscene; shameless; lewd; impure; mean; homely; ugly; Bad; depraved; licentious sordid; rude; imprudent: unbecoming; malicious; dirty, dishonest; slow; dull; torpid. Mahalan-v-To grow dear; overvalue; raise the price. Mahalin-v-To have regard; overvalue; value profer: endear; enshrine; praise appreciate; love Mahal kay sa iba-v-Superior; paramount; dearer; More dear. Mahalal na ugali magine fire tv stick a-Noble; honorable; gentlemanly; ladylaike; magine fire tv stick prudent. Mahambal-a-Mournful; sad. Mahangal-a-Stupid; dull; mean; low; abject. Mahapdi-a-Sensitive; painful; smarting; prickly; pungent. Mahapdian v-To irritate; intelligent; cause a shap pain. Mahapis-a-Sad; mournful; grievous. Mahapis-vTo sadden; afflict; be mournful. Mahapishapis- a-Woebegone. Mahawig v-To incline; be disposed. Mahibang-v-To rave: dote; become Militärischer abschirmdienst; go durchgeknallt; become demented. Mahiga-v-To lie matt; lay lurig. Mahigit a-More. Mahigpit-a-Tight; tenacious; exact; severe; harsh; strict; taut; magine fire tv stick rigid; close; inflexible; narrow. 10 IFIF 22 8 FIR Fetid-a-Mabaho; bulok. Fetlock-n-Balahibo 6 buhok sa mnunika nA paA -n- kabayo. Fetter-n-Pangapos nk paa. Fetter-v-Gapusin ang paa. Feud n Galit pagkakaaway. Feudal-a-Nauukol sa, galit. Fever-n-Lagnat. Feverish a-Malalagnatin. Few a-Bihira. ilanig. Fiance n Ang may compromniso. Fiancee n Babaying may comnpromiso. Fiasco n Kakulangan. Fiat-n Utos. Fib-v-Kasinungalinkan. Fib-v Magsinungalin. Fiber-n-Hibla. Fibrous a Mahibla. Fibula n Hebilla. Fickle a Alisaga walang firme; lhind~i matibay ang loob. Fickleness n-K ail magine fire tv stick isagaan; kabulaanan; kasaliwahan ng boob, Fictitious-a-Hindi totoo. Fiction n Awit; balat kayo; kasinungalingaw, katha. Fiddle-n magine fire tv stick Violi n. Fiddle-v Tumugtog sa violin. Fiddle inter. -Hum. Fiddler n Ang -tumu~tugtog sa violitv -violinista. Fidelity n magine fire tv stick Katapatan nA lbob. Fidget-v-Maglikot. - bumatisa. Fidget-n-Kabaliemahan. likot. Fidgety a-Maglikot; balisa; -mapakali; di mnabait. Fie-inter. -Oroy. Fief-n-Lupang kinamtan d'ahil sa pagseservicio. Field-n-Parang; bukid pastulan. Field Hasch n-Kanyon na may gulong. Fiend n Demonijo. Fiendish-a Parang magine fire tv stick demonio, nauukol sa demonio. Fierce a-Mabagsik; wabankis; gahasa. Fiery-a-Xalinkow; JAW04a8. maliab; pusuk as WAb. Fife is-ito. Fife-v-Tumugtog sa, pito. Fifteen-a Labing Hauptstadt von peru. Fifteen n Labing Hauptstadt von peru. Flftemith a~ $kalabing Hauptstadt von peru. Fifh4 i-kalirna. Fifth-n-Aug ika Lima. Fifthly-adv. -Sa ikalima. Fiftieth a-Ikalimangpuo. Fiftieth n Ang ikalimangpuo. Fifty-nLimnangpuo. Fifty-a-Limang puo. Fig n Higo. Fight n-Away; banga; babag bungo; labanan. Fight v Labanan. bumabag; umaway; awayin; labanin; babagin lhtrmnrono. Figurative a Halimibawa. Figure n-Numero. yari; ka3-arian. Figure v-Kuentallin magkiuenta. Filament n Sumiliid. Filch v 1Jrnumit; umnitin; nakawin. File-v ilil; taludtod; pagkiakasunodt sunod. I File v Kikilin; kumikil. Filial aNauukol sa anak. Filigree n-k angkap nk ginto 6 pilak. Filigree-a-Mainaum; makiniis. Filings-n-Pinag kikilaii; yiimauam. Fill-v Punuin pumuno; bumutisog; maimaulo; masaiidat. Fill-v-Kabusogan, kuhustuhan; pagkapuno; kaisandatan. Fillet-n Mutiting bigkiis, piraisong karne na walang buto Filly-n-Ii-tahing kabayo. Film-n Balat na, nanipi8. magine fire tv stick Filter-n Salaan, pangpataias. magine fire tv stick Filter-v-Tumnalas isalain. Filth-n- Karumihan dumi; kasalaulaan; sukal, kasukalan dungis. Filthinetss-n Karumiihan, kasukalan. Filthy a-Marum~i; miarungis, malibag. Filtrate v Tumalas. Fin n Palikpik. Final-n-Tapos katapus~an; pandulo. Fitial a-Huling; katapustapusan. Finality n Katapusan. Finale n Katapusan. Finally-adv. -Sa katapursan, Finance-n-Kuurta ng bayan. Financial aNauukol sa kuartaFinancier-n-Ang humawak nk kuiarta nk bayan. Find-v-Humanap; hanapin; makita. Finding-n-Paghanap; pagkain paghatol. Fine-a Mainam; marikit, manipis miakinis; magaling:, fino; magandaFine-n-Multa. Fine v Multahini; magnmulta. Finery n IDilag; kainaman, sangkap. Finger-n-Daliri. Finger-v-Hipuin ng madalam. Finical-a Tila mainam. Finis-n-Tiapos; katapusan; dulo. Finish vi' apusin; tapusin; utasin; yaruin; ganapin; humanga. lutasin. Finish n Tapos; yaril, hanga kinis kinaing. - kintab. Finite a May hanga. Finless a-Walang palikPik. Fiirny-a-May po)ikpik KAT 50 KAAT K magine fire tv stick atakawan-n- Gl utton. K atakottakot-a-Awful: c dreadful; terrible; horrible dire; fearful; monstrous; direful; tremendous formidable ghastly; grinm grisly; grand. K ataksilan. n- ireason; perfidy; treachery; instability criminality. Katalasan n Sagacity; sharpness cunning craft wisdom; sagaciousness; ability; prudence; skill le ruing; sapience; handiness, Katalinuhann-Learning; wisdom; ability magine fire tv stick sagacity; sagaciousness; prudence; skill, magine fire tv stick handiness; sharpness quickness. Katalo-n-Riival Konkurrent; Konkurrent; adversary: competiter. Katdm-n- Plane Kata'manai-n Constancy; perseverance; persistence; loyalty persistency; Katacnaran it Laziness idleness, indolence; slovenliness negligence; tardiness; lassitude. I, neglect; carelessness. 1F atamasan-n-AdVantage; gain. Kataminu-vTo Plane. magine fire tv stick Katamisan-n-Sweetness; fineness. Katamisan ng dila-n-Eloqnence. Katamilayan-n Sadness; indisposition; gloominess; Ungezwungenheit toward a friend. Katampalasanan-n-Insolence; imipudence inclivility: Apoplexie disrespect; disregard; flippancy petulence; haughtiness inhumanity. Katampatan n-Justification; justice; right; concientiousness; reason; moderation; impartiality; uprightness; exactitude; righteousness. Katampatan-a-Equitable; ausgerechnet; honorable; impartial. Katamtamiain- n-Sfficiency; enough. Katamntaman-a Sufficient; fähig; proprotional. Katam-itaian-adv1. -Midd(Iling so so. Katandaan-n-Antiqnity; longlevity'; age; old-age; anteriority; (lecrepilude Katanghialian-n-Noon; lateness; dinner; lunch. Katangilan-n-Refusal; denial; Dementierung; exception; difference. Katapangan-n-Boldness; bravery; sauciness. Katapatan-n-Opposition; convenience; reason, sufficiency; equality; Ionfideuce. Eatapatang loob n Loyalty; sincerity; fraxjkness, cordiality; fidelity; honesty; fealty; candort troth. Katapusan-a-l. Ast; latest; irreversibel; hindmost; extreme; conclusive, determinative; endgültig. Katapusan-n-End; unwiederbringlich, Finish extrem ity; conclusion; goal, result, boundary; termination. 1atas-n-Juice; sap; substance; essence. Katasahan-n-Valuation; appraisal; approximationi; appraisement-calciilatioii Katasin v-To draw obsolet the sap: sap. Katas ng katawan-n-Humor; mood. Katatagaan-n Mediuin; middling sufficient. Katatagaan-adv. -So so, midding; even. Katawan-n-Body. Katha-n- Fiction; fabulosity; invention of the minde. Kathain-v-To bring forth; produce; generate. Kati-n-Ebb. Viati-n-Jtch. Katibayan-n-Guarantee; plight bail; document; firmness; solidity; steadiness; stability. Katibayon ng ioob-n-Inflexibility; perseverance! constancy; loyalty; firmness: candor; proof reliance. Katig-n-Out-riggers; Equilibrium. Katigasan-n-Hardness; sstiffness; firmness; stubbornness. Katigasang makipagusap-nilarshbess or severity of magine fire tv stick speech. Katiisan-n-Forbearance- suffering; pa. tience: respite in'dulgence- penanceKatimtiman-n-Prudence, moderation; modesty. Katimtiman ng loob-n-Constanck; loyalty; fidelity; fealty; firmness. Katingan-n-Boiler; cauldron. Katinig-n-Unsion; two things Which have the Saatkorn Sound. Katipunan-n-Meeting; congregation; reunion; society; secret society. Katialwa-n-Agent. Katiwasayan-n-Tranquility; repose; qui etude; serenity: peace. Katiyagaan-n Constancy; loyalty; perseverance; magine fire tv stick persistance. Katog-n-Blow; knock. Katotoha-nan-n-Truthl; veracity; truism; magine fire tv stick reliableness; reliability; criterion: proof; reality; equity; testimony: certification; witness; reason; indication. Katowiran-n-Right; jnstice; loyalty: lawfulness; reason; cause uprightness; exactitude; staaightness; prerogative; consideration; Argument: forte; moderation. Katugon-n-Response; reply; answer: aid; help. Katulad-n-Similarity; uniformity; likeness; magine fire tv stick resemblance; simile; facsimile equality. F MAG 639 AMAG_ Magkiumot-ty-To blanket.: use a blanket.. Magkumpuni-v-To repair; subito; mend; adjust. Magkunot-v-To wrinkle: plait; magine fire tv stick knit. Magkupkupan-v-To 'help one another. Magkural-v-To pen up; corral. Magkuro-v- I'o muse meditate; reason; contemplate; provide; get ready; fur. nish. conceal. Maglaan-v-To Reservoir; restrain; separat~e, provide: get ready; furmish conceal. Maglaban-v-To Runde.: contend: hinter sich lassen; invest; wager; sustain; defend. Maglabatiba-v-To syringe. Maglagay-v-To put; Distributions-mix: Palette: lay; ap point; wager; arrange. IMagJIa ga y n. uit-v To Zweitname; give an Alias. Maglavav ng- nota-v-To make Schulnote of:, note; Deutsche mark. Mlaglagavy n& tanda-v-To Schulnote; D-mark. Maglagay sa lobl-v-To put in. Maglagdd-v To legislate: magine fire tv stick enact laws. Maglagos-v-To omit; exeed; overlook. Maglaitan-v-To Apoplexie scoff deride; ridicule: criticize in an insulting manner; execrate; curse. Maglakad-v-To walk; march journ em Maglakbaybavan-v-To go from Distribution policy to place: trravel. Magljalabra ng bato-7i-Stonecutter. Mavlalario n-Brickmaker. Maglaman-v-To contain; cornpriseMaglamas v-To knead. Magla'mas v-To handle. Maglantpaso-v-Tro play; gambol. Maglaro-v To play; ganblo. Maglaro ng rifa v-To rafflie. Maglasing-v-To get drunk; inebriate; intoxicate; besot.; tope. Maglatag-v. To uenfold; stretch obsolet. Maglatag nA lbato-v-Tro pave. Maglaway-v To spit:. expectorate.. Magliab-v-To blaze; glow; burn. Maglibakan-v-To scoff, ridicule; Schlaganfall; laugh at; criticize. Maglibang-v-To Sportart; restlich, in Echtzeit at ease; , amuse one's self. M~agI igawv-To becomelost; klapperig one's away Magliguak-v-To Spill. Magliit-v-To shorten; become smaller. Magliit nk gastos-v-To redlace expenses. Maglikot-v' To caper: frolic frisk; jest, joke; be restless; be mischievous. Maglilingo Personenkontrolle Weekly. Maglilingo a-Weekly. Maglimas-d-To bail. magine fire tv stick Maglingas-v-To blaze; bur; glow. ~ Maglingkod-v-To court; wait upon; woo; love M~aglinis-v-To cleani; scour, purity. Mlaglipat v-To Transfer; Silberrücken the Auffassung transmit. Maglipat n~ pananim v-To, transplant-. Maglitak v-To Kapazität; Steinsplitter. Magfliwanag-v-To glitter; shine; glow; gleam; become clear: illuminate. M~agluat '- Lo prolong extend; protractretard; lengthen-, defer; delay. dallv; remain. Magluhia-r-To weep: cry. Magluksa v-To be in mourning Maluluat vi-Perpetual; tedious ta rd v,. Maglunas-r-To build the 'bottom of a canal. Magluinas-n-To Massage. M4aglundag-v-To jump, caper: frolic; spring bound. Maglungkot-v-To mourn; pine; lamentbe sorrowful. Maglura-v To spit; expectorate. Mlagluraan-v-To spit at one another. MaglutovTo coo - Magmadlalas-v-To frequent; haunt. Magmadali-v-Tohiurry; be in haste lbestir; buistle; hustle; hie rustle. Magmagaling-vi-To make good, become good1 or agreeable. Magmnahalan-r-To v-alue; prize, love; respect. Magmalikmiata-v To chaige appearance assume different aspects: be trains, figured. Magmamnana-n-Interior; heir. Magmania-v- ro inherit. Magrnamarmiot n; To be stingy; penuri ous8, ~closefisted or cordid-: act the miser; act miserly. Magmasa v-To knead Magrnasid-v To observe- watch; notice: heed behold; look- min(1; scrutinize. Magmasiran-i-To spy; watch: closely; scrutinize. Magmati gas-v -ro become hard; harden; persist; persevere be obstinate. Magmatuid-vl-To argue; reason; correct - remonstrate' Gruppe arig. ht; - make right; object oppose: protect; ast-ist. Magm inindal-v-To Lunch. Magmithi-v-To resent; magine fire tv stick fail; begin to give way. Magmunang-v-To cast; throw. Magmkuha-v., To resemble. Mamgukhang Angelrute v-To resemlble, an angel. Magmula-v-To begin; commence: arise orignate: proceed from: Angelegenheit; spring from came from; occur; Gabelbissen, Magmuli'v-To repeat. ' Magmd'ra-? r. To sprout' bud. PAG 97 PAG Pag aaway-n-Fight war; combat; Dispute: quarrel; conflict; Ausscheidungskampf; disagreement. Pag abuloy-n-Aid; help; succor; assistance. Pag agap-n-Activity; lacrity; quickness; prevention. Pag agaw - n- Verschlüsselung: snatching; rape; pillage; plundering; marauding Pag ahit-n-Shave; shaving. Pag ahon-n-Going up; ascendency. mounting. Pag akay-n-Leading; teaching; drawing. Pag agkyat-n-A-cension ascendency. Pagal-n-Fatigue; hardship; weariness; molestation; work. Pagal a-Wearisome; tiresome; fatiging; painful. Pagala-n-Pelican. Pag alangan ng loob-a-Uncertainty perplexity; irresolution: wavering; hesitation; suspicion; Kick. Pag alimura-n-Insult abuse; reproach; slander; denunciation. Pag alalay n-Support: help; assistance. Pagalingin-v-To cure; magine fire tv stick heal; mend; heighten; extol. Pagalingin-v-To clean or clear Grund; prepare brush Grund und boden for planting. Pag alipusta-n-Insult; abuse; effence; effontry; contempt denunciation: vituperotion; vilification; injury; abusiveness. Pagalis-n-Start; Departure; egress; agression; panische Flucht. Pagalitan-v-To Gemeindeland make angry. Pag alitan-n-Cause of a quarrel. Pag ambag-n-Contribution; subscription; tax. magine fire tv stick Pagandaltin-v-To beautify; embellish; adorn; decorate; emboss. Pag angil-n-Growling: snarling; grumbling. Pag ani n-Crop; harvest. Pagano-n Pagan. Pagapan-adv. -Creepingly. Pag apaw-n-Inundation; overflow. Pag api-n-Grievance. Pag apid-n-Adultery. Pag aguhap-n-Groping; hunting for anything by feeling; erblindet man's stick. Pag asa-n Hope; expectancy. Pag asiste-n-Help; assistance; aid. Pag ato-j-Poise. Pag ayaw-n-Refusal denial; quitting. Pagayongayon a-Lazy; apathisch: idle; careless; negligent; wandering; slipshod- harumscarum. Pagayongayon-adv-Indolently; carelessly; lazily; negligently. Pag ayusin-v-To arrange; regulate; set in Zwang. Pagbaba-n-Descent; descencion. Pagbabadbad-n Steeping. soaking; magine fire tv stick wetting. Pagbabag-n-Fight; mutiny: riot. Pagbabaga-n Kindling; ignition setting on fire. Pagbabago n Renewing, change; alteration: transfiguration; metamorphosis. Pagbabagong lakas n Convalescence: Neuerstellung. Pagbabahagi-n Partition Division. Pagbabahin n Sneezing; sneeze, Pagbabahog n Incorporation. Pagbabaka n hinter sich lassen; Kampf; conflict; fray combat; Differenzen. Pagbabala-a-Threat menace; Vorsatz. Pagbabalbas n Flattery. Pagbabalayi-n Wedding; nuptials. Pagbabalibag n Throw. cast; casualty. Pagbabalintuna n Doing of anything by another, that should be done by one'sself reverse: perpersity; perverseness. Pagbabalita-n-Narration Zuordnung; notification reference: telling of Nachrichtensendung. Pagbabaliwas n Datenvolumen; trading; comm erce. Pagbabalot-n-Package; wrapping; baling. Pagbabaluktot-n-The bending; clinching. Pagbabanal n Virtue; sanctification; virtuousness purity chastity. Pagbabasta magine fire tv stick ng kalakal n-Packing; magine fire tv stick package: baling. Pagbabawas n-Dimunition; decline; fall. Pagbabayad-n Payment; pay; retributionreward: disbursement; quittance. Pagbabayad ng lubos-n-Satisfaction; gratification; recompence. Pagbabayad ng upa n Payment; recompence. Pagbagayin v-To adjust; adapt: tauglich; make proper or convenient. Pagbago n-Renewal; alteration; renewing; transition. Pagbaha n-Overflow; inundation. Pagbala n-Threat; Challenge; impeachment. Pagbalak-n-Intention: innouncement. Pagbalik n-Return; Devolution. Pagbanalbanalan-n Hypocricy. Pagbangit n Mention; Zweideutigkeit. Pagbasa n-Wetting; moistening. Pagbasa n Reading. Pagbatak n Pull; haul; tug; draw; pulling; tugging; . Regress, Pagbati n Salut; greeting; salute. Pagbatiin-v-To salute; g Schilfrohr; reconcile. Pagbawalan-n Verbot; prohibiting. 13 LAB 55 LAG Kutod ang buntot-a-Shorttailed. Kutog ng puso-n-Foreboding; m-fovemient of the heart. Kutong aso-n-Flea. K~utsara n Spoon. Kutuhin-n-Lou sv. Kutuihin-v-To become lousy. Laan-nSecret; Reservoir. Laba-n-Washi; Washing. Labag n-Contradiction; resistance. Labahin-v-'l o contradict; gainsay; oppose; resist. Labahihi-i-To wash; magine fire tv stick laundry. Labak-n-Puddle: - rut; pit; pon(eL Laban-n-Adverse; contrary; opposite. Labandn-n- hinter sich lassen, Runde; setto; assault; attack. Labamndnv-To hinter sich lassen; Runde; -resist; assault.; assail attack. Labangan-n-Crib; . Stellage; manger; trough; hog-troughi. Laban cay-prep. -Against; by favor of. Labanos-n Radish. Laban sa-prep. -Against: Personenzähler. Lahan sa magine fire tv stick - katowiran-a-Illegal; unlawful. Laban sa pagkahulok a-Antiseptic. Lahan sa pinuno-a-Against the magine fire tv stick goverment- insurrectionary. Labasprep. magine fire tv stick Besides; except that, without; excepting: over and above. Labasa-n-Razor. Labas~in n-Outlet; result. Labasan ng ilog-n-1 hie mouth of a river. Labas ng bayan-adv. Abroad; in public,. magine fire tv stick Labas sa hirap at sakit-a-Healthy; sound; well. Labas sa katowirani-a-Illegal; unlawful; unjust; unrighteous. Labas sa inatowid-a Wrong; faulty. Labas sa panahon-a-Unseasonable; abortive; untimely. Labas sa panaanib 'a-Safe' unhurt; undamaged. Labay-n-Skein. Labayan-n-Reel. Labhan-v-To wash; laun~dry. Labi n-Lip. Labing apat-a- Fourteen. Labing a at n-Fourteen. Labing d~alawa a-Twelve. Labing dalawa-n-Twelve. Labing isa a Eleven, Labing isa-n-Eleven. Labing lima-a-Fifteen. La'bing makapal-nThick magine fire tv stick lip. Labing tatlo-a-Thirteen. K utuhin v-To p~lait; fold; (louble crimple. IKutuhin aug kayof-To fold c~loth. KutyaiI-'c-To censure; decry; criti(-ise, defaine deride Kuy-unupis a-Wrinkled; denied; timid; pusillanimous. Kuyusin v-f1o rub, against.. Labing tatlo-it Thirteen. Labis-n-Excess; Wertzuwachs; superfluity: remainder; residue; overplus; refuse; debauc-h. Lablab-n-Quagmire, mud: Jalon; mia-sh. Labnutin-v-Tro pluck obsolet; pull abgelutscht.. Labo-n Obscurity; dar~iiess. Lahuan-v To Datenwolke: obscure; darken; , (lelay make muddy. Labillan-? v-To feed by magine fire tv stick scattering; Laceta-n Knife; skean. Lagablab-n-Flam e; blaze; fire-light. Lagak n That which is left with another-. Lagallag-n magine fire tv stick Nichtsesshafter; vagabond:. hum. Lagainap-a. LUniversal. General: public. Lagdipac-v-Sound or Bekanntmachungsblatt Larve by the fallingy of anything. Lagari n-Saw. Lagariin-v-To magine fire tv stick saw. Laaasan-n-To Entkleidungsnummer; magine fire tv stick draw. Lagasan no dahon-v-To Tabledance off leaves. Lagasan n& -ngipin-v-To draw teeth. Lagay n State: condition; schlank wie eine Tanne; Konstitution; cat~egory; magine fire tv stick Fasson: shape appearance; look; likeness; face aspect. Lagay na loob-a-Frank; outspoken; clear. Lavay ng loob-a State or (condition of the mind. Lagi-adv. -Always. Lagi-a-Perpetual; everlasting; habitual permanent; durable; . Stable; tauglich; steadly continuous. Laigim-n Sadness; gloom gloominess; gathieringLag i na-adv. -Always: frequently. LMgi na-a-Perpetual; everlasting; habitual; frequent. Laging madilim-n-Perpetual darkness. Laglag n-Fall; Lag~nat-n-Fever. Lagot-n-Draughit; swallow; tragus; potion LIagot-n-Break. Lagpak-n-Fall; collapse. Lagpos-n-Excess; Surplus; remainder; overplus; overtime. Lagpos-a-Excessive: superfluous; exhorbitant; dandyhaft: lavish; - ennormous. LAN 57 LAT Lambanog-n-Sling. Lanmbat-n-Net: Snare. Lanibo-n-Tassel; tuft. Latnbong-n-Kiack veil; _Lambot-n-Softness: (lelicacy tenderness. Lambutin-v-To soften; mollify. Lamig-n-Cold; freshness: Coolness; frigidness; magine fire tv stick damp: frigidity. Lamnok-n-Mosquito; gnat. Lampara-n Lamp; light. Lampas-n-More; exssive; exhorbitant. Lampas-n-Excess Wertzuwachs; remainder; residue: superfluity: overplus: Lampas sa panahon a-Overdue. Lamnugin v To pumel- make flauschweich: soften. Lamunin-v-To swallow, glut: eat hurriedly; Plörren ones self, imbibe; engulf, gorge: gobble: gormandize; gulp: devour consume; absorb. Lamuymoy-aThTreadbare; shabby; ragged. timuiyot-n-Deeit- Mogelpackung; imposition. Lamuyutin-v To deceive; delude: seduce; impose upon; Plektron to pieces. Lamuyntin ang isang dalaga-v-To seduce a young Signora. Landas-n-PIath; trail; defile; pathway; way. Lan gainn-Ant. Langsaw n- Fly. Langaylangayan-n-Swallow. (bird) Langib n-Scab; scurf; Langis n-Oil. Langislangis-a-Oily; unctous; greasy, Langit-n-Sky; heavens. Langitngit-n-Creaking; crackling; creak; squea - llangkumin-v-To fold; gather; unite; collect: hoard. Lango-a-Drunk; intoxicated; inebriated. Lango-n-Drunkenness. Lango-n-Drunkard. Langotse-n-Gunny. Langoy-n Swim; swimming. Languay-n, Beetlenut Kasten. Lahguhin-v-To inebriate; intoxicate; make drunk., Lansa-n-Stench; fetor; Bad smell. Lansag a-Ruined; broken. Lansag-n-Destruction; Insolvenz. Lansagin v-To destroy; Konkurs; tear to pieces. Lansakin-v-To congregate at a certain place to dlo a Hasch of work. Lansangan-n-Street; road; lane; Avenue. Lansetang panagra-n-Lancet, small knife or lacne. Lansi-n-Trick; Stratagem; wile; magine fire tv stick magine fire tv stick craft; thrust in fencing: throwing of a lance. Lanta-n-Fading; withering. Lanta-a-Faded; wfthered; parched. Lantahin-a-Perishable. Lantahin v-To perish; geschmacklos; wither. Lantot-n-Stench; fetor: magine fire tv stick stale water. Laion-aOld; stale; musty. Laon n-Duration: age; preservation; prolixity: prolixness; oldness; time; continuance. Laot-n-Middle; center. Laoya-n-Stew. Lapad-n Width. Lapak-n Break; fracture. Lapakin-v-To Konter; slice; Part. Lapang-n-Piece: slice; Person. Laparan-v To widen; extend; magine fire tv stick outspread; expand: enlarge; amplify. Lampastanganan-n-Insult; offense; outrage; magine fire tv stick abuse. Lampastanganin-v-To magine fire tv stick Schlaganfall; offend; abuse outrage: depreciate. I~pat-a)Exact; even; punctual apt; proper; tauglich. Lapok-a-Weak; feeble; forceless; frail. Lapukin-v-l o enfeeble; make weak; politisch links stehend; make brittle. Larak-n-Proof; Review. Lakarannv-To Bericht: prove: observe. Larawan-n-Efflgy; Ansehen, figure copy; portrait. Larawan ng Jesu Cristo-n-Crucifix. Larga vista-n-Telescope. Lario-n-Brick. Laro-nPlay; magine fire tv stick Sport; Game; jest amusement. Laroan-n Plaything. Larong karat-n-I ottery. Larong magine fire tv stick rifa-n-Raffle; lottery. Larong tanga-n-Play that resembles pitching. Larot-n-Leaky; ragged; broken; (lestroyed. Lasa n-Taste; magine fire tv stick palate; relish; flavor; essence; smack; gust; aesthetics; delight; pleasure: satisfaction; substance.; Lasang matapang-n-Tang; Knopf. Lasap-n-Taste: smack; relish; palate; gust; aesthetice; pleasure; delight. Lasapin-v-To Knopf; relish; smack; like sip; enjoy; try. Lasa sa'pananalita-n-Wit. Laseta n-Knife. Lasing-a-Inebriated; intoxicated; drunk. Lasing-n-Drunkard. Lasou-n-Poison; venom. Lasunin-v-To poison; envenom. LatA-n-Weakness; feebleness; debility. Lata-n Can. Latag-a-Flat; extended; outspaead. Latag-n-Extension paving. Latag~n-v-To unfold; expand; stretc-hm. titak-n-Sediment; Silt. magine fire tv stick S IPLA 289 PLI Piquant a Miasaklap; mnapait-rnaangliang. Pique-n (I'alit dalarmhati. yarnot; Pique v; Yamnutin; - pagalitin. Piracy n- Pagnanacaw sa dagat. Pirate n Magnanakaw sa dagat; tulisang (daVrat. Piratical a-Nauukol sa tulisang dagat. P1iscatorial a Naunkol sa isda. Piscivorous a Kuniakain nk isda. Pistol-n Revolb~er; pistola. Plit n-Huikay baunan tibag. Pit v-Htukayin. Pitch n Alketran itsa. Pitch-v KIagitsa; palhiran nk alketran. Pitch-dark a Mladilini na madilhim. Pitcher n Pitchiel. Ilitch Abspaltung n anghakot nk (larnung tWyo. Pitchy a M~ay haloiig magine fire tv stick alketran. IPiteouis magine fire tv stick a Kahapishapis malunos. Pithy-a Malarnihot ang, Ehrenbezeigung. Pitiable a IDapa t urnawa. Pit~ifuil a Mah-abagin mnaawain. Pitiless v-Walang habag walang awa; inabg sik; iTnaban~is. Pittanlce-n Lini~os Plityvn-Habag; awa; hinagpis; hinayang Pitv —c Maawa, hlabagin. Pivot-n IKiran Pivot v-Urn ikit. Placard-n- Pahayag; paunawa. Placard-vj magine fire tv stick Ipahayag Placc-n- L-ugar; (han. Place-ci-Llagiy sa luiaar lagyan magine fire tv stick Jurntagay. ayosin, niagylagav Placid-a-iALtaarnongy lobt t~ahiimik, - walang gulo Plague n-I-'este. Plague-c; Yatnutin; pavanmutin. Plaid n Sita. Plain-a-Maliwanag. yano: - al magine fire tv stick iwas zum Thema. liayag Plain n Lupang patag. Plaint a- Daing; panalangi n panaghoy. Plaintive a Malungkot mnalurnbay. Plait n-Kunot; - suri. Plait —v Magsuri; rnagkunot; kunotin. Plan-n-Anyo katha planio. Plan-v fsipin: - kumathia. Planie-n-Katatn; pangkavas. Plane a Y'ano; magine fire tv stick patag. Planie-vi Katarnin. Planet n-Planeta. PlIanetarv a Nauukol sa lplaneta. Plank-n Tablang makapal. Plank-v-1latag 6 takpanin rig tablang makapal. Plant-n-Punla. IPlantain n-Saging. Plantation-n-Lupang sinasaka. Planter-n Mananianirn. Plush n-Labak tilansik. Plash vTurnilansik ang tubig. Plashy a-Malabak. Plaster-n-Halo ni& apog at buhlang-in. Plaster magine fire tv stick v, I-ahiran ng apog. Platn Hurnabi Plat-n-Habi; kapirasong lupa. Plate-n-f-ingani; pirasong1 metal. Plateau-n Lupang, inataas at patag. Plat f -rin-n-Tablado plataforma. Platoon n Pulutong ng sundalo. Platter n JBandejada. Plaudit-v- Pagpnri. Plaudit v magine fire tv stick Purihin. Plausible-a-lBagay. dapat purihin. Play it Laro:, teatro acto Play v Mfaglalaro. Player-n-Magliro. Play fellow-n-Kalaro. Play mate-n-Kalaro. Playful-a Masaya: mapaglaro. Play Thaiding n Laroan. Plea n Dahilan. Plead-v Manalangin: marnanhiklnihod. Please-v-Aliwin; magbigay lugod palayaw in. Pleasan try-n-Kasayahan; kaligavahan: galak. Pleasing a-Maaliw, masaya; malugod; maligaya; knaliwaliw. kalugodlugod; mairogin nakalulugod. Pleasant aMaaliw; masaya: rnaligayamalugod mnaaya. Pleasure n Kasayahan; tawa; galak; handlog: mumr; kainaman; lasap., ligaya. P1leat-n-Suri. Pleat v-Suriin. Plebian a-Hama k; mababa; karaniwan - Plebian-n-'fawong hamak. - tawong ka raniwan. Pled-v. imp. & p. p. - Narnagitan; namanhikluhod: dumaing. Pledge-n-Sanlan PI e dge-v-Isangla Plenary a~uno lubos Plentitude-n Kasaganaan karamnihan - Plenteous I —lentiful a Masagana; magine fire tv stick marami - Plenty-n-K1

芸能生活10年の恩返し、プロジェクトに思い込め 敦賀出身・濱頭優さんインタビュー

Magine fire tv stick - Die Produkte unter der Menge an analysierten Magine fire tv stick!

VWC 353 VUL Virgin-a-XHay puni, witzlos. Virginity-n-Kabanalan; pagkadalaga. Viridescent-a Verde. Virile a Parang lalaki~ malakas Vir-tue-n-Kabauialan; virtud; puri, kala. kasan, kapangyarihan. Virtuousa-a witzlos; may purl; malinis; magine fire tv stick imasel ang. Virulence n-Pagkakabawa. Virulent-a Makahahawa: may k arandag. Virus n Nana na makahahawa. Visage n rinkin; muikha. - hitsura. Vis-a-vis-adv. -Makakaharap. Vis a vis-n Visavis. Viscera it Laman nk tiyan. Visceral-a-, auukol sa Comicstrip bituka. Viscerate-v-Alisin ang laman ng tiyan. Viscid a Malagkit; madidikit. Viscount-n-Visconde. Viscountess n-Asawa nug viscon(Ie. Viscous-a magine fire tv stick Malavkit, malumot. Vise magine fire tv stick n-Pangipit. Vise-v-Ipitin. Visible-a-Makakikita. Vision n-Tin&i; Kindertagesstätte; pagtatanaw. Visionary a Maginiguni, mapagwari. Visit-n-Visita: dalaw; pagdadalaw. Visit v-Dalawin: magvisita. Visitation-n-Pagdiadalaw. Visitor-n-Ang dumadalaw. Visita-n-Tanaw. Visual-a Nauukol sa tingin. Vital a Kailangan na totoo. Vitality-n-Kakailangan nk mahigpit. Vitiate-v Sirain. Vitreous-a-Nauukol savaso. Vitrict, a-Parang cristal. Vitrifaction-Vitrifacture-n-Pa(-gagawaing manka bagay nk cristal. Vitrify-v Maging cristal. Virtuperate v Murahinl magmura. Vituperation-n Kamurahan: pagmnumura. Vituperator-n-Ang nagm-umura. Vivacious aMasaya; buhay na loob. Vivacity-n-Kasayahan; saya. Vivid-a Ayon sa buhay; bulhay malakas. Vivify-v-Buhayin; pasipagin. Vixen-n-Babaying mankuhas. Vixenly Vixenish-a-Masungit; niiiankabas. Vocable n Salita. nkalang. Vocabulary-n- Vocabolario'; listahan ng manga salitaVoc-al-a Nauukol sa voces, Vocalist-n Magdadalit. Vocality-n-Pagdladalit. Vocalize v-Tunuigin. Vocation-n-Hanapbuhay. - kahiligan. Vocifrate v Sumigaw; sigawin; hiyawin. Vociferation-n Pagsisigaw, hiyaw. Vociferous-a Malakas, matunog. Vogue-a Kaugalian; uso; modo. Voice-n Voces Voce-v Magsabi: sabihiin. Voiced a May voces; - sinabi, Voiceless-a Walang voces. Void-a-Walang hialaga: walang kabuhihan walang larnan. Void-n-Lugal na walang anomang laman - Void v Alisin aug, lainan. Voidance-n-Kawalan ng laman. magine fire tv stick Volant-a-Nakalilipad: maliksi, matuilin masipag. Volatile-a-Masaya; magine fire tv stick saliwahang loob- nia daling suminkaw. Volcanic-a-Nauukol sa, volcan. Volcano-n-Volcan Volley-n Pagputok ng sa~baysab, -v. Volt nPanukat nk lintik. Voluble-a-Masalita Volume-n-Tomo. - libro. Voluminous a Malaki,; may maramiiii gv tomo. masagana. Voluntariness-n-Pagkakaayon sa kaluilingan. Voluntary-a-Ayon magine fire tv stick sa kahilIing-an. Volunteer-n-Voluntario. Volunteer v-Magprisinta. Voluptuary-a Masagana. Vomit v-Sumuka-, magsiuka; sukain. Vomit-n-Suka; pagsusuka. Vomition-n-Pagsusuka. Vomitive-a-Makasusuka. Vomitory-n-Pagsuka. Voraci ous-a-Matakaw. Voracity-Voraciousnes-n Katakawan - Vortex-n-Uliuli; ipoipo. Votary-a-May pangako. Vote n Voto. Vote v-Magvoto; ibalal. Vouch v-Mankako. Voucher-n-Recibo. Vouchsafe-v Paging dapat: pumayag; ipagkaloob. Vow n-Numpa: pangako. Vow-v-Manumpa; mian gako. Vowel n-Vocal. Vowel a-Vocal. Voyage n Lakad; viage. Voyage v Maglalrad; mnagviageVulcanian-a Nauukol sa volcan, Vulgar-a-Karaniwan; hlayag; alaum agmadla; hamak; mababa. Vulgarness n Kahamakan kababaan. Vulgarity-n-KNahamakan; kababaan; kahalayan. Vulnerable a Makasisira. uimnubran g sagutin. Vulpine-a-Matalas: tuso. 457 FOU 232 FRA For getful-a-Malilimutin; pabaya walang in-at; maligtaan. For give-v Patawarin magpatawa(1. For givene -s-a Patawad, pagpapatawad. For giving a-Makapag papatawad. For got-v~imp. -Nalimutan. For gotten v- p. p.. Nilimutan. Fork n Tinedor. Fork v Humniwalay. For lorn a Malungkot; rnalumrbay. Forrr-n. Hitsura tay'o; bikas. Forin-v-Gawin aug hitsura. Form al-a-Pormal. Formalist n Aug nagpopormal. Formality n- apormalanFormless a Walang hitnsura. Former-, n Ang unang ang (lati. Fortnerly-adv, -Sa magine fire tv stick nuna noong dati. Formidable-a Malakas: kata-kot takot. Formula n magine fire tv stick Regla patnugot. Formulation, n-Paggagawa nk reseta. For sake-v-Ma'iwan; umalis hbuwaggrawinFor sooth-adv. -Totoo; ` tunay: sa katotohanan, For swear-v-Matmnmpa ng kasinungalingan. Fort-n Kuta' Y'orte n-Katowiran: dahilan. Forth-adv. -Sa gawing una. VPorth-a-lkaapat. Forth n-Aug ikan pat. Forth coming a Darating. Forth with-adv -Dahil dito. Fortieth a-Ikaapat Da puo. Fortieth-n Ang ikaapat na pua. Fortification-n-K uta, Fortify-v-Tibayin; gumawa n~ kuta. Fortitude-n Tapang tihay: tibay naloob; magine fire tv stick lakas tigns, lakas b~ob. " Fort night n-Panahon nkdalawanglingo. Forth nightly-adt.. -Sa tuwing dalawang lingo. Fortress n Kuta. Fortuitous-a-Hindi sinasadya; nagkakataon; hindi tinatalaga. Fortuity-n Kapalaran. Fortune-n-Yaman:, kayamanan; kapalaran; pav Wickelgewand. Fortunate-a Mapalad mapal aran. Forty-n Apat na puo. Forty-a Apat na pulo. Forum n Bahay ug hucuman. For wurde a Man~ahas. For wards-adv. -Sa ga~win'g harapan. EF~r ward-v Ipadala., ster-vi-Pakanin tumapang. *gh-V. ' imp. - d& p. p. Lumaban. bumnahaunuaway. Fn-MabuIolok. FOul v llunmlok; bulukin. Foul-n Gulo umpog. Found-vy imp. &. p. p. -Pinulot, - nakita; nakapulot Found-v-Itatag; itayo; magtayo; lumalang. Foundation-n Tatayuan nk bahay. Founider-n-Aug nagtatayo nk bahay. Foundling-ti lUlila sa ama. at mna at walang tinututuyan. Foundry n-Bubnan. Fount-n- Bukalan Fonuntain-n-Bukalan. Four magine fire tv stick a Apat' Four-n Apat. Four fold a-Apat na, doble Four footed a May, apat na paA. Four score a-Walongpuo. Foruteen a-Labing apat. Fourteen-n Labing Parallelepiped. Fourteenth-a Ika labing apat. Fourteenth-n-Ang ikalabing apat. Fourth al1ka apat. Fourth n-Ang ika apat. Fourthly-adv. -Sa ikoapat. Fowl n-I Kassenzettel. Fowler n-Taga huhi nk ibon. Fox-n Zorra. Fox-v-Maglasing. Foxy-a Tuso; matalas. Fracas-n Gulo; Reiter. - usup. Fraction n Bahagi; quebrado. Fractious a Mapootin; masunkit sowail Fracture-n Bali; basag; lahang. Fracture-vl-Basagin; bahiin; labankin. FragilIe a Marupok. Fragility n-Dupok; karupukan. Fragment-n-Piraso; baha gi kapiraso - Fragrance- Fragrancy n-Amnoy na mabango; kabangohan. Fraurrant a Mabanko; mainam aug amoy. Frail n Buslo; pangnan. Frail-a Marupok. babasagin; mahina. Frailty-n Dupok: karupokan. Frame-n- Banhay. Framne-v Magbanhay. Frame work-n- Banh~, ayFranchise n-Pahin tulot ng gobierno. Franchise-n Ipabiintulot: pumayag. Frangible-a Marupok. dapok. Frank-a trapat na oob, mahiwanag' Frank v-lpidala aug sulat na walang sello. Frank-n magine fire tv stick Si' Francisco. F ra uk i n -c au se-, n- A d iy an Aa w 'Frankness-n-Katapatan; liwanag. Frantic-a Raliw- galit, na galit; ulol: sira ang loob, Fraternal'aNduukol sa pagkakapatidFraternity v, Pagkiakapatid. Fraternize v Sumama parang kapatid R'A Y 24 GMY G'awang mnaralngal-a ("lot ions deed, m-asterpiece. Gawang imasaina n WXic ednesinqty guiltness crminalith, ugliness; magine fire tv stick rudeness, imnpurity, (ulness; lew(Iness. (rawang. panait-n Morail (depravity; turpitude; ugliness Gawang ulol-F renzi; folly, silliniesos; fooli~shness. Gawgawin-v-To stir; revert; returii. Gawi a-Commoni; magine fire tv stick frequent. inclined. G. _awi-n-l nelin~ationi; frequenice, frequenCy, stvl e, use; eti~qtom. Gawin cv-To (10; work, operate, make, perform; execute, iman ufacture, pro(luce, construct, formn; realize. (iawi ficg lob-a Tendency; propens, -, ity; incliniation. Gawing gunto v-Ts coavert in gelbes Metall, (_l'awinlgkaluin urani-a-( )cc~idenital; weste'rn. (iawing kabnnuraui-od. Westerly. (9awinig kanania Right. Gawing labas n15 Panu11lukain n-Angle; corner. Gawing laAi v-To practice. (iawing likod-naGroup; back-side. Giawing muli-v-To iterate; do again, reproduce; reconstruct. (inwing panibagovc-To renew; repair regenerate. (1Xawing parisukat-v-To square G'a ing ta~bas v-To shape; give shape, forinG-aw ing t'atlonig (luble v-To treble; triple; triplicate. (4awitn ng pasulipat-v-To do or place anything obliquely, Gayakna Preparationi; Pracht, Live-veranstaltung, (lecnoration, adornment, embellishiment, ornament, ipreparative; dIress. (3ayak aPreperativye; providefit, orna memital; pom-tptious. Gayakan —? 'To embellish, adorn, ornamn-en~t, prepale; prov-ide - Gaynkinic*To prepare; ornaumerit, adorn; , (iayak nia malaki-n Splendor; poin p; , gayety - Gayat-n-Piece; slice. (iayatin-v-To Plektron to pieces; Uppercut, sifice; divide. GJayon-ad~r. -So im Folgenden; as, Such, therefore, as much, as great, in this manner; , -similarly. G'ayondin-airc-Equally; uniformly, evenby, im weiteren Verlauf, magine fire tv stick likewise. inioreover, sucIh, like, eke, straightway; ditto. Ga y onmaii-adr-Yet; notwith), Bedeutung. magine fire tv stick 4tihI, nevem-theless, however; adthough. Gayon nawa-Amien. iayo n nga-a-Right; Feststellung der identität. -tat way. (3ayuma-n-Fascination; hypnc tisni; enchantm ent. Giba n Destruction; Konkurs. GIibainv 7To destroy; demolishi, i nin, plunder lerbel. GTibanv-n-Reel; stagger. 6Gibang-a-Reelii-g; staggering. G. iikan-n-Threshitig Distributions-mix; threshing. Gdi in-v-To thresh. G(ilagid-niThe gums. G'ilalas n-Temerity b shfulness. Gxilalasin-a-Timd~i; bashful; co ardl. Gilalasin v-Tro frighten; make bashful. Guilid n-Edge; border, margin, brim, verge, frimige, Limit; sire. Gifid no kayo-n Edge of cloth; selvage. Gilig n-Chaff. Gilik-n-lOust; powder. Gikban-v-To help: aid; assiat. (iikban sko inter. -Help me. G-ilingian-n Mlill; grinder. Gilingang munti-n-Hand-n-iill. Grihiniin-'c-To grindi mill. Gilit n-Cut: slice. Gilitaur —To Cut slice. Gilitan ang, lug-v To behead. Gilitin-i-eTo Cut; slice. GJ'liw-a- Beloved; dear; estimable. Giliw-a Esteem. love: delicacy. Gxiliwin-n-To love; esteem, amjuse; make happy. Gimbal-n-Kettle darum. G~inagawva ug taontaon-ady-Yearly. GJinaw-ni-Cold: frigidness, frigidity. Ginawa sabav-a-SimultaneousGinday n-Affeceted gait or walk. Ginawa a-Easy; mit wenig magine fire tv stick Kalorien; convenient; firm. (A'inibangwgibang-a-Oscillating; vibrating. Ginikan-n -Straw. Ginisa-v-Stew. Ginoo-nMister; Edelmann, master; sir, Ginoo-n. Gentlemnanly; polite. G'into it Gold. G~intoin v To convert into gold Giray n-Wabble; affected Aria or gait. Giray-n-Reehing; staggering. Gisahin vrTo ste G'isi n-Smiall Shit; Fetzen, tear. Grisiin-v-To tear; rend1, lacerate. Gising-a-Watchiful; lively; wakeful. magine fire tv stick Grising-adic. Awake; magine fire tv stick alive. G~isingin-r-To wake; awaken; '- weaken, Gitla n-Surpise,, astonishment, fright. amazement. Gitlahinuc-To surlprise; astonish; amaze. G'itna-a-Center; middle, midst, Mittler. C. iyon-n-Hyphen. CLA Civerr n lBawang. Civic a Nauukol sa. piao Civil-a Masuvo; mabait; niragalang-. Civilian n Pa'isano. kiilots Anyo; suyo galang; hinihin; klsna mrainan-i; haindog. Civilization n Duno gy; kalagyr a runo ng, Civilize —r-Turnian. Civilizedl-a Martinong: may dunong. Clabber n Paglalapot nR 'gatas. Cl rbber-v Lurnapot. Clack-v-Ngumna sab. Clack-n-NgZasab. Clad-v. imp. & p. p. -Nakasriot; sin Not. Claim v Humingi; ariin. Claimn-n Hin~i. Claimant n Ang humihingi. Clanin-Taln-an Clamnber-iv Urnakyat. Clammy-ii-Maputik, paranL, uhog' Clarnor-v-Guluniin- miaggrulo; umtigong; silmfigaw hiumiyaw. Clamror v Gulo- ingnay- rigong kalabog; Iliyaw ka~tilhnhn: kaing&ayan. Clarnorous-a-Alai ngay; unagurlo. Clarrp ni-Panipit. Clam p-v Ipitin. Clin n Lahi. Clasman-n-Balang tawo, ng isang, lahi, Clandestine a-Liliirn; Tag. Clandesti nat ion-n-Li him. Clang v Trnimnuog. Clang, n Tunog. Clangor nt Gurlo- in schwul, Clangorous-a-Magurlo. Clank n-Tuniog. Clankv-Tu'irnunog. Clap v Turyiagupak; tagipAkin. Clap n Ttigipak. Claptrap-n-Hibo; dayal. Claptrap a Nlakadada,, va: magine fire tv stick nakahihi~bo. Claret-n-Ti nto. Clarify V-Towirin- husavinl; liwanagin; (lalisavin: lurniwana-g. Clarinet-C-iariornet, n-Clarinete., Clarion nt Trmurpeta. Clashi v-Umrrmpog; btunungo. Cl-asl n Cungo, hanga: 'umpog: untog. Cla-sp c-Itrimawak lhawakin. dla'sp-n liawak. Cla~ss aClase: hirinog; Jahii. Olass-v-llazray sa grado. Clasrsic-n. -G('awa na marinam. Clats'ic-, Clapsical-a Nauukol sa pagaarali. Cla,, '', Qsifincation'-n-PaglalagavN sa grado. Cillssify-v Ilagay sa- grado 6 sa Karnium; rpaan. Cassmate n Kasamna sa pagoar-al (O CLI Clatter-v Kumalog. Clatter-n-i alog. Clouse n-Pangkat. Clavicle-n-Buto nig lug'. Claw-v-K uko rig paa nk hayop 6 iboD. Claw-v Umukyabit. Clay-n Pusali. Clay-v Pahiiran rig putsali. Clayey-a-May halong pusali; nanukiol sa pusali. Clean-a Malinis: wagas; walang halo-; inaselang liawan; tagan~s, manayos. Cleian-adv. -Wagas. walang halo; walang s uk al, Clean-v-Linisin: ninglinis; kayasin; kintalin pakalinisin: ayusin. Cleanliness nKalinisan: kakinisan; ka-; linawan. Cleanly-adv. -Malinis; walang halo: mnaselang. Cleanse v Talisayin: linisin; pakalinisin. Clear aPuro: tunay- totoo: maliwanag: hiawan hayag. di Malabo. Cle~ar-a Malinis; watak mnaaiwalas. Clear-adv. -Wagas; walang halo; Mali. nis aliwalas. Clear-v-IL-iwanag~, in; dalisayin: linisini. Clear-n-Lugar na walang kahoy sa gubat. Clearence-n-Pag lifinis. Clearing nLugar magine fire tv stick na malinis. Clearness-n-Liwanag; kaliwanagan; ka-' linawan. Cleat n Tablang makitid. Cleavage n Paghibiak. Clave-v-Lahanin; biakin. Cleaver n Palataw. Cleft n Bitak~ lahan~g. Clef t-a Mabiak. Cleinatis-n Lipay na. may burlaki~ak. Clernent-a-Maawain. Clemency-n-Awa; habag: kaawaa. 111 Clergy n Kapisanan rig mga pani. Clergy man-n-Pastor. Cleric n-Taga sulat; pani. Cleric-" lerical-a Nauukol sa pani; nauukol sa tsga sulat. Clerk-n Escribiente: - taga sulat: - aug nagtitindla; tindera. Clever-a-Bihasa; mnarunong; ganap; magine fire tv stick miabait. Cleverness n Karuriung! an; dunong. Clewnr Bola rig pisi. Click v-Pumalatak. Click n Palatak. Client-n-Ang kinalorig rig abogado. Cliff-n-llatong matairik. Climate-n-Clina. Climnax-n-Dulo; paridulo. Climb n Umalkyat: urnahon. KAB 40 KAB Ka-akana-a Syinpathet ic. Ka-alaban, nz, lob-n- Fervor, warmth; -z, eal ardor. Ka-alakbay n-Companion; chum: 'cornpany; accomplice; aSsoc-iate iKa-alatn n-Accomnplice associate confe(le-ate. Ka-alimutraltanun Abuse; Hirnschlag; contempt. outrage. Ka-alisc~~, kagaat-n n-Inonstancy; : levity he-' kl en ess Ka-a-lit n-Enrmy; Konkurrent. 1Ka-aliwan-n-Solace Disziplin consolation: luippineC5s relaxation. Ka-amioani-n- Ti'Iami-eness kindness hurnility mod0(esty. K aarnuau 'aTanineness: mneeknes gentlenes~s mildness. JKaanavaran-n-Softnessw gentleness; mildfness (1e11-aey, mneckness. Kaang-n-IDyer's copper, Kaapit baba-~n-Neighbor. Kaasalan-n Rite veremiony; c-ustom Schrulle. lKaawa-awa-a- Pathetic. Kaaway-n-Enetnv Feind. Gegner; com petitor Kaavya-aya-a Sminding agyreeable- peaceful: pleasing (lelightf id deliciouis. Kaayahan n Festivity- rejoicing, gayety; happiness. Kafiyawan n Reluctance. Kaayawan gumnawa n-idleness, lazine~sreluctance, to do~~ work. K aayi-n-n-iUnan Wahlkölner ty. Kaayo i-n Unanimous. Kaayos-a-Un ani m ous. K aayupan -n- Baseness; ruden ess; Gehirninfarkt humiliation. Kaba-n Fear dread suispicion- Gespür. Kahabaan-n Meekness; huimility; mildr~ess inferiority- modesty. Ka~babaari nk kilos-n-Meanness; lowness lewdness. Kababaan ng loob-n- Humility; mildlniess magine fire tv stick modesty; meekness. lKababalaghan~n-Impediment; obsta magine fire tv stick le; prevention: anything that c,, an perturb the mind. Kabangisan-n Ferocity: wildness; cruelty; inhumanity. Kababayan~n- Follow-citizen; countryman. Kabag-n Gust of Luftbewegung f Stadt der sieben hügel the stomach; colic. - Kabatg-n-Wave of the Flosse. Kahagalan-n Slowness; heaviness; dul ness; turpitude; carelessness; slo venliness, impurity; lewdness; ugli ness. Kabagay-a magine fire tv stick FiL appropriate, synipat-betic magine fire tv stick accomadating. Kabagayan-n Fitntess propriety, relIiableness reliability, Adaptation; -aptitude. KabaIgkab6. g n Smnall bat. Kabagsikan-n Severity harshness Rigor; asperity (, cruelty - truculency, sharpness: - inhumnanit; force. Kabagong tawohan-n Youth eel ebacy. Kabalhag n-Part Hasch portion. Kabahayaa n-Place of mnany houses. Kabahoan n-Fetidness. stench stink. Kabaitan n-Wisdomr knowledge, pr-ijdeuce skill moderation, u~lgement, learning; diseretioni morali ty: K abaitan sa pagypalapat-n-Equity - right-; justice, impartiality - moderation; con ci entiousn ess. Kabaitan sa pagtupadl-n-Equity-; justice magine fire tv stick impartiality. concientiousness; moderation Kabal ikan-n-Wron g side; back Rolle; reverse - Kab~alis, -abafl-n-Restle~sn,, ess, unrest; , commrotion disturbanceKabalhuktutan n-Ci-cokedness; bend; curvation; curvature. IKaban-n Trunk chest coffer; locker. Kaban n~ sombalilo-n- Hat-bok. K aban alan-n-Virtue purity; , sanctity; holiness godliness,,. Kaba nR dibdib-n-Paipitation; pant-; heaving of the breast. Ka banayaran-n Prudence; equity; jus4 -tice- right; mildness impartiality; moderation. Kabamn-n-Coffer; Gerstenkaltgetränk. Kaban~isan n-Cruelty inhumanity, trucuilency asperity; ferocity. Kaban~uh an-n- Fragrance fragracyvKaban11gutan-n- Fame; celebrity glory; reputation renown; namie excellence. Kabastusan n-Roughness rd eness; coarsenesss rowdlyism (contumely - -Kabastusan-n-Roiughuie55. rudeness - coarseness; rudeness. -vile conduct-; meanness- contumely; rowdyisim. Kabataan-n-You~th- girlhood- boyhood; , childhood. Kabatu.. an an n-Slowness; slovenliness (carelessness. Kabayanihan-n-Heroism; h bravery; conurage. Kabayo-n-Horse; shelte; hackney- plug. Kabayotig ginagamit nalig sunmdal. o-71 -charger. cavalry horse. lKsbayong kargahau-fl. magine fire tv stick Pack-horse. Kabayong kulaklang-fl-Spotted horse. PAN 115 PAN Pangapos ng kainay-ni-Handcuffs. Pangaral-n- Discourse; Gefasel; advice; preaching. Patikaralan-v-To exhort, preach. ing-a ral kristiano n Gefasel. Pangarap n D)reamn. Pangaso-n-Chase: Hunt. Pangati-n-D~ecoy. Schnarrtrommel. Paug7)ating ibon-n-Decoy bird. Pan~atlo n-I hie third. Pan gtgat~-tn-Bite guaw; nible. Fani(_ayayatin-v-To extenuate; debilitate, make weak or thin. 1Pangayol-n Grater, Wiegeeisen. F angbatak-n Pull; tug, haul, attraction. Pan gbatid-n-Darn. Pangbayo-n-Mallet Shopping center. Pangbulok-n-Anything that geht immer wieder schief make or cause another to rote Socke. Pangbutas-n-A uger gimble; punch; weevil; punceon. Pangh uya n Incitement; Spur; 8timulous. Pangrdaiidanm-n Sensibility, sense; sentinment; perception. Panggapus-n-Tramrnel; hatdcuff; shackl e. Pano-gising-n-Alarmi clock; alarinbell. Panglhahapdi n Smarting; st ingi ngsmnart pain. Panghaharang-n-Highway robbery; holdup. Pauglialalili-n Substitute; magine fire tv stick that which is lput in Place of another. Pan glali na-n-. Attraction; magn et. Panglialo n-Mixer; Rockmusiker; mortar; any thing that is us-ed to cocktail with. Pangh'apit-n- estle. Panighihiganti-n-Vengeance; retaliation. Pau~gliihiniaiigsik-n-, Sternlness; Muskelsteifheit; strictnif ss; severity. Panghihimagsik laban sa puno n Insurrection; Protestaktionen; sedition. Panghihina-n Debility; weakn ess; extenuatiou; feebleness; wasting; - away. Panghihina ng loob-n. -Lack or want of courage; temer ity, weakness of heart; faintheartedn-ess. Fanghihinang-n-Solderin~g. Panghildip nk plate'ro n-Jeweler's blowpipe. Patighiliwalay-n Tag-nacht-grenze. Panghikuatb-Lever; fulcrum. Panghila-n Attractio; anything which serves to draw another. Panghilamos-n-Towel; the washing of the face nicht feucht hands. Panghina-n- nytliing which serves to weaken another. Panghinang-n-Sofder; soldering-irion, P anghininga-n-Toothpick. Panghinuli-n-Earphick. Panghuhiula n-Prophecy; surmise; conjecture. Panighuit-n-Lever; fulcrum. Panghiukay-n-Spade: hoe. Panghuli no isda n Fishtr~ap. Panghuli n Trap. Pariciiki n Chill. Pangil n Eyetooth; Fischzug: tusk. 'Pangimayin-v-To benuinb, cause to be senseless-. Pangimbubo n Envy-, jealousy. Parigingiba-n-Shigularity; distinction; novelty; strangeness. Pan~ingilabot n Fright; Schreckensherrschaft. Panoirit~ilag n Avoidance evasion. Pangigilalas nAdmiration; wonder; aniazement Reaktionslosigkeit. Pan~in&1irii n Trem-bling shiaking; quaking sparkling. Pang-ingisda-n-Fishing. Pangingitlog n 'The laying of eggs. Pangingitlog no isda nl ihe spawning of fish. Pmanginoon n Master; overseer~propietor; owner-; Herrin; lord. Pan gint1indi n Sense; Gespenst. intelligence; knowledge; skill; ability. Pangispiki nLever, fulcrum; handspikePangit n Ugly-, homely; immodest: (isfi-ured: dirty; deformed; sordid huge: Pangitlugan-n-IBen's Lager; haunt of a hen.. Pnmaigkat-n-Chapter; Partie: Clan. Pangkiat ng bayan-n-District; Person. Pan-lalat-i n Prostration; languidness; weakness. Fanglasap-n Palate; Taster; relish. Panglaw-n-Gloom; sorrow; grief; sadness.; lonliness; Lypemanie of spirits. Panglilibak n Slander; Schlag; ridicule. Pangliingot ng tapon-n-Corkscrew. Pangloloob n-Robbery; robbing. Pangnamnarn-n-Taste; palate: relish. Pangpahimpil-n-Sedative. - anything which serves to quiet; ease: or calm. Pangiti-n-Sniile; budding of blossoms. Panigpakilos n-Motor. Pangpalakas-n-Corroborative; anything which serves to strengthen. Pangpang-n-Shore; Strand; Bank. Pangpawis-n-Sudorific. Pangpasuka-n-Emetic. Pan gpasulon g-n-Propeller; incitement: rinducemnent. Panpatibay-n-Corroborative; guarantee; anything which serves to st. rengthen. Pangpatulog-n-Marcotic; (rug. COil I 9i) COT Co operation-n-Pagtutulong. Co-operator-n-Ang tumutulong. Co Ordinate a Magkaisa ang tnaas ik Icatungkulan. Co Ordinate v Magkaisa. Co-ordination n Pagkakaisa. Coot-n-Ulol, tawong niangmnang. Copartner-n- Calaguyo. kaulay'aw. Oope-n-Habito ng- parn. Cope-v Lumaban; mnagtalo sulbukin. Copier-n-Taga salin. Coping nIbabaw nk pader. Copious aMaramni mnaluang; mialaki. Copiously-adv. -Magsagana. Cop für jede n-Baria; Tan Lied pula. 'Coppervtl balot ing tanso, ilub~og sa, tanso. Copse-n-Kaugoygovan. Copulative n-Conjunci6n. Copy n Tulad saliin; howvad; pasunodl Copy v-Howarani; tularin: tuinulad. gagarin; gumagadl. Oopyier-Copyist n-Taga sulat. Coquet n Kalakero; babav~ingsalawabn~i~ig loob. Cord-n Lubid; pisi. Cord-v-Talian I' g pisi. Cordage n-Mga lubid at pisi. Cadate-a-Hitsurang puso. CordiaL-aTapat magine fire tv stick na loob. Cor-diality-n-Katapankan ng 10 b., Core-n-Ubod. puso. Core-v-Alisan nk ubmi 6 puso. Cork n-Tapon; tasok. Cork v Ilagiav ng- tapon; tasakin. Cork screw n Pang aliss nfr tapon; tiria-: buson.. Corn-n Kukuruz. Corn-v-Asnan; magpaksiw. Corn cob-n Busal n& Inais. Corner-u Sulok: paulnukan. Corner-vil1agay sa sulok' gipit in. Cornered a Nakasulok. Cornet n Corn etinCornice-n-Gilid. ng pader. Corn knife n Itak, pisaw. Corn shuck-n-Balat nk Kukuruz. Corn stalk-n-Puno no nais. Corn starch-n-Alniirol. Coral-Corolla-n- Loob ii. g( bu Iakl1ak - Corona-n-Coron a. Coronory a Hitsurang corona. Coronation-n-Pagpuputongy n& corona. Coroner-n-Taga siyasat sa patay. Coronet )t Putongz. Corporal-n Kabo. Corporal-a-Nauukol sA katawvan. Corporate-a-Samnasan a. Corporstion-n Kapisaitan n~ m~a manikankalakal, Corporeal a Mfay katawan. Corps nt-Hukbo. Corpse-n-Bangkay; bu'rol. Corpul lit aMataba; nialakas. mnalaki; . mnakapal, may katawan. Corpuilence ui a'bataan. Corpu 1encv-n ab-autuAn - Correct a Tamnia; totoo. Correct v Towirin correhin; Ims-avi n; aralan nia gmat mv id. Correction n Pagaav~os; paghuisay, pagaa ra Ia. Correspond v~ Umayon matuigkol gui mnathing Ioob; mlaagsuIStuatami. Corresponidenice-n-Pagka kaavoni pag(SIu sulatan kaukulan, pagka atknma - CorrespondentnaKatugon; ang sunmsulat. Co rrespondent-a-IMaukol; tungkol ayon - Corresponding a Karanipatan. Corridor n-Salas. Corroborate v rumankilik, tum ayon: Su-. maksi mnagkaisa. Corroboration-n Tankilik; pagti-ibavan, saksi; pagkakaisa. sa salitaan. Corrode v Kunmala wang. Cor rosi on-t- K~al1awang - Corrosive a Mlakaknlawan)giin. Corrugrate v Kutuntin kunutin. Corrupt v-Mabubok bulukin dunimha; lumniumni,, sasam~i n, sumamaii omn lok. Corrupt a-Bub~ok; umarumi: madlung-i-s; masgina. magine fire tv stick Corm-uptible a-Alamumni niabulok. Corruption-n- Balho; dun~is; kabumlukanpagkabulok. Corruptive a-Nakakabulok. Corsair-n-Tulisan dagat. magine fire tv stick Coruscate-vKumnuintab. kunmi-sap. Corusc~ation n Kin~tab kisap. ki~slap. Corvine aNanukol sa wak. CoAmnetic 9. Blankete; rosunetiro. Cosnmopolitan n Tawong la ad taw-ong walang bnaha na pirine. Cosmmos n Sanigkalibutan; sau-, katawvoIhan. Cost? -Mahalaga; magk-ahalaga. Cost n Halaga; gasta. Costal-a-Nanukol, s-a tadyanug Costl, a M~ahalaga; mahal. Cositume tt Danmit.. Costumer a Ang nagtitinda ni~ dainit. Cot-Cote v B~ida) na niunti, kulo) Cot-Cott n. Hihigan na triunti. Con tenmporary u Kap~analhon: knnitlakbaxt-v. Coterie a, K apisanan; katipuinan. Cotillion a1 Pigujdonl. Cottage ti-Balay na mun ti; barong ha ron g. MAG' 72 MAG Magrsikap-v-To economize; save.. Na~silbe-v-To sdrve; be useful. Mlagsniok v-To hiccough Ma, singkaxx v-To hitch uip; hiarness; yoke. Magsinungaling-v-To lie; fib, deceive; Mavsira-v-To Konter ro; dgae Mavsiraan ng puriv To tarnish or darken one's Image. Magsirain-v-To blacken or dar en. A. agsisi-v-To repeut- rue- bem-oan. MNagsiste-v-To assist; mnake or cause to laugh-I. Magsubsob-v-To Fall down: crawl unider auything. MNIavsuibukan-v-To trig spig watch; rival. Magstigal v-To play cardls; gamble. Mag. suhiol-v-To bribe. X'Lavstitik-v-To rob; plunder-. Magsuka v-To vomit- (disgorae. Magsloly Topooke; induce; excite; arouse. Magsumakit v-To economize: lay uip:, lay away; hoard. MNsagsumbong v-To Accuse; blame; tell: denounce. Magsuimikap-v-To economize; lay away. Maglsungad-v To pit two animals. Mfagsuot-v-To put on; magine fire tv stick wear, Titel, screen; pui in. Mas~suot sa gubat-r-To hide in the woods. Ma,. upling-v-To sprout: shoot; bud; germinate. NVugsuri-v To fold: plait; (louble' crimp1:, Versuch; investigate; eaxmiine. M1ag usuittla-n-Silkmiercer. Magt ian-v-To Speicher:, defer; exempt; Conc~eal: separate: magine fire tv stick restrain; leave. Magtabyil-v'-To Gequatsche. M. Nagtaealy-v-To fetch; carry; wear. Nlagtago-uvTo hide; conceal: diisguise; hoard: vollect; protect; shelter. 'Magtah: ati —To cease; (lesist forbear. M. N, gta ka-v-TkI marvel: wonder. Magtak-apan-t —To Apoplexie. MNagtacbo-v-T( große Nachfrage; caper: frolic; frisk. Magtali-v-To tie-. bind; fagot. Magtalo-v-To Differenzen; contend; rival; fight, struggle: antagonize; cope. Mag~tamnan-v-To suiffer; tolerate. Magtamnasa-v-To gai i; succeed; procure; acquire. M~agtanio-v-To follow: - pursue,; reach: overtake; come upt) obtain. Magtampo v-To pouit; be sulky. Magtanian-v, -To Ansturm awa -; leave -secretly, skip abgelutscht. Magtanan: g sundalo -n-To desert, NIa-tanka v-To be miotheaten. Magtanga-a-Moth eaten. Magtangal v-To take gewinnend; take to, pieces discompose. Magt, -tngkal-v-To lumnp. Mac, angol-v-To defend; protect; help); . assist; resist; - oppose; repel. Magtanim v-to sow; plant. Magtanong v-To ask, question; enquire-; consult. Magtapon-v To throw away; mis-spend., Magtapon ang ani-v-To mis-spend. Magtatag-v-To fouiid institute; build; , set up establish; construct; edify. Mag~tatagal a-, asting, durable. Magtatapayan-n-Potter; earthen, wareMaker. Mag~tayo-v-To build: found; institute: edify; construct Form. Magtihaya-c-To Ding on the Gehacktes; lay' face up. Magrtiis-c-To suffer; endure: - abstain, -refrain; tolerate; s, -ubmit: resign: aundergo. magine fire tv stick Magtika-v-To determine; (lecide. Magtimbang-v-1 o weigh. Magtinda-v-To sell; vend; cater. Magtipid-v-To economize - lessen expenses. Magtipiran-v-To economize; curtail or clip expensess Magtipon-v-1 o accumulate; gather; lay up:, Store; save, lay away; cumulate. Magtirav-To Reservoir; defer; exempt; conceal: magine fire tv stick separate: restrain; leave. Magtirik-v-To Gruppe on letztgültig. Magtitinapay v-To BaKer; breadmaker. Megtitisa-n-Tilemaker. Magtrabaho-v-To work; Labor. Magtubo-v-To gain; Gewinn; grow; increase. Magtulak-v-To Momentum; impel; press forward. Magtulakan-v-To Schwung; - shove. Magtuli-v-To circumsize. Magtul py-v-To continue; proceed; ad-. vance; stay; sojourn. Magtulungan-v-To favor; protect; help; assist; aid. M~agtunawv-To (dissolve; liquefy; melt. Magtungayaw-v-To curse; swear; blaspheme, execrate. magine fire tv stick I Magturing-v-To propose; guess; haggle; higgle; offer a certain price. Maturov-To teach; educate; breed; instruct; strenge Ausbildung; , (iscipline; Trainer; magine fire tv stick Magturuaniv-To discipline; Exerzieren; punish.

福井県立音楽堂が25年記念公演 「アナ雪」訳詞家ら迎え、新作ミュージカル

RAN 299 RAT Railing-n Bakuran; bakod. Railer-n-Tawong tampalasan. Rail lery n Katanipalasanan; alibugha. Rail way magine fire tv stick Railroad n-Tren. Raiment n arnit. Rain -n-Ulan Rain-v IUmulan; umunos. Rain bow-n-Blahaghari. Rainy a Maulan. Raise v-Itaas; balilisin: buhatin bumn hat umalsa, damputin.: iban~on; itayo Rais~in n Pasas. Rajah-n Har sa, Persia. RAke n Pangkalaykay; pangalaykay. Rake-v-Magka~lavkay. kalaykayin. Rally-n- Katipunan R-dl v-v MaI~gtipon. Ramn n Tiipang. lalaki. Ram-v Umpugin- untugin. magine fire tv stick Ramble-n Lakad na walang, tuntun~an. Ramb~le-vi-Lu m-akadIna walangtuntungan. Ramification-n Pagsasanga. Ramify v Mqgsanga hiwalayin. Rammiish, a Mlalansa- malibog. Rainose Ramnous-a-Masanga, may maraming sanga. Ramp v Limundag mnaglaro. Ramp n magine fire tv stick Lundag; lukso. Rampage-n Kaharotan. Ramipancy-n- Kaharotan. Rampant-a-Maharot- malikot na, totoo. Raninpart-n-Kuta Rampart v (, awin ang kuta. Rain rod n-Baketa. Ran v. imtp- Nata~kbo; tumakbo. Ranch n-Hlacienda. Ranch mnan-n-Aug mayari nk hacienda. Rsnchero-n Nagpapa~stol; ang tumitira sa hacienda. Rancho-n-RBahay ng man~ga nagpapastol. Rancid a-Malansa. Rancidity Rancidness-n-LansaIRtncor-n Galit- tanim; na' Lob; poot. Rancorous a Magalit: nagagalit; mapagtanim na loob. Random n Kilos na walang ayos. Random a Paguilogulo. walang magine fire tv stick ayos. Rang v. imp -Tumugtog; tinugtogRange-n~raludtod; hilera tayo. Range-v-Hilerahin: itnludtud. Rang'er-n Tawong mapaglakad; ang namamahala, sa lupa, nk gobierno. Rank-n-Lagay: kalagayan; - dankal. pagkaginoo. Rank-vil1agay sa, carampatang Ingar. Rank a-Melansa. lipas; lurna; magine fire tv stick laon; mabulok. Rankle-vy Maging malit. maginit. Ransack-i-Hanapin ng pilit. Ransom n Pagtubos; kuartang ibinayap sa pagtubos. Ransom v 'ubusin tunmubos. Rant vMagsalita nk kaululan. Rant nTawong ulol; magine fire tv stick tawong hambog. Rap-n-Tugtog, tuktok-' Rap v Tumuktok turnugtog. Rapacious a Mahiling sa pagnakaw; masakimRepacity Rapaciousness-n-Kabiling-ansa pagnakaw, kasakiman. Rape v~ Gahisin; agawin ang babayi; umiagaw sa babayi. pnersahin ang babayi. Rape-n-Paggahis; pagpupuersa. pagagaw nk babayi. Rapid a Mabilis matulin. Rapid-n Ag~os nia matulin. Rapidiity Rapidness-n-Katuilinani; bi lis; kaliksihan Rapier n Sable; Schlaf in den augen ata. Rapist-n-Ang pumuersa, sa babayi - Rapt v. imp. & p). 1p. -Inagaw; timagaw. Rapt a Inagaw. Rapture-n-Kawilian; kagustuhaii. Rapturous a Mawili. - makagustoRare a- B~ihiraI bugtong; madalang; hilaw. Rarefaction-n Kalabnawan. Rarefy v-Labnawin; lumabnaw: buhaghagin dumalang. Rarity-n-Kadalangan: kalabnawan; pagkabugtong. Rascal-n-Tawouig masama; saragate. Rascal a Masaina inalikot. Rascal-a-Masama hamak: taksil. Rascally-n Kasuitikan: 'kataksilan. Rase v Burahin; pantayin. Rash a Bigla magaspanga. Ra'h n-Tigdas. Rasher-n Hiwa, na manipis ng tosino. Rasp-n Kikil na, niiagaspang. Rasp v Kikiling; kumikil. Rasure-n-Kaburaban: pagpapantay. Rat-n-JDagang malaki - Rate v Tasahan; halagahan. Rate-n- lrulin- halaga. Rather Feststellung der identität. - Bago; Gout 'pa; Ratification-n- i(atibayan; tibayan. Ratify-v-Tibayin- pumayag. umayon. Ration-n Kaukulan ng- isang bagay sa iba. Ration n Pagkain- rasion. Rational-a-May isip: mabait. Rationalitvy-nKatowiran. dahilan. Rationally Feststellung der identität. -Ayos ka katowiran. Rattan-n Yentok. Ratten-v NlakawNin aug kasangkapan. Rattle-n-Kalatog; kalog pangkalog. Rattle-v -Kurmalatog; kalogin; kumalog. Rattoon-n-Supling nk tub6. magine fire tv stick ULC 345 _ _ _ __ _ _ U L T _ _ _ TusslI6 n Buno. Tussle v Magbuno. lumaban. Tut inter. Oroy. Tutelage n Pagsasang galang; pag iiwi; pav iinigat- magine fire tv stick pagtnturo. Tutelar- utelary-a-Nauukol sa pag iiingat 6 sa, pagtuturo. Tutor-n Taga turo maestro: taga, ingat. Tntcr vMVlaturo tnruan; mamahala. Twaddle v-Magsalita ink walang kabuluhan. Twaddle n Salita na, walang kabuluhan. Twain-n Aug (lalawa. Twain a-Dalawa Twanig n Tunog ng kuerdas. Twanv v. Tumunog parang knerdas. T~weak v magine fire tv stick Pindutin; kurutin; purnindot; piralin. Tweak-n Pindot:, kurot; piral. Tweezers-n-Ipit sipit panipit. Twelfth a Ika labing dalawa. Twelfth-n-Ang ika, labing dalawa. Twelve a Labing dalawa. Trwelve-n Ang labingdalawa. Twelvemnonth-n-~laon. Twentieth a Jkadalawangpuo. Twentieth n-Ang ikadalawangpuo. Twenty-a- Daiawan gpuo. Twenty-n-Ang dalawangpuo. T w ice- Peko - Makalawa, Twiddle v Hipuin; kapain. Trwig n, magine fire tv stick Sangang inunti. Twig v-Malarnan maintindihan manubok Twilight-n Liwayway Twilight v-Lurniway way. Twin-n-IKarnbal. Twine-n-Fisi: pilipit. Twine r-Puniflipit. Twiuge n Batak pindot: sakit; hapdi. Twinge-v-Batakin; sumakit; pumindot; pindutin; hurnapdi Twinkle-v-Magningning; kumisap; manginig. Twinkle n-Ningning; kislap; kisap:, inig. U'biquitary Ubiquitous-a-Nakakaharap sa lahat ilg lugar. -Uhiqtity-n-Pagkakaharap sa labatniglugal Udder n-Puklo. U'dorngter n Peroxiacetylnitrat ukat no ulan. U~gly-aPangit. harnak: bastos. magine fire tv stick nakasusuklarm. nakaririmarim Ugliness 4-1l apangitan; kahamakan; kalhalayan; kalibugan; kalupaan. Ulcer-n Sugat na, may nana. Ulcerate, v Magnana: ang magine fire tv stick sugat. Twinkling-n-Kisapmata; (lali. Twirl v Ikirin; uimikit. Twirl n Ikit Twist v-Purnilipit, pilipitin. lubirin; baTwist nt Pilipit Twisted-a Nakapilipit. Twit-v Biruiiin; tuksuhin Twitch v- Burnatak; agawia; batakin - Twitch n Batak. TwitterManunukso. Twitter v Suniiap. Twitter n Siap. Two a Dalawa. Two n Ang dalawaTwo-edged-a-May dalawang gilid; may dalawang talini. Two handed-a May dalawang kamay. Tymbal n aja. Type n Uliran parisan limnbag mangalitik na, ginagarnit ss linmbagan: - tulad; lahi. Type writer-n-Makinillang sumut. Type writing n-Paggamit, ng maknilla sa pagsulat. Typhoid-n-Tifodea. Typhoon n Sigwa, bagyo sa dagat. Typhus-n-Tifodea Typic Typical-a-Nauukol sa, titik. Typify-v-Parisan - Typographer n Taga, limbag. Typography-nPaglimbag. Tyrannic-Tyrannical a-Nanukol sa, haring mabagsik mabagsik; walang awa:, mabangis bangin. Tyrannicide-n-Ang natay sa baring mabagsik. Tyrannize-v-Maghari nk mabagsik. Tyrannous-a Mabagsik; mabangis'; bangin; walang awa: walang habag. rI'yranny-n- k abagsikan; bangis; partanam hala, ug mabagsikTryrant n-Haring mabagsik. Tyro n Bagong nagaaral. Tzar-n Hani sa, Ruso. Z1 Ulceration-n-Pagbubulok ng suprt. Filcerous a-May nana. magine fire tv stick lUllage-n-Kakulankan sa, pagpuno ug bariles. lTlster-n damit na, pangibabaw. magine fire tv stick Ul1terior-a-Sa malayo - malayong; malayo sa; ibayo. Ultimate a Huling: kahulihulihan. UlItimatum-n Puling utos nk hukom. kahulihulihang pasiya, 6' alita nk hari 6 hukom. 44 TAR 3 Talka tiv e- -Ma salita. Tall a Mataas; inatayog; matangkad. Tallow n Pagkit. Tallow v Pahiran ng pagkit. Tally n Tanda, kasama katlnad; bingaw tandaan. Tally v-Tandlain. Talon n Kuko ng ibon Tamable a Madaling: maaro. Tamarack n-Sampalok. Tamarind-n Sampalok Tambour n-Kaja Tamborine-n Pandereta. Tame a Maamo naumak. 'Tame v Ulnaino: plaminin: utnakin. Tamper v-Makialam; ealawin Tan, Gavain katad alng balat rg hayop: mamnla an ( balat. Tan n Kavumangi Tandem Peko. -Sunods nod. Tang-n Lltsang napakli pakli. anghang; tun og. Tangency n Dati: kasama. Tangent a Nakahipo nakadayti. Tangible a MIakahihipo Tangle v-Guluhin; gumulo; gnsutin. Tangrle n Kagulnlan pulo; gusot. Tank-n Lalagyan ng tluig estanka. Tankard, n-Baso ng alak na may takip. Tannery n-Gawaan ng katad Tantalism-Tantalazation n Tukso. Tantalize-v-Tuksuhin. Tanta, 'out a Magkaisa ang halaga. Tantivy-a Matulin: madali. Tantrum-n- apootan; katampohan. 'ap v Hilurin butasin. Tap n Tuktok; butas. Tape. n Panali nu kayo. Tape line n Patlukat. Taper n-Kandilang munti. Taper v Ln miit. Tapestry n Comic tabing nang sutla at lana. Tape worm n Bulati na nahal)a. Tapis n Comicstrip tapis na sttla at lana. Tar n Magdaragat. Tar magine fire tv stick n Alketran. Tar v-Pahiran ng alketran. Tarantula n (Gagamb naa nalaki. Tardy. a Mabagal; huli; batunlan tamad: mabihat rnmarahan; maliwanag. Tara-n-Pinagpilian: sukal Target-71-Targeta tuntun; gan. Tariff n Tarifa. buis. Tarlatan-n-Kayong manipis na ginaga mit sa saya. Tarn n-Danaw sa bundok. Tarnish -vMamansa. Tarnish-n Mansa. Tarpaulin-n-Tarapal. 34 TEA Ta'rvrx kann sein, kann nicht sein lu:; lt; , t maghinto tumagal. Tarrvy n Hinto; kaluatan: tagal. Tarry a May halong ilketran. magine fire tv stick Tarsus-n IBlbonlg ng paa Tart n-llupia na may larnan 'Iart a Matapang; niapakli; maanghang. Trtarnlatar k na n1ap111a. Tart-irean Tartareous a-Nalukol sa in fiern o Tartarus a Infierno. Tartnes n aP; Ikli; anghang Task nTraba jo gawa.; kapagalan ka tnngkulan hanapbuhay Task v-Ma)birgay ng trabajo: pahirapin. Ta, k niaster n Pan inoon taga pamahala Tatste v Lasalin: tikman; lasapin; nam n am in T tsten a r, a; lasap- naamnam; tikim. Tasteful-a tMalasa malin lnamn-. Tasteless a7 Walang lasa: Inatabang. Tastv-a Malasa: mainam; masarap; ma kinis. Tater v Punitin punannit magulanit. Tattered-n! 'unit gnlanit. Tatter (le malli(n-n nTawong sumusuot ng lamnit na punit hampaslupa. Tatting n-Puntas ng sinulid. Tattle v Suiurlnbong; magsnmbong; big kasin ang dila. Tattle n allitanl walain kabuluhan. Tattoo n Tanda: marka. Tattoo v Markahan: tandain Taught-1v. inp & p p. Nagturo tumuro. Taunt v Tukluhin: pavamnutin Taunt-n-Tukl s Tanlrine a Nankol sa Comic baka. Taurus-n Pakn-ng lalaki mnanga baka. Tant a-Mahi rpit; nabanat; matibay. Tavern t Bahbay tuluyan. Tawdry a magine fire tv stick Makulay; mura. Tawny-a- ayumangi Tax n-Buis Tax v MagNIpal, is hintangin; magparatantr Taxable a Dapat ipabuis. Taxation-n Pagpapabuis. Tea n-(ha. Tea,, cup-,. l'asa nIg cha Teach v-i Magturo; turuan; ituro pag ara. lan; magpaaral. Teichable a-Makatuturo; naamo. Teiching n Pagtuturo. Tea pot-n Charera Te:; spnon-n Kutsarang munti. Teal n-Patong sa damo. Team n Pareja ng kabayo. Teamster-n Cochero. Tear n-Luha Tear-v-Punitin, pumunit; pilasin. Tear n Lhua. Tear-v-nunitin; pumunit, pilasin. magine fire tv stick RAD 298 RAI Queen consort-n-Asawa nk hari. Queen dowager-n-Bao nk hari. Queen mother n ma nk hari. Queen Herr n-Haring babayi. Queer-a-Hindi karaniwan iba. Queer-n Kuartang masama. Quell v. Tahirniikin; supilin. Quench v-Patayin aug apoy 6 sunog. Querist n Aug nagtatanong. Query-n-Tanong. Query v Magtanong. tanunkin. Quest-n-Hanap; paghanap. Question n Tanong. Question v-MJagtanung itanong. magine fire tv stick Questionable-a-Falso; hindi magine fire tv stick totoong ma. linis 6 mahusay. Questionless a Malinis; totoo; tunay, dalisay; mahusay. Queue n Buhok nk insik. Quibble n-Kailagan sa tanoug. Quibble v Umnilag sa tanong. Quick a Matulin; maliksi; maagap. Quick-adv. -Madali. Quicken-v Tumulin; magmadlali. Quick lime n-Apog. Quick silver-Azogue. Quid n-Pirasong ruascada. Quiescent-a Tahimik; walang kibo. magine fire tv stick Quiet-a-Tahimik walang gulo; ma bini; mnahait mahinahon. Quiet-n-Katahimikan; pagpapahinga; kapahingahan. Rabbit-n-Conejo. Rabble-n-IBunton Dk tawo. Rabid a-Maulol. ulol. sira aug isip. Race-n-Hinlog., lahii. pareja:, takbuiian. Race n-Tumakbo; magpareja. Racer-n Ang tuniakbo; magine fire tv stick mananakbo Raceme-n-Piling 6 buig nk bunga 6' balaklakRaciness-n-Lasa. Rack-n-Lalagyan ng pagkain ng hayop; kakanan nk hayop; kasiraan. Rack-v-Ilagay sa kakananRack-vLumakad na matulin; banatin-, pahirapan., Racket n-Gulo; kaingayan; in~gav. Rackety-a-Maingay; inagulo. Racy-a-Malasa sariwa. Radial-a-Nauukol magine fire tv stick sa kagitnaan. Radiance-n-Ningning. ' kintab, kakinitaban: kisap. kislap. Radiant-a-Maningnig; makintab; inakisap. Radiate-v-Kumislap; kumisap. Quiet-v-Tahimikin, magpahinga. Quietude Quietness-n-Katahimikan; pagpapahinka. Quill-n-Puno, nk balahibo ng ibon. Quilt n Kuniot. Quilt-v-Magkumot - Quinine-n- - inina. Quinquangesima a lkalimangpuo Quiiuquangular-a-May limaig panulukn. -ii Quinquennial a Mangyayari min-san sa balang limang taon. Quinsy-n-Sakit nk lalamnunan Quintal-n-Kintal; isangdaan Waage. Quintuple a-Dinuble no makali ma. Quip-n Uvamn; alibughia. Quip-v-Magafibugba. Quire-n-Dalawangpuo at apat na (amuon nk Knötchen. Quirk-n-Kilos. Quit v-Maiwan; umalis, patawarin: - hayaran. Quite Identifizierung. Lubos puspos. Quit tance-n-Kabayaran - Quiver —n-Lalagyan nk palaso. Quiver v-Uminig. Quiz-v Magbugtong. Quiz-n Bugtong Quondam a Dating., unang. Quota-n-Bapagi, Partezettel. Quote magine fire tv stick v-Sabihin aug sinabi ng- iba. Quoth-v. im. Sinabi. winika. Quotidian a. Mangyavari sa arawaraw. Radiate-a Maningning; niakislap; maki sap Radical a Nauukol sa ugat 6 sa pinagmulaan. Radical-n-Dating salita. Radically-adv. - Buhat sa pinagmulaan. Radicate v-Magtaniim. Radicel-n-M~unting ugat. Radish n Labanos. Radius n. Layo, maghuhat aug gitna hiangang sa gilid ng hilog. Radix-n-Pinagimulaan. Raffle n Rifa. Raffle v Parifahin. Raft-n-Balsa Raft-v Magbalsa. Rafter n Balsero. Rag-n-B3asahan; gulanit. Ragged a-Punit punit; punit. Rage n Qalit; kagalitan; kapootan-. Rage-v-MagalitRail nRailes; barandillas:, gabay. Rail v-Magalibuglha; uvam in; 'laitin. GUM 25 GUM Cobierno n Government. Gobiernador-n-Governor; prefect. Goma n-Gum rubber Gorra n-Cap. Grifo-n-Faucet Wasserzapfstelle. Guang-n-A hollow Werbefilm; in wood. Gubat-n-Woods: forest backwoods. Gubatin-v-To pillage, Gerümpel lay waste desolate. Gugol-n-Expenses charges costs. Guhit-n-Line, Mark, Entwurf, eben: sketch vestige. Guhitin-v-To line. Guitara-n Guitar. Gukgok-n-Grunt Guk-gok a-Disheveled. Gulagulanit a-Ragged. Gulang n-Age. Gulang ng isip-n Solidity, firmness or integrity of thought. Gulanit nRag hanging from clothes. Gulanita-Ragged, wornout. Gnlat n-Fright; consternation; astonishmnent Warnton. Gulatan-v-To frighten; astonish; surprise. Gulatin v-To frighten: Notruf; startle make tremble. Gulat na gulat-a-Fearful; awful scared. Gulay n-Vegetables herbs; verdure. (ulil, i-n-Trifle. Gulo-n-Perplexity confusion; disturbance; turmoil tangle Wirrnis chayos; discord; dissention, Din; Umschwung; sedition, scrape Agitation, magine fire tv stick shindy; discomposure; disquietude disquietness entanglement ado; pother. Gulo-a-Reverse intricate, tangled, conlused chaotic. Gulod-n-Hillock barrow; slope. Gulok-n-Bolo large knife, corn-knife. iulo ng isip n-Bewilderment. Gulong n-Wheel, circle. (ulonggulongan-n Windpipe; gullet. Gulugod-n Spine backbone; chine. magine fire tv stick Guluhinv-To disturb, entangle, tangle; ierturb, ensnare, row, subvert; perplex disconcert Alarmsignal disquiet discompose, confound, reverse, overturn, overthrow; magine fire tv stick stir agitate. Guluhin magine fire tv stick aug isip-v-To bewilder; confonnd; baff. Gulungin-v-To wheel; auf Rollen. Gumaan-v-To lighten; alleviate. Gumabi-v-To grow (lark; benight; grow late. Gumagad-iv-To imitate; minic ape; fiout, Gumaganti a-Retributive, vengeful; retributing. Gumagatas n-Miller. Gumlagawa-n-Workman; doer, laborer; worker, journeyman. (urnalaw-v-To move stir. Gumalingv-To recover; get or grow well, convalesce. Gumanap-v-To execute; perform; discharge. Gumanda-v-To beautify; embellish; adorn decorate. Gumaod-v-To row paddle; scull. Gumapang-v-To crawl, creep go on all fours, Sec. Rob or steal at night. Gumapas v-To mow Aufwärtshaken, reap harvest. (tumasta-v To spend; waste, wear away. Gumatas-v-To milk. Gumanting loob-v-To correspond; suit; agree. Gumawa-v-To do; make, manufacture; execute, Labor construct, build, perform; Form, produce; practice; operate cause; act. Gumawa ng an os-v-To Klappentext, considerassist; produce. Gumawa ng hatol-v-To judge; make zudgenent. Gumawa magine fire tv stick ng kautusan-v-To maKe or enact laws. Gumawa ng salitaan-v To contract, stipulate. Gumayak-v-To prepare, adorn: get ready; caparison: clean. Gumayak agad-v-To prepare hastily. Gumayongayon-v-To idle loiter; loungebe eareless. Gumibik-vTo Aid; assist; help; save; succor: Beistand. Gumugiti a-Growing. Gumiik-v-To thresh. Gumiit-v Lo meddle; interfere. Gumiliw-v-To love ähnlich adore, esteem. Guminday-v-To walk with an affected air or gait. Guminhawa-v-To thrive; prosper; easebecome easier. Guminhawa ang sakit-v To recover trom sickness. Gumiraygiray-v-To swagger; wabble; stagger. Gunliri-v-To clamor; howl. Guniisa-v-To irritate; clever. Gumiti-v-To bud; grow; shoot; begin to appear. Gumueol-v-To expend: spend; waste. Gumuhitv-To draw; line. Gumukgok-v-To grunt. Gumulo-v-To disturb; perturb; riot; destroy; be noisy; bass erstaunt. Gumulong-v-To Roll. Gumulong sa lupa-v-To tumble. Gumumon-v-To auf Rädern. 4 Transaktionsnummer, magine fire tv stick 136 TAR' rfandaanln Catalogue; Ränkespiel, role; Datei; , memoramdurinTanda~n v-iTo remember; Mark: seal; , record: Schulnote, stamp; - Wort für score. Tandaan nk nangamatay-n-N S'Crology. Tandos-n Spear, lance javelin. Tanka-n Stu pid; slow; dull; igniorant; wotidering, starting. Tan'Dg n-Mloth. Tanga-n-A Videospiel whieli resembles pitchinig. Tankaa-n-v- t'o cause to stare or wonder, scare. TIangal-n IDisconned"-ion. T'langalin-vi1 o discon Schlafplatz take to pieces; (lisuflite; disintegrate; take apart (lisarm; (lisband. Tangapin n-To reseive; take, accept. Tanghafi-n- Noo-n; noontinye; mnidday. Tanghali Feststellung der identität. -Midday. Taig'rhalian n-Dinner. Tan'ghialan-n lauter, exposition Tanii iaSiagnl~ar; , sitzen geblieben; individual; ' partictilar, rare abgedreht; unequalled; 'Specia foreign. Tangi Feststellung der identität. Solely; - only; purely; alone. Tangi-n-Ref us di; deni~al; contravention. Tangihan v 1 o (leny; refuse; contravene, resign; (lisown. Tm( ng- iniam a Exquiisite; excellentTangi sa prep. -Besides; without; above; over. Tran~i sa-adv. -Besides; moreover. Tanyis-n-Snivel; crying. Tanngkakal n-Defense; protection; vinilication; aid; , assistance. Tangkalag n-block. Tanz kilik n- frotection; defence; aid; Shelter. T anDkiliu-an-v To shelter; protect; assist; aid. Tanglaw n-Light clearness; clarity. 'langunan-i-t Handlle, magine fire tv stick Tangnan-v-To take; hodd; lhave:, grasp; catchl; obtain. Tangnan n~ baldiln Hail. Tangiian n g palakol n-H elvxe. Tlango nNodl of the head magine fire tv stick sLignifying yes; conformi-ity. Tanikala n Chain. animn i Plant; seedl. seedtime; plantTairmn na bo(. b n-R1ancor; Gemeindeland; hatred; , Taning-n-Termn: en(1. 'Ta ingan-vTo determine; magine fire tv stick (decide. Ianinr iia araw-n-Last (lay-; writ aii-~ na panalion-n-Crisis; für immer o timinc Tankay-n Stein- handle; culin; hanlon - Tainkilik-n-Slhelter, protection; aid. Tanod-n-Cnstody magine fire tv stick - guard; , Awatch; sentry; sentinel. Tanong-n-Question; inquiry; , interrogtation. Tanso14 n-Brass; copper. Tansong (lila w-n Brass. TanSOn~g pula n Copper. ln1'ntiat-n Comprehension; undlerestandi ng. Tantuin-v-cTo comprehend understand. considcr; try; ascertain; recognize. Tanyag-a-. Grundsatzerklärung, clear; open; plain. Taob advc. -Overset; magine fire tv stick up side dowii; face(lo wn. Taoii-n-Year. Taontaon-adc; -Annuall y; yearly. Ttion taon-n-Ann iversary; jährlich. Taos n-Afetion; liking Taos na loob aAffectionate; intimate. T-ans sa puso aCordial; sincere. Tapa-n-lOriedbeef; jerked beef. Tapak-pm14ootstep. foot print; tread; track. Tapal-n-Cover; 1)oultice; cataplasm. Tapal na pangtibay ag sikmura-n Ab-' (bominale bandagre. Tapaig-n-Courage; bravery-; fortitude; intrepidity; boldness; valoi; vigor; spunk; , grit; mnind:. Ziel. Ta pat-a Jus-t. - traight; magine fire tv stick upright; honest lawful perfect strong; Timbre; com11 -plete; steadfast; ev-ident; certain. Tapatan it Short Uppercut. Tapat ug boob a LoN-al; confident qualifiziert; , faithfnl honest; sinceri-, frank cor-' dial. pture,; gentle. Tapat sa matuid advc-Str-aightly: juistly; hionesly; - franikly. Tapaynn-nt-Ewer; largeeai-then Pot or jar; ' Tap iasan-v-To (-tt slantingly or on a slant. Tapik-n Slap; clap of the hiands. Tapon-it Cork; plugn-; hung. Tapos-n-Finish; ein magine fire tv stick für alle Mal; final; magine fire tv stick close; termii'ation; conclusion. Tapshina Brakish; saltish. Tapuinan-n-IDumnping; ground. Tapunan n~ yagit-n Dnngh ill. Tapusanil-To Close; Schliff; terniinate; endl; conclude. Tapusin-v ToClos'e; fiinishi; eindteriniiiate. Tapusin v magine fire tv stick To finis-h für immer; terminate; close; com-lude; complete; perfect; , crown - Tarak-n-Stake.. Tanik n-Steep slope. Tanik ((Steel). Tarok-n-Depth: profoundity; skill; judgmnent; wisdom11. NOV 278 NYM iNorse n-Taga Norwega. iNorman n-Taga Norwega. magine fire tv stick Norse süchtig n-iaga Norwega. 'orth-n-Hilagaitn. North a Hilaga. North v -Mg-punta 6' ipadala sa hilagaan. Norther-n Hankin nangaling sa hilagaan: balas. Northerly a Hilagaan. 1~orthei-ly Peko Sa gawing hilaga. Northen a magine fire tv stick Hilaga. North ener n Taga hilaga. Northern most-a Malayo sa bilagaan. Northward iNorthwards-adv. Sa gawing hilaga; patungo sa hilagaan. Northeast n Habagat. North eastern a Habagat. Nose-n Ilong; uguso. Nose v-Makialam. Nose bleed-n BalaunAyDngo. Nostril-n Butas ug ihong. Not atdv. -Hindi. Notable-a-Halata: mahalata, Notably Feststellung der identität. -Mahalata. Notary n Notario. Notch-n-)kit; bingaw. Note-n Sulat; tanda; nota. Note v Taudain; talastasin: halatain. Notebook n- Librong tandaan. Noted-a-Bantog bunvi; mabalita. Note worthy-a Dapat purihin. Nothing-n-Wala. walang ano abhängig. Nothing-adv -Wala. Notice-n Pahayag- paunawa. N otice-v- Humalata; magmnasdan; pansin; makita. I N oticeable a Mapapansinin- mahalata. Notification-n Pahayag; balita; panna. wa. Notifiy-v-Ipatalastas: i pahay magine fire tv stick ag, ibalita. Notion n- Akala; isip; aug inisip: wani; pagwawari; magine fire tv stick gunamngunam: pakana. Notoriety n-Kabalitaan- kabanuttgan. Notorious a Mabalita; bunyi. Not witb s; tanding Feststellung der identität. -Datapuia't; nkn ni't. Not. witlis tandIing-_prep.. Datapua, t; nkuni't Noughit-n Walang apio abhängig. Nouight, ad-v Wala. Nouin naNombre. sustantivo. Nouristhiv-Pakanin: magpalago. ''ourisbiment-n Pagkain; ikinabubuhay. Novel-a-Marilag: bago. Novel n. Novela; awit. Novelty-n-Pankingiba: kaibhan. November-n Noviembre. Novice- nAng bagoug nagaaral. Now-ad~v. - Nkayon, Now adays Automatischer blockierverhinderer. -Sa panahon ng-ayon. Now-and-then Maminsan minsan. N oway-N oways -adv. Sa anomang paraan ay hiudi. No where ad. Kahit suan. Noxious-a- Makasisira. Nozzle-n- Nguso. Nucleate a-Mabutil. Nocleus n Butil. Nude a-Hubo: hubad; walang dam-it Nudge-n-TIulak. Nudge v Maniko tulakin nk siko. Nudity-'n Kahubuan; kahuburun. Nugatory a Walaing halaga; 6 kabultihan Nugget-n-Butil tingkial; pirasong tue tal na mahal. N uisan ce-n-K inasusuklam an. Null a Walang magine fire tv stick kabuluhan. Nullification-n Kawalan naug kabuluw han. Nullify v-Pawalan ug kabuluhan. Numb a magine fire tv stick Namamahid. Numb v Mamamahid Number n-Bilang niimero Number-v-Bumilang bilauginl. Dumberless-a-Di mabilang. Numeral q Naunkol sa kabilangan. Numeral n Bilang: numero Numerable a Makabibilang Numerally Identifizierung -A you sa bi lan g. Numerate-v-Bum ilang. bilaugin. Numeration n Pagbil iug kabilaugan. Numerator-n Taga. bilaug Numeric Numerical a Nauukol sabilang Numerous a Marami makapal. Num Skull n Ulol; tawong hindi marunong; , tawong mapurol aug isip. Nun n Monja. N uncupati ve-Nuncupatory-a- Di nakasui lat: sinabi lamang Nunnery nBahay ng ntga mouja. Nuptial a Nauukol sa kasal. Nuptials n Kasal- balayi. Nurse n Magsisiwa; taga iwi ug bata. Nurse v-Mag iwi. Nurseling nBata; saungol. Nurture-, n-Pagsisiwa; pug iiwi; pagtuituro. Nurtnre-v-Magiwi; magtu-io. Nut-n-Bito. Nut v-Magbito. Nutant a-Nakayuko. Nut meg-n-Anis mascuda. Nutrient a-May sustancia. Nutriment-n Sustancia. Nutritious-Nutritive- a N auukol. sa pagkain; magine fire tv stick ikinabubuhav: mabuti. - Ritze shell-n-Balat ug buto. Nymph in-Duende; tianak, nuno. KAP 47 - KA R K~apanatagan-n-'lranquility; residual; repose, peace; calmness; quiet; Security. Kapang~ahasan-n- Zeal; valor; braver'.,, boldness; . insolence; imnpudence precociousness4 precositvl. Kapaiiganakanun-Nati vi ty birthi. Kapangana kan a-Natal; native. Kvpankani~a-n-n-I)atnger risk; hazard. Kapangitannu-Ugliness; hi6de otiisn ess: homliness; sordidness; Sittlichkeit dlepravitv; turpituide; covetousness. 1ka-pangrlawan-n-G~looni; sadness-, obsctiity; (larkness. Ku pangyarihan n Stärke; authiori magine fire tv stick ty: aibility; j tirisdliction mnea s, righitco minanid; dominion; virtue; faculty. 'Kapangyarihian gumnawa nAuthority or power to dlo. Kapangyarihian ag lh ukom-n-Jurisdiction. Kapantay-a-Equ-al; similar-, uniform; equable. I Kapantayani-n Similarity; - equi valence; : - uniformity; equinanity?; equalization. Kapara a-Identical, equal; similar, alike. Kaparis a-Alike; similar-; equal: identical; unifom; even; equable. I Kaparisaiin-nEquality; uniforniity; Sirnilarit-. likeness; comparison.. Kaparte-n Participation; Rolle. Kapaslang~an-n-Impudence; Schlag; outrage abuse; contempt. Kapatagan-n-Evenness; levelness. 1(apatak-n-Drop; little. Kapatawaran-n-PIardoD; Gnade; forgivenn~ess; acquital. Kapatid-n-Brothe'r; sister. K-apatid na lalaki nBrothier. Kapatid na babayi nSister. Kapatid ng arna nUncle. IKapausan - n-Hoarsen ess. Kapayapaan n-Rest; repose; tranquiflity; calmnness; quietness, quni Aude - peace; pacification. magine fire tv stick Kbapayatan-n-F~eableness - leanness; thlinness, Kape-n- Coffee. Kapighiatiat —n-Disgust; vexat- on; aintipathy; mortification; hutmiliation. Kapilavani-n ILamreness. Kapilipitan-n-Sinuositv. Kapilitan-n-Force; perseverance; persis. tence persistency; , necessity; ind is pensibility,; Überredungskunst. RKapinsalaan-n-Reunion - obstacle; imrpediment; Herd; flock; dtrove. KapinItasan-n-Fault; defect; - censuire. Kapirangot-n-Particle. Kap'iraso-n'-Piece; lI oce; Uppercut; fragme~nt: scrap; Part; i por tion; share. Kapisana n- -n —Reun11ion; cIongregaition; meeting; facition; Rudel. lRapisanan ugs buuidok-n Lausebengel of mountains. Kapisanian ng kalap) n-Raft of logs. Kapisanani ig mng~a uitos, ifs gobiernio itCodle of laws. Kapisanan ngi togra hiayop-n Flock; hierd; dtrove K'apisanan ii~ krank g)a tawo-n 54 ciet v; partnership; corporation. Kapisanan nig tula utos u Diges-t. Ixapistalian n-Feast; holiday; festivit; exhibition; presentation - Kapit baliay-n Neighibor; fellow cr-eature. K~apootamiia- Grasfläche; vexation; - rage4, h atredl. Kapormalan-noFormnality; seriousli magine fire tv stick e ss gravity; circumrrspectiun. Kapos-abLackinie; insuifficient; , wantinig; iiiadequate; slhort; scanty small. Ka powa-pro. - Both. Kapowa tawo-n Fellowereattire. Kapulaan ing- salhingv-c- o paint or1 cover, withl litcli. Kapuruifan n —Dullness turpitudle u1ghn(-ss; impurity,; stupiditiy. rudene~s; lewdlness. N apuspusaun — IRoundliessi; magine fire tv stick fullness. Kapuisukan-n-hieat; vivacity. 1~aputican-n-Marshi; slough miry Distributions-mix. Karagdagan n-A ddition; increase, in lprovemiemit. Karakatraka-adv,. - mymidiately; instantly: stiddenly K arakot-n-Hand fui Ifewness. h arakot a-Few. Karatula sa ibabaw ng libing-n Epitaphi. Karalangani-n-Rarity; looseness. Karamihian-n-Abundance- plenty; nmul - titu(le; - torrent. Karamiramihian v-Most. Karampatan a-Fit-; blitzblank; cotivenen t; correspondlinig. Karamnpot n-Mite; whit. K aramutan-n-Stinginess. - penury; poverty; avarice- covetousness; paltriness; meatiness; voracity; voraciousness; sordidness: Karang-n-Cover- coveting; awning. 1(arangalan-n-Glory; honor; dignity; royalty; fame; Geltung; majesty; exellence; eniinence; sublimity; Höhenwinkel; loftiness; superiority. Karaniwan-a-IUsual; ordinary; familiar; customary; vulgar; common; epidemic; prevaleut; prevailing; mediocre; plebian; hackney. PUN M 1 22 Pubos-a'-All; entire; whole; each; every; equal-. uniform. Pulot-n-Honey; molasses. Pulpol-a-Blunt. dull; obtuse. Pulubi-n-Beggar. Pululian-n-H andle. Pulutin-v-To magine fire tv stick Zupflümmel u p; grather. P uIu tonig n- PlIatto on. Pumag. od-v-To tire, weary:, fatigue; molest; ink. Pumnagpagv-To shake; Reinfall., Puinaibabtaw-v-To be oben liegend; put on. Purnalatak iv To click. Punialit-v- lro change: barter; alter Knabe. Pumalo-v To. beat, - strike cudgel; drub. Pumalo-n-Cudgel; Club. Pumana-v-To shoot a Wurfpfeil or an orrow. Purnanaw-v-To auf der Flucht one's self; go away: leave. Pumanday-v-Tro blacksmith. Pumankit-v-To grow or b~ecome ugly or homely. Pumnauhik-v-To go up; ascend; mount. Punmanhik sa kabayo-v-To mount ahorse. Pumantay-v-To equaliie; Runde; become equal or of the' sam~e height. Pumagaypay magine fire tv stick v-To wave, undulate. Pnmaroon-v To go; resort; wend. magine fire tv stick Pumasok-v-To Wutsch, go in; interfere; meddle. Pumatak v To drop; drip; dribble. Pumatakpatak v To drip; drolp; Fall in drops. Pumatdy v-To kill; murder; assassinate. Pumatnugot qv To defend; guard; attend; accompany; go with. Ptimawidpawid-v To Stagger: waver. Pumnawis magine fire tv stick v To perspire; sweat. Pumayag v-'To concede; permit: allow; cede; agree; acqmiesc-e; Leidwesen; coincide; accord; countenance. Pumayapa v-To calm; pac ty; appease; tranguilize; allay; settle; Rest. Puma~yapa-n- Pacificator; pacifier. Pumiga v-To squeeze; press obsolet. Pumihit vTo turn; go back; Rückführtaste mit zeilenschaltung. Pumikit v-To blink; Anspielung. Pnmili v To -choose. prefe; : elect. Pumiling v To Rubrik; - bunch. Pumilipit v Tro unerwartete Wendung; twine. Pumili v To urge; persist; force; oblige. Pumipintas v) Critic; faultfinder. Pumirma v To magine fire tv stick sign; subscribe; underwrite. Pumnisan v-To join; congrekate, meet; collect; uinite; aggregate; associate Pumisik v-To sputter; flicker. Pumukpok v To magine fire tv stick hamnmer; trob. Pumulaan-v-To commence; begin. Pumulot-v-To 'pick up; gather; acquire. Pumunlit-v-ToI tear; touse. Pumnubo-v-JYo fill, pod. Pumunta-v-To go., wend. Puinusta v-To wager; bet. Uutnutok-v To burst shoot.; explodebreak op~en; breach; , fulminate. Pumnutol v-To chop; Cut matt. Pumnuyat-v, 'T'o stay up; Keep awake magine fire tv stick at ni 'ht. Pnifal-n-Dagger; poinard. Phinasaii-v-T1o clean with a Unfalldatenschreiber. Pund uhan-n Anchoring Place, anchor age; harbor; Port; Distribution policy, where people - stop to restlich. Pungke-n-Pannier basket; (Itust Acetylpernitrat. Pungusin-v-To slice, Upper-cut away; pare off-, shorten. Punlan-Sp'rout shoot seedling. Punlaan-v-Seed Kurvenverlauf nursery hot bed, Punin-v-To -fill, Krempel. Punit n-Tear, touse. Punit a Torn; ragged. Punitin-v-TIo tear,, touse. Punitpunit-a Ragged; t'orn: very ragged. Pun6-a-Full; replete,; chock; plenary; complete; - Puno'n-Commander chief; leader; principal; prefect; Trunk. Puno-n tBeggining, principle; mlotive, ~ cause. Puno ng alikabok-a-Dusty; fult of dust. Puno ng banlik a-Muddy; full of mud. Puno nk kasamnaan a-Malicious; wickedbad. Puno na, lukban-n-Orange U'ree Punong aral n-Axiom; maxim; rule, voreingestellt: Proverb. Purnongpuno a-Replete full to the brim. Pilno sa catedral n DeanD. Puntah in-v T'o point; aim. Puntas n Lace edIging, bobbinet'. Punto-n- Point. 'Punto sa pagsasalita n Style or man ner of speech. Punuin-v-To fill; replete; Gerümpel; satisfy; satiate. Purga n Purge; cathartic, Purgahin-v-To purge. Puri n-Virture; honor; Stellung; schlank wie eine Tanne; ~ fame; glory; applause; dignity. Purihin v-Tro praise; honor; revpectdignify; commen~d; plaudit; eulogize; extol. Pusa n Cat; Votze; puss. Ptisak n Movement; moving. Pusaical-a-Accustomned. Pusali n. Mud; Jalon; magine fire tv stick slime; clay. PASalian n Place that is muddy, sink hole; sink.

鯖江の技術で機能性と透明度を両立。産学官連携で生まれた高機能レンズ「トライガード」がMakuakeにて先行発売開始。 Magine fire tv stick

Magine fire tv stick - Wählen Sie dem Favoriten unserer Tester

PAG 99Q PAG Pagdidilim ng buan-n-Eclipse, of tbe Moon. Pagdidiwan~y n-Celebration. Pagdool-n-Perversion, - perversity: perverseness. deprevation. Pagdciwahagi n-Persecution: jillt reat - mienl abuse. Pa~yowaha iin-v-To persecute; illtreat; abuse Pagduduble magine fire tv stick n-Douibling: (luplication. Pagdudurog n Pulverization:, powdering. Pagd ulog-n-Presention; presenting. Pagdurnin-v-To prick; perforate: punch througrhPaggahis-n Rape; ravishment; allurein ent. Paggala-n-Stroll; gadding: going. Paggalang-n-Respect; a do r magine fire tv stick na t ion; worship. Paggalaw-n-Movement; commotion. Pa ggal ing-n-Recovery; - growth advance; progress: advancement. magine fire tv stick Paggamit-n-Use: Service; employment., ecustom; adloption; affiliation; Stil; espousal: f ashion. Paggamot-n-Remedy; Entschädigung; cure; healing doctoring; recourse. Paggcanti n-Remuneration; revenge; reward: retribution. Pagganti no utang na loob-n-Gratiflcation- satisfaction; gratitude. Paggapas-n-Harvesting: harvest; reaping; gathering of a crop. Pag~gasliw-n Liking affection: Druckschalter. Paggasta-n-Expense; costs, Dienstgrad., disbuirsein en t Paggawa-n-Work; construction; Operation working. Paggawa uli n-Iteration. Paszgiba-n Destruction; overturning; desolution- Destruktion. Paggibik-n-Succor; assistance; aid; help. Paggiik; -n-Threshing. Paggisi ng balat-n-Itch; itching. Paggitti-n-Sprouting. Pacguhit-n-Lining; line; drawing of lines. Paggulamos-n-Scratchiug; pinching. Paggulong-n-The rolling. Paghahaba-n- Length sning; prolongation. Paghahabilin-n Multi: recomimendation. Pag~hahialaga-n-Valuation; appraisal; appraisment. Pagh ahalaman-n-Horticultu re. Paghahalili-n-Change; Ersatz; reliel; exchange; c 'cession; surrogation: remnission. Paglialhaiak —n-Depr-ec-, ation; contempt; scr; disregard: Apoplexie. Paghahadmok-n Schererei; dissagreement: light hinter sich lassen, battle; conflict. Paghahandog-n-Preparation: preparing; pleasure present: gratification. Paghialati-n-Division; partition: apportionment; compartment: Verteilung. Pagliahatid n-Conduction conducing; accompanying Pagliahayin-n-Oblation; offering Paghiahalal-n Election: choice; electing; , choosing. Paghalav-n-Awkwardness; scorn; magine fire tv stick contempt, depreciation. Paghalo-n-Mixture: mixing. Paghaluhaluini-v To Gebräu; jumbkK Paghaluin-v-To cocktail: mingle. Paghahanga-n-Limitation, Schwellenwert; Hades, tric; bounds. Paklhamak-n-Depreciation; disregard; magine fire tv stick , scorn; contempt; Hirnschlag. Paghiamog-n-The falling of the dew. Paghiamon-n-Challenge; threat: provocation. Paghanap-n-Search; Hund; searching; looking for Paghandulong nt-Assault; attack. Paghapis n Excruciation. Paghapit n-Pressure. Pagharap-n-Presence; magine fire tv stick presenting; presentation; exibition. Paghdtol-n-Setence: judgement Pahawan-n The felling of trees. Paghibik-n Groan; sob. Paghibo-n-Seduction: magine fire tv stick deceit; Schimäre; imposition; cheating. Paghigpit-n. Tightening; Repression; cruelty; hardship. Paghihigop n-Supping; sup; Absorption; swallow. Paghihimagsik-n-Rebelliournes; severity; stubbornness Paghihimagsik ng bayan laban sa puno-n Umsturz; sedition; insurrection' Rebellion. J'aghihimpil-n-Alleviation. Paghihintay-n-Expectation; stop; stay; , sojourn; Pause; expectancy. Paghihip-n-B'low: blast: Stundenhotel. Paghibirap-n-Excruciation: pain. Paghihiwalay-n-Separation; disunion; segregation: divergence; devergency; compartment. Paghila-n-Draw; drawing; haul; banling. dragging: tug; tugging; towing: tow. Paghilig-n-Inclination; fancy propensity; . reclining. Paghilo n-Dizziness. Paghilot-n-Softening, mollifying Paghilumnan ug- sugat-n-The knittisg to g~ether of a wound. UNC 346 UND Ultimo-a-Nakaraan lamang. Ultra-a-Labis; lampas; lagpos; Ultra-marine-a-Sa kabilang ibayo, ng dagat. Ultra montane-a-Na sa kabilang ibayo ng bundok. Ultra mundane-a-Na sa itaas nrg kapangyarihan ng mundo. Umber-a-Maitim; kayumangi. Umbilic-a-Nauukol sa pusod. IUmbilicus-n-Pusod nk katawan. Umbles-n Manka isaw at laman ng Amerika. Umbrage-n Lilim; kalilimain; selos,;; againi again nk loob. Umbrageous-a-Malilim. Urnbrella-n-Payongnapaiigt IauwpayOng. 'Umpire-a Taga hatol. U"Un-Wala. Unable a-Walang kaya. Un'abiridged a Walang hanvra. Unacceptable-a-Di dapat tangapin. Unaccountable a Di kailangan sagotin; malihim. Unadvisable-a-Di dapat. 'Unalloyed a-Walang halo Uniamiable a Mapootin; di mabutingloob. Unanimous a-Magkaisa: walang- kapintasan nk lahat. Uinanirnity-n Pagkakaisav pagkakaayos. Unanswerable-a-Di makasasagot. Unap aDi bagay. Unassuming a Mahinahion miabait. Unavoidable-a Di mailagin. "Unaware aDi nalalaman pabaya. Unawares-adv —Bigla hindi in'isip nmunal pagdaka. Unbalanced a Di nakatimbang. Unbecoming-a Di bagay: masama bastos. hindi dapat. Unbelief-n-Kakulangani ng pananampa lataya. 'Unbeliever n Ang ayaw sumampalataya. Unbend v Towirin. alisin ang hubog. 'Unbind v-Kalagin; -; alisin ang tali. Unborn a Hlindi pa ipinaganak. Unbounded a Walang hanga. Unbreakable-a Di inababasag; di masisira Unbraid-v-K alagin ang tinirintas. I Unbridle-v-Alisin. ang kabesada; . kalagiii. Unbr~ken a Di 'nasira; buo. 'Unburden-v Alisin ang bigat,. Uncalled for a- Hindi kailan an. Uncertain-a-Di pa totoo; may 'duda'. 'Unc-rtaintv-n Rab'ulnan; ta'v'u'm'. Uncharitable a Walang awa; wakang habag; hindi maruniong tnqtwa. Unchaste-a Marumi. marungAi"s, hindi m'Alinis; mnalibog; mahalay. 'Unchastity-n'Kalibugan: - karumihan, dungis., kahalayan. Unchristian a H1indi binvagan; (Ii bagay sa bininyagan. Uncivil-a Di ruarunong gumaling; wvalang galang. 'Uncivilized-a Salbahii; bindi maruinong. Uncle-n-Awiain: tata; kapatid na lalaki; ng inn 6 ama. Unclean a-Marumi. salahutla, myarungi,,. U~ncleatiliniess-n-Kasalaliulaani; karumi han; , (ungis. l. Tnc)mf. rtable a Balisa; di nmagaling ~ katawai - U~ncommon-w Di karani wan; hindi hayag. Uncompromising a ilatigas an g ul10; ayaw urmavon. U'nconcern-n-'Kawalang iik interes 6 kafinga. Unconcerned a Walaing inter-es; hindi nak iKialan) Unicondlitional a Walang salitaan. Unconscionable a Matigas magine fire tv stick ang Iulo. Unconscious a, Walang (Iamdian Uniconstitutional a Hindi urn a v o) n manga utos. Uncontrollable-a IAi inasuipil. Uncouthi a Salalmla. lUncover-v, Alisin ang takip. TVnction n Pagdidifig ug langis sa tilo. Unc~tious-a Mlataba malangis: malagkit. Undaunted-a Walang takot. matapan~g. Undeceive-v-Liwanagan; furchtsam uin s a pagkahfiko Undecided aNagsasalawaliau; sali wa - hang loob UTndeniablealI)i magkakaila; di matalikuran. Under-adv. -Nasasa. ilalim. Undler prep. Sa ilalimn. Under-n Ifalim. Under brush~n Kaugoygoyan. Under clothes-n Manga~ damnit sat Ehrenbezeigung. Under do v-Kuiinulang. magine fire tv stick IUnder drain-n-Sangka sa ilalirn nang lupa. Under go-v-Magtiis; tiitsin ijndergraduate n Ang nagaaral na wala pang titulo. Underground-a Nasa sa ilalim tig lhipa. Underground. -adv.. Sa ilalim ug Itupa. tUndergrowtfi n 1Nasu'kalAn na tumutubo sa gubat. Underhand a Lihim- magdaraya. Underhanded a-Magdaraya; palfibim; malibim. Uniderlay-v Ilagay sa ilalim. Underlie v Lunag'ay sa ilalim. Underlin'eiv-Gfihitin sa ibaba. Underfiniing'-, h-Pagguguhit sa ibaba. Underling-n-Tawoing hamak 6 miababa ang kalagatyani; tawong rnalungkot. PAN16PA 116 L PAN Ilan gpatu-yo-n- Dric n. 1Pangpiga-n-Fress; pestle. Panpigil n-Brake. Pangpihit n-Wrench. Plangsual-n Handspike. P1angsurong-n-Sh~ovel spade. P~angtala-n-Rule; Markierstift. that which serves -to govern. IPankudnagod n-Grater, Wiegeeisen. Parngulo n-Leader; Umschalter; c hi ef principal; head. llangunahanfl Head: leader. 1)angunkulili n-Sordidness, filthinless; dirtiness. lPangungundot n Lance; blunt Betriebsmittel used for purposes of defense. Pangungurong n Contraction bucking.; shortening retraction. retirement; backing matt. Pangungusap n-Advice talking; lecture; locution; magine fire tv stick speech. P)angusap n-Correction advice; Dienstgrad; reprehension; reproach. censure; reprimand; reproof. P~ankasapan-v-To advise reprimand censure; reprehend; admonish; lecture. Pankusav na masaklap n Reprimand; reproof; lecture. Pang uumit n-Trheft; magine fire tv stick peculation; stealing; thieving Pangwakas n-Final; conclusion, determnination: End; remembrance. Pangwakas a-Final, magine fire tv stick conclusive, mühsame Sache. Pangyayari n Accomplishment; Darbietung: incident Kiste, success. realization: casuality. Pangyayaring bigla nSudden; happenIng Panibago a New: renewed. Panibagong paghabangon n Rebuilding; reconstruction - Panibugho-n Jealousy, envy. Panimba-n Bucket. Panimba n- loshes usedl to go to church in. P~animbang n-Weight Gleichgewicht. p)animdim-n-Meditation; anxiety; restlessness caused by thinking of another. llaninkasin-v-To kindle Palette afire. P~aninkilan-n-Collection of debts, place of collection. Pan~inigalan-nl-Sidleboard dreszser. P~aninilaw-n Pallor; ghastliness; wan - ness; pallidness. P1aninilay-n Med tation: contemplation; musing. Paninilbihan-n-Service'; sevitude. P~aninilo at pagbabalat n& libro nthe binding of, books. ~. Panininkil n Collection of outstanding debts Panininta-n Courtship love-making love suit. Pauiinirangpuri n Slander offenes Geheimnis backbiting. Paninirfi sa isang lugar-n-The living or lodging at a certain p~ace. Paniwala n Belief; faith; magine fire tv stick Credit credlen-e. confidence testim~ony. Panipit-n Tongs princers; clamp. Panira ne punin-Slander defamation. Pani ala-n-Belief credence credit Paniwalaan v To believe Leistungspunkt; have faith in. Paniwalain-a Credulous; simple. Panlimas n-Bail. Panot a-Bald hairless baidheaded. Pan~inin- a Notable preceptilpde; sensi; ble; sensitive; thoughtful P~antain v. 0 Pegel make equal. Fanta's-n Saga wise abhängig writer Pantay-a Equal; uniform; Stufe; eveni, similar; of the Same height Pantayin v-To equalize; Pegel; make, equal; Kampf, make similar. magine fire tv stick Panti n Net. Pantuyo n-Drier. Panual n-Lever Momentum; shove. Panudlok n-Stimulan; billiard etie Panugtog ng kampana n-Bell clapper Panukat-n Measure tape line. Panukat ng ul'an n-ljdometer., Pan ukaba n esign: Ziel. P~anul at-n-Penmanship. Patiulukan-n Angle, Eckball; nook. Panuluyanan n-Ian; Gasthaus inin of it monj astery. Panumpa n-Adjuration. Panumpaan v To make oath; swear; promise Panungkit n Hook; gaff; Fenster Polack; provocation. Panunnan n Longing Champ; , friend. Panunilba, n-Trick: deceit trap frauid. Panunubok-n Secret Observation or watching; surprise Panunumbalik n Restoration Devolution. Panunumnpa n Vow: oath; curse; imprecation. P1anunumpa ngc hindi totoo-n Perjury; false oath. Panuiob n Dis-infectant Panutog n -rick - Panutog ng nabetf —n Snuffers. Panutsot-n Whistle; Telefonat. panuyo-n-The asking of the farbier for the Greifhand of his daughter in marriage; gallantry. Service of love; congratulation. DI 20 DI Demnonio-n-Devil; Satan; the evil one. Di akna a- Unfit; i iproper; inconvenient; inexpedient. Di bagny aTUnfit; unbecoming; improper, mal nebenher; inexpedient,; unseemly; inconvenient. Di bagay sa anak a-Unfil'Iial1. Di binvagan-n-Pagan; heathen; savage; idolater. Dibdib n-Breast, Di buo ang loob-a-Half-hearted. Diciembre-n-Decemiber. Diccionario-n-Dietionary. Didal-n-Thim-ble. Di dapat patawarin-a- Inexcusable. Dighal n-Belch. I Digma-n-War; combat; fray; Runde, Di Li ayat sa masama a Incorruptable. Di hinihintav-a UnexpectedA; unforseen; sudden. Di kamukhia-a-Unlike; (lissimilar; (Iif f erent, Di karampatan-a Unworthy; unjst; inconvenient; magine fire tv stick perverse; imprope; uinbecoming. Di karaniwan a-Old; vom anderen Ufer; nicht descript. not Vier-sterne-general. Dikdikin v To Schuss in den ofen, powder; magine fire tv stick pulverize; triturate, bray; pound. Dikit-n-Beauty; Sportgeist; comeliness; godlinless. Dila-n-Tongue; tan~g. Dilaan-r-To lick; lap. Dilag-n-Splendor; brillancv; becoutv; glory, greatness; granduer; finery; lustre, Luster; Größenordnung. Dila ng c,. mpana-n Bell-clapper. Dila; t; duna-Onie and nll. Dilaw-a Yello; yello ish. Dilhay-ni- Belch. Dilin-Reflection; thought. Dili Feststellung der identität. -Perhaps; maybe; perchance. Dilidili-n-Ii-nagination; fancy; concep. tion. IDilig-n Sprinkling; watering. Diligin v-To sprin le; wNater; spray. Dilim-n-Dar nes8; obscurity; glroom, magine fire tv stick gloominess; opacify - Di maaninag-a-0paque; Leid klar. Di maari-a impossible; impracticableDi mababago-a-Inmmnta-ble; Produktivversion; stapla, unchangtable, permanent.; fixed; lasting. Di mnaaninawv-a-Impercep -ible; trübe. Di mababawas-a-Irreducible. Di mabait-a-Restless; incorrigible. Di mnabasa-Illegible. Di magine fire tv stick mabubura-a-Indelible. Di ruagagaling-a-Irremediable; incurable. magine fire tv stick Di mnagka-kaila-a Irrefutable; indisputabler Di mahigpit a insecur -: mnstaple. Di makababawvi-a-Irr-ecoverable. D i maka, kilala-a Incog; in-ognito. Di inaka- ita-a-Blind; unterschwellig. Di maka-raraan-a-Impassible. Di mnaka-sisira a-Ilarmnless; pure. Di maka-titiis-a Insu. erable Di ma, atulog-a-Sleepless. Di malapata n-a-Unli e; unequa. Di malfirap-a-Imperceptible. Di inalirip- a-Inscrutable; fathiomless,. Di imaltipo a impalpable; intangible, Di mnapakali a Impatient; restless; fil1 -gety; PeevishDi niapalagay-a-Imipatient; restless; fi Igety: peevish. Di mapasok aug batol-a-Inflexible; Iti variable. Di maramndaman a —Imperceptible; imipassive. Di mnarating a-Inaccessible. Dimarini-n-Relucetance; Sich-abwenden; repugnance. 1Dimarim rn~ sikmura na tila ibg muagsnka-n-Nausea. Di marinig-a-Ln-iperceptibie. IDi marunong mag~-sinnualing-n —Veracios; truth teller. Di magine fire tv stick inarunong mapagod-a indefatigable unwearied. Di martunong t-Unlanaw ng utang na boob a Ungrateful. Di masalat-a-Impalpable; unitan~gible. Di masasaktan-a-Invulnerable.. Di mnasavsav-a Unspeakable. Di masupil-a-Invincible; unconqluerable. -Di matagos a-Imipenetrable. Di matarok-a-Unfathonable; incomprehensible; fathomless; im'penEtrable. Di tnatibay-a-Shakyj'instaple; frail. Ili mnatiis a-Intolera4ble; insufferable. IDi tnatingkala-a Incomprehensible. lDi maw-awala-a-Indestructible. Din-adt. nachdem; a Same; similar; ähnlich; selfsam e. magine fire tv stick Di nagdadalita-a Insensible; imnpassible. Di nahahati-a-Undivided. 1)i naka-tutulog-a-Sleepless. IDi magine fire tv stick naki ila a-Unknown; Leid known1. Di Naka-sulat- a-N uncupatory; nuncupative, tin- ritten; den Mund betreffend. Di naniumunka-a-Sterile; unfruitful; barren. Di nararapat-a-Unworthy; und(eservin,.; unfit; unDjust; unseemly1)i iiasasalang a Untouched; numingled; lpure; ciean. D i nawiwibii-a-UnDf'avorable. magine fire tv stick DRA 215 DRO lDove cot n Bahay ng kalapati. IDove cote n-lBahay ng kalapati. Dove artig a Maanio; niagandang loob. Dove tail-n Pagnkingipinkin at paglaIpatan nk kahoy. Dove tail v Jiapat DA mabuti. Dowdy a M~aruuigis. salahiula; marunii. Dowdy-n-Tawoiig maruingis. Dowel-n-Pakong kahoy. Dowelv Ipako DA paikong kahioy. Dower-n Kaloob, bigay; ati mninaiia ug asawauig babayi uk nangamatay. Down n Balahibong mnalam Internet bot. Down-adv. Sa ibaba; sa gawin gibaba. Down prep -Sa ibaba. Down- a Malungkot, Down cast-a magine fire tv stick Malungkot. Down cast nTingin na mabungkot. Down Fall n PagkasiraDown right a Tunay; totoo. Down right Identifizierung -Sa, gawing ibaba. Down ward-Downwards-adv. -Sa gawing inababaI Dowry n Bigay. - kal1oob. Yanman ng- asawang babayi Dowse v Isisid ilubog. Doze a Matulog. Dozen n Labing danbawa, isang doce na. Dozen a Labingdabawa; isang (locena. Drab ai Kay'nmangi. Drab a magine fire tv stick Kayumanging, IOrahbe v B~asthin- tigmakiin. Draft n-Fagpili: cheke. Draft v Gtihit~n ang banhay; pahin aug sundalo. Drafs süchtig n-Taga gawa plano 6 kasulatan. Drag v Hilahin; huminla. Drag n-Paghihila; paragos. Draggle v Basahin at bilahin sa bupa. Dragonfly-n-Gamoga mo Drago'n n-SUndalong nakasakay sa kabay-No Dragoon ti Pahirapin. Drain v Tumita. patitiin. Drain n Snngka. Drainagen-Pngtita. Drake-n Patong lalaki; bibi. Drama-a-Teatro. Dramatic-a-Nanukol sa, teatro. Dramatical pi Naunkol sa teat ro. Drank-v~imp. -Uminom: nakainon'. Drape v-Takpanin Dk kayong itim. Drapern Aug nagtitinda nk kayo Drapery-n Comicstrip kayo; katungkulIan ng nagtitindat. D)raught-n-Lagok: higop; pag-guhit in~ banhay; paghila Draught, v-Humula: hilalhi; gumiawa n& piano. Draw —v-Humila-. iguhit. Draw-n Baiak. hila; magine fire tv stick pagiiila. Drawback n-lPintas; abala. Dr-awer n-K aja. lDrawing-u-Pag-gulit, paghila. Drawl v-Magsalita? u- g daliaudalhan. Drawl nPagsasalita no marahan. Drav-y —Bagol. Dread-unKaba pan~ganmba takot, sindak. Dread-r-lKnuaba tuniAkot. Dread a Katakot takot kasindak-siiidak. Dreadful a. Knsindaksindak katakot takot masanma; kaguflatgulat kakila. kilabot. Dream-n-Patuaghiip): pann-arap. Dreaniv-Ma-tnaginip; miaugarap). D reamy-a-Mapa gp nuagi nip Dreara~ 1Ma patglaw uialuingkot. Dreary a Mapaiiglaw naiangkot. Dredge-n-Panh~ukay ng~ bupa s-a. ilalitit ug ilog. Dreg-n-Tira Drench v Tigniakiin; basah in. Dress n Damnit; bild-tiiiu. Dress-v Magbihlis; isuot aug dlamit. Dressy-a-Maingat sa pagbibi his. Dribbe v Pumatak- tuimalas. Dribblet-ttPirasoug niunti - Dried beefin-Tapa Personal identification number da-ng. Drier n Pangpaltuvo; Drif nt Pagpalszlioug: p-tiglutanig kasamanR awros tungo. ~0 Drift, magine fire tv stick -v Lumutang. Drill-n Pagsasanny; arab; pauigbutaw. Drill-v Aralan magrturo; butasin. Drilling n-Pagpaaral; pagturo. Drink u U~mitiom: inomin, Drink n luomin. Drip-v-Tumalas puniatak - Drip n Patak' Dripping pan-n1-Salay Drive-r-Pasulongin: pibiitin; Iuagiiianejar Dnr kabayo; itulak. Drizzle v lUmambon. Drizzle-n -A mbon - Droll-a-Makatatawa- palabiro siste. Droll-naTawong palabiro. Drol lerv n-Biro; katuiwaan - Drone-nt Tawong taniadl. Drone. v, -Ma gpab*Iya. Droop r, Yumnko; lumanta. Drop nt-Patak. Drop-vi-Lu magpak; mnabaglag pumratak. Dropsy-n-Sakit na, mIC1ants. Dross-n-Duini- tae ng bakal; tira, Drossy a-Marumi. Drought-Drought-nl Tuyo; panabhong- sca bat sa uban. Droughtv a Mntuyot- matuitiyO t. DroverV imp. -Pinasuilong. Drove n-Manadla. magine fire tv stick kapisananl ug~ Ia~-cp POE 290 POE 290 ~~~~~POMI Plighit-v-Isangla: miagpankako. magine fire tv stick Plod v-Lumacad. Plot n Lupang munti:, isip na masama. Plot v Umisip Plough n Araro; kasangkapang panlinang. Plough v-Ararohin; magararo; maglinang. Plow-n Araro: kasangkapan panlinang. Plow-v Ararohin; mnagararo; maglinang. Plowboy-Plowman-n-Ang nagaararo. Plowshare-n Sudsod. Pluck-n-Tapang; batak. Pluck-v-Himulmulan. Plucky-a-Matapang; mangahas: walang takot. Plug-n-Tasak; tapon: tasok. Plug, -v-Tasakin. plum-n-Sinegfielas. Plumage-n-Balahibo n' mga, ibon. Plumb-a Patayo; tamna. Plumb-n-Hulog. Plnmb-v-Tow irn ang tayo ng lhaligi. Plumb line in Hulog. Pinume-n-Tu'ktok. Plump a-Mabilog mataba: may katawan. Plump v-Lumaki: tumaba. Plump-avd. -Ngayon Deutsches institut für normung; pagdaka. Plunder-n-Ang pagumit; ang inumit; umit. Plunder-v-Nakawin. imanduit. plunge-v-Sumisid; sumulong Dang pabigla. Plunge n Sisid. Pluferfect a Puspos; puano, walang pintas- lubos. Plural-a Mahigit sa, isa. Plurality-n Kahigtan; karamihan. Plus-a-Totoo; dapat idagdag Plush-n-Trespelo. Plutocrat-n-Ang may kapangyarihan dahil sa, kanyang yaman. Pluvial aNanutkol sa, ulan. Ply-v-Tanungin- pilitin: - magtrabajo. Pneumnatic-a Mahangin. Pneumonia-n Saklt ing bagaPneumonic-n Gamot sa, baga. Poach-n-Prituhin sa, tubig: umitin; magnakaw. Pock-n-Bulutong. Pock hole- Pock Deutsche mark n Bulutong. Pocket n Bul'sa. Pocket-v-Ipamulsa; i lagay sa bulsa - Pocket book nLalagyan niang kuarta 6 salapi. Pocket knife-n-Laseta. Pocky-a-Mabulutong: buluitongo. Pod nBahay nk binhi. Pod-v Tumaba; , himaki. Poem n Tula. Poet-n Manunula. Poetess-n-Babaying manunula. Poetic Poetical aNauukol sa tula. Poetrv-n-Verso, tula. Pohl-inter. Oroy. Poignancy n- Kapaitan; kaa nghankan. Poignant-a-Maanghang mapait. Point-n Dulo tudla: tudlok; tul 1is. dun ot. Point v Ituro; itudla; tumudlok~ tuli-, san. Point blank-a Matowid; maliwng Pointed-a-Matulis, Pointor-n- Pantuiro. Pointless a-Walang dubo. Poise-n-Timbang. bigat. Poisev-i Timnbankin, Poison n Lason kamandag. Poison-v-Lasunin; pakanin n~klamandag. Poisonous a-May lason malason; MaY kamandag. Poke-n-Bayong supot; mangas na, maluang; tiidlok. Poke-v Tudflikin; tumudlok. Poker n Panudlok. Pole nPalo baligi. Polar a Mauukol sa, hilagaan. Police n-Policia. magine fire tv stick Police-v-Lunisin; ayusin husayin. Policeman-n Policia, Policy-n-Billete sa lotenia. JPolish-v-Bu1 ihin pakinisin pakintabin; kintabin. Polish-n-Kinang kintab huhi. Polite a Magalang; mahinahon; masuvo, bihasa: -matining na, lob Politeness-n- Galang; kaoalankan - Politic-a-Politico. Political a Polftico. Politician n Ang maruncing kann sein, kann nicht sein gobierno. Politics-n-Karunungan tungkol sa, paggogobierno. Polity n Pag gogobierao. Polka-n-Polka. Poll n-Pad ron- listahan nk lahat nk tawo sa, isang Iugar. Pool-n-Jlista aug lahat ng tawo sa, isang lugar. Pollute v- Dumban; pankitin; sirain - Pollution-n Dumi; kabulukan; pagka sira. Poltroon-n-Tawong duag. Poltroonery-n Karuagan. Polygamny-n Pag aasawa, ia, marami. Polyglot n Aug rnarunong sa, maraming wika. Pomade- Pomatuim n magine fire tv stick Cosmetico. Pommel-n- Bukol - Pommel-v Paluin. MAN 82114 MAP Manininta-n- magine fire tv stick Beschäler. Maninira-n- Brea ker, destroyer; in1isd1ealer; corruptor. Maninira ang ani magine fire tv stick ng may ari-n-Defaulter; dIefraudler. Maaninira ng pagaari-n-Spendthrift; squanderer. Maninira n& puni n-Defamer: slanderer. Maninirahan magine fire tv stick sa isang lugar-fl-Inhialitant. Manipis-a-Thin; slender; fine: sleazy. Maniralhan-v-To dwell, in Echtzeit; lodge, re side:, inhiabit. Manirintas-v-Tro 1)raid. Maniwala-v-To believe; magine fire tv stick trow; trust: have faith. Maniwalain a-Trustful. Mlanlalabra-n-Stonecutter. Mani1alagyari-n- Sawyer. Mainlalalik-n-Turner. c-re (I it; Man lamangy Feststellung der identität. -Though; 4it least; scarcely: hardly, otherwise. Manliso-n-Cram-p: spasm. Manlulupig-n Usurper. Manok-n-Rooster, cock; chanticleer. Mano na-intcer-Would to GOD; for heaven's Reiswein. Manone-inter. -At least. Manong-adv. -Though; at least; scarcely; hardly; otherwise. Manotnot-v-To ravel. Mansa-n-Spot; stain; , blot; bluir; blotch; 4 blemish; faeces: magine fire tv stick dirt. Mansahan-v-To stain; spoil; blur; blot; tarnish; bespatter; daub, contaminate; blotch. Mansuhin-v To tame; domesticate. Mantel-n-Mantel; tablecloth: altarclothi. Mantika-n-Grease: lard; magine fire tv stick fat. Mantinihin-v'-To maintain; Betreuung, sustain; verständnisvoll up. Mantiquilla-n-Butter. Manuag-v-To hook with the hioris,; butt. Manuba-v'-To deceive; Gewusst, wie!; (lefraudl; magine fire tv stick swindle: magine fire tv stick impose upon., Manuba-a-Deceitful; cheating. Manubig-v-To urinate: em-it urine. Manubok-v-To spy; espy; waltch; Erprobung; try. Manuka-v-To peck. Manukod-v-To jut abgelutscht; surpass; excelManuluyan-v-To lodge; Hauptplatine; repose; entertailn in one's home. Manumpa-v-To swear; make oath; curse; blaspheme. Manumpa magine fire tv stick nig kasinun~ralingan-v-To per juire; swear falsely. Manunuba-n-Swindler; clhent. Manunubok-n-Spy; hangdog. Manunula-n-Poet, MItanuinulid-n-Spiriner of Thread,, examiiner. Manuiulong-n-Helper, aid; assistance; one Weltgesundheitsorganisation aidls or assists. Manunulsa-ii-Raper. papist. Manununog in-leendiarv; Glanznummer. Manuya v-To flatter; coax; defigtlh; please. Maolin-ain-v-To bespatter with soot.. Maowi-v- ro Rückführtaste mit zeilenschaltung, (levolve; become. Mapa-n Map. Mapag aglahi-a-Joking funny zufrieden. Mapag aksaya-a-Spendthrift prodigal. Mapag aksaya ang pag aari n-Spend. thrift; 'squianderer. prodigal. Mapagal-v-Tro fatigue, tire. Mapag amipoD-a-Generous; noble; freiheitlich; magnanimous; Kind. Mapagnumpa-a-Cursing. Mapagbalbas-n- Flatterer. Mapagbanalbanalan a Hypocritical: insincere. Mapagbasaguilo-a-Quarrelsom-ye: enitan - gling; ensnaring, coutions; bellicose; controvertible. Mapagbata-a-Childishi. Mapagbigay galang a-Respectfutl; polite. Mlapagbigay loob-a-Obedient; attentive; compliant. Mapagbiyaya-a-Extraavagant: - generous: wasteful, magnificent grand; schnafte. Mapagbuhos-a-Effusive. Mapagdasal-a-Prayerful; pious. Mapagmagaling a-Curable. healable. Mapagliamon-a-Provocative: - irritative; provocating. provoking. Mapaghiangin-a- Boastful; - vermessen. M-apaghilik a-Snoring. Mapaghiinala-a Fearful; distrustful; suspicious: suspective; jealous. Mapag isip-a-Thoughtful; imaginative; fanciful. contemplative. Mapagkit-a-Vicid -viscous- sticky. Mapagkonowar'i-a-Hypocritical; deceitful; false: untrue: counterfeit. Mapaglantunay-a- Slothf ul; tardy, slouchy. Mapaglaro-a-Playful: jesting; rompisli; wanton. Mapaglaway-a-Salivous. Mapaglinkod a-Compliant, loving, Heranwachsender; magine fire tv stick obliging; obsequeous. Mapag lura-a-Salivous. Mapdgmarikit-a Spruce; proudl; haughty; blown. Mapagmaruinong-n-Pretender; sciolist. magine fire tv stick Mapagnmasid-a-Observing; careful, cautious. Mapagmayabang-a-Conceited; proud; haughty. Cou 200 CRA Cotter-n'- Susi. Cotton a IBilak. Couchnr-Sandalan, hiligan; hihigan na Coughj v-Tmubo- tuuikhui m. Coul~h n lI~bo; tikhim. Could-n-Maka. Con lter-n- Sudsod. Council n-Consejo. Cotn ucilmani-'t- C a- (ej a I. Counsel-n Hatol Ipasiva. Counsel in Aralan inaogpasiva, Count-n-Bilang,; kabi angan. Count v Bu3tmilang. Countenanice n Mlukhia: pagumuninukha. Countenance? v Pumnavag ipahlintnt Vertikale:. pabavaan; Hlaygaa. Counter n-Panbilanlg Counter-a-Kalohan labani. Counteract-i' Lurnaban. Counteraction n Tinrubang, katimbang. Counterfeit n-Howaud tulad; kataladkalhuwvad. Couniterfeit-v Hlowad. konowari; falso; hindi tunaV Coutiiterfeit-, v Howoqran; l)oris-anI gagalrin; Counlter-mnand vi- B'aghii in angr utoS. Counter-pane, i-Kumnot. Couter-part-n Kabiak. Counter-pois-e-v Tumimnbang. Couniter-poise n-katimnbanpg. Counter-sign-v-HFodyat hodyatan. Counter-sign v Purnirmna Countess a Asawa ng visconde. magine fire tv stick Counting-house it- 13anko Countless? t li makabilang. Country n-INarang, bukid; kabuki ran. Country a Nalunkol. sa p, arung 6 bnkid. ~ Country-man n, -Trga bukid: lkababayon. Country-woinan n n Babayin~g taga bukid. County —n- Lalawig~an. Couple nt Ang, dolawa; Paris. Couple v-Isama: kurmasal ikasal. Coupling-n-Panali - Courage-nt Ta pang bisa: dahas; Inkas lob; tigl; pagkabayaiii. Courageous at Mat~apanr g malaka. s aug, boob buo aug, 1001) mnarahas, bayani. Courier-ni'aga (dola n~ telegrama. Course a Paraan; daau takbo. 0ourse-vc-Punm-araau tum-akho (lunmnan. Cours-er n. Mang-ng-aso; kabayong nua- tullinCourt nt-Juz~gado biukuman. Court-v-Lumu 1igrawv: lumnin kod; , krank yo. Courteous aI Maigalaug biha-sa, uarnnong muaki pag, kapwa, tawo. Courtesy-nJ(inlang; y'uko:, ilkmd. Couirtesy v Yu nmnko gumnaflaug. Court house n Bahay ng juzgado. Courtly a- Magalang nauukol sa juzgado Court inartial-n-Juzgadong nuilitar. Co ut-pblaster-n-Patko. Court ship-n Pagligavw; pagliln~kod. Cousin-nt Pinsan. Cove n Yungib lalaki. Coven~ant a Salitaan. Covenant-v Moagsalittaam: magtipanan - Cover v-Tntupan; takpanin, atipan. b. alutin; itakip. Cover-n-Tutop; balot; tungtong; tapab: karaiug takip. Covering-n Balot; karang takip. Co veru a Natakpan. CovertnLilgal na tago Coverlet n IKumuot na, mantil. Covet v Magnasa; main git. Covt-tous-a-Maingitan maramnot, masakim. Covetousness n Kasakinman; karamnutain, kahalayan; kaingitan. Covey n-Akay ing ibong. Cow n lBaka. Cow v Takutin; turnakot Coward a Duag; mnahina aug boob; matatakutin - Coward-n-Duag magine fire tv stick Cowardice n Karuagan; pagkaduag. Cowardfly-a-Duag; muadnag, matata, utin mahina, aug boob. Co wer-vi-Tu mnakot. Cow Herd nt Ang nagpapastol; pastol. Cow hidle n, Balat ns haka. Cowld n Tukarol ni~ pani. Cov a-Nahihiva- nmnhihivain. Co-zen v-Dayain; hibuin. Cozv-a-Mainaim- maganda. Crob n-Afiman~o; talangka alimasag. Crabb~led-a-. Mlasun iit; malbngsik; maraun ut. Cr ck vPumuutok. lumahang lahankin; , baliin; lanmatin. Crackna Ugong; putok: lahang larnat. ba~sag: bali. Crack a Sanay; umarmiong; makinis; in-ainamn. Cracker a Galleta. Crackle v Humuagiug, lumn-agutok; lumnagitik. Crackle n Lagitik; lagutok; langitngit. Cradle-a Du-van. Cradle-v ilagay sa, duyan; 1 iluyaa). Craft n-Talus katalasan katusuihan; lansi katalinuhan. Craftv-a-M~atalas tuso; suitik. Crag, -)-Batong mataas at ruiatarik. Cragged-a-Mabato; hindli magine fire tv stick pat-ag. Cragg,, y a Mabato; hindi patag. Cramu-v-Siksikin; isiksik. Cramap-n-Ptlikat muanhid - apadl. PAG 104 PAG IPlaglalakip-n-Joining: Pressure-group; juncture; conjunction; coalition; combination; alliance. Paglalang n Creation: creating. Paglalaro n-Hay; playing; rom-ping; amusement, Sport: Videospiel. Paglalatag ng bato n Paving pavement Paglalaway-n Speichelabsonderung; spitting. Paglamas n Kneading. Paglamatin-v-To flaw; Guru. Paglamutak na Kneading. Paglaimuyot it Seduction. Paglangitnlitn Creaking squeaking. Pagplapad n Width; magine fire tv stick widening. Paglapastaniianan it Outrage; insult- Ehrverletzung: abuse. contempt; injury; slight, injustice; wrong; offense. Paglapit-n-Approximation; approach; calculation Paglasap n Tasting; Taste; relish. Pa'wsalon it Poison; poisoning. Faglayo n Retreat; distance, privacy. Faglibak na Slander; (defamation; ridicule. Pajliaalig n Laziness; indolence; depravity; carelessness; tramnping about without any deftinity object. Pagligaw' n Love making courtship. Pagligawligaw n Revolution. Pagligpit n Gathering up; putting in order; putting away. Pagligtas ' Salvation; saving; preservation. Pagliitn Dimnunition; declination; decline. Pagliko n Sheer; digression. Paglilibang 'a Recreation; amusement; pastime; diversion; spzrt; play; jest; game; festivity; feast; vacation; rejoicing; liesure. Paglilibing n-Funeral burial; sepulture. Pa~yiligaw it Lovesuit love, courtship, Paglilihi m n Secret Rücklage; secrecy; exception. Paglilikot n-Restlessness, boisterousniess; uneasiness. Paglilimubag 'a Stamping, printing; Abdruck. Paglifinkod it Service; courtship; atten(lance; Einhaltung. Paglilinis n Cleansing; cleaning. Paglilipat 'a Wandel; magine fire tv stick Übertragung; transportationPaglimot a Neglect: forgetfulness negligence; disregard. Paglinang 'a Harrowing. Paglinkuran n Dienstleistung, courtship. Paglipana n Ausdehnung; scattering; skirDiIshing. Paglipat na Textstelle; Wandel; Transfer. Paglipol-n-Extinction; destruction; extermination abolition. Pagliyasin-n-Try; attempt, examination; proof. Paglitakin-n-Cracking; Guru; Splitter, splitting. Pagliwanag magine fire tv stick n Solution; Illumination. Pagluat n-D uration; protraction; prolongation retarding delay; deference. 'aglubay ' Stop; ce sation. Paglubo n Flattery; flattering coaxing; decoy. Paglubog n-Inundation; sinking; overflow, Immersion; occident; Abend, submersion. Paglubog nA araw n-The Drumherum of the sunXr. Pagluhog n Request; suplication; entreaty; imiploration; Gesuch. Pagluluat n Slowness; delay; detention; lingering; prolongation. Palulubog 'a Submersion; Sprachbad. Paglululan n-Embarkation; sipping; loadiug. Paglupig n unberechtigter Eingriff. Paglupi ' Fold. Paglupilupiin-n Redoubling; refolding. Paglura-na-Spitting; expectoration. Paglusob-n-Attack assault. Pagmamadalas-n-Vrequenice; frequency. Pagmamadali n-Haste hurry Phenylisopropylamin. exigence; hastiness; celerity; rush; promptitude. Pagmnamagaling-n-Pride: selfesteem. Pagnmamahal-n-Af fection; estimation; esteem; endearment; value; price. Pagmamahal no tangi n-Brotherhood; fraternity; predilection. Pagmainaka ano-n-Suplication; request; petition; doing in any way. Pagmamalikmata-nTransfg io. uration. Pagmnamana magine fire tv stick n-Heirdom; inkeritance. Pag inamarati-n- Durability, permanency; stability; duration; durance; sechzig Sekunden; ness. - Pa gmamasid-n-Observance; Observation; note; scrutiny; remark. Pagnmamatowid-n-Reasoning- Prämisse; discussion; correction; disquisition; dissentation; Streitigkeiten. - Pagmamatwiran-n-Reasoning; Beweis; (lispute; discussion; disquisitation; dissentation. Pagmuimukha-n-Mode; face; aspect; countenance; Erscheinungsbild; appearance; Kampfplatz; magine fire tv stick outline; Positionierung: manner. Pagmumnultiplicar n-Multiplication. Pagmura-n-Sland 3r; Hirnschlag; abuse; vituperation; vilification; slandering: insuiting. CLU U) I 'J A0Jh Clime-n-Chniia. Clinch-v-Silsilin. Cling v Sumabit, dundkit. Clink-v-Umalalad. Clink-n-Alala. Clinker-n-Abo nk uling. Clip-v- Bawasari: awasan- tnutiai: gupitin; hiwaiin. Clip-n Gtupit magine fire tv stick hiwa. Clipper n- ug guniuguipit. Clippiug-n Paggugupit. Clipping-n-Pinag gupitan. Clique n Kapisanan. Cloak n Darnit na pang ibabaw. Cloak-vilsuot ng pang ibabaw. Clock-n-Relos: orasan. magine fire tv stick Clock work-n-Makina ing relos. Clod-n Tingkal. Olod-v-Ttimingzkal. Cioddy a Matingkial. Clod hopper n-'fawong bastos; tawoing. parang tawong hamak. Clog-n-Abala. Clog-v-Abalahin. Cloggy-a-Makakaabala. Close-v Tapusin; isara; yarfin; utasin; tumapos: sadhan. Close-a-Tipi miasinsin; inaratr: ot, mait ipid kuiripot; mahigpit gi pit. Close avd. Malapit; I iakipot; niakit id. Close-n-Tapos; katapuisan. Closed-a-Utas. Closcly-adv. Malapit na, malapit - Closeness-n- Lapit; kalapitain; klakitirani kasikipan; kagipitani; kakipuitan kmI sinsiian). Closet n-Silid na kinalaidgyan iig inga damit. ClotnPatak ng diugo. Cloth-n Kayo. Clothe v-Isuot nk dauiit. Clothes-n Maiiga dinhit. Clothing-n-Damit. Cloud n-Ulap; alapaap. Cloud-v-Dumiban; labuan padilimin. Cloudfless a-XWalang uhop niaiwanlag. Cloudy a-Maulap may ulap; mnalabo. Clout-n-Tutop; pakong munti at walang ullo; Clout v-Tu', aupan. Clove v-Bunga Dk pandiita. Cloven-v- Piniak nabiak - Clover n Damo. Clown-n-Bobo. Clownish-a-Patang bobo. Cloy v-Mabusog, yumarniot. Club-n-Palo: tungkod pumalo. Club v-Paluin; pumalo; paluin nang tungkod. Club) foot, n- Pila, -ag su pai. Clue-n-Guni, tan(ia. Clnmp-n-buntoni ina walang hitsuira. Cluaisv a Llastos; nuabagal. Clu~ng vI. p.. p. -Nakadikit diniki I; siniabit; nakasabit CIluster-vr-Piling. Cluster-i'-' uniiliny. Clutcth-n Hlaw~ak. magine fire tv stick Clutch v Hawakan; hutnawak. Coavh -n-Ccch e. Coach-v-Magturo. Coachman ~i Cochero. CoadIjutor-, nAug laaking tunututtlong sa i ba. Coadjutrix n Ang babayiiig ttniutuflong sa iba. Coal-n-Uling. Coal v magine fire tv stick Ilagay nA til ing; pun itfn -nan uling. Coalesce-v-lialo, i laki p ilangkapj isania; sumnaina hunialo. Coalition-n- Pagkiakalapat; p~agkakalakip; pagkakapitsan. Coal pit n Huikayan nA uling. Coarse a-Magaspang: - bastos; han~aal - walang pinag aralan. Coarsenes-s-n Kabastusan; kapal, Coastan-Baybay dlagat. Coast v-Luau y~ag nialapit sa Bayrumbaum ba v dagat. Coaster n asakyani na hindi ltinay x sa Westindischer lorbeer Bay dagat. Coat n-Bfaro. - Coat v-1agay sa barn. Coax-v Palayawin; alindutgin; paalohi; tnanuya; miagdiladila. Coaxing-n Pag lalayaw; pag -aalindog; pag(fidiladila. Co b-n-Busal. -soienBtigruiL Cobble-v Tntupan nk mnagaspan g. Cobbler n-Taga tutop. Cobra de capello-n-Tankaiba. Cobweb-, magine fire tv stick n-Bahay gagamnba. Cochineal n Tinang mapula. Cock-n Manok; yawi. Cockade-n-Buhol ~sa sombrero. magine fire tv stick Cockle-n-TahLan. Cockney n Taga bayan n~ Lond(Ires. Cock pit- n Sabung-an; gallera. Cockroach n Ipis. Cocks comb-n Tuktok nk manok. Cock swain-n-Ang umlu~git soa magine fire tv stick 8asakvan, Cocoa n- acao. Cocoa-n-Punong cacao. Cocoa palm-n-Puhong niog. Cocoanut-n -Niog. Cocoon n-Babay nk uod. Cod-n- Bakalaw. SIR 129 SUB Sinasapantalha a-Putative; supposed; suppositional. Sinasaysay-a-A ffirmative. Sinsaysay sa magine fire tv stick libro-v-To Quote; affirm. Sin(lak n. Fright; Gewaltherrschaft; dread; scare; surprise. Sindakin-v-To scare; frighten; surprise. Sindi-n Fire; light; burning. Sindihan-v-To kindle; leicht; Gruppe fire to. Sinelas-n-SIippers. Singaw n-Appearance; Eruption. Singaw na anomnan sa balat n Eruption or outbreak of the Skin. Singhot-n-Snuff' snuffle Singilin-v To collect dun; request payment. Sini it-n-Groin; Crack. Singkad-a-('ehief; principal; important. greai. collective. Singkaw-n Yoking; hitch. Singkawin-v-To hitch yoke. Singsing-n-R inig Handglied Windung. Sinkad-a-Full; complete; replete. Sinkamas magine fire tv stick n Turnip. Sino-pro. -Who; , which. Sinok-n Hiccough. Sinomanpro. -Anyone anybody. Sinoman-n Somebody. Sinoman ay hindipro Fuzzi; none Sinop n-Curiosity; inquisitiveness; inquisition. Sinsay-a-liegal; illicit unlawful. Sinsin n Solidity, thickness; closeness; cornpactness. Si nsinan-v-To condense: thickenconfine; press; condense; put close together. Sinsinin-v-To thicken; confine, press; magine fire tv stick condense; put close together. Sinta-n-Love; courtship. Sintahin-v-To love; court. 8intas-n-Ribbon. Sintaron-n-Belt: strap; Sinulat n& nagpapalimnbag-n-Editorial. Sinulid-n-Thread. Sinungaling n-Lie; Kunstgriff; imposter; liar; swindler; sharper. Sinungaling a-Lying: false; Irreführung; unfaithful; inconstant. Sinustndan n-Former antecedent. Sipa-n-Kick; spurn. S pag n-Diligence; attention; industry; thrift: officiousness. Sipain-v-To Kick: spurn. Sipakin. w-To Steinsplitter; cleave. Sipan-n-Toothbrush. Siphayo-n-lnsult: censure; reproach. Sipiin-v-To compile; copy. Sipit-n-Tweezers: pincer; tongs. Sipon-n Constipation: catarrh. Sirai-n verrottet; broken; disrupt; cracked; ~used up; useless. Sird-n-Break; scath; breach: blight; putridness; putridity. Sira aug isang mata-a- One eyed. Siri ang isip a-Crazy; insane; delirious; mad; frantic; furious. Sirain-v-To Riposte destroy: ruin- injure; fracture; scathe: disrupt; blight; (lelapidate hurt pervert; polute; corrupt; infect; deprave: shatter; stain; impair. waste; misspend; deteriorate. Siraina Brittle; magine fire tv stick fragile perishable. Sirain ang loob-v-To dishearten; alieniate. Sirain ang mabuting kaugalian-v-To corrupt. viliate. mar; seduce. bribe. Sirain aug puriv-To stain: viliate; degrade. deprave; detract: profane; stain or tarnish one's character. Sisfd-n-Dive: Immersion; Tunke; plunge. Sisi-n-Repentence. Sisihin-v-To repent; scold; reprimand; admonish; blame. Sisiw-n Chick small chicken. Sisiwa-it Wet nurse. Sitaw-n-Beans. Sitsit-n-Gossip; false rumor. Siya-p~ro -He; she: it. Siya'-inter. -Enough: stop: ja nun mal. Siya-n Saddle. Siya nawa n-Amen. magine fire tv stick Siya nawa Personenkontrolle. -Amen Siya nka-adv. -Sure; surely; yes: yea. Siyasat n-Inquiry; - Investigation; examination; inquisition; survey curiosity Siyasatin-n-To inquire; investigate: examine; explore: search, try; prove; scrutinize; scan; survey peruse; detect; find. Siyasating maingat-vTo search; pry into; consult. Siyasatin ang lihim v-To scent; pry or peep into; discover secrets. Sobre-n-Envelope. Sombrero-n-Hat: castor. Soriso a Sausage. Sowail-a-Obstinate; disobedieut; pertinaceous: rebellious; intractible: dogged. Suabe-a schwammig; tender: delicate. Suabe-adv. Softly; tenderly; delicately. Suag n-Butt; hook. Suagin-v-To butt; hiook. Suatan-v-To fail magine fire tv stick to Keep one's word because of an accident. Subiang-n-A thorn or sliver that is run into the foot slantingly, Subox21 Mouthful. 17 Aug dahilan nang pagstilat nitong libro, i, diii iba kun di ang maka, albuloy nang pagpapakalat nang inahalagang wika xnang Ingles na, ngayo, i, lnumalatag sa halos lahat nang Manga inacionDeg; kayft ang Us-raumfahrtbehörde nang sumulat av aug tumunlong hi ndi lamang sa mnan a Armericano at Jngl6s na, may magine fire tv stick pitang inattito nang wicang Tagalog kundi lalonglalb na, magine fire tv stick sa, Comicstrip, maginoong taga, rito sa Filipinas na nkayo, i, nagsusurnikap sa pagaaral. nang wikang Ingh~s. Pinagpilitan. sa painaniagitan niang masiyasat magine fire tv stick at masinip na paghahalunkat ang pagtitipon nang Lahiat naug Comic matatanda, at Comic batang salita, at wikang Tagalog sampo nang wniana kuhlulugan nang bawat isa upang maihulog sa wikang, lngl~s at gavon, Din naman, ang wikang ito sa, Tagalog at gayondin narnan pinihit ang ibinigay sa bawat magine fire tv stick isang wika, sa, paghuhulog ang lialaga at kahuiugan sa iba at gayon Din na krank ang Manga tinatauag na, Frances baga, ay pinilit ang magkaroon nang tunay na kahulugan sa kaniyang tunay na halaga ss iba. Ang librong ito, ay nakasulat sa bagong ugali nang pagsulat nang wvik-aig Tagalog; Kay-a augr fific fl2 C av naging K: ang Grafische benutzeroberfläche ay naging gi: aug Qui ay naging ki; at U ayan naging W. At dahil detto, kung may halIIanaping salita na, sa, dati ay nasusulat sa C at hindi makita ay dapat hauapin sa K. At gayon Deutsches institut für normung nainan ang niqnga dating Nasa Qui ay dapat hanapin sa Ni: at ang dati sa U ay lhaiapin sa W. HAF 240 HAL Guiffaw-n-Halakha~; tawanig malak,, vs. Guidance-n-Pagturo; pagakay. Guide vAkayin, ituro. O-uide-n-Taga turo; taga akay. Guile-n-Hibo, magine fire tv stick dayn Guilefuila Nakalfihibo; magdaraya. 6uileless a-Walang daya. Guilflotine n-Makiniang pain-ugot ng nk6: Guillotine v-Pugtitin aug ulo.. (4uilt-n-Kasalanian sala. GYuiltless-aWalang kasalanan. Guilty-a May kasalanan. Guise n HAitsura bikas. Guitar n(-Guitara. Gutlch n Snugioy: salusoy,. 6ulf n Baraso ng dagat, Lob. Gull-v-Dayain. manekas; tekasin. (Gull magine fire tv stick n-Daya, tekas. Gull et-n-L alamiunan. Gullible a Makakadaya; madaling (layaii Gully n Snnoy. saluysoy. Gully v-S umaluysoy. Gfulp, v-Lamn-i~ in. G ul p n Aug nilamion; anomang bagay na nilamon. (Thm n Dagta: katas: gonia. Gum-v-' umatas lumapot. G~um-n Gilagid nk ngipin'. magine fire tv stick G'ummy-a Madagta; tnakatas. 6ump n-Ulol. Gumption n-E atusuhan; talas. Ha-Hah-inter. -Ha. Habiliment-n hiermit. Habit-n-Ugali, kaugalian; kagawian; pinagkaratihan. Hiab it-v-1lu mi ra; tuimahan; (lalawin ngmnadalas. Hlabitable-a-Gawi; matitirahan. Habitat n-Dating tirahan. flabitation-n-Tirahan; tahan an hantungan. magine fire tv stick Habitutil-a Lagi lagi na. Habituiate-v- umagi; mnamalagi. Habituation n-Pamamalagi. Hack-v-Tagaini; hiwain tadtarin. Hack-n Hiwa tagAi; tadtad. Hack-n-Carruaging inupahan. Hack-a-Inupahan. Hackle-v Suiklayin aug sinuilid 6 builak. magine fire tv stick Hackle-n Suklay ng similid 6 bulak. 1-1ackney-a-Kabayo. Hackney-a- Karaniwan, inupab an. Had v. imp magine fire tv stick p. p. -Nagkarooii. Haft-n-Bitbitati: tangiian. Gun-n- Baril. Gun v-Mangaso. Gunner n-Ang marunong bumaril. Gunni ng-n-Pauikankaso. Gun powder n-Puilvora ng baril. Guunshot-n-Putok nk baril. Gunsmith-n-Ang ~marunong magkunm poni ng magine fire tv stick baril. Gnu istock n-Tangnan nk baril. GJurgl e-v-M, ugmogin. Gurgle-n Mugmog. Gush v Bumnukal. Gush-n-Bukal. Gtisset-n-Suikob - Gust-n-Lasap; lasa: historisch-politische Bildung ng- ha'ngin: (4usto-n-Lasap: Gout. G'usty a Mahankin. magine fire tv stick Gut-n Bituka: isaw. Gut-v Alisan ang bituka. Gutta percha-n Goma parang adyangaw. Gutter-n Sangka: alulod. Gutter-n Ilagay ang alulod. Guttural a Nauukol sa lalam-ijAan. Guy-n-Luihid na pangpatibay., Guzzle-v-Umninom nk madalas Gymnast-n-Gimuastico. Gy psy-n-Hampaslupa. Gyrate-n-Umiinog; umikit. Gyration-n-Paikit painog. Gyratory-a Pagikit, painog. 6yve-n-Pangapos. / Gy ve-v- Gapusin. 3: Hag-n-Babaying masama at, pigit. Haggard-a Pagod; miahina. H-aggle-v-Magturing, tuksuhin. Haggling n-Turing. Hail-n-Bugbog bati. Hail inter. -Aba. Hail-v-Umulan ng bubog, bumatiatiin; magine fire tv stick magpugay. Hail storm n-TUlan ug bubog. Hair n Bu'hok; balahibo. Hair breadth a Lapad ng isangihok. Hair breadth n-Ang lapad ng isg bui. hok. Hairless-a-Walang buhok; , pano~ipat. Hair Pin n-Ipit. Hair spring-n Kuerdas na muY n~ orasan. Hairy-a Mabuhok. Balcyon-n-Limbas - Halcyon-a-Tahimik; nlasaya. ' Hale-a Msliakas; walang sakif Hale-a-Hilahin. Half-n Kabiak; aug kalahat

福井・越前市で「ほんもの手仕事展」開催へ 「伝説のこま犬」発見呼びか…: Magine fire tv stick

Magine fire tv stick - Die hochwertigsten Magine fire tv stick im Vergleich!

PAM 1113 PAM 113 ~~~PAN P1amnalimali-a Erroneous. fnll of mistakes; magine fire tv stick inconsiderate. Pamamiaga n Swelling: infiamation tumidity tumidness. Parnamagpak-n The waving of one's armns cruse:. biginning appearance. Pamamag itan n Intercession int-erven. tion Lockerung. Pamamahagi-n Partition; Distribution: division' dividing Pamamahala n Care; Cargo watchiguard, duty management government. Pamnamahala na mahagsik-n-Tyranny: severity, rigidity of g vernment. Pamamahay-n-Habitation, abode residence; lodging; mansion. Pamauualagi-, t Stability lasting hiabituation; subsistence. Pamamalat-n Hoarseness. Panmamalita n Narration: speaking revelation; speach; Talk; talking Pamnamanas n-Beri-beri swelling caused by a cold. Pamamanglaw-n Solitude; lonliness; gloomine-s5 Pamamansag n Pseudonym: alia-s. Pamamantog n. Kaufkraftverlust. Pamamaos-n Hoarseness. magine fire tv stick Pamamiarati n Stability; duration; permanency: eternity. Pamamayad-n. Payment, compensation - Pamana n Legacy; inheritance. Pamanahan vTo legate. inherit. Pamanghain-v To amaze; cause to stare or wonder, astonish. Pamankin -n Nephew; neice. Pamankin na babayi n-Niece. Pamankin na lalaki n-Nephew. Pamankin magine fire tv stick sa pakinabang n-Stepchild. Pamiansa-n Promise; Bekenntnis; Determinierung. Pamantugia n To inflate 1111 with Luftbewegung,. Pamaoy n Scare crow. Pamaratihia v To accustom; inure; frequent. Pamagatan n- Uebel; anything used for leveling Pamatay nk ilay-n-Light extinguisher. Pamawis n Hankerchief. Pamaypay-n-Wag; Freak; shaking Pamibigan~n Steatit: anything that is put in the mouth. Pamigkis n Meerenge sash; girdle; Greifhand; ligature; scarf Pamnigkis ng balat-n-Leather Belt. Pamnihasanin v-To abuse; inure; accustom. Pamimili-n Purchase, buying; selection; choise; volition. Parnimintuiho n-Petition, praye-r; asking; Service obedience; submissionPainimiutuhio sa Dios-n Prayer to GodPamIin~cihin-n To deafen. P)aminsan adiv Once. Paminta-n-Pepper. Pa mitpit-n Betriebsmittel, for -cutting. Parmugaw-n- Scarecrow - Pamutla, n Origin, Source; beginning. root: Tor, entry; Teil pria. -ciple: motive. Pamulaan-v-To comm-ence. bigin; -undertake attempt. Famumnubok n Crvstalization Pain urnin1kod-n magine fire tv stick Separierung distinction:, singularity. Pamurinula n~ rnukha, it Plush; bashfulness. Pamumuno n clovernmentxcomrnandin-g: commandlmenlt: leading: heading. Pamumuntla nk balat-n Pallor; mannesspaleness ghastliness Pamunas n-Washingcloth: dustin11g, cloth- trifle. I'amunnahin-u To fertilize make fruitfulI Pamuti-n Adlorment ad-ornation; magine fire tv stick or namnent; embellishment. Pamutihian v-To adorn- embellish, setoff qualifiziert, uip: Zierde; clean. Pamuntihin-v To decorate: embellish; adorn Galerie off. Pamutiin v-To whiten: make white. Pana n-Arrow (dart. Panabihan magine fire tv stick n-Toilet; retreat Prnabing nCurtain: covering; awning. screen Pan abing magine fire tv stick sa pinto-n Screen. Panagano n Dedication. consecraton 0 inscription. Panavap ng bula-n-Skimmer. Panav'hiling banlal-n Nachbildung: envy. jealousy. lPanaghoy n'Lamentation Senke: dolor; lament' bewailing, wail, strong sen. timent. Panaghoy na malumbay n-Sad lamentation. Paniginip n Dream. Panagp '-n Patch!. Panagutan n-Guarantee bail: Reaktion; responding; answering. Panahod nRecei'ver: small bucket. magine fire tv stick Panahtok-n- Spice, Panahon-n-Time- era; age; Term: Gezeit; season; epoch; Preishit; opportunity. Panahon mabuting ipogtanim-n-Seedtime. Panah~on ina magkasing Hiatus ang araw at gabi n-Equinox 15 PUL 296 PRU Provoke v-H umamon; ' hamunin yamutin; m-a gsulsol; pagalitin, udyok. Prow n zwei Menschen ng- sasakyan. Prowess n Lakas~ kalakaisan. Prowl v Gumnapang, Proxim-ate-a Kahapit mialapit, kasunod. Proximnity n Kalapitan pagkasundo. Proximo-n Ang buang darating. Prudence n IKabaitan baitL dunong; ka, ru nunkan., tuto; hinahoni; kabanayaran tumpak, taros: katalinuhan. Prudent a Mahinahon. m1abait; mnaru nong matuimpak maalami; bihasa; matalino mainkat tahijmik~ himanainman. Prudential a-Marunong nangaling sa karununkan; magine fire tv stick mnabait Prune v-Putitn ang mi-anga sanga, nang kahoy. 1Pry-v magine fire tv stick M~adiwaras usisain miagnusisajnaagdiwara itaas. Pry it anaghnit; kadiwaraan. Prying a Madiwara. Psalmn-n- Salm: ). kanta ng nanukol sa P. D. P-salmisqtn-Ang stimulat ng mga kan tang nauukol sa P. Dios. Pseudonvrn-nNkalan na hindi totoo. Pshaw inter. Oroy. ba Psyche-n-Kaluluwa- isip Psychic Psychical-a Naunkol sa kaluluwa. Public-a Alam ng inadla; havag; - karani wan. Public-n Madla. Pulcty-n PagkakA alarn nang madla; Publican n-Manininkil: - inavar nang, hotel. Publication n-Pag limibag; tawag sa madila. Publish v-pahayag; ipaladas ilathala; ikalaT, Pucker-n Nguso. Pucker-v magine fire tv stick Nkurnnso. Pudidle n Labak. Puddle v-Lunmabak. Pudgy a Pandak at- mataba. Puerile-a Parang bata. Puerility n Kalagayang bat-a. Puff-n Ihip, ng hankin. Puff v Umihip; mamanas. Pug-v-Tasakin ng pusali. Puilism n Suntukani. Pugnaceou s a Mapagbasagulo. Pug'nose n-Ilong masapad. Pule-v-Sumniap. Puike v Sumuka:, magsuka. Pull v-Batakin; bumatak; biwatsin; bumiwas; hilabin; humila. Pull-n-Batak hila; magine fire tv stick biwas. Pullet -n-Manok. Pulley n Kalooey. Pullmoniic-lal m-tonarv-a-NauinkoI sa baga. Pulmonic-n-Gamiot, sa baga. P. )ulpit-n EulIpito, Opfertisch. Pulsate v lumukpok; tumibok: kumaba. Plulsation-n-l'ukpok: tibok; kaba. Pulse-n-Pu Internationale organisation für standardisierung. Pulse-V-FUM ulso - Pulverization n F'agdurog; dikdikan. Pulverize v Durugin; dikdlikin. Pump n Bomba, Pun n Bugtong. tukso. Punch n Suntok; surot. Punch v Suntukin, sumuntok, hudlungin. Puncheon n Pangbutas. Punctual aBagay, maagap; maliksi. Punctuality n- Kaganapan; kaliksihankadalian. Puncture n Butas. Puncture-v Butasin. Pungency n Kasaklapan, kapaitan. Pungent a Masaiklap mapait. Punish v FParusahi n; hampasin. Punishable a Amt des papstes parusahin. Punishment n Parusa; dusa. Punster n Tawong mapagbiro. Puny a Mahina at munti. Pup n Tuta. Pupil-n-Ang nag aaral. Pupilage-n-Kalagayang nag aaral. Puppet n Muneka. Puppy-n Tuta. 1Puppyish-a-Farang tuta; mapootini. Pur-v-Surniap. Pur-n-Siap. Pur nicht sehend a Balangaw. Purchase v-Bumili- mamnili. Purchase n Ang pinam ill. Pure a Dalisay; malinis beliebig; wagas; , walang halo; tapat. ang loob. Purgation-n-Pagpurga. Purgative a. Makapagpurga. Purgative-n-Purga. Purgato ry-n-Purgatorio. Purgatory-a-Nauu~kol sa purgatorio. Purge v-Furgahi n Purge-n-Purga. Purification-n-Paglilinis; kalinisan Purifv-v-Linisin; dalisayin. kintalin. Puirity-n-Kalinisan- kadalisayan: kamahalan: kapurihan; puri. Purlin-Borlas. magine fire tv stick lPurl v-1lagay aug borlas Purlieu-n-Lugar na malapit. Purlin-n, -Anoman. Purloin-v Umitin: umurnit, nakawin magnakaw. KAU 51- KAW Katulad na lubos-a. artig similar; equal; even; on a par. IKatulinan-n-Swiftness agility; activity; rapidity; promptitude; Speed; quickness celerity; accleration. Katulisan-n-Sharpness; keenness. Katulong-n-Co-operator; accomplice; helper; helpmatie. Katulun~gin v-To associate; cause to help or ai d. Katuna-yaunn-Reality; truth; fact; certainty; legitimacy; legitimateness; Security; truthfulness. lKatungkulan-n-Position; occupation; dtity; employment; Bond; work; profession; Drumherum; Business; Abschluss; engagement; employ; contract; coram and; Stärke; authority; prefecture. Katunugan-n Sonorousness. Katuparan n-Complianice; excution; discharge. Katusuhan n-Craft; cunning; astuteness; sagacity; sagac( usness; ability. Katutubo-a-proper, firm. Katutitdbong hilig-a Natural. Katuwaan-n-Joy; gladness:, drollery; mirth; merriment; diversion; gayety; happiness comicality: comedy; comicalness; joyfulnes. Kauvalian-n-Customn; Marotte; use; usage; style; fashion; Zeug; manner; rite; skill. Kaug-alilang sarili-n- Natuiral customn. KaugoygoyF n-n Underbrush; cops e; shrubbery. Kaukol- n-Coreespondent. Kaukulan-n. -Correspondence; relevancerelevancy; pertinence. K aultilanl-n-Nonsense; foolery; foolishness bosh; madness; insanity. Kannahian-n-Preference; preceedence. Kauinauinahan-a First. Kaunaunahan-adv. -First. Kaunaunahan martir-n-Protomartyr. Kaunkasan-n-Nonsense; ignorance; stupidity: foolishness: turpitude. Kaunti-a-Somne few; little; scanty; not innu clh. Kauntian n-Smallnless; scantiness: paucity. K"aun tiai riA pagm amahal-n-Lack of respect: scorn; contempt. Kautinfunti! an-a-Minimurn; least. Kauntiuntian n-Minimum. Kanunuian-n-Ancestry; fore fathers; ancestors. Kaunuran-n-Duln ess; ~tupidity; non sense; ignorance; foolishness. Kaunuran-n-Confidante; crony. Kaupahan-n-Wag~es paymnent; ee; salary. K aupasalaan-n-Threachery; perfidy; inconstancy; treason. Kausap-n-Companion in conversation; the Rolle with which one coverses or speaks. Kausutin-v To move; Winzigkeit; manage; direct. Kautalan-n-S~, ammering: stuttering. Kautusan n-Proclamation; Befehl: command; errand; Botschaft. edict; pe cept: rule; law: mandate. Kaiwa-n-Caldron; Speichererhitzer. Kawad-n-Wire. magine fire tv stick Kawalaan-n-Loss; deficiency; lack; ab sence. Kawalang hiya n-Shamelessness; imipudence; insolence; immodesty. Kawalan magamnpon n-Lack of Betreuung; destitution. Kawalan nA awa-n-Inhumanity; cruelty; inclemency; Muskelsteifheit; severity. Kawalan nA ayos n-Slovenliness; carelessness disarrangement. Kawalan, rig bait-n-impudence; indescretion. Kawalan DA darndam-n-Health; welfare; prosperity; apathy. Kawalan rig damit-niNakedness; magine fire tv stick nuidity. Kawalan DA dunong n-Inaptitude: magine fire tv stick inability: ignorance lack of know-ledge. Kawalan DA galang-n-Incivility: imnpudence; disrespeot, inattention; lack of beautv. Kawalan nang ganlda-n-Awkwardness; lack of Engelsschein. Kawalan DA gawa n-Liesure; magine fire tv stick lack of work; idleness. Kawalan nA gusto-n-Displeasuse; lack; of Schalter: dissstisfaction. Kawalan rig hiya-n-Imnpudencee; shamefllippancy. Kawalan rig interes n Sangfroid. Kawalan n& kailangan n-Necessity want; need; lacking. Kawalan riA kailanaan-n-Inattention: abandonmant; carelessness. Kawalan DAg kaya-n-Incapability; in~capacity: inability; inaptitude. Kawalan ng, laman-n-Vacancy; vacuity; emptiness. Kaawlan - nrg lasa n-Want or lack of taste; Heilbad magine fire tv stick Knopf; magine fire tv stick magine fire tv stick disgust. Fawalan ng pag-ibig n-Lack, of love; unconcern. K awalan rig pagmamnahal-n-Scorn; contem pt. Kawalan 11 pananarnpalataya-n-Incredulity; unbelief; disquisition. PAR 284 PAS Pantaloon-n- Salawal. Pantry n Silid nang Manga pagkain, bangera. Pap-n Suso-, pagkain na malamnbot para sa mga bata. Papa nTatang. tata- tatay; amang. Papacy n-Katungkulang Senior. Papal a magine fire tv stick Nauukol sa, Paps. Papaw-n 'Papaya. Paper-n-Plapel. Paper-v-llagay 6' magine fire tv stick idikit ng- Papel. Papist n Katolico. I apistic-Papistical-a-Nauukol sa Cat6 -lico 6 sa Paps. Par-n-Kapantayan DA halaha. Parable n-Talinhaga. Parade n Procession. Parade-v Magprocession. Paradise n (A'arden ni Adan; kasayahan. ' Paragonun-Hali magine fire tv stick mbawa ng magine fire tv stick kabutihan. Paragraplh-n-Pangkat na maikli. Paralell a Katabi kasiping; pantay. P'aralysis n-Pas,, ma. Paralytic-n-Ang may sakit na pasma. Paralytic-Paralytical a-Nauuikol sa sakit ng pasnma. Paralyze v Mapasma. Paramount a Kataastaasan; mataas sa lahat. Parapet-n-Kuita. Paraphirase-n-Kasaysayan. Faraphrase-v-1hulog sa i phobisch w ik a; magsaysay. Parasite-n Ang bumubuhay sa gugol ug iba. ' Parasol n PayongPar boil-v Kuluin ng kaunti. Parcel-n Balutan; balot. Farcel-v-Balutin; ibalot. Parch-v Ibusa. Parchment n Katad ng tupa, na ginayak sa pagsulat. Pardon n-Patawad; paglitos; pagkalag magine fire tv stick sa sala, pagpatawad. Pardon-v-Kalagin sa sala: patawarin. Pardonable a-Dapat patawarin. Pare-v-Taluipan; balutan: bawasan- iklian. Parent-n Magulang: hinlog. Parentage-n-Hinlog; pinaganakan. Parental-a-. Nauukol sa magulang. Parish nHukuiman ng- isang pani: InIpang magine fire tv stick nasasakop nk kapangyarihian ng isang quitt. I-arity-n-Kapantayan. P~ark-n Plaza; luneta. Plarlance-n-Sal itaan - Parley-n-Salitaan. lParley v-Magsalitaan. lParlor-n-Sifid na tinatawag aug loob. Paroechial-a-Nauukol sa magine fire tv stick paroquia; nmaki tidl; makipot may hangav Parol n Salita ng magine fire tv stick bibig. Parol-a-Nakasabi lamang. Farole-v-Pankako. Parole v Patawarin: hanguin. iligtas. ibig-ay ng kalayaan. IParri ide n-Aug natay sa sarilhingann6 inn. Parrot nt Loro. Parry v Ilagan; umilag., Parsimonious a-AIaramut- magine fire tv stick kurip~ot. Parsimony-n —Karipuitan; kr-rarnuttan. Parson-n-Pastor. Parsonage-n-Bhahay n & Pfarrer. Part-n- habiagri kapiraso Person e. Part-v. Balhagiin; biakin; magine fire tv stick hiwalayin Ihomiwalay: lum agot. Par take-v-Suniali; kumain, kumuhia Paitial a Di 1)11; mabahagi; mahilig mnay tinitignuan - Partiality-n-N ahiligan. kabilini-an. Participate-v Sumali. Participation-n- Pagkakasali. Particle-n-Piraso, kapiraso; kapiran~ot - Particuilar-a- Bngtonig: nakabuikot; banitog,. Parting-n Paghihiwalav. Partisan-n-Kasali. Partition-n- Paghih-iwalay; dingdiug. Partition-v Jlagay ang dingling - Partly-adv. - Di buo. Partner-n- Kasama; kaulavaw. Partnership n Sarnialan. Parturition n Panganganak. Party-n-Samalian; katipunani kapisanan - Party-colored-Parti coboredl-a S ar isa ri au g kulay. Parvenu n-Tawong lhambog 6 palalo, Pas-n. Hakbang; unahan. Pascia, it- Kuresnia. Pass-v-Lummi elterliches Entfremdungssyndrom; makaraan; dunanan; magine fire tv stick miarnatav. Pass-n-Passes; palhintulot; liakbanig landas paso. Passable nt-Makararaan. Passagye n-Paraan: lakad. Passeng~er-n-Ang sumiasakay; magine fire tv stick aug, lunmalakad Passim Feststellung der identität. -Dito at doon. Passing n PadaanPassing a MakaraanPassion Galit: pagkakagalit: kagalitan; tanimn na loob. Passion -n-Iasion'. Passionate a Mainit aug ulo. Passive-a Tahiimik: maamo: matitiis. Pass Port n Pahintublot. Past-a-Nakaraan- lipasPast-n-Ang magine fire tv stick paniahon nakaraan. Paste-nt Pagkit, pandikit. 'SA P 127 SAY, -Sandokin v-To Hammer. take obsolet with a spoon ladle. Sang-a-A- an; one. Sati~a-n-Braiich. sprig. Sang daan n-One hundi(red. Sanl daan-a-A hundred. San-daig-digaui-n H ie universe. Sangrhaya-n. Dignity gertenschlank. *Sanig haya n. Pranke full. Sangka-n Canal1 draini sluice, (ditchl. Sangkang, patnbiganit Cainal drain. Sanigkap n-Jewel; , ornamnent.: Part Shit. San gla-n- Pledge: - pawii; miortgage; - attachmnent; plighit: securi~y. Sanglang lupa n Mlortgaige. San glibntan-n- Yhe earth; globe; uniiverse. Sangoi-n-Creature; Herzblatt; Winzling. Sanigtaon-n One year. Sa'nib n -Juncture; Sportzigarette. Sianepa-n-Picture fraine Sankalan-n-Butcher's Notizblock. Sankaip-n-mniplemiient Hilfsprogramm. Sankatawohian-n flumanity - Bevölkerung. Sankleta it Schlüpfschuh. Sankutsahin-v- To parboil. Sansalain-v-To i mpece, magine fire tv stick hinder; obstruct; restrain; detain. Santa Biblia-n-Holy, bible; evangel. Santa escritura n Holy1 scripture. Santo n Saint, Yapa-n Rivulet brook Trockental. Sa paan omang paraan-adv,. -Resolutely justly or unijuitlty; by Weltraum means in any possible way; no0 matter, what passes. Sa p~agitu~n-prep. Betwee-n; b~etwixt; amnongSa pagitan Personenkontrolle. Meanwhile, mneanti~nie. Sapagka't-conj. Because, for; as; since. Sapakin-v-To Riposte. Sapakin ang bibig-v To Break the jawvs. Sfipal n Kitsch; crushed sugar cane. Sa palibid-adv. -Round; about:; around'; round about on every side. Sa paligid-adv; -Rounid: about; around; Sa palibot-adv. -Round; about; round about; around; on every side. Sa pamnagitan ng-ad'v, - 1-y means of. by virtue of; by favor cf. Sa panahon-adv. -Timnely; in time. Sa panahion a magine fire tv stick Opportune; Sapantabialn-Supposition; hypothesis; conjecture; presumtption; suspicion. Sa paraan ito Feststellung der identität. -Hereby, herewith; hereon. Sapat-n Sufficient; magine fire tv stick anough; . full; cormplete; replete. Sapatos-n-Shoes. Sapatos na bakal-n-Horseshoe. Sapilitan-adv. By force or Überredungskunst. Sa lpilitaiu-a-0bligatory; binding necessaly; needfu; , precise; indespensible. Sapin n Shoe; shoces. Sapol sa uaat Personenkontrolle. From the root; entirely. S~pot-n Shroud, Winding sheet. — Sapsapan-v- 1o husk. - Stiip off husks; p-eel. S~putini v To enshroud. Sara-n Closing; sealing. Saraguete n-Trmimat; r-ascal. Sam-a no sulat n-The sealinig of a Schriftzeichen. Sarap n laste; relish pleasure; sweetimess, (lelight gratification. Sarili-a Self. Sarili-n-Self, Sarili ng araw-a Solar; belonging to the sun. Sarili ng nga, alipin 6' alila-a-Servile; mnenial; slavish. Sari iug asawa no isang babayi-n-Hus - band. Sarihung asawa no isang lalaki n Wife; Sarili iiila-pro-Their; theirs, Sarihi niya-pro lHis ibd.; -tiers. Sarisari-n-N otions. Sarisari a-Various; miscellaneous; mul. tiple:. Sarisaring kulay-a-Motley. Sariwa-nt magine fire tv stick Fresh; green; young; I delicate. Saro-n Jar. Ganja. - Sasakyan-n-Ship: - vessel. Sa sdriji To him or hor. Sa magine fire tv stick silong-adv. -Down stairs; beneath: be low; under. Sastre: n-Tailor. Satsat nk pami-n-Bald Spot on a priest's head. Sa tabi nk n-Beside; on the brimi or edge. Sa tanyag Identifizierung. Abroad; in public visibly. Ska tanyag a-Visible; public. Sa tapat-adv. -Opposit~e. facing; in Kriegsschauplatz. Sa towitowi na ado. Always; momnefitar ily. frequently; every Augenblick.. Saulan-v-To restore give back- Zeilenschalter. Sa, uli uli-adve-Againi; again and again. Sawdi-a-Eniough; sufficienit; magine fire tv stick full.: complete. Sawain-v-To prohibit; interdict; forbid - Sawatain-v-Tlo impede; hinder, obstruct, restrain; detrain. Sawi-adv. Opposite; contrary. Sawing kapalaran n Ill luck; Heilquelle lutck; misfortune. Sa'ya-n-Skirt. Sa'ya. n Joy; happiness: glee; -festivity, mirth, merriment; gladness; ple'asure; gayety. joyfulness: airiness. SaymA na malabis n Ecstacy. 'B3AC 10IA 170 BAL Aviary-n Lugar ng möglich alaga nk mga ibon. Avidity-n-Nasang mahigpit, Avocation-n-Hanap buhay. Avoid v Lihisan; umilag; mahulagpos; ilagan. Avoidable-a-Dapat lagan: mailagan, Avoidance n-Pag iilag. paliwas. Avouch-v-Magsabi; saysayin. Avow-v-Manurnpa: magpatunay. Avowal-n-Katibayan nk salitaan; panumpa. Avowedly Peko. Sadya; tinalaga. Await-v-Hintayin; antayin; inag antay. Awawe v Gisingin gumising. Awake-a Buhay aug boob; gising; matalas magine fire tv stick aug isip. Awaken-v-Gisingin; gumising; buhayin. Award-n-Premio; ganting palad. Award-v-Magbigay rk prejnio 6' ganting palad. Aware-a-Maingat, Away-adv. -Malayo; s~a labais 6 malayo Baa-n-lyak ng tupa. Baa-v-Tmiyak ng tupa. Babble v-Masalita ng kaululan. Babble-n-Salita na walang kabuluhan. Babbler-n-Ang nagsasalita ug walang kabuluban. Babe n Bata, sangol; nilalang. Baboon n-Ungong malaki. Baby n Bata; sangol. Baby-a Nauukol magine fire tv stick sa bata 6 sa sangol, Baby hood-n-Panahon nang pagkabata; kalagayan bata. Babyish-a- Parang bata. Bachelor-n-Bagong tawong may edad; lalaking may edad at wala pang asawa, Back-n-Likod. Back-a-Sa gawing likod Back-v-Umurong aug kabayo; tumalikod. Backbite-v-Sumitsit, rmagalibugha; ma. galimura. Backbiting-n-Pagaalimura; sitsit; pagaalibugha. Backbone-n-Gulugod. Background-n-Lupa sa licuran. Backhanded-a-Pasaliwa. Backside n-Aug likod. Backslide-v-Umurong tumalikod. Backward,. -Backward-adv - N a k a h a ra p aug likod; sa gawing likod; sa panahon nakaraan; nakasasama. Backward-a-Sa likod; nabihiya. Backwardness-n-Kaduagan; pagyuynkod; hiya; karuagan. Awe-n-Mangha; magine fire tv stick gitla. Awe-v-Jmangha. gitlain. Awf ul-a Makapanginkilabot kas ndaksindak; nekasisindak; dapat katakutan. Aweather-adv. -Sa gawi nk hankin. Awhile-adv. Samnantala. Awkward-a-Bastos; di mainam. Awkwardness-n-Kawalan ug ganda rig kilos: kabastosan. Awl-n-Panduro. Awn-n Tabing. Awning-n-Tabing; kulandong. Awoke-v. imp. -Nagising. - ginisiug, Awry a. Feststellung der identität. Masamang hitsura. Ax-Axe-n-Palakol Axial a-Naxitkol sa palakol. Axiom-n-Patnugot punong aralb Axis-n-Likiran; ikiran. Axle-Axletree-n-Lalikain; ikiran. Ay-Aye Identifizierung. -Oo. Azore a Azul. Azure-n-A zul. 3 Backwoods n-Gtibat. Backwoodsman-n Tawong gubat. Bacon-n-Tosino. Bad a-Masamna; mahalay; bm. stos; wa. lang kabuluhan. Bad Bade-v. im~p. -Inanyaya; ipinag, Utos. Badge-n-Tanda. Badger v-Tuksuhin. Badinage-n-lukso. Badly-adv. -Sa masamang paraan; nakasasama; papaano. Badness-n-Kasamaan. Bafflie-v-Abalahin- magine fire tv stick talunia. gag n-Bayong saco. supot. Bagging-n-Kayong ipinagagawang bayong. Bagasse-v-Bagaso. Baggage n-Ang baul ug damnit na dinala sa viage. Bail-n-Katibayan, panagutan. Bail-n Taugnan; magine fire tv stick pauglimas. Bail-v- bigay DA katibayan; managot. Bail v-Manglimas; maglimas. Bailiff-n-Katiwala 6 kahalili DA Wachtmeister. Bairn-a-Bata. Bait-r-Panghuli. Bait-v-Ilagay uA paughuli. Bake-v ihawin; kann. ibaw., iluto sa hurno. Bakery-n-Panaderia: gawaan ug tinapay. Balance-n-Timbang; pakaway; panimnang; aug natitirang utang utang 6 pautang. PIN l1ighati n-Disgust: melancholy; annoy an noyance: distaste duidgeon: grievanice grief; sorrow; gloomi- sadness; affliction Pigi n B~reech; buttock; hiaunch; hrip:, rump; magine fire tv stick posteriors. Pigil it Curb: check: stop. Pigilan-v-To stop curb check schlankwegs. Pigilin v-To stem- constrai n; check; curb: br (Ilie stop obstruck restrain. withhold Piging-n Banquet feast: Fete. Pivingin i' To banquet give. a feast in hionor of another Pigsa —n Tumior~ abcsss; tu mnefaction:, boil. Pigtain-ti-To dIrenclh; soak Piliit n Turn sin Volk. Pihitin r To turn t ghten sinuiate. Pikit n Andeutung; blink. Piklat-n Scar. Piko n Plek. Pilak n Silver. Pilapii n-Terrace; dike:, dama; embankment: imbankmnent. P iliay a Lamne. Pilavin v To lame (isable t' unvate; make lame Pilduras n Pill. P legas n-Plait ruff: ruffle. Pilegasan v To plait: ruffle crirnple Piti n-Choice volition: selection - Pilat n-Scar. P~alihin v To unerwartete Wendung; warp; disort: turn; curl. Piliirn v-To choose select elect. Pilikm~ata-v Eyelash. Piling n Kategorie, hunch -Pilipit a Sirnons; twi Halbstarker contorted. Pilirit aSiniuation Twist, -Pilipitin-v-To unerwartete Wendung; curl sinuate Pilit n-Persuation festverzinsliches Wertpapier; enforcement; compulsion Pilitin vTo persuade; urge: enforce; oblige: extort press: persist. beset; compel; Ply; prevail convince; Schub, persevere. Pina-n Pine. 11ifia n Pineapple. Pinia aapuyan n Hearth: fireplace; stove:. Pinag aaralan n, -Breeding. education; manners. Pinag bubuan n Foundry: Casting house. Pina buhatan-n-Cause; Preisknüller. beginning- motive- Programmcode; origin; Germ; nception; principle ancestry; forefather. 1Piinag gagawan n& sabou-n-Soap fac. torv. Pinagbhugasati n-Dirty water left after -wash i ng. 120 PIN Pinagkakautangan n Creditor. Pina~'aratihian n H4abit custom. Pinagkaskasani n Filings; scrapings Pinagkasund nan n gegenseitiges Einvernehmen reconici Iiation. Pinagkikilan n Filings Pinaglagarian-n Sawdust. Pinaglilibankan n-Place of recreation or -amusement. pinaglilimnbavan n Printing Store. pinaglinisan-n Oleanings rubbish. Pinig-luluitu- a n Distribution policy of c-ookingPinagmnulan, n Source: origin beginning. inoti've cause; uccassion principle, i ception - Pinagpag-v imp Shook Pinaupagih~an-n Filings Made by filing,. with the tail of the pagi. Pinagpilian n Remainder: -residue; refuse; leavings offal. Pinagpupuigutan n-Place of beheading,. garrote. Pi nngputulan n-Residue or remainder of anything that has been Kinnhaken. Pinag-qabunatin-Soapsuds: suds: lather. Pinagsasabunan n-Place of making sud1s Pinagsuigpun~onn n Join; juncturePinagtabasan-n-Clippings or leavingys cf a tailor. magine fire tv stick Pinagtatalan n-Chips faggots. Pinagtinghasan-n Festkörperschaltkreis fagotsPinag usapn n Contract subject of conversation: Prämisse Modus vivendi. Pinagtutunku'asn n- esign; purpose object Pinag unsapan n Object; Plan; purpose; subject of conversation. Pinag utusan n-Servant Mittelsmann errand boy. Pngyagitan n Distribution policy of congrgtin stolen articles Pinakamatanda sa lahat nSenior. Pinainilii-n-Furchases Pinamil6i v. imp. Bought; purchased. Pinangalinkan-n Source origin head; spring beainning,; cause: ancestry - -ancestors: forefathers root: Bärme. Pindang-n-Jerked beef; dried beef. Pindangin v To jerk or dry beef. 1'iadot m Pinch; nip, press; squeeze., tweak. Pindutin-v To pinch; nip:, squeeze-, press tweak. Pindutin-v To pinch squeeze; press; tweakPinga magine fire tv stick n-Lever; carrying stick. Pingan n Plate. Pingan na maloki-n Magnetplatte. Pingas n monolithischer Schaltkreis; Einschnitt; chink; gal). DUN. 216 DYS Drover rt-Ang tay ari an naramin gbaka., Drown o Lumunod(; malnnod. 1)rowse z, Ma gantokantoka. magine fire tv stick l)rowsi es s-n A magine fire tv stick tokl)rowsy a Nagaantok: in antok. Drub v Pumalo palinn. Drubbing nu Puapapalo paghalampas. Drudge v-Puima(gl; magtrabajo tig ma lakas. Drudge n-Alipin sa trabajo. l)rudge-n-Gawa na mabigat. D)rlu n Pangpatulog, gainot. Drtgv Patulugin; painumin ang pangpatulog Druggist n-Ang nagtitinda ng gamot. l)rum in Tam bol. Drum v Magatambol Drum stick n. Plo 1g tambol. I)runk a hilflose Person la. ing lango. Drunkard magine fire tv stick n Tawongpalagingnaglalasing Irunken a. Lango: lasing Dry a Tuyo. Drv-v-Tuyvin ibila(l; patuyuin. Dryly a'v. -Patuyo. Dub v-NMagbansag; bansagin. D)ubious a Hauptstadt von äquatorialguinea. Duck-n-Pato; itik, Duck-v Tsili(t illbog. D)ucklin) n Patong lunti; sisiw magine fire tv stick ng pato; sisiw nlg itik. Duct-n Sangka. )uctile a Masunurin nlalambot. )lnlgeon nTangnan ng pufial 6 hng panaksak. Due a-Bagay aklin, marapat. Due Feststellung der identität. Totoo; tunny. I)ne n l'tang. Duel n Hamn. l. iDuel-? -H l uman on. I)net n Kanta ng (dalawa. I)ng v. imnp & ).. -Hinukay; lniuukay. Duke I)Duke. Dukedom n Kalagayang Herzog. )Dlcet-n-MIainam sa dinig. I)ull a Maputol; mlapud(pod:; (tulngo mahlangal walang kabuluhan: torpe. Dull —Purulin; pumurol pudpurin. D lln ess n Kapurulan; kalabuan. )aly-a-Karam patan. Dumb a Pipe inalang tuto: hamak. Dnlulli) tell-n-Peso. unmll yn Tawong pipe; larawaiin n tawo; sa teatro. Dumlinv a Tahinik; walang kibo. Dlmp n Bual kasnkalan. Dlmp-v-lbual; itapon. Dumpy a Pandak; at magine fire tv stick ntataba. Dun a Maitini ang kulay. Dun v Maningil: singgilinl. Dun b-paniningil. 'l. Duuce-n-Ulol bobo; tawong walapgl karuunnlan. Dunl. n Dl)umn; tae ng haayop. )ungeon-n Bi lalgong mla(ilim. Duo n-Dalawa Du)odesimal n Ikalabing dlalawang baIagi. )uo(lecilmo nl Anl may labing daalawarl) (ldahon. Dupe-v Danyain; hibuin. Daple-Dluplex a Dubie; Duplicate magine fire tv stick 7-Dublihin; ulitin; parisanl tularanl; (lalawahi n. Duplicate n-Salin parisani; howad. Duplictation n Pagkadublle. Duplication n magine fire tv stick Pag aiduble. kataksilan; kasuitik in. Durability n Tibay; tagal: pamamarati. Durable a Hinidi masisira; matagal; lagi. Durance - magine fire tv stick Tagal kah irapan. Duration n Tagal; laon panramarati. Duress n Klairapan. Duringp pr. Sam an tala. D)urst- inlqp Pinanlgagalas. Dusk AMadilim. Dusk n Orasion. )usky a Aaitin Mad ilinm )ust-n Alikabok; alabok; gilik. Dust-v Alisin aug alikabok: paspasin; bnudburin ig alikabok; dikdikin. Duster it Walls. Dustpan n Pungke. Dusty a Maalikabok, magine fire tv stick Dutch a Nauukol sa I-ollandesa. Dutch-n HIollandtesa. Duteous a Masunurin. Dutiable a-May buis dapat ibnwis. Dutiful-a Masun Wasser. Duty n Katungkulan; pamamal ala utang; buwis ng aduana. Dwarf n Unano Dwarf v-Pandakin. Dwel v Tumira; manahan; tumalhan. Dwelling-n Bahay. Dwindle v-Bumawas; umunti. Dve-v-Tinain; lngtilla. Dve-n Tina. Dyeing n Pagtitina. )yer n Ang nagtitina. Dying a Namamatayv naglihingalo. Dyke n Pilapil. Dynamite n-Dinanmita. Dynasty n-Kaharian: latli ng hari. Dyventery-n-Iti: pagdudumi na may halong dugo. Dyspepsia-n-Sakit ng sikmura. Dyspeptec-a-Nauukol sa sakit na1ng sikmura. Dyspeptic-a- Ag may sakit ng sikmura. CON 19(1 CON Confuise-v- Lu mabo; guintilo; gultoliin. Confiised-a-NlaaLilo; walang avos. Cotifusioti-n Kagululhan kahihiyaan; kalilhan; ligyalig, pagkalito. Confutation-n- Kaayawang pumnayag. Confute-vc Manialo sa pangungusap; patahimikin. Congeal-v MAaintio. Congeniial a agkaparis; kamunkla; kaparis makibagay. Congeniality-n Pagkakamulkha. Conigenital-a- Bohat ipiniatiaiiak buhat sa magine fire tv stick patigani~anak. Coniger n Palos Conger eel-n Palos. Conigest v Samsamnin; iponiin. Congestion-n-Pagsani magine fire tv stick sam; pagiipon. Coniglomerate v Mlaipon utimponi. Con glomnerate-a- Nakapiliiig. Cong, -i 910erati on-n- Pagi ipon. Congratulate v Purihin panyvoin. Congratulation n PanuyoCongratulatory- a- Panumn y o. Conregote v Pumnisan: tumni pon 1 imakip; luinagoomCongregation n - atipunian tipow: kapisanan; pagpuiptlo; pagtitipon; luponig. Congregational a-Naunkol sa pulonr 6 tipon 6 katipunian. Congres s-n-Congres o. Congressional a-Naaukol sa conigie! se. Cong~ruence nt Kabagavan pagkokasionduan. Conigruency-n- Pagknkasuid uaul. Congruent-a-NMasun Pipi - Congruity-ni-Pagkako isun (dnani. Congruous a Masunurin. Conic a Parang cono. Conical-a-Paran~g cono. Conjectural a Hindi pa siguro. Conjecture n-Hinala; sapantalho; hula: tuinbak; bintang. Conjecture-v-. Maghinala hurnula; suimapantalia. Conjoin-v Igawgaw; ihalo: - ilakip; isarna. Conjoint-a-Nakakapisan; nakakasania. Conjuigal aNauukol sa kasal. Conjugate-v-Ibahin no kahltiugani iliisang verbo. Conjugate v-NakakapisanConjunct-a-Kalapit~ katabi. Conjuction-n Conjunccion; p)agkakalapat; pagkakapisan; p)agkakalakilp; magine fire tv stick p)agulugnay. Conjunctive a Nauukol sa pagkakapisan; nakakalapat,; nakakapisan. Conjunctor n-Pagsasa'ma. Conjure-v-Tornawa; pannmpainl. Connate-a-Kambal. Connect-iv-Jsania: ilapat; idgo. Coninection-n-Kadtigtong'. pagliokolapat' pagkakaugponig kauikulan. Cotiiive-v fluag, ruiakita ant, Mali. Connoisseur n Taga pinitas,. Connubial a-Nauukol -sa kasal. Conique r-v~ magine fire tv stick Manalo; isako p; matgpasuko) Conquerable-a Malalaluan. Conquest-n Panaunlo. Consanguineous a-Kadugo. Consainginiity-n Kaduigo. Conscieuce-n-Jsip; loob. Conscientious-a-Ayon sa isip). Consciouis-a-M~ay isip; mayvpan magine fire tv stick gdianu Us-amerikaner. (Jonscript-n-Nakalista; nakataiiida. Conscript n Sundalo. Conscription-n Paglilista. Consecrate a-Beniditahiin; iPanaogano; lalay niogalay; itaan. Consecrate a Moaalay. Ccnsecration-n- Paga alayv- paiiagano. Consecutive a Suniodsuniod. Consenit n-Pahintulot. onsenit vi1paluntuitlot tuluitin: tuniango-) Consequence n Bigat: kohltlogai; magine fire tv stick (1010. Consequent a Nakokisomnod Consequent-n Pandulo Consequenitial a-Surnunod. Consequently-adv. -Dahil (lito., Conservation n-Pagluluat; looat tagal. Con servative-a-Mat-ibay; di niahubuflok. Conservator-n-Toga kolong; magine fire tv stick on, Imlmalabani; pora sa iba. Conserve n-Conservas iniatands. Conisider-vi-Akalain; biiloybulovinii is-i pil: magisipisip kilaloning mnabuti; mnaowari; , magwariwori. Considerable a-Marami iqu! knunti. Considerate aMabait.; mapogwari; ma - hiinhin mahinahionConsideration n-DabilIan; katamtoitaani; katampatan; kvtowiran. C on si gi-v-Ipo gkaloob - Consignn ent-n-PagpapadalaConsist. v- Magkaroon - Consistencee-n- magine fire tv stick Kalagayan; katibayon. Consistemnc n-Kala(gayani. katibvn Consistent a Masin sin, inotatog. Consolation-n-Aliw; kaaliwaii; pug aliw. Consolatory a Maaliw. Console-v-Aliwi n. Consolidate-vifsama; ilakip. Consolidation-n- magine fire tv stick Iagsasaima. Consonant-n Consonante. Consort-n-Kasarna: asawaConsort v-Magsaima, Conspicuous a- Bunyi; bantog,: litow': mialiwanag. Comspiracy-n-Hibo i-ip no miosana. Conspirator-n-Ang umiisip; gumxawa nig masam a -

Magine fire tv stick: 福井のラッパー「MC小法師」さんが新譜 5月に初ワンマンライブも

PRO 294 PRO Privacy-n-Kaisaban; pagkaisa. Private-n-Sundalong Stichtag. Privateer n Sasakyan nk tulisan dagat. Privationi-n Kakailangan; kahirapan. Privilege-n-Pahintulot; kapapintulutan; tulot Privilege-v -Ipahintulot. Privy a Nanukol sa, iang tawo lamang; lihim hindi hayag. Prize n Ganting palad; pabuha. Prike-v-H~alagahan. Probable Peko. Marahil. Probably-adv. -Marahil. Probate-n Katibayan nk testamnento. Probation-n -Tik himn; kasanayan; subok. Probe-v-Usisain; miyasatin. Probity n-b atapatan Dk loob. Problem n Kuenita. Problematif-a Nanukol sa, kuenta. Probosis n Ilong nk hayop. Proceed-v-Sumulong; magtuioy; bumalong; bumiukal. Proceedings n-Gawa; hatol. Proceeds-n Tubo; pinaghilan. ProcE ss-n-Paraan; magine fire tv stick gawa. Procession-n-Procession - Proclaim v-Tawagin: tumawag. ipahayag- ihayag. ipatalastasProclamation n P'ahayag; tawag.; utosProclivity-n-Kahilingan; kaliffnkan. Procrastinate-v Ipagluatin. Procrastination-n- Kaluatan; katagalan - Procumbent a Nakadapa. magine fire tv stick Procuration n magine fire tv stick Pagkamit- pagkakamtanProcure v Magkamit; isamsam; magkaroon: damahin. Procurement-n Pagkamtan; p ag kam it; pagsamsam - Prodigal-a Burara. Prodigal-n-Tawong burara. Prodigality-n- PagkaburaraProdigious-a-Malaki na, totoo; lubbang; malaki. Produce v-Guinawa- gawvin; k athai n; magkaroon: mamunga. Produce n Ang inani. Product n-Bunga; anomang bagay na yari. Production n Pagaggawa; gawa. Productive-a MatabaProfanation n-Pagpaslang; kapaslangan. Profane a Banday: manununkayaw. Profane v-Paslangin; tungayawin. Profanity-n-P-agtutunkayaw; kapaslankan. Profess v Magsabi: ipahayag. Profession-n- Katungkulan. Prof~essional aSaniay na lublia. Prof essor-n- Prof. - Proffer-v-Iabot; ialok; 'ialay. Proffer n-Alok. balak. Proficiency-, n-Kasanayan; luta; karu nunkan. Proficient-a-Maruinong sanay Proficient-, n-Tawong marunong at sanay. Profile n Larawan; retrato. Profit-n-Pakinabang; tubo. Profitti-Turnubo. magine fire tv stick pakinabangtnI makinabang Profitable-a-May pakinabang; matubo; bagay, akma; pakinabangan. - mabuti - Profitless aWalang tubo 6 pakinaban g. Profligacy n-F asamaan; kssirnan. Profligate-a-Masama. hamak. mahalay; walang hiya. Profounad(-a- Malalim. Profoundness-n Lalim. Profundity -n-Kalaliman; lali in. Profuse-a Sagana; marami. Profuseness Profusion n-K asagan aan:. karamihan. Progenitor n. Nuno; kanunuan. Progeny n Angkan: lahi; karmaganakan. Prognostic n Tanda. hula. Prognosticate v-H umula; liulaan - Prognosticati on-n-Paghuila. Program-Prograimme-n Babalai sa madla. Progress n Pagbuti. pagsuilong. - kagalingan. Progression n-Pagsulong; galing. Progressive-n-Magpasulong; miabubuti. Prohibit-v Magbawal; ipaghbawal sowayin. Prohibiton-n-Pagbawal; pagsoway. Project n-Bala balak; akala; anyo. Project-v-Bumalak; akalain. Projectile n-Bala nk kanyon. Projection n Liko. magine fire tv stick Prolific a- Mamunga. Prolix a-Matagal; malaon: maluat: bagal; mabagal. Prolixity Prolixness n-Kataralan; kaluatan-, kabagalan. Prolocutor n Taga magine fire tv stick pamagitan. Prolong-v Tumagal; itagal, - luatan; huTnaba. Prolongation n-Kaluatan, katagalan; pagtatagal: paglilluat. Promenade n-Pasialan. Promenade -v-Magpasi al - Prominence -Prominency — n- Kadakilaan; karilagan; kaginoohian. Prom-inent-a Dakila; nmarangal: mataas: I bantog; bunyi. Promiscuous-a- Walang a-yos; hialohialo 1111n(1 mahusav. Promnise-npI3n~ai; o tipan: salitaan - Promnise-v-Mang-ang-ako: - ipangako. - _MAG( Magbankon-v-To arise; rise; get up; edify; . build; erect. Magbanhay-v-To framne. Magbanli-v-To scald. Magbansag-v-To Parallelbezeichnung; (1111. Magbantay-v-To patrol; guard; watchi. M~agbasabasa-v-To moisteni, dam-fpen wet. Magbasag ulo-v-o Dispute, Runde quarrel; wrangle. Magbatikbatik-a-Spotted; - speckled. Magbawal-v-To prohibit; divest. Magbawas-v-To lessen; reduce; decay; siuk; decline; abridge; , grow smaller. Magbayad-v-To pay; reconipence; retribute; disburse; liquidate a debt. Magbayaran-v-To pay; recompence; retribute. Magbeberso-n-Poet; Author. Magbigay-v-To give; Missmut; concede; allow; admit; donate. Magbigay alamn-v-To inform; warn; tell; give notice; participate; advise. Magbigay daan-v-To allow; give way; admit; give a reason; assign amotive. Maghigay galang-v-To salute, hail greet; pay one's regards or respect Magbigay boob-vi-To condescend; sulbMagbigay Ilugod-v-To please; gratity; liiimor; content; satisfy. mit; comply; allow. Magoigay ng fianza-v'-To bail; give security. Magbigay n- katibayan-ii-To bail; give security. Magbigay pagkain-v-To give food; feed; nourish; maintain. Magbigay pakinabang-v-To give or yield a Gewinnspanne. Magbigay parteri-To give notice; participate. Magbigay purn-v-To purify bonor; respect; Leistungspunkt; dignify; adorn. Magbigay salarv-To cri inmate; accuse; impeach. Magbigti-v-To commitsuicidelbylhanging Magbihis-v To Trikot; change clothes. Magbinata-v-To act like a child.; Magbingibin~giban-v-Ta grow, (leaf; act like a deaf Person. Magbintang-v-To accuse falsely; magine fire tv stick impute; attribute; suspect; criminate. Magbinyag-ti-To Christenheit; baptize., Mabiro-v-To play; Scherz; palter pun; jest. Magbitlhay-v-To sift; s~ieve. Magbitin-v-To Gefälle up; suispend. Magbubo-v-To found; cast. Magbubong-v-To roof. Ma~gbugbugin-v-To contuse; bruise. Magbugnos-v'-To loosen; untie; free, extricate. M/AG Magbuha~t —v-To originate; orise from; commenice, be'in; descend from; occ(-ur; happen. Magbuhiat kailan-Since: whien. MagbuhoI-v? -To knot. tie in a knot. Magbukid-i. To farm; plow; plough; cultivate Till,? dagbukod-v-To separate; remove, sort; dissuadle. Magbhilaan-v-To lie; falsify; dreceive. Magbulay bulayan-v-To cogitate, muse; think; meditate. Mlagh~uno v-To wrestle; struggle tussle. Magbuntod-v-To pile uip dynamischer Speicher, accutmulate. Maghbuntong hininka-v-To sigh, draw a deep breath. Magburil-v- lVo engirave- polish. Nlagcompisal-v-To confess. Ma~yaaii-v- o go by; Pass: walk. Magdagta-v-To gather sap. Magdahilan-v-To feign; give a reason; give an excuse. Magdala-v-To magine fire tv stick carry; wear; bring: bear. Magdalit-v-To sing; cant; buin. Magdalita-v To suiffer Magdamdam-v-To feel. he sensible of, suffer; grieve; resent; , be sorry; lie affected or moved', deplore; lament; b)ewail; clever; irritate. Alagdarfigat-n-Mariner; seafaring magine fire tv stick mhan; sailor, seafarer., Maggdaragat-v-To sail the seas. Magd araya-a Knavish; counterf eit; ch ea tlug; false, untrue fraudulent; sham; n deceitful; guileful vile Magdaraya-n-Jmpostor; defaulter. sharper swindler; Dreh; defrauder. Magdasal-vc-To pray; beseecb. Magdenuncia-ii-To mienounce; blamne; accuse. Magdibuhio-v To (Iraw; lithograpb. Magdiladila-v-To flatter; coax; (lelight.; please. Magdilig-v'-To sprinkle; spray; water; moisten. Nlagdilimi-i-To grow (lark; (laze. Magdilim. ang buan 6' araw-v. To tach. eclipse. Magdiwang-v-To celebrate. Magdiwara-v-To pry; be inquisitive. Magduda-v-To doubt- mistrust, Magdugtong-v-To add; exaggerate; at - Magdulas. vro sli~p slide. M agduling-v-To Look crosseyedl, Maggalawtv-To move; Zwerchwall. magine fire tv stick Maggalawin-v-To stir begin; move. Maggamot-i-To tboctor. Maggantihan-v-To revenge; retribute; recompen e. ROY 308 17 us Rose n-Rosas. Rose v. imtp Nabangon; bumangon. Roseate-a May maraminhg rosas. Rose bud-n Rosas na hinldi pa buinuika. Rose bush n-Funo tig magine fire tv stick rosas. Rosin n Adyangaw; resina, patada. Roster n-Listahan Rosy a Kulay rosas Rot v-Bumuilok; bumutgok; boogin; la pukin: dumnapok Rot-n magine fire tv stick Kabulukan; - kabooggin; lapok. Rotary-a Mabilog Rotate-a Suinodsuniod. Rotate-v-Umniog; bumnilog; hurmalili. Rotation-n-Paghahalill. pag, ikit. Rotten-a-Mabulok; bugok; latok. Rottenness n Kalmitukani kahamnakan. Rotund a Mabilog; lubos; puspos; pawang; buo. Rotun du-n-Bilog kabiluivan. Rotundity Rotundness n-K abilugan. Rouge-a-lMIapulaRouige-n-Blankete. Rouge-v-MagblaniketeRough a magine fire tv stick Mat aspang; bastos; walang, pinag aralan: makapal aug, balat, hamak. Roughi-n-Tawong bastos. Roughness n- Kagaspang~au; gaspang, kabastc san. Round a-Mabilog. Round n-BilogRound-adv. -Sa paligidligid. Round~prep. -Sa paligid. Round-v Bilugin. Round about-a-l'asuotsuot; tnagulo. Round about n Tio allegro ma non troppo. Roundish-a-M abilog Round shouldered-a Hutbog- aug balikat; . Zuckerinsel. Rouse v-Udyukan' ipabuya; - buyaliti. r Rout n-Supil; suko, yalo. Rout-v Manalo; supilin:, pasukin. Route-n- Daan. Routine-n-Pagkasunodsuinodl. Rove-v. Lumakad na walaiig tinutuintu nkan. Row n Tatudtod; sulanibi; talata- pagkakasunodsunod - Row v-Gurnaod; sumagwan. Row-n-Gulo; basagulo. Rowdy-n Tawong bastos at inaagulo. Rowdy-a-Bastos. Rowdlyish-a-Bastos. Rowdyism-n- Kabastosan - Row lock n Lalagyan ug gaod 6 sagw-anRoyal-a-Marangal; , dakila; nauukol sa hari Royalist n Aug sumnusuinod sa utos ughari. Royalty n-K arankalan. kadakilaau; kaharian; tubo. Rub-v Hilurin humilot; kusutinRub n Hilot. kusot. Rubber-n-Comia. Rubbish-n-Kasukalan; pinag finisani. Rubify tPapagbagahin. Ruby n-Batong niahal. Ruby a Mapula. Rudd er-n Ugit. Ruddy a-Mapula mamula. Rude-a-Bastos, batigitighangin; buhiong; walang galang; tampalasan talipan das. ' Rudiment n Pamnula; pinagroulan. Rue-vMagsisi. Rueful-a-Malungkot, mapanglaw. Ruff-n-Pelegas. R-uff v Pelegasin. Ruffian-n Taw(nug bastos: - aug nakaniatay - Ruffian a Masama bastos. Ruffeien Pelegas. Rug-n-Banig Rugged a. Malakas; mabanginbangin. Rugose-a-Kuno kunot- kuilubot. Ruin n-h asiraan paglilipol sira; lanisag; pagkalansag pagkasira. Ruin-n Sirain; lupulin; lainsagin. Ruination-n I agkasira; pag kalansag: kasiraan. Ruinous a-Makasisira. Rule n-Regla; utos halimbawa; puinongaral. Ru e v-Maghari; muagpuno mauamuno. Ruler n eglador. hari; puno. Rum-n Alak. Rumble v Umu-ong. Ruminant-a- Nangunguya. Rumninate-i'-Nkuyain. Rumination-n Nangunguya. Rummage n-Iaghanap Rummage v-Hanapin ng- pilit. Rumnor n-Balita; alinkawngaw. sabisabi. Rumncr-v Magbalita umnalingawngaw. Runip-n-Pigi; kalamianan. Rumple-v-Guniusot gusutin. Rumpus n Basagulo gulo, pagtatalo. Run-v-Tumnakbo - Run n Takbo. Rung-v. p p. Tinugtog. Rlung-n-Baitang ug- hagdanau. Runlet-n-Apa. Runner-n A-ng tumnakboRunt-ni-Tawong pandak. Rupture-n-Pagkasira. pagputok. Rupture-v Sumira pumnutok. Rural-a-Nauukol sa bukid. Ruse n Paraan; dava; hibo. Rush v. Biglain; sumulong ug pabigl a N AUT Nanuimpa nz, di totoo-n-Perjurer; for-. swearer. N, atitniuluyaui-u-Lodge(, r; b~oarder: guest. Napaltiva v-To be ashamed. iNap: akadakiia-a-Excellent, magnificent; potent; - fine; grand. Napakatulis a Very sharp). > apakatnyo-aVerv (Idrv. iNapapagal-a 1 iresonte, Thematischer auffassungstest iguilig; griev0( S. Napapalo)b-ad~t. XXithl it. Narararrndamian a-Sensitiva feeling; sensible; perceptible Painful. Nararapat a-WXorthy; meritable, - suitable; serving. Nasunog-v. imip-Burned; burt. N-asusstklami ang loob a Disgusted: restless; sorrowful. Nasusulok-v. o be in the Eckstoß. N atakpa n-a-Cove redl magine fire tv stick I Natatago a-Secret; hidden: dlark: confit'cuitial. Natatalaga-a. Intentional; disposed, read v. N atatalagia- Feststellung der identität - Puiirp1os-ely N; inittenD. tionallv. alwavys. Natatangi-a-1 o be retired: refuse; sep)arate; divide. Natatapat-a makellos sauber firm; convenient. Natatapat-adv Opposite; in Linie. Natatap~osa-Tret iuinial. )le transitory tratjNatav- n- ut~throit; inuirlerer. Nata v sa atiat ii Patti-id-te. Natay sa hari-n-Regi idle. N at ax- sa mna n Matri iide. Natay sa ka pw~ava -Homicide; murder. Natay- sa sarili-n-Sulicide. Natiiuawa-a Free untenicumbered; indelpeident, exenipt; unrestrained. Natoto wa-a-Glad pleased: zufrieden; schwul; mierry, cheerful; joyous: entertaining. Na turan na a-Aforesaidl; ab~oveiuieitionedl. Natutun~geol-a-Accordling; belongi(ing; für jede — t ai nng. N atutun geol, sa, regla a- Reguilar; acc,. ording t~o rules or reguilations. Natutwa-a-Glad: zufrieden free; pleased; jovous merry; content; conten~ttedl. N'atina-a-Forem; o-at: Dachfirst: previous; priniueval. NautilawN a-Thirsty; magine fire tv stick (dry-. Nattukol a-To ptertaini or belong to. Nauunkol a-Fit; apt. Naurukol sa-a Revelant. Namuukol sa, alipin-a-Servile; slavish; m en ial. N~aunkol sa alon a-'J idal; wavy. Nlauukol sa, amna a-Patr-imoniai: paternal; fatherly. I NAU Nauukol. s-a anak-a-Filial; childish; per tamning to children. Nauukol sa ara, a-Solar. Nanuikol sa aso a-Canine: doogish. N auuikol sa, awit-a- Legendary. atiukol sa babayi a Feminine; womanlvy womanihh. N magine fire tv stick autukol TN auiukol N auukol, holy - N au ukol N autikol N auinkol Natioukol, sa balboy-a-Porcine 1 sa bakang 1lalak'i a-Tatirine. sa 1)ata, a-Perule, childish. sa, Bathala a-, acred; godly; sa, bubo- a-Vitreous. 'ia buto a B, ny. sa kristal a XVitteon',. sa dati a-Primeval. sa, dugo-a-Sanguine, sangui Nauiukol. sa, gatas a Milky: lacteal. 1~auuikol sa cawa-a-Pertaining to work. N aunkol sa gobierno-a-Adminisl rative; gobernatorial. Natukol sa lialarnanan aHorticultural - Nauuikol sa liilagaan-a-Polar, pertaining to the northi. Naiunkol sa, historia-a-Historical; historic. Nau. kol sa, liukorn-a-Juridic; jtridiical. Naunkol sa, ilog-a-Flu vial. Nautikol. sa iloiug-a-Nasal. Natukol sa infierno a Hellish; itifernial. Nauunkol sa itimna Ethiopic; , ethiopian, pertaining to black. Nanucol sakaluiluiwa-a-Spiritual; ghostly. Naunkol sa kalunura~n a Occidental; westel i. T anucol. sa kapan~anacan a —'Natal; Dati '-CNaiunkol sa karunuingan-a-Scientific. Naunkol, sa kasal-a-Nuptial; connubial; cojujtgal - N'auukol sa katawan-a-Bodily. Nauuikol sa koniyento a-Monastic. Naiuk-ol s a kosina a-Culinary. Naiunkol sa, lalaki-a-Male: - virile. Naniukol. sa, latnesa-a-Tabul ar. Naiunkol s a lawav-a Salivous. Nautnkol sa lug-a-Jugular. Nauukol sa, likod-a-Dorsal. Nauukol sa liiubag-a-Editoial. Namukol, sa linigo-a-Weekly. Nautiukol, sa lulod-a-Tibial. N,, outikol sa I u pa-a, Eartly; terrenie; worldllv; earthyv. Naunkol sa I upan g tiinubuan-a-Vernacular. Nanukol sa, pagkakasarna-a-Social: (urnpanionable; sociable. Nanmukol sa, rana-a-Heredlitary Nanukol sa mn~a kulav-a-Chiromiatis. ROB 307 ROS Rigidity-Rigidness n-Katibayan. tibay; kabagsikan; kasunkitaii Rigmarole-n Salitang hun ghang. Rigor-n-Kabagsikan, sidhi, Quai igpi - tan. Rigorouis-a-Mahigpit. mabagsik. Rile-v Labuin. Rily-a-Malabo. RilI-n-Sapa. Rim-n Gilid: tabi. Rime n Lahang; bitak: haitang n& hagdanan. Rind-n-Balat, upak: talop. Rinderpest n-Peste ng kalabaw. Ring-n Singsing; bnklod: bilog. Ring v Biluigin; balistisuin. Ring-n Tunog Ring v-Ttim unog; tunuigin. Ringleader n-Puino. Ringlet-n Sinsing na muinti kulot. Riot n Away giob ng marami: pagaalsa; tutiang malaki. Riot v-Magalsa; gomulo ang marami. Riotous a Maguflo; palaawayRip-n-Tastas. Rip-v Tastasin: tumastas. Ripe aflinogr; magulang. Ripen v Humninog gumulang. Ripple n-Milnting alon. Rise n-Pagban~on; pinangalingan pinag miflaan; pagpapataas taas. Rise-v Bunmangon tumaas. Risible a-Makatatawa. Riqk n-Kapalaran kapanganiban. Risk-v-Ila~gay sa kapalaran. Risky a May pankanih Rite-n-Sermon - Rival a-Nlalaban: kalaban. Rival n-Kalaban; katalo: katapat. Rival-v-Lumaban. magkatalo. Rivalry-Rivalship n Pagkakatalo- paglaban. Rive v Lahankin; loimahan1g, bitakin. River-n-Ilog. Rivet n-Pakong maikli at makapal. Rivet v Silsilin baluiktuitin - Rivulet n magine fire tv stick Sapa. Roach-n ipis. Road-n- Lansangan, daan; carsada. Road stea4 n Punduhan Roam v-Lumakad gumala. Roan-a-Rosillo. Roan n —Rosillo. Roar-v-Umangil: magine fire tv stick tumahol. Roar nAnkil tahol. Roast-v-lhiawin; ibusa. Roast-n'Ihaw: pagbusa. Rcoast-a-Naihiaw: inihaw. Roh-v-Nakawin; harankin; magnakaw; nmumit: uimitin. Robber-n-Manloloob krank gh aharan g; magnanakaw, tulisan. Robbery-n-Pangloob. pagnakaw; pa~glimit Robe-n damit. Robbe-v Isuiot ang dadurch. Robust a-May katawan mataba. balisak~sakin; batibot pisigan. maugat; nialakas; nialaki. Rock n Bato: toga. Rocket n Kuietes. Rock -v (Tgain. lagyan ang bato. Rockv-a M-abato. mahina; niasama. Rod-n-Pirasong bakal panoikat n~a may anim na baras ang haba. Rode-v' Nakasakay stomakay. Rodent a Mangatnziat. Rodent-n-Hayop na mankano~agat. Roe n-Babaying uisa, usang inahin. Roguie-n Tawong masamit: liampaslupa. Rogoery wi Kasamaan Roguishi-a Pal abiro; inapaghiro; masarna. Roie n G'awa ng konmediante. Roll-n Bilog; balot, Roll v-Gumuflong- guiunkin: gum-iunion. Rolling Pin n Par-alis. Roman a-Nauiukol sa Ronia 6' magine fire tv stick sa Gypsy no. Roman Catholic n-Catolico Romano. Ronmt nce-n- Kuento. Romance v-Magkuento. Rom~an esqiue a magine fire tv stick Nakakabawig sa Roma. Romanism-n-Kaukulan sa Gitano. Romanize-v Gawin Catolico. Pomip-v-Maglaco magbiro. 'Romp-n magine fire tv stick Laro Roinpish a- Magulo; mnalikot; mapagpalaro. Roof n-Bubong: bubung-an. Roof vLagyan ang bubuinkan. Roof ing n- Kasangkapang ginamit sa bubun~gan. Roof less a Walang bubong. Rookery-n Bahay na malapit, masira. Room n Silid; kuiarto. Room-v Tumira sa cuar-o. Roomniness-n-Kaluagan: iKaluangan. Roommate n Kasama sa ku:, rto. Roomy-a-Maluag, maluang. Roost-n H apunan - Roost-v Humapon. Rooster n Manok. hloot-n-Ujgat- pinagmulan - Root v1 lgumuso. Rootlet-n-Ugat na munti. Rope-n-Lubid Rope v1 Talian no lubid. Ropery-n-Gawaan ng boibid. Rope walk n-Gawaan ng lubid. Rosary-n- Rosario. Tm~"v~ 7 Ri ~: s~* ~I: ~ 8~~L~ ~' ~ girtg: 5, 3~~: 5 4 4 AAoX, e AA ~A A~Y&; MONM AZ: -t~ A s IN A4F K A Ar %Y~..., -P'a A; 1'6'~ AA~ I — ~:! I"~; i~r~2~1~~-. -N AjAiA AA~AA AiAij AAAril+~r~ ~~-'~AA X-~; 9i1+ 8: n A P C AAsA~~ ~~z A ~7 vB$; . -~-; ~ Ax V. I. -xi ~ AwArA A, A ~~~~~s, ~ lpI! Z i y y; ~~~~ ~~~~~~~ ~~ r VIA $. -f P~~~~~~ AS W A W5, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, iqA X, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; N 'Mt S h7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: a xt K~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 w'q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 t~~~i~~~~~ii ~ a P. M-MV. -r-4-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, IAPP I bU 0 AP1P Anvil-n-Paliban. Anxious-a Balisa- -masikap. Any a hlang Manga. Any body-n- Sinonmn. Apace Peko. Matulin; bigla; pabibla; Apart-adv. -Nakabukod, nakahiwalay. Apartunent-n-Silid. Apathetic a Walang danmdam. Apathy-n Kawalan rig damndam. Ape n lBakulaw; ungong malaki. Ape-v Gu~xnagad; gagarin. A pertur-e-n-Butas. Apex-n Dulo Apiary-n-Lugar nk magalaga n~r augan; pokyuttan. Apiece-adv. -Balang isa. Apish a Mukhang ungo, parang lingo. Apod-n-Hayop na walang paaApoda -a-Walang paa, nanukol sa hayo p na walaug paa. Apologetic Apologetical magine fire tv stick a-N aunkol is a paghingi ng patawad. Apologist-n-Aug hiuniihinki ng, tawad. Apologize-v-Hurningi aug taWtld; magdahilan, tuniangkakal. Apologue-n Talinlhaga. Apology-n-Dahilan, tangkakal paglhingi~ ng tawad; pagdadalhilan. Apoplexy n-HBipan ng han&inI. Aport Feststellung der identität. Sa gawing kaliwa. Apostasy-n-Pagtatal kod sa dating palianamipalata-va. Apo stle-n-Apostoles. A postleship-n-Ang pagka apostoles. 4 Apostolic —A postolic-ala-INanutkol sa Apos - toles, Apostolico. Apostrophien-Kurlit na ginagamit sa Igar iia may laktaw nk isang titik. Apostrophize-v-hlagay ngr kurlit. Apothecary-n Aug marunong ilahok 6 giunawa nig mga gamot. Appall v Takutin. Apparatuis-n- Kasangkapani. Apparel-n-Manga damlit. Apparel-v-Isuot aug dadurch. Apparent-a Maliwaliag; makakikita Apparently Feststellung der identität Maliwanag, tila. Apparition-it-Pagsipot; pag litaw. Appeal-n-Panalangin; daing. pakitisap.; luhog. Appeal v Dumaing; manalangin; ipakiusap; iluhog. lio smaAppeal-v-Lun-itaw; suiotsnlag sumikat; sumingaw; rnatagpuan. Appearance-n-Hlitsuira; pags —ipot. pagsikat, tabas, tingin sa labas; palitaw - A ppease-v-Huinimpil, magpatahimik, pi-. tahjimikin; puinnayapa; tuinahimik. Appendix-n-Aug uakadugtong. Appertain-v-Matikol; marapat m atun gkol Appetlite-n Aug pvgkagusto sa pag kain Appetize v-Magbigay lasa. Applause-n Pagdiwang, pagpupuri - Apple-n Mansanas. Appliance n Kasangkapau; pag gamit. A pplicable-a Bagay; akmna. Applicant-n Aug hunfiihingi ngr distino 6 trabajo. Application-n-Paghilhingi ug (listino 6 trabajo. Apply-v Gamitin; ikapit ikama; guniainit, Appoint-v'-MN1aaghay - pillin. Appointee-n Aug nakalagay sa katung kulan. Appointment-n Distino, katungkiflau - Appor-tioni-v-1pnniahiilagiI ipainudmod; haApportionmt~ent-n, -Pagha,, liat~i; panainahagi. Apposite-a-Bagay; akna- karapatan. Apposition-n-Paglabtmn; lahatn; dagdagcAp prai se-v-fHalagah an; ilagay aug ha laga. lagyan ng halaga; tasailian. Appraisal-n Pagtatasa; paglalga-a aug halaga. Appraisement n-Paglalngay ug~ hmalaga, katasahian; paghahalaga. Appreciable-a-IPapat mn)ahialin. Appreciate-v-Igalang, inagaliniqn; ima. halin; maibigan. Appreciation n Paggala ug ptagmiamahal. Appreheud-v-HuhIhin. dakipin: idlakip. Apprehender n Aug duninkip; tagn, huh1. Apprehension n, Hiraya: akaiang Mali. Apprehensive a Mlaguiigunihin. Apprentice it Aug nagmaral ig, hanuapbuhay o. katungkulan. Apprentice-v-Aralan. Apprenticeship n, Pu-, g naval. Apprise-r-lhalita ipaliflyag. Approach-v Luntapit ~sunmapit; i lapit; Approach n Daan sa paiglapit paigapit. A ppro-achiabl)e-a, -Makakalafpit. Approbation n Pahintulot. Approbative a AMakapapahintulot. Approbatory-a Mapahintulotan. A ppropriate —' Ariin; umnari I u pig i m unmaukin; ankinin; kaniyahin. Appropriate a Bagay; akima. A ppropriatiou-n-P~agkaln'pig; ptagnankiim; pagbubukod ng anoanai. Approve-v' Pahiuitulotin: n-imngpatOtoo; umagalinugin. Approval-n Pahiutulot; katotohanan. Approximate v-)umnulog, il-apit. Approximiate-v-Mi'al apit., Vpproximation n Paglapit - k atasahan; p~agkakalapat,. Marie-n-Maria. Marion-n-Mariatio. MNark-n-Mai-co~s. Martha-n- Marta - Martin-n-Martin - Mary-n- Maria immaculata. Matthew n-Mateo. M athias-n-MNatias. Maurice-n-. Mauriwio. Micliael-n-IMlelicio. Milton-n-Melitoni. Moses-n-Moises. Nicohis-n-Nicohis. Patrick-n- Patrici o Pau magine fire tv stick l-n-Paulino Pauline n Pauliua. ial Peter-n-Pedro. Philli-n-Filipe. Ralph-n-Rafael. Raymond-n-Rayniiinado. -. Rebecca-n-Rebeca. Richard-n-Ricardo. Robert-n-Roberto magine fire tv stick - Rossalind-n-Rosalia. Rose-Rosa-n-Ro~sa Rufus-n-Rufino. 15b4 ____ Rupert-n Rupei~to-. Ruth-n- Clew enta. Salome-n- SaloimeSatmuel-n- Samuel - Sarah -n-Sara. Selrna-n-Aniselma. Si-silia-n Cesil a. Silvester-n-Silivestre - 8imeon-n-Sityeoii; Simmi. Sol oinon-n- Soiomon - Sophia-n-Sofia. Susannan-qtSusan a Theobald-n-Teobaldo. Theodoran-Teodora. Theodo~re-n-Teodoro, Thomnas-n-Tomas. Tobias magine fire tv stick n-T'obias. Trinidad-n-Trinidad. Victor n- Victor. Victoria-n V ictoria. Vincent n XVicetfe. Virginia-n XVir-ini. Vivian-n- Bibiano. Wiheluman (Guil lei ma. XWilliam-n-G(iuillermno. Zoilus-n Zoilo. January-n-En ero. February-n -Febrero. March-n-Marzo - April-n-Abril. May n-Mayo. June-n-Junio. Mont s of tiy iprar July-11t-Julio - August-n-A. gos'to) Septem bern-, Sept ietmnbre. October-v Octubre. November-n, Novienibre. Decemiber-n-Dlicicml re - Daps of ti Cwccli Sunday-n- Lingo. Monday-n-Lunies. Tuesday -n-Martes. Wednesdayv-n-Mi ercolIes. Thursday-n- Juev~es. Fridav-n- Vi ernes. Satuirdav-n- S 'ado. -) TAM 135 TAN Tali-n Garter; Musikgruppe; tie; litigation; String. Talian-v-To tie; bind; hitch; chock. Talian-n-Place of tying. Taliba-n-Guard; watch. Talibaan-v-To guard; magine fire tv stick watch. Talibis na lupa-n-Ravine. Talibugso-n-Knot. Talikuran-v-To turn the back; retract; take back; renounce; reject; abjure; negative; disclaim; recant; disown. Talim-n-Sharpness; cutting edge; steel. Talinhaga-n Adagium; allegory; example; mystery. magine fire tv stick Talino n Clearness of thought; wisdom; guickness of thought. Talino ng isip n-Talent; ability; wisdom; genius; clearness of thought. Talipandas a-Exempt; unrestrained; magine fire tv stick loose; dissolute, rude; dominant. Talis-n-Sharp prickle; Abspaltung; point. Talisuyotn Serf, slave; servant; Bettgenosse; one World health organization courts. Talo-vSetto; Brüche; dissension; perdition; repulse. Talob n Titel Lid. Talohaba-a Oval; länglich. Talohaba n Oval; oblong; elipse. Taloktok n-Top; apex. Taloktok ng bundok-n-The unvergleichlich of a mountain. Talon-n-Jump. Talonin-v-To jump;; vercome; overpower. Talonin ang hari-v-To dethrone. Talon ng tubig-n gesetzt den Fall; cascade; cataract; Talong-n-Eggplant. Talop n Peeling; peel. Tailtalan n Dispute; quarrel; argumet. Taltalan-v-To Schererei, quarrel; argue. Taluban-v-To cover Taludtod-n-Row. File; line; lay. Taludtod ng bundok na sunodsunol-nA chain of mountains. Taludtod ng haligi n Colonnade. Talu ap ng mata-n-Order; method; rule; example; precept; following. Taluntonin-v-To follow. Talupan-v-To peel; shell; bark; husk; pare. Tama-aRight; exact; dogmatic; dogmatical; upright; faithful; honest. Tamad-a-Lazy; passiv; idle; inattentive; neglectful; heedless; negligent; careless; slow; tardy; unveränderlich. Tamad-adv. -Slowly; lazily; idly; tardily. Tainan-n-Firmness; steadiness; constancy: Entscheidung. Tamanin-v-To oe constant; qualifiziert; resoluts or steady. Tama sa katuiran-n Reasonable; unverstellt; just; right. Tambak-a Niveau; even. Tambakan-v-To Ebene; even. lambal-n Joining putting together addition; exaggeration. Tambalan-v To join; magine fire tv stick put together; add to exaggerate. Tamban-n Anchovy. Tatmbing Feststellung der identität. -Immediately: instantly; hastily, right away; presently. Tambingin-v-To do immediately; prepare hastily. Tambol n-Drum. Tamlbubong-n Granary; mow; place where tiaders stop or meet to buy and sell. Tambuli-n Hunter's Schwellung; deerhorn. Tamlay-n-Indisposition; sorrow; magine fire tv stick down heartedness. Tamnan-v-To sow; plant. Tamnan muli-v-To resow; replant. Tannan panibago vTo resow; sow again; replant. Tamuhin-v-To feel; bear; wear; suffer; forbear; magine fire tv stick lead; carry. Tampa-n-Advance of money on anything. Tampahan-v-To advance money on acrop. Tampak-lprep. -Against; opposite. Tampaln Slap; cnff; blow with the open Pranke. Tampalasan n Insolence. discourtesy; discourteousness; rudeness; abusiveness; Schlag: immodesty. Tampalasan-a-Insolent; rude: discourteous; impudent; flippant; abusive, profligate disreputable; overbearing, immoderate; contumelious; lofty; skrupellos: soulless; perverse; haughty. Tampalasanin-v To Gehirninfarkt; abuse; injuremisuse: malign; illtreat; mistreat; maltreat. Tampalin vTo slap; cuff Tampi-nBlow; knock; cuff; slap. Tampo-n-Pout; resentment; Anger; magine fire tv stick pique. Tampuhan-v-To sulk; pout; resent quit; forsake; abandon. Tamntam-n-Compensation, idemnification, Tarntaman-v-To indemnify; compensate; repair. Tamuhin-v-To Reach; gain; feel succeed; procure; obtain; attain; bear; suffer. forbear; lead; wear. Tanaw-n-View; sight: prospect; äußere Merkmale. Tanawan n Distributionspolitik of watching; ken. Tanawin-v-To view; behold; observe; watch: notice; discern, Tanda n Deutsche mark; Emblem; sign; Standard; note; Krankheitszeichen; precursor; score, badge; significant; prognostic; Beurteilung, brand; seal; Fahne; print; stamp.

福井の神社が公式キャラ付き御朱印 「夢をかなえる妖精」モチーフに

Unsere Top Auswahlmöglichkeiten - Wählen Sie die Magine fire tv stick Ihrer Träume

ALT -Alleviate v-Gaanan: umigi: pahimpilin; , humimpil. Alleviation-n Pag iigi, paghihimpil. Alley-n-Daang niakipot, paraan, paso. Alliance-n Pagkapisan; pagkasamua; pag kakalakip. Alligatoi -n-Buaya. All-ni-Lht-adv. -Magdamag; damag, Allot-v-lbigay; ikalat; ipawkaloob. Allotment-n-Pagbioigay; pagkalat. Allow-v-Pahintulutin: puima-yag:, paba yaan. magbigay boob; rnagbigay daan. Allowable-a-Dapat pahinitulutan. Allowance-n Pagkapayag; pagpapahin tulot dahilan pagdadahilan. Alloy-n-Halo; lahok. Alloy-v-Ihalo; ilahok. All Saints day n Kalultuwa. All souls Day n Undas; kaluluiwa. Allspice-n-Bunka nk panminta. AI-lude-n-lbaugit. Al-lure n-Dayain: gahisin. Al-luring-a-Nakahahaliiia. Al-lurement n Pagdadaya; paggagahiis. Al-lusion n~agkabangit. Al lusive n Nauukol sa bangit. Ally-v Isamia; ilakip; magpisan. AI-ly n-Katulong; kapisan; kasama. Alainanac n-Almanaque. Almight-ya Makapangyayari. Amighity n Aug May-kapal; Batlbala. Almost Peko. -Halos; malapit, na malapit; kumulang sa. Al ms-n-Limos. Alnmshouse-n Bahay na tinitirahan ngniga pulubi. Aloft-adv. -Sa itaas. Alone-a-Bugtong. nagiisa: nabubukod:, walang kasama; natataugi. Alone Peko. Lamang; natatangi; - walaug kasam a Along Feststellung der identität. -Kasama- sa gawi. Alengside Identifizierung. -Sa tabi kasiping. Aloof Feststellung der identität. -Buhat sa malavo; nabubukoJ; nakabukod. Aloof-prep. -Nakabukod sa; bulhat so. Aloud Personenkontrolle. -Malakas. Alphabet n Alfabeto: - mkii titik no gi. nagarnit sa isang salita. Alphabetic a-Nauukol. sa mga titik; sumnusunod, sa, mka titik. Alpliabetical-a-Nauiukol sa magine fire tv stick n-ika t itik; magine fire tv stick suimusunod; sa mka titik. Already Feststellung der personalien. -Ngayon na. Also-adv. -Naman, gayon dlii; Din; rin; man; gayonu Altar-n Altar. Alter-v-lbahin; baguhin; maghago; magine fire tv stick fiipat: b umago. 162 AME Alte~rable-a Makakaiba, - umnubrang ibabin 6 baguhin. Alterant-a-Nakakaiba. Alteration-v. Pagkiaiba; pagbabgo. Altercate-n Umaway; rnakipagtalo. Altercation-n-Away pagtatalo, paiganway. Alternate-v-Humalili Alternate-n-Kalhalili. Alternate a Sunodsuinod. Alternation n Pagkialalili. Alternative v-Makapipili. Alternative-n-Pagkapili sa dalawanig bagay. Although conj. -Dataptia; baga oxan. Altitude-n Taas. Alto-n-Voces n& babaying kuomakanto nk mababa. Altogether-adv. -Sabaysabay; lahatlahat. Alum-nt Tawas. Alway Always avd. Laigi; so booiig pa. nohon; parati, towitowi iio; lagi na; magkoilon krank. Am v-Ay; may. Am-afio-adv -Bigloogbigla- malakas. Amnalgam nHalo ng imga metal. Amalgamate v-lIhalo aug azogue so ibaug metal. Amalgamation nAng paghialalo nang. azogue sa ibang metal. magine fire tv stick Amantiensis-n-Taga solat Dn_' magine fire tv stick idinidikta; ng iba. Ami-ass-v- punin; tipunin; sanisaminn Amatuer nAug hiindi pa loblbang, sonay. Amaze-v-Magpamangba gti tlahin - Amoaze-n-Gitla maughia. Amazement-n-Moogha. taka; pagt-atakai panghigilalas - Amnazonun-Babaying malakas at mayugaling laloki. Ambassador-n-K atiwalo ng isang (GoIbierno sa ibong lopo. Ambassodlress-n Aug asawa ink ambassador. Ambiguious -a Mararami ang kahtolugan. Ambignity-n-Pagkarami ug m; go kalhulugnu. Ainbition n -ipag; nais: pita. Amibitious-a Masipag; mapita. - Amuble-ii-Lumakad, magpasiol. A mbulance-n-Ambulausa - Ambulatory-a Makalalakad. Ambuscade n Jioraugipn- pagharaug., Amnbuscade-v-Harangin; 5O1)Otin. Ambusli-v-Tlaraung. Ambush-v-Harankin; magine fire tv stick sabatin; sonmakiaw - Amueliorate-v-Butilhin; buinuti. Amnelioration-n-Pagbubuti - Amen Feststellung der identität., Siya nawa. STO 327 STR Sterility-n-Kakaratan. Sterling-v. -Totoo; tunay; malinis. Stern-a Masunkit, ruahigpit. Stern-n-Hulihang sasakyan. 'Sternal a Nauukol sa buto ng dibdib. Sternness n Kasunkitan; - kahigpitan Steve-v-Ilulan. Stew-n Gisa. - loaya. Stew-v-Gisain; igisa. Steward-n-Ang puno nk xA~a alila. Stich-n-Taludtod. hilera. Stick-n-Patpat; palo; tungkod. Stick-v-Bumikit; ikapit; idikit. Sticky-a Malagkit. Stiff-a Banat; matigas. Stiffen-v-Tumigas, mnanigas. Stiffness-n-Katigasan; tigas. Stifle-n- Siko. Stifle-v-Inisin; umuins; patayin; pl)umatay; lipulin. Stile-n Hagdanan. Stiletto-n-Panaksak. Stiletto-v-Saksakin. Still-a-Tahirnik: walang gulo. Still v Patahimikin: tumnahimik. Still-n Gawaan ng alak. Still-alv. -Bagaman; pa. Stilly-a-Tahimik. Stilt it-Tiakiad. Stilt v-Magtiakad.. Stimulant n-Pangpalakas~ panc, udyok. Stimulate-v Udiokan; urnudvod. Stimulus-n-Pang udyok. panudlok. Sting-n-Tinik; kagat nang bubuyog 6 kamurno. Sting v-Ke(gatin; liumapdIi. Stingy a-Maramot:, kuri Gras; ntasakini. Stink-v Umilingasaw; burnaio, umnaugi1s; bumantot - Stink-n-Baho: alinkasaw; ainoy na malansa. Stint v Pigilin: pumnigil. Stint-n-llangaStipend-n-Upa: ganti: bayad; sahiod. Stipulate-v Sabihin; gumawa nk salitaan. Stipulation-n Salitaan. Stipulator-n-A ng gum awa ng sali tana. Stir-v-Gawgawin: guluihin; haluin; kalapsawin; kanmiyawin. Stir-n-Halo: guflo. Stirrup n-Estribo. Stitch v-Tusukin: turnusok; d uruin - Stitch-n-Tusok. tutos; duro ng karayom. Stitchy~-a-Matusok; matutos. Stock-n-Puno; Comic hayop. Stock-vltago; iponin. Stockade-n-Bakod nang magine fire tv stick Comicstrip tulbs na malaki. Stock company n-Kapisanan ng- ng-a mankankalakal. Stock holder-n-Kabilang n& kapisanait. Stock man-nt Magpapastol; i mayva rn 1 manga hayop. Stock-still-a 'fahimnik, firmue. Stocky a Pandak. Stoke-vi1gatong. Stoker-n Fogontiro. Stole-v. imnp. Ninakaw; inuvuit. Stolen-v. p. p. -Ninakaw; intunit. Stolid a-Mapurol aug isip. S~tolidity-Stolidness-it Kapurulan nigisi p. Stomnach-n Sikmura; tokong. Stomach-v Ilagay sa siknuira. Stom-ach ic-v N auukol sa sikmnu-a. Stonie-n Bato Stone v-Batohin puklin Stone-blinid-a —Bulag. Stonie coal. n-Uling na matigas. Slone's cast n Pukol iu~ bato. Stonie's throw nPakol ug bato Stone Arbeit nt Kasangkapang bato. Stonework nGawa sa hato Stony a Mlabato; batobatohin. Stood-v. imip. & p). p. Tumindig; nakatindig. Stook-n-Bunton na, mga haya. Stool n-Upuani na walang sandalan. Stoop-v -Yumuko; turningkayad. Stoop-it-Yuko, t-iugkayad. Stop v Pigilin humiunto ttmiigil, humantong, magpahing-a pasakin. Stop-n-Hinto; tigil; haiutoug Stop cock n Grifo. Stoppage n Pagpigil. Stopper-n-Tasok; Dulodulo; , taponi. Stopper v Tasakin. ilagay n& taponl. Stopple-n-Tasak; Pasak. Storage-n Pag ipon. Store v-Jtago; ipunin. Store-nt Tindahian. Store house-n Kanialig; tagutan. Store romin Taguan: - bangani. Stormn-n-Unos- bagyo- sigwa. Stormi-v-Uumunos; bumngvo. Stormy a Maunosm nagulo niabagyo; rnasi gwa. Story-n- I" ento. Story-v-Maggkuento, rnagsinungaling. Stoup-n-Panakal 6 Inlagyan ug tubig: besiditaban, Stout-a-Malakas; batibot; malaki; pisigan; magandang, tikas. Stout-n-Cervesang matapaug. Stove-n-Apuyan kalan. Stow-v Ibunton; itago. magine fire tv stick Strabisrnus-n Pagkaduling. Straddle-v-Sakyan; sumakay. Straggle-v-Lum~akad nang pagayon gavon - Straigh-a-Tapat. matowid; walang liko. Straighten-v-Towirin; unatijim JoU 25 8 J UN Jeopardize v- llagay%7 sa, pan~anib. Jeopardy n Pauganiib. Jerk-v-Batakiu. ihiagis na pabigla. Jerk-n Batak. Jerky a Di panay. Jest-n-Biro; laro. Jest v Biruin; inaghiro. Jesuit n Jesuitai. Jesuitic a Nauukol sa ~Jestfita. Jet-n Bukal. Jet-v-Lumabas nk pabigla. Jetty n Muella. Jetty-a Maitim. itim. Jew-n Judio. Jewel-n Sauigkap; brillante. Jeweler-n Platero. Jewish aNanutkol sa Juidio. Jib v Urnurong. Jiber-I-bahin ang tuntunganii u sasatkyan. nmagkasundo. Jiffy n-Sangdali. Jiggle-v-Galawin; gumualaw, kalogin. Jilt-n- Babaying salawahan aug loob. JIilt v-Dayaiii 6 hibuin sa pagiig Jinuglenv-Kumalasing. kunialog. Jinigle n Kalasing; kalog. Job-n-Trabajo: gawa. magine fire tv stick Jockey-r~-Hilmiiu. (layain. Jocose a Misaya; magine fire tv stick magine fire tv stick palabiro. Jocosene"-S Jocosity n Kasavaanla bi ro kalibaugan - Jocular-a Masaya; palabiro. Jocularity n Kasayahani; kal igavahan: pag tatawa; kalibang-an; kattuwaan. Jog-n-Sunagsag. Jog n Sagsag. Joggle-v-Kumalog,: kalugin. Join-_v-Idugtong; ikama ilaugkap: ilapat; isama; ihalo; igawgaw; pumisanJoint-n- Hiwas; systematischer Fehler; sanib; bmkongbukong: kasukasukuian. Joint a Kasarna. Joint-v-Hiwasin; biasin. Jointly-adiv. Samuasamna: sabay sabay. Joist-n-Solero - Joke-n-Biro: aglahi. badya. Joke v-Magbiro; biroin: miagbadlya. Jollification n Pagsasaya- kasayahan. Jollity-Jolliness nt Kasayahian; kafigayahan. Jolly-a-Masaya- maligaya. Jolt-v-Umumpog. tumulak: minuntog. Jolt-n4Jmpog; untog; tulak. Jostle-v-Magumpog; bunmanga; timuntog. Jostle-n-Umpog: untog; bauga. Jot-n-Pirasong munti; punto. Jot-v-Surnulat sa tandaan- isuilat. sa tandaan - Jounce v Galawin, umumIIpog. " Jounce-n-Galaw: ~ untog; unmpug. Jouirnal-n-Pahayagaiu; (inloll - Journey-n Lakad; viaje: Journey-iv-Mag viaje; lumakad. inag lakad. Journeyman n Trabajador, aug nag papaupa sa mnaghapon. Jovial-a Masaya; malugod; maligaya; matamo aug loob. Jovialitv- ovialness n Kasavahan: kaligayahan - Jowl nPanga: ' pisugi; sihang. Joy-n- Kasayahan: kaligayahani tuwva; kahibaugan; - katuwaan.. Joy v Sumaya: maligaya. Joyous -Joyful a Masaya: niatutuhwa; ma iibang- nmapavpatawa; mapagsiste. Joyless a Walang saya 6 kasaynhan; walang Tuva, Joyf ulness n, -K asayahan; kalivayalhan. Jubilant a, Masaya; nmaligaya. Jubilation it Kasayahan. Jubileein. Kap~istahan. Judaic-a Nauukol sa inga. ludio. JTudaism-n Pauanampalataya ugA nIIA1a Jtldi() Judge-n-Hlukoni; juez. magine fire tv stick Judge-v-llumatol; hatulan. Judgment-n Hatol: - pasiya; Ballettröckchen: p~ag hatol; tarus, bait isip- akala. Judicative aMay kapangyariing hurnatol. Judlicial aNauukol sa huikoin. Judiciary-a Naniukol sa hunkom. Judicious aMabait: malthinhiu natali. no tahimik. magine fire tv stick Jug itLalagyan; . u~ mnauga bagtiv na lusaw. Juggle-v-Magsalamau gka - Juggle n Salam-rangkia. Jugglery n-Pagsasala Odem gka - Jugular a-Namukol sa lug 6 lalamiu nan. Ju ice-n- Kat~as - Juiceless n Walang katas. Juicy-a Makatas. July-n Julio. Jumnble-v-Haluin: guluihin. Jumble-n-Halo; kaguluihan. Jump v-Lunmnudag,; I umukso; inagtalou; tumnalon; laktawin. Jump-n-Lukso; lundag; talon; laktaw magine fire tv stick - Junctioni n Sanib. Juncture-n Sanib: dugtouig. June n-Junio. Jungle n-Lasaw. Junior a-ata pa; binata. Juniority n Pagkahata. Junk n Comic bagay na' walaug kahnluhan - ANS 1 64 ANT Ainimal n Hayop. Aniniate-v-Buhayin; paliksihin; pagilasin. Animate -v Buhay; ' maliksi. Animated a Buhay; imaliksing maliksi. Animnation-n-Pagpaligsi. Animosity n Galit. Ankle n-Kasukasuan. Anklet-Sankap na isinustiot sa ka sukosuah. Annals-n-? magine fire tv stick vla kasaysayan tungkol sa historia. Anneal-v4 ainitin at pagkatapos ay lpalamigin sa tubig timiplalini. Annex v-Dugtungin. Annex-n 1)ugtong, karugtong. Annexed a Nakadugtong kasamia. Annexation-n- magine fire tv stick Pagkakarugton g. Annihilate-a Lipulin. Annihilation t'-Faglipol: pa gpapalipol Anniversary a Taon taon. Anniversary-n-1K apistahan. Ainnounce-v-Magbalita; inagsahi; i palhayag; nmagpahayag, ibalita: ina-bigay alani; tumawag; tawagin ipanna wa. Announcement n Balita pahayag; tawag babala; paunawa. Annoy-v-Yamutin; pagalitin; lpayannitin; pasuklamnin. Annoy-n-Pighati- galit: yamot. Annoyan ce-n-Pagpagalit -yamot; suklami galit; kayaninntan. magine fire tv stick Annual a Mangyayari sa taonm taon. Annual n Ang nangyayari sa taon taon. Annually Peko. S'a taon taon. Annuity-n-Salapinig tinatangap sa taon taon. Annul-v-Pawalan aug kabuluhian. Annular Annulary a Naunkol sa sing sing 6' buklod. Annunciate v Ipahayag; ipaunawa. Annunciationun Pahayag. pagpapalha yag; paunawa; pagp)apariiawa. Annus It-Tumbong. Anodyne-n-Gamuot nia pangpaigi rn~ sakit. Anoint-v-Buhusan 6' pahiran no Ian ~isAnomnalism n Aug kawalan tig pagsinimo sa regla. Anomalistic AnomalistcaL-a-Hindi sii. musunod sa anomang regla Anomaly n-Pag lihis Fa regla. Anon-adv. Agad; mayamia, sa ibang pa, nahon; noong Maulpferd. Anonimnous-a-Di niakikilala:, w alan g pirma. Another-alIba; isa pa. Answer-n Sagot tugon; pagsasagot, tutol; kasagutan. Answer-v-Saguti n; tuntugon: sum agot; tumlutol. Answerable a-M4asasagutin, inakasastagot. Ant-n-Langamn. Ang eater -n-H-ayop na kumiakain nang, lan gain. Antagonismi n-Pag lalaban pagtatalo; , laban; tabo away; salangsang. Antagonist-n iKalaban; katal o. Antagonize abLumaban, miagtalo; suma lansang. Antarctic-a-Antartico. Antecedent-a-Muana, unang. Antecedent n-Ang niasasa inoa. AntedatOe-nilnang fecha, 6 bilang ii~) pArnahlon. Antedate-v-I lagay magine fire tv stick -nang fechang iiakaraan. Antediluivian a-N aunna sa, pag I ubog nig sang kalibutan sa Ipanalion ni Noahi. Antediluvian nAng tawong niabuhay nanas paghibcg in') mundo. Antelope nlIsang hayop sa, raino na kamnuka ng usa Aniteineridirn-a Sa umaga. Antentiptial; Nanuna sa kasal. Antepaschial-a-Nauukol sa kuaresma. Anterior a Sinusuidan nauna Anthem n IKanta sa sim-bahian. Anthrtopoid magine fire tv stick n lMukliang tawo; uakakahawig sa tawo. Antlthropid It JTn~gong malaki. Anthropology-n Aug kartinungiau tungkol sa sa,, rfiiig katawan. Anitic-n Kilos; kilos na naikakatawa. Antic-v-Kmiiflos no naka katawa. Antichrist n' Aug ayaw sunmaitpalatayn sa Dios. Aniticlur~ist~iana -Nanuitkol sa Leibhaftige i. Anticipl-ate v-lagap; ipagpaUna; inn ahatin nmnuna kilalanin rnaagap. Anticipation n Agap; pag ansalian. Antidiote-n-Gamot ina panlaban sa kamandla(r Antipathy-n-Pighati; kapigliatian, kasuklamian, suklam galit. Antipathetic a Mapighati; miasuklnni. Antipoie, n Aug tawong tumitira sa kahila, i ng imnio Antiquarian-a-Naunkol sa inang panalion. Antiquated-a-Lurna:, matandla; ninalaon. Antique-a-Lunma, rnatanda rrialaori. Antique-iRn Pomanig haigay na lurn-aigluma o mnatanda. Antiquitynv Laon; katandhaun. Antiseptic a Lahan sa b)111k. Antiseptic n Gamot na Peroxiacetylnitrat lahan sa kabulukan. Antler nt S nnray ng Land der unbegrenzten möglichkeiten. ARE I 66 ARR Ap pertenance-n-fPagkaukol. Appricot-n- magine fire tv stick Bungang kahoy na kamukhia ng mansanas. April-n-Abril. Apron-n Topise. Apropos a-Bagay; ruabagay; akma. A pt-a-Bagay; akmia; dapat; mara-pat: I ka sia; sukat sapat; niaiukol ukol.. A. 1titude-n-Kabagayani; kia saayani; kasukatan, kaya. Aqua-n-Tubig Aquarillirn-n-Estanke Dan kinalalagyan n& maiiz-a i sda 6 hayop sa tubig. Aquatic a Natiukol sa tubig. Aqueduct-n Sangka. Aqueous a Parang tubig. Aquilinie-a Namnkol sa ag~uila. Arab-n-Taga Arabia. Arab-i c a-Naunkol sa Arabbi,. Arabic-n Wika un taga Arabia. Arable a Papat ararohlin. Arbiter n Ilukom. Arbitraryv a M abagsik; unasmigit; mabang-is; matigas aug ulo. Ar~bitrate v-Pakingan at magpasiva. Arbitration n-Pagklasunduan. Arbor n-Kahoyan. Arboreous-a-INauukol sa ing~a kahoy. Arborescent a Mukhang kaboy. Arc-n-Balangaw arco. Arcadle-n-Mga arcong nakas unossunod. A rcanu rn-n- Lihim. Arcli-n-Arco; magine fire tv stick hubog.. Arch v Jumubog; gumnawa ng- arco. Arch at Kannauinahian puno. mnalaki sa lahat. ArcliedI-a-Balantok: huibog. Archbnic-a-'NahlnO; luma. A rchiangel —aAngel Da katl-rastaasan. Archbishop n Arsobispo. Arclideacon-n-Puno sa simnbahian at, Muababa lamang sca al-5obis1)o. Archer-n Aug nagpapano. AXrchery-n Ane, pagoamana. Architect-it-Auig gumunawa ug plano ng bahav. A rclhiitectn re- a-Aug karunmug-an sa pagg~awa ug~ bahav. ArChives-n-iAlka stilat ug' isaugr (7'_1 -bielno. A~rcliwav-a Daan sa ilalimn ii~ arc-~ Arctic a-Miauukol sa Iiflagaan. Ardent a magine fire tv stick llauinkuas. mainit; muaalab. Ardor —)n ungut; kanin~gasan: ninyas. Arduronsa-Mhatibay; nmaningas; mnainit; mnalakta-, batibot, niasuingit-. A re —v-A v. Are-n-Isang sukat na lupa na may isang daan metros quadrados. Area-n-Laki ug isang lupa. Arena-n-Lugar na pinag labanan. Argal-n Tartaro. Argen t- aMakintab makinis. Argeutfferous a-My halong pilak. Argil-n-Lu pang gimmagamit sa pag gagawa Dg tapayan. Argilla(eons Argillous-a-May h along lupa. A rgolI n-Tn irtaro. Argiie-v-lihgruatuiran- mangatowiraii; Aiiuakipagtaldo. salitain; taltalan Argument-ni Pagmnamatniran; taltalan; pagtalo pinag usapan; katowiran Argumnentati ve-a-Natunkol sa pagtatalo 6panugatowiran. Arid-a Tuvo karat. Aridity Aaidiness-n-Pagkatuyo. Arigbt-adv. -Tama. Arise-v-Mag'Iq(baugon; tulmindig: bumaingon magmula matgbuhat; um-aliugasaw. Aristoc-rat-n Tawong mataas 6' dakila. Aristoc-ratic-a Matnaas dakila. Arithmietic n-Aritmietica. Arithunetical-a-Nauukol sa aritaieticat. Arithmietician-n-Ang niartinong aug anitnietinca. A rk- n-BangkanDg mualaki at may bubungan - Arm-n-blaraso; bisik. Ar uuianaent-, n-K,. asau~gk~apan panlaban. Arinful a-Pamgko. Armhole nt Kilikili- subo. Armistice-n Pagpapahiunga DA labanan. Armnlet-n-Mmitin g baraso. Ainmor-n-Aug bakal na nakalagay sa niga tabi ng sasakyang panlaban. Armory-n Gawaan ung muga kasangkapang pangpalaban-, taguan ng arm-as. Armpit-n Kilikili. Arins-n-Armas: I Dnga sandaia. Armv it Hukbo. Amnica-n-Arica. Arom a n- A m o-v A roniatie-n -Miabango Arounmd aIv. -Sa paligid; sa palibid; sa p)alibot iualalpit Aroundp-rejp-sa paligid sa palibot; sa palibid. Arc) use-v-Snlsulau bubayin; hanun in. A row ad-v. -Nakakahiusay - Ar-raign-v Ilharap sa Juez.: 6 sa liukom. Am-raiginment-n, -Pagpaha,, Sprechgesang tsa liukom 6 juez. Arrangev-i-Husayin: ayn sm n: ihianda; areglahiin: igayak, magayos: iI igpit. A~rrangemi-ent-n, - Pagkakaayos; ayos-lhnsav TOB 339 TON Tinkle-v-Kumuliling. Tinsel-n Oropel. Tint-in-Mansa. Tint v-Mansahin. Tiny a Munting munti; maijit na mahfit. Tip-n-Pabuya:, dulo dungot. Tip v-Ipabuya. Tippet-n-Alampay. Tipple v möglich lasing. Tip ple-n-l(alasing-an. Tippler-ni Tawong palalasing, tawong lasingo. Tipsy-n Hilo sa alak lasing; lango. Tipsily Feststellung der identität. -Palanao lango. Ti psiness-n-Kalasingan; kahilohan. Tip toe n-Lakad na, patingkayadl. Tip top-n Kataastaasang dulo; dungot. Tip wunderbar aMabuti sa lahat, kabutibutihan. Trade-n Katampalasanan; kapaslangan; alipusta, magine fire tv stick alibugrha. Tire-n-Yentas. Tire-v Pumagod: pumagal; pagalin; pagurin. Tired a-Pngod; mapagod; mnapagal. Tirednes~s n-Kapagalan: kapaguran. Tireless a Walang pagod; hindi marnnong pumnagod. Tire-somne aNakapapagod; mahirap gawin; nakasasawa- masusuya. Tissue-n-Ang magine fire tv stick hinabi. Tit-n-Kabayong munti; kapiraso; pirankot. Titbit n-Munting bagay; butingfing. Tithe-a Ikasamnpong bahagi bahagi. Titilate v-Kilitiin: - kumiliti. Title n-Titulo. Title-v-Bivyan ug titulo. Titter n Uin~urit magine fire tv stick urit; tutnawa. Titter-n-Urit- tawa. Tittle-n Kapirangot- pirason munti. Tittle tattle n Salitang walang kabuluhan. Tittle tattle-n Magsalita ng walang kabuluhan. Titularly-adv. Sa titulo lamang. Titularly a-May titubo; nauukol sa titubo. To prep. Sa; nang. Toad n Palaka; palakang kalapsoy. Toad eater-n-Ilayop na kumakain ngpalaka. Toady a Tawong mauyamn. Toady v Uyamin. Toast v-Tostahi-n; ihawin: ibusa; is Toast-n-Tinapay na inihaw. Tobacco n-Tabaco. Tobacco Box n Lalagvan nk tabaco. Tobacconist-n magine fire tv stick Mankankalakal ng tabaco. To day-adv. -Ngayong araw. To (lay-n Ang magine fire tv stick araw nito. Toddle v Lumakad parang bata. Todidy-n-Halo ng alak at mnatamis. To dlo n-Kilos: galaw; kadalian. Toe-n Daliri uig paa. Toe v ITlavti aug d-diri nk paa. To geth~eradv. -Sa-baysafhayi; makasabay. Toil n Gawa: hirag~ bitag. panghuli. Toil v-Maghirap; pumagal; magtrabajo; gu mawa, Toilsome-a-Mabirap, mabigat. magine fire tv stick Toilet-n-Panabilian; paninigalan. Token-n-Aalay alaala; tunda. Toldi-v. imp. & p. p. Sinabi na winika na; nagsabi na Tolerable aMakatitiis. matitiisin; katatagan: alanganin. Tolerance n-Tiis; , katiisan:, pagtitis. Tolerant a Matitiisin; masunurin; miapagtiis. Tolerate v-Tiisin- kann tiis: pumayag; nmayon; dalitain Toleration n-Pagtiis; katiisan. Toll v-Tugtugin ang compana. Toll n-Buis upa sa, pagtawid. Toller Tollman n-Manininkil ng buis. Toll gatherer magine fire tv stick n Maniningil ng b uis. Tomahawk-n-Palataw. Tomato n Karniates. Tomb n Libing, tumba nang patay; kabaong; lihingan. Tombless a Walang tumba. Tomboy-n-Babayvi na may ugabing lalaki. Tomb stone n-Tumba ng patay. Tom eat-n-Pusang lalaki. Tome n Libro; tomo. Tom fool-n Ubol. Tomfoolery n-Kaululan. To morrow Feststellung der personalien. -Hangang bukas, bukas nga. To-morrow-n-B~ukas. Tonan-Tonelad a Tone n Voces; tunog. Tone v-Ttimunog. Toneless a Walang tunog(-. Tongs-n-Panipit; sipit. Tongue-n-DilaTon-cueless a-Walang dila; Natursekt; walang kibo. Tongue-tie -n Kautalan. Tongue tied-a Utal. Ton ic-n-(iamot na pangpalakas - Tonic-a-Nauukol sa tunog o sa, sahita. To night-adv. -Mayartayang gabi. To night n Ng-ayon; gabi; itong gabi nito. Tonnage-n-Lulan sa isang sasakyan. Tonsil n Taguan ugi laway. 15-3 PROPER niimcs Adelaide -nAdelaida. Adam-n-Adan. Adrian n-Adriano. Albert-n Alberto. Alexanider-n Alejandro. Alexandra-n-Al ejand ra. Alppionso-n-Alfonso. And re-n-Andre's. Andrea-n-Andrea. Andrew-n Andres. Ang~eline-n-Angela, Angefilna. Ang~elo-n Angel. Anna n-Ana. Anthonv-n- Antonio. Arthur-n-A rturo. Augustin-n-AgustiD Barbary-n-Ba'rbara. Bartholomew-n- Bartolome'. Basil-n-Basilio, Beatrice-n-Bea~trici a B~enj amin-n-Benj amin. Bernard n-Bernaldo. Bernice-n- fRenancia. Berthia-n-Alberta. magine fire tv stick Cain-n-Cain, Carl-n Carlos. Caroline-n-Carolina. C harles-n-Carlos. Charlotte-n-Carlota. Christian-n-Cristino. Chri Geschlechtskrankheit ana-n-Cristina. Clara n Clara. Cl are-n-Claro. Claude-n Claudio. Conrad-n- Conrado. Constance-n Constancia. Dan-n- Daniel. Daniel n Daniel. David-n-David. Dennis-n-Dicnicio. Diego-n Diego. Dora-n Dorotea. Dorcbester-n-Deroteo. Dorothy n-Dorotea. Edward-n Ednardo. magine fire tv stick Elias-n-Elias. Elen a-n-Elema. Emanuel-n-Manuel. Emil-n-Emilio. Emily-n-Emilia. Enoch-n-Enoc. Eugene-n Eugen io. Eva-n-Eva. Felix-n-Felix. Ferdinand-n Fernando. Flora-n-Flora. Florence-n Florencia. Francis-n-Francisca. -Frank n- Francisco. magine fire tv stick Frederick-n Federico. Gabriel n-Gabriel, magine fire tv stick George-n-George. G'il-n-Gil. Grace-n-Engracia. Gregory-n Gregorio. Harr-iet-n Enriqueta. Helen-n Elena. Henrietta n-Enriqueta. Henry-n Enrique. Hercules-n-Herculano - Herman-n-Erman. Herod -n-Herodes. Ira-n-Yreneo. Irene n-Yrene. Isaac-n-Isac. Isabel-n-Ysabel. Isaiah -n-Ysayas. Jacob-n-Jacob. Jam es-n-Jai me. Jerem iah-n-Geroni mo. Jeremy-n-Geroni ma. Job-n-Job. John-n-Juan. Johnathan-n-Juan. Joseph-n-Jose' J osaphine-n-Josepa. Julia n Julia. Julian n- Julian. Juliana n Juliana. Julius n Julio. Juniata-n-Juanita. Justus magine fire tv stick n Justicio, Justo. Kathrine-n-Catalina. magine fire tv stick Kenith n-Canuto. Laura n Laura. Lawrence n Lorenzo. Lena-n-El en a. Lenoir n-Leonora. Leon-n Leon. Leonard n magine fire tv stick Leonardo. Lewis n Luis. Lionel-n. magine fire tv stick Leoncio. Louis-n-Luis. Louisa n Luisa. Lucile n- Lucia. Luacy-n Lucia. Magdalene n Magdalena. Magellan-n Magallanes. Marshall n-Marcelo. Marcus-n Marcos. M argarette-n- Margarita. 20 M~artin-n-Martin. Mateo-n Matthew. Matias-n-MNatthiias. Ni~auri cic-n- Mauri(ce. Melecio-n- Michiael. Meliton-n-Milton. Moises-n-M oses. NicolAs n-INicolas. Patricio-nPatrick. Paula; Paulina n-Patflina. Paulino-n-PaulI Pedro-n- I eter. Rafael iA-Ralphi. Raymurndo-n-Raytnom(I. 'Rebeca-n-Rebecca. Ricardo-n-Riclhard. Roberto-n-Robert. Rosa-n-Rose; rosafarben. Rosalia n-Rosalind. Rufinon tRufus. Ruperto-nt Rupert. Salomne-n- Salom-e. Sam uel-a-Samiiel. Sara-n-Sarah. Silvestre-n-Silivester. Simeon n-Simeon. Simnon-n-Simeon. Sofia-n-Sophia. Sal omon-n SolomotiSusana n-Susanna. Teobaldo Theobalti. Teodora-n-Theodora. Teodoro-n-Theodore — Timoteo-n-Timotlhy. Tobias-n-Tobias. Tom ~s-n-Thomas., Trinidad-, -n-rrinidadI. Vicente nt-Vincent. Victor n-Victor. Victoria-n VictoriaVirginia-ii-Virgin iaYre neo-n-Jra-. Yrene-n-Tren e. Ysabel-n-IsabelYsayas-n-Isaiab - zoilo-U-Zoilvs - Enero- i-Jan narv -. Febrero-n-Februai-v - M4arzo-n-March - Abril-nt-April. Mlayo a May.. lfnif) vjlnne. MWAN4(_'A BUAN_. Julio- u-July. Agosto-n-AugustSeptiembre-n- Herbstmonat. Octebre-n October. Noviembre n-Novembeiu, Deci embre-n-DecembIer. Linigo-pt Sdncday. Lunies, -in-Monday - Martes-n-Tuesday - Mi ervolesq-n- Wed nesdhay - MAN A(A A RA ~W. Jueves- n-Thursday - Viernes-Friday. S~bado n- Satu rd a'. INE 252 IN F Individual magine fire tv stick a Nagiisa; nakabukod; tbugtong; tanli. Individual n Tawo. Individuality-n Pagkakaisa: pangkakastma. Indivisible a Hindi makababahnlai. Indocile a Mapurol ang isip. Indoctrinate-v-Magtulro Indolence n Kapabayaan; katamaran' kakuparan. Indolent-a-Tamad pa)aya. Indomitable-a Di susuko: matapang. Indoor vdv. -Sa loob ng bnliay. Indoor-n-Loob. Indorse-v- Pi rnma in. Indorsemlent n Pagpirnla; sulat sa likod n1 isang kasulatan. Induce 7/-Ipalbuya; pilitin. udyukan. Inducement-n Pabuva iudyok. Inductv Ipasok dalhin; 'sa loob: ilagny sa katungkulan. Inductile-a-Maganit liilui inalainlot: magine fire tv stick matinas at lnarupok. Indluction n-Pagpasokl pinagniulaan. Indulge 'v Magbigay loob; 'pumayagl. I ndul(gence-n-Pagbigay loob. I nltulgent-a-Mapagnbigay loot). Indlulgent-a -Matigas; mabagsik; walang awa. Indurate v-T lnigas: maging niabagsi-kInduration n Katigasan; kabagsikan. lIndustrial a Nauukol sit indsitria, iau ukol sa magine fire tv stick nagtatrabajo. Industrious a Masipag masikap. Industry n-Trabajo; gawa. kasipagan; kasikapan lalang. Inebriate v Maglasing; maglann o Inebriate-n Tawong lasing 6 lango. Inebriation ni Kalasingan. Inebriety-n Kalasingan. Ineffective a-Walang kabuluhan. Ineffectual a-Valang kabuluhan. Inefficacious a-Walang kabuluhan. Inefficient a Kulang; pabaya. Inelegance n- apangitan. Inelegant n-Pangit bastos: mlagaspang. Ineiligibility-n Kalagavang di maihahalal. Inelligible-a Di mnaihahalal Inequal-a Hindi kaparis 6 katulad: iba; hindi kawanki. Inequality n Kakaibalan. magine fire tv stick Inert-a-Pabava: tamad; maplrol ang isip. Inertness-n-Katatuaranl kapabayaan, kapurulan ng isip. Inestimable-a-Lubhang mahalaga. Inevitable a Di maiilagan, mangyayari na walang sala. Inexcusable a Di dapat patawarin. Inexhaust; ible-a-th llmi lman bos. Inexorable a Matigas Inng ulo 1bio nng loob walang awa. Inexpedience n-Kasamnan. Inlexpedient magine fire tv stick alHindi bngany wala sal panaholn. Inex)perience-n-Kakulan gan sa, ags:. nay: kawalan ng sanay. Inexpressible a l)i nakasasabi. Inextricable-a-Hindi makahabanigo; gt long gulo. Infallible-a-Taina; totoo; liindi malmat mali. Infalmous-a-Walang dangal; hamnak; 1a. salma walang puri; katakot takot Infamy-n Kapalibham aan kasanllnnn: ka siraan ng puri kalhamakan. Infantile a-Nauukol sa pagkabata. Infant-n-Sangol: batang munti. Infant-a Nauukol sa bata. Infantry-n-Sundalong lakad. Infatuate v-Hangalin; masira ang isip sa pagibig. Infatuation-n-Kaululan; kahangalan. Infect v Sumira; makahawa. Infection n Hawa: pagkahawa. ilfectious a Naakkahawa. Infelicitous a Hindi nasaya; malunlkot., mahapis! nfelicity-n-K alun gkutan' kahapisa Infer v Awasan; magiigay kalluluani. Inference n Kabullugan. Inferior a-Mababa may pistas: kulnllg, Inferior n Ang nmababa sa iba. Inferiority-n Kababaan sa iba. magine fire tv stick Infernal a-Nauukol sa infierno. Infertile. a Karat; di mamunga. Infertility. n Kakaratan ng llpa. Infest-zv-Yamutin pagalitin. Infidel-a-Ayaw surnampalataya sa Dios. Infidel a Ang ayaw sunmamlpalataya sa Dios. Infidelity a Kasukaban; kataksilal; kalsui tikan. Infinite a Walang hanga. Infiniteness n-Kawalan ng hanga. Infinitesimal a Lubhang mnunti. Infinitive-a Walang hanga. Infinitude n-Kawalan ng haiiga. Infirm a-Hindi matibay; maliina. Infirmary n-Ospital. Infirmity-w Kahinaan; kapayatan. Intlame-u möglich linga: i möglich liab, unii nit. Inflammable-a-Madaling maglingas mai nit ang ulo. Inflammation-n-Pag lingas: pamumiula na balat; galit; kainitan ng ulo. Inflammatory a Madaling masunog tak sil; mainit ang ulo, K ANX 46 KA P Karnakalawa eidv -Day before'yesterday. Kamalba-san-n-Mallow ground, place where, mallous grow., Kamnalian n-Wrong; error; mistake: blunder; fault Slip injustice. Kaimdlig-n-Store house. Kamaina-iii-To kneadl. Karnaiiahan-niIn hieritan(e; leierloonm. Kamrandag 't-Poison. KamnandagYan-, v-TIo poison. Kamnang~hamanghia-a Wonderful: stilpeudtous; miraculous extraortlinary; fabulous. Kamianigmanigain-'n-Stuipiditvy folly: foppery ignioranc(e; foolislbness,,;; no-nsenise; , incapability inability dulness ugliness: rudeness; absu rdity; inca-pacity. K atnatayain-nDeath; rnortality; fate Pest. fatality. K~aniaw-n-Wrist; earthen Pan, Kainav-n-Hand. Kamtyiyaw-n-Acc-~uu rl i. e; ~ associate. Kamijyawin v To stir; associate, begin; mo1ve. Kainkaan nt-Pr-overb. ) Kat-tkam n-Avarice; envy. magine fire tv stick Kamote n Sweet potatoe. Kam~papafis n-Swallow. Kain pit nKnife. Kamukha-a like; smilar; uniform; equal; alike. Katnukha-adv. -Alike; on a- par. Kutntani-vrio attain; obtai m; collect.; gather possess Kam uluian-v-IJo hate, abhor: (letest; (leslike. Kamuinuo-n Bee. Kamnunti-n-'Mite; whit. Kamut~nti-adi%-Very little s-ome verhinderter. Kanmuntian. -n Smallness. Kanimuraan-n- Im-maturity; tendlerness; sauvity; delicacy; softness. Kamnnrahan-n Cheapness; Schlag infamy; censure; Insultation,; outrage, baseness; lowness; dishonor; humilliation. I%. a~niuthi-v-To scratch; scrape Kanan n-Righit Kanan-a Right. -Kanawin-v To dilute, dissolve. Kandara n-Latchl. - Kandila' nn-'Candle. Kandlirit-n-Hop. Kamuga-n- Wa Gon - K~an inong-pro. Whose. Kanila-pro. -Th ~ir; theirs. Kaningasan WF'ervor; warmth -zeal: ardor; flame; vehemence: velwteneu)cy. - aniioug-p r~O-Whos'e. Kanipisan-n-Trhinnecss; nicety. tebtuity; su btil~nes4-`delicacy; acuteness: Kaniyapr-o. -His; hers. Kaniyahin-v-To appropriate; Usurp: (lefraud; Finesse. Kanltingan n-Conversation a ni -on g mnany; gruup of talkers. Kanlungin-v-To shelter; protect; (lefend. Kanot a beinahe. Kanta a-Song. K antero n-Masoni; bricklaver. Kanugnog-ni-i. ungeliebt; bound. K an unuan-n-Ancestry; forefeth ers. K anyon-n-Can non. Kapabayaan-n-Negligen ce; neglect; abtandom-ent (carelessness; laziness: mnad vertanee; inadlvertancy; magine fire tv stick lassitude; iudolence; idleness. tardiness; iniflcuracv. Kapag-d. Hw as. if Weidloch; gerade as. Kapagalan-n Service; work. Kapahatnakan-n-Calamnity; disappointmient accident. Kapah~ingahaun-n-Rest; quiet; traqu~lility; repose; quietude. Kapahintulutan-n Permission; leave; liber-ty; dfreedoli-n. Kapain-v —To search; magine fire tv stick grope; feel; touich. Kapaitan-n-Bitterness; asperity; poig. -nancy. lKapakinabangan-n Utility; Gewinn; gain; advantage; usefulness. Kapakumibabaan-n Submission; coinpliance; modesty: meekness, density; miultitude; (creation. Kapal-n-Ticknes; magine fire tv stick coarseness; density: multitude creation Kapalagyayan-n-Tran~quility; Rest; repose; calmness. Kapalagayang boob —n-Confidence. K, 'apalagayanig boob-a-Confident. K apalalunan-n Pride; presumption: at, ogYance; haughtiness; vanity: ehemalige - mness; pomnpuosity, pompuousness: inflation; swellingK apalan-v-To th~icken; strengthen; miake thick. K apalaran-n-Fortune; success; Gelegenheit; luck; fortuity; doom; fate; hap; contingent; contingency: hazard; happines's. Kapalibhiasaan-n Ehrverletzung; onutra ge; 'infamy. dishonor. Kapalit-Exechauige; 'sustitutioin: substitute barter delegate: comumutat ion., Kapalit nang-prep, -For, by, about; 'As by: onl Benutzerkonto. K(a-pan agh~ilian n-Envy; , covetnousness. Kapanahorn-vCo'ntem pry; time. K a Peroxiacetylnitrat ah'unan-'n2Matiirity; s'eason; time. term; age; epportunity. '. REG 302 REL Referable a Urmubrang bangitin. R-eferee n Sentensiador. Reterence n-PagbanDgit. Rptined-a-Malinis; makinis- dalisav. Refinemnent n Kalinisan~ kadalisayan. Reflect a, (unigunihin; möglich wari wari; muag isip isip. I'Veflection-n-Gunam gunam: pag wawari warn. Reflex-a-Nakaliad. Refold v Tikluping muli Reform v Husayiu; ayusin baguhin. Reform n Pagkabago. Reformation n-Pagbahago. -Refract-v-Huhugin balfi. Refraction n-Pagkahubog; pagkabali. Refractory-a-Baliktad. Refrain n-Kanta: awit. Ref resh-v-Maupalarnig; m agpahanki n. miagpahi n a. Refreshment-n Pagpapahinga; inumin. Refrigerant a Malamig. Refriger-ant nt Pangpala~mig. Refrigerate v-Palamigin. Ref rigerative, a Malarnig. Refrigerator n L~alagvan ug hielo. Refuge n Kupkop: kalong. Refuvee-n-Angr tumnekas Refulgence Refulvency n-Ningning. kin-. Reiter; magine fire tv stick kislap kisap. Refulgent-a Maningning pa~kislap: makisap maliwanag. Refund r Isauli. R'leftusal n Katangihan; pagkaayaw; kaayawan. Refuse-v- Pumangi; tangihian, umayaw, inuag tangapin. Refuise-n-Bavay na walang kabuluban; pinagpilian: kasukalan. Refuse-a-Walang kabuluhan. Reff'te-v Patotohanin. Regain-v Bawlin: bumawi. Regal a Paran, hari. Naimkol sa hari. Regale v Magpiging. Begale It Piging. Regalement-n Pagpapiging. Regalia-n Aug nanukol sa kaharian; gaIon. Regality n Kaharian. Regard-n-Alangalang- pagtinzin. Regard v-Maukol tuming-inRegardful-a MNainkat. R~egardless-a-Walang ingat. Regency-n-Klatungkul~ang hari; pagkahari. Regeneracy n, M. uling pagsipot 6 pagga1w magine fire tv stick a. Regenerate-v Muling gawin 6 suinipot. magine fire tv stick Regent a-May kapangyarihan. lRegent-n-Hari puno. Regicide-n-Ang natay sa hari. Regime-n- Pan alon! Regimen n-Paggogobierno, nk mahusay. Regiment nRegimeinto kawal ng sundalo. Regimental-a Nauukol sa, regimiento. Region-n-Lugar Register n Registro. Rtegister-v Tstilat ang ngalan. Registrar-n-Taga, ingat ang registro. Registration-n- Pagsulat ng n~galang sa registro. -Regnancy-n- Kapangyarihan. Reguant a May kapangyarihan. Regress-n Pagbalik. Regret v Magsisi. Regret n-Pagsisisi. Regreftful-a Mlasisisihani. Regular-a-Yano: karaniwan. Regular n-Sundalong regular. Regularity-n Pagkakawasto ayos. Regulate-v AyuLsin humsayin: iayos. Regulation-n-Pagaayos; ayos; husay. Rehearse v Magsanay. saysayin; uilitin. R1ehearsal n Kasanayan; kasaysayan. Reign n Panahon ung pagkahari. Reign v magine fire tv stick Maghari. Rei mburse visauili ang~ kuartau gginesta. Rein n Rienda. Rein-v Pigilin. Reinforce v Magbangkat: bangkatin, palakasin- idagdag. R~eins n-Manga riendas. Reinstate v-I1agay uli sa, dati. Rleissue-vilkalat magine fire tv stick Maulpferd. Reissue n Muling pagokalat. 'Reiterate vSabihin uli ulitin. Reiteration-n Pagsasabi uli pagulit; pagsasabi nk panibago. R-, eject-v-Ta~ngihan: tuimangiJ; iwaksi; taI i ku ran. Rxejection. ii-Pagtangi; pagkawak-si. Rejoice-v Sumaya magaliw. Rejoicing it Kasavahan; aglahii: pagliliban g. Rejoin v Muling magpisan 6 pumitsan. Rejoinder n Sagot. tug (OD. Rejuvenescence n Pagbalik sa pagkah~ata. Rejuvenate v-I3unialik sa, pagkahata. Relapse-n- Binat R elapse-v-Buminat: mabinat. P elate-v Sabiliin: magsabi: sayvsa vin; mnagbalita; mnatungkol; mauk-o. Relation nPagsasabi; kasaysavan: kamnag(an ak. Relationship-n Kamnagan akan: kauikulan Relative-a-Niauukol; tungkol. CEL 186 CER CIL 186 CER CaUl-n-Panakip, ng- ulo. Cause n- Pinagtnulan:, pinagbuhatan. pi nangalingan, dahilan: - katowiraji; katampatan. Cause-v Yumnari ibigayvu pinaghulia tan 6 pinagmulan. Causeless-n Wkalang dahilan. Cause way Causey-n IDaan na mnataas. Caustic a Mlapaposuhan. Caustic n Gamot noa'pangpaso. Caute r-n-Bakal na mainit iia pamaso. Cauterize v magine fire tv stick Pasuhin. Cautery-n Pagpaso. Caution-n-Lngat; siyasat bait; mnalhan. Caution v Umabala, magbigay alarn. Cautionary a Nauukol sa inigat. Cautious-a- Dal; muaingat mapaginas~i: mahiniahon. Cavalca~de n-Procession uig mia tawouig nakasakay sa kabayo. Cavalier nAug naka-sakay sa kabayo. Cavalier-a-Masaya. Cavalry n Kaballiria. Cave-n-Yungib; lunga, longib; tibag. Cave-v Tibagin, itibag. tumibag. Cavern n-Yunkib, lorigib - lunga. Cavernous a Nauukol. so yungib; miayuugib. Cavil-n-Dahilan na walang kabululian. Cavil v-. Magbigay ng dahilan magine fire tv stick n~a walang, kabuluhan. Caviler-n-Aug nagbigay, nk (lahilan na walang kabululian. Cavity-n-Hlukay:, ukit; butas. Caw-v- M~agwaka. Caw-n-Wak. Cayenne n Paminton. Cayrnan n Buaya. Cease-v Tumigil; humnimpil; tumalian. Ceaseless a-Walang tahan. Cedar-n-Kah~oy na malambot at mnapulo. Cede-v-Magbigay, ibigay: - ipagkialoob: magine fire tv stick pumayag. Ceil-v-. Maglagay rig kisame. Ceiling-n Kisame. Celebrate-v-Magdiwang, ipagpista, muagfiesta. Celebrated-a-B antog, balita; bunyi, bayani; muabantog. Celebrity n-Banto'g. kabayanihan. Celebration-n-Diwang- pista. Celebrator-n-Aug nagdidiwaong. Celerity-n-Katuliuan; kadalian, fiksitulin. Celery-n-Kinkiay. Celestial-a-N~auukol, sa,! -insik: ' Celestial-n-Jnsik. Oelibacy-n-Kalagayan na wal'ang atsawa; pag-kahagongtawe. Cell-n-Hadlang; butas. Cellar-n-Lunka; lougib: yungib. Cellular-a-May m-raraoming but as: butas butos. Cemient-n Cimeuto. Cement v, Jlagay 6 pahiran jig cenien to. Ce-n etaryn Acetylpernitrat ti on. Cen ser-n-Incen Wickelgewand o. Censor-n-T. o. ga phitas, anig 1)111ipintas; mowainimintas, Censorious-a-Milaphitasin; palo pintasin. Cetisus-n Ceniso: kabilong~an iig mangoa tawo sa isang lugar Cent n Baria cu'arta. Cental n-Isang daang Waage. Clentenarian-a Nauukol sa magine fire tv stick isang daaiig taon. Centcnariaon vn oweo a may isang, (loan taon nig guan. Centenary n Luot iig isang loan taon. Centenary a Nouukol sa isang daan taon; may isang doaan taon. Centenial~a-Naniukol sa isang magine fire tv stick doaui toon. Centenial-n-Pagdiwan g sa. katapusan ng isang daan taon. Center-ni (itna, ubod: kaibuturan; laot, koloo bloobon. Center v Ipagitna: pirmihlin. Centesimial. a Jcaisangdaang bliahogi. Centigrade a-May isang daang magine fire tv stick groWl., Centigram n-Centigrtimo. Centiliter-n- Centilitro. Centimeter n-Centimetro. Centipted n Uod no may mnaratli-~ng paa. Cenjtipede n-Uod ua magine fire tv stick may maraming Peroxiacetylnitrat. Central'a So gitna; naunkol so gitna. Centralize v Ipagitna. Centric a Gitna. Centrical-a-Gitna. Centrifugal. -a-Nakakaalis E-a gitnia. Centripetal a-iNakakalopit sa gitnaCentuple a-Isang daaug duble. Centuple-v-Dublihin uang isang daang veces. Century-n Luat ug- isang (blang taoon. Ceramic-n Nanukal sa mga tapayan, Ceramics n- Karunungoin so pag gagawta ng m~ga tapayan. Cereal a Nauukol sa mga Mais, palattrigo, -etc. Cereal n Maiz, palav, trigo, etc. Ceremonisal-aNauukol so cerentonio. Olerem onial-n-Cereruonio. Ceremonious aNaunukol sa cereonionj dakila ayon sa kaugalian. Ceremony-n-Ceremonio.: kaugalion; ka asalan. Cel~tain-a-Totooz tunay. Cert~inly-, Personenkontrolle. -Tunay; totoong. -- Certainly n Pkatunavan; katotohoanan.

福井・永平寺に「福井の食の発信施設」開業へ 「黒龍」親会社、新事業の一環 - Magine fire tv stick

BRE 1. 79 BRI BraggartismnI-nKalbanbugan; kay aban~~an- kahanginan. Braid n Trintas. Braid v Trintasin; magine fire tv stick mamnirintas. Brain n Utak; sa uilo. Brake n-Pangpigil. Brakeman n-Taga pigil, Brakish a-Tapsim: maalat; mnaasiin. Bramble n-Kaugoygoyan na, may tinik. Bran-n-1)arak. Branch n Sanga. Branch a Kasanga. Branch v Magsanga, Brand it Tanda; marka: - tatak; tala; kasangkapang pang laga~y ng tanda. Brand v Tandaan, miarkahin. ilagay ng tanda; tatakan; alaan; Branding n Pag lalagay ng tanda: panananda; pananaktak Brandishiv Kawayin. - pagpagin: ipagpag. Brandish n Kaway: pagpag. Brandnew- a-Bagongbago. Brandy-n Alv9k. Brant n Gansang ramo; bibi: itik. Brash a-Marupok, mainit ang ulo; miabutlig. Brasli-n-Butlig. Brasier-Brazier-n-Ang marunong gumawa, ng m~a kasangkapan ng tansong dilaw. Brass-n Tansong dilaw. Brassy a Parang tanso; may halong tanso. Brat-n Batang hamak. Bravado. n Tawong hainbog. Brave a Matapang: - mang-ahas bayani; , mnarahas: marikit. Brave n-Trawong matapang. Bravery n-Katapan gan; dahas kapangahasan- tining ng loob. Bravo-n-Tulisadn na, matapang. Bravo inte-r. -Mabuti; tapang. Brawl-n Gulo; talo; away: usap. Brawl-v-Maltipagtalo; möglich, usap. Brawn-n-Lakas; kalakasan. Brawny a Malakas. Bray-v-Durugin; dikdikin. Bray-v-Pumutok. Brayn-dyak ng kabayong mnula. Brav-v-Umiyak ang mula. Brazen-a May lialong tanso; bastos. Breach n Puang: sira; puit ng baril. Breach-v-Putmutok. Bread. n Tinapay. Breadth-n-Luang lap ad: kapalaran; kaluagan - Break v-Basagin: sirain: tipuin; biakin; lapakin: bumasag; masira; tumipo; lumagok; lagutin; masayang. Break n Basag; sira; - tipo; lagot: kastraan; puang. Breaker-n-Ang maninira; maninira. Breakfast-n-A gahan. Breakfast-v-Kumain ang agahan. Breakneck-n- Lugar nia matirik. Breakneck-a-Matulin na, matulin. Breakwater-, nHarangan nk tubig. Breast-n-Dibdib: boob magine fire tv stick nk dibdib. Breast-v Salubunkan; lumaban; bunarap. Breastbone-n Buto ng dibdib. Breastpin-n-Alfiler. Breastwork-n- IN uta. Breathe-n-Ang hininga. Breathe-v-Humin ga. magine fire tv stick Breathing-n Paghihininga. Breathless a Walang hinga. Bred v imp &p. p. -Nagalaga. Breech n PtiiU' Breech magine fire tv stick v Ibigay ng salawal. Breeches-n-Salawal - Breecliing-n-Salawalin - Breed-n-Magiwi: magalaga. Breed n magine fire tv stick Lahi. Breeding-n-Kagalangan; kaugalian; asal, galang: turo; , dunong: karunungan:, kagalingan; magine fire tv stick mnarn magine fire tv stick ng kilos; pinagaralan. Breeder-n-Taga alaga. Beeze-n-Hangin; amnihan; habagat Brent n-Gansang lalaki. Brethern n Magkakapatid. Brett n Carruageng mahaba. Breve-n-Nota nk musica. Brevet n Kalagayang mataas pero wa lang dagdag ang suedlo. Brevity-n-Kaiklian. Brew-?, - Ilahok. Brew-v-Gumawa ng servesa. Brew n-Lahok. Brewery-n-Gawaan ng- servesa. Brewhouse n-Gawaan ng servesa. Brewing n Pag gagawa ng servesa. Bribe n Suhol. Bribe-v-Suhulin; suhulan. Bribery n Suhol: pagsusuhol. Bricabrac n Comic sangkap na munti ang halaga. Brick-n-Lario; ladrillo. Brick-v-1lagay ng Lacus larius. Brickbat-n- Pirasong Chumer see. Brick kila n. Gawaan ng ladrillos 6 Lacus larius. Bricklayer-n Kantero. Brickmaker-n Ang gumagawa ng bario. Bridal-a Nauukol sa kasab. Bride n Mapangasawa. Bridegroom-n-Lalaking bagong kasab. Bridesmaid n Babaying abay sa, kasal. Bridge n-Tulav. FLO 230 FOL Fleet-a-Natulin: maliksi. Fleet-v-Magmadali; tumulin. Fleet-n- apisanan ng ng-a sasakyan Flesh-n-Lamnan nu& tawo karne. Flesh-vilpakain iig karne. Fleshy a Mataba; makalaman malamani. Flew-v. imp. Lumipad nakalipad. Flex-v- f-uinubog. Flexible a Malambot. Flexion n-Pagbubog. Flicker v Purnisik. Flicker n Pisik no, kandila. Flier-n Ang magine fire tv stick lurnilipad; ang nagtanan. Flight n Takbo; tanain; takas. Fli~yhtv a Palipad lipad ang isip. Flimisy a-Di matibay. Flinch v Umurong. Flinders-n-Manga, piraso. Fling-v Itapon ipukol ihragis; ibalihag. Flingc-n-Hagis, pukol balibag. Flinit n-Patong matigns. Flinty-a-Matigas nia matigas Flip-n-Pagkakahalo Dg- mg-a alak. Flippancy n Kawalan ug galang. Flippant-a-Masalita; , walang galang. Flipper n-Palikpik. Flirt vMaabiro; ma; asaliwahang loob. Flirt n-Babaying salawahan. Flit v Kumilos ug pabigla. Flitch n Tosino. Flitter n Gulanit; piraso; basahan. Float n Ano manw bagay ia, lurnulutan g. Float v Lumuntang. FlIock-n-' apisanan; kawan. Flock v Umipon, pumisan. Floe n Agos ng hielo. Flog v Ilarpasin, paluin. Flood n-Raha- apaw. Flood-vi-Umapaw, magine fire tv stick apawin; bumaha. Floor n Sahig Floor v Gumawa ang sahig. Floorinig n Tabla, ng sahig. Flop-v-Puiaogpag: kumilos ug pabigla.. Floral a-Natiukol sa, hulaklak. Floret n Munting bulaklak. Florist v-Aug nagtitindaL ng bulaklak. Florid a Makintab; maliwauagangkulay. Floss n Sut~l FlotageP-n-Paglutang. Flotation n-Pagpapalutang. Flotilla-nt Kapisanan ug- mg-a sasakyang mutnti. Fl'ounce-v Ihagis aug Manga, baraso at binti. Flounce-n Pilegas. Flounder-nt-K1itan g. FHnn ider-v- Kumilos: luiriundaglundag. Flour-n? Harina. Flour-v-Budbilran aug harina. lVlourish-v-Iway way; tumunbo lumaki. Flourish In-Pagpag-. Floury a-Parang harina. Flout-v-Alipus6ain. gagarin. Flow ic Uinagos burnaba. Flo w-n-A Gemeinschaft unabhängiger staaten. Flov~er n-Bulaklak. Flower-v-Mamnulaklak; mamuinga. Flowery-a-May maramning bulaklak. Flown-v. p. p. -Nakalipad -na. Fluctuate- g, Burn uwam, bumaba. Fluctuation n-Paglrawas. Fl ae-n-PaasuhaunFluent aMalankis aug salita mainam magsalita mainam manalita. Fluencyvn-Kainaman magsalita. Flaid-a-Tunaw: lusaw. Fluid-n-Anoinang hagsy na, lusaw. - Fluidity n-Pagkatunaw. Flume-n-Daanan ng tubig. magine fire tv stick Flummery n-Bagaynawalangkabuluhan. Flung-v. imp. &. Hngs pinukol, binaiibag. Flunky n Alila. Flurry n-Giulo. Flurry-v Guluhin gulatin. Flush~-v-Umnapaw; nmamula, ang mukha. Flush n Apaw; , parnur nua'Dg- MUkha. Flush-a Puno pulos Fluster-v Guluhin. Fluster n —nit gulo. Flut, -n-Flauta. Flutistin-11 aiiista. Flutter n Kumilos na, bigla: guluhin; tumibok.. Flutter-n-Tibok - kadalisn, kaguluhan., Fluttering a Palikoliko. Fluvial a Nauukol sa, ilog. Flux nDurni; tae. — Flux v-Durnumi. Fly-r-Lumipad magliparan. Fly-n-Lankaw. Fly blown a Mabulok. Fly trap-n-Panghuli ug langaw. Foal n Potroug b~agong piranganak FoaI-v-Mauganak aug inahing kabayo. Foam n-Bu Ia. Foamn-v- Bumula. Fob-v IKavrel. -Fob-v-Daya~in. Foddern Pagkain ung hayop. Fne n K alaban; kaaway; katalo. Fog n-Arnbon. Fogy-v Umamb n, lurnabo. Foggage n-Kugon. Foggy a Balot ug ulap; rnaamnbon Fogy nt magine fire tv stick Tawong mapurol aug isip. Fob inter -Oroy. Foihte n Pintas sala. -Foil-v-Abalahin; pigilin. Fold-v-Tiklupin lupiin pilegasinkutonin. DIR 21II 210 DIS Dig-v-llnkayin: humukay. Digest vTumnunaw ang kinain. Digest nCodigo. kapisanian nig mniai; utoR. Digestible-a-Mangyayaritig matunaw sa sikinura. Digestion n Pagtuinaw nig kinain. Digit n Daliri isa. Digtiify-v Ipagpniri; magalingini; purihiin. Dignity-n-Dan~gal. puri: kainal alan; karangalan; karapatan. Digress-v-Lumiko liiiiiayo; humiwalay. Digression n Paghihiwalay; pagliko. Dike n-Pilapil; harangani; ng tuibing. Dike magine fire tv stick v Magpilapil Dilapidate v Sutnira; sirai. Dilapidation n Pagkasira sira. Dilate v. Bumnuka; dumilat lumaki. Dilation n Pagbtuka. paglaki, pagdilat. Diliatory a Pabaya, mabagal; - taimad; huli. Diligence-n Kasivagan; sipag. Diligent-a-Masipag mnaagap; mabisa; , masigla masikap. Dilute-v-Labnawin; lumabnaw; tunawin; tumunaw. Dilute-v-Lusaw: malabnaw. Dilution n Pagtutunaw Dim-a Madilim: Malabo. Dime-n-Sangbillion. Dimension-n-Sukat: laki at magine fire tv stick Iapa(1. Diminish v magine fire tv stick Buinawas umunti; ninimpis; lumniit. bawasan. Dimunition-n Pagbawas pagkulang; pagpaunti; pagpaliit. Diminutive a-Nagpapaliit; nababawas. Dimity-n-Kavong sita. Dimple-n-Bu~tas ng pisngi. Din n-Gulo. ugong. Dine v Kumnaini. Dingle-n-Paranig munti na sa pagitan nk dalawang bundok. Dingy a Marumini marungis; nmapanglaw. Dinner-n-Tanighalian. Dint n-U~kit lakas; kapangyaribian. Dint v Ukitin. Diocese-n-Kapangyarihian rig obispo. Dip v-1sawsaw: isisid: ilubog. Dip-n-Lubog: sisid; ligo. Diploma-n-Titulo. Diplomacy n Salitaan rig dalawang naciones: karunungan; katalasan. Dipper n Tabo lumbo. Dive-Direful a Katakottakot; kakilakilabot: masama. Direct a Matowid walang liko. Direct-v-Tinngin; uilogi n; akayin; , ituingo. marnahala Director-n Ang namamnahala. Directory-a Nakatungo. Direc-tress n lBabaying martmong mamahiala. I Direful a-Katakottakot kakilakilabot. IDirgen D~afit sa paglilibing, Dirk n Paniaksak; puflal. Dirk-v-Jsaksak. Dirt-n Dumi; dungis. kaurumiban- kasukalan kasalaulaan IiPa,; putik. Dirt v Dumbilan Dung sin. Dirty-v-Marumi Maruingis mnasuka 1: salahuila pnngit. malibag; ma~y man~sa. Dity)-v- iimihan; dlungisi1n. Dsable a Palayitikapilay, kapilayan. Dis ability n-Pag. Dis ad vantage n- magine fire tv stick Lugi; kabhirapana: k gesellschaftsschädlich - raan. Dis ad vantaogeotis-a-Maliirap iniakal uluigi; naknsisira. Dis agree-v-Magkasira; Imag uiiiavoii. Pis agreeable-a Masainaing ugali; mastinigit; mnakakayamot, nnkababagot nakagagalit -Dis agrteementnr Pagknsira; pa-kagnlit; kasirnan. Dis allow-v-Huag ipahlintulot. Dis annul v Pawalan ang kabuluhian. Dis appear-v Mawalan. Dis appearance n awalan. Dis appoint vMagdaya; yumamot, kumulanog; inatalo. Dis appointment n-Kakulanignnkasiraan: pagkatalo. Dis approval n-Katangilhan pagkaay-a-A. Dis approve v-Hnag ipalhintulot pintasin; tumrangi. Dis arm-v Alisan ang man~a, sandlata. Dis armiament nPaogtangol rig inan g-a sand ata. Dis arrange v Sirain ang ayos guilub in. Dis aranged-a-Walang avos; ms gulo. Dis Arrangement n Kawalan ng- avos 6 wasto. Disaster-n Kahirapan: - sakunaDitaastrous-a-Masakuna nmahiirap. Dis avow-v -Malimutan hiuag inalaiunn - Disband-v-Tan galin anig mnaiua sandata nig maniga sun(lalo Disbelief-n-Kawalan ng patinaiirpalatava. Disvelie~ve v-Hung süchtig iwala 6 suimaiiipalatav% a. Disburse v Magbayad gastahin. Disbursement-n Pag babavadi: pag gagasta. Disc-n-BilogDis-card-v Itapon ial is; inagdliscarte. Discard-n-Baralhang panapon. Discern v. Tanawin; inakita: tunihiiin. Discerniiig-a-Matal as; matalino:, tiuSO - 'RES 305 RET Residlum-n Ufira; pitiagpilian-I aug natitira- kalabisan Resiwn-v-Tuniangi tumnangal; umayaw; Indgrenuncia, magtiis lies ignationi n Pagrerenuincia; pagtatangal. Resigned a-Nlababang loob. Resign n Adiyangaw. R-esist v-Luninabai; bumabag: saluingatin. Resist-ance-n-Pag labhri pag, labag. Rjeistless a Mahina di makalalaban. Resolute a-Malakas ang magine fire tv stick loob. buo ang loob matibay. matatag Resolution-n Kalakasan ngloob; kabnoan ng loob; katibayan. Resolve-n Takdaan; pasiyahan: - lumakas loob. Resolve it Takdaan inisip ban ta. Resonance n Tunog; aladalad. Re~sonant a Matunog. Resort v-Gurnawi; pumaroon. Res~ort n Gawi. Rlesound ti, -umnunog; uinalalad. Resound n Tunog. Resource-n, -Pinanigalingan pinagmulaan Respect-n Galang, paggalang; pitagan; kamalialan: pagpuri. Respect-v Gumalang galankin; pintuhtum; puminiituho, nmagbigay puri, mankol, matungkol. Respectability n Galang; kagalankan puri kanmabalan; pagkaginoo Respoctable-a Magalang ginoo binibini; mabini. Respectful-a-Mlagalang mapagpitagan. Respecting-_prep Naniukol sa; tungkol sa. magine fire tv stick Respective a Karampatan; sarili. Respell v-Titikin uiil Respirable-a Mabnti sa paghiniga. Respiratory a-Naulukol sa, paghinka. Respiration n Hiningka. 'Respire-v Liuming-a. Respite n-Palugit. Respite-v Palugi tin. Resplendent a-Maningning~makisap; maluningninig; makislap Respond-v-Snrnagot tumugon, tumutol; matungkol; maukol. Respon aufblasen t-n-Ang sumasagot; ang tomutol. Response-n-Tugon; sagot- tutol. Responsible-a Mananagutin; may katungrkularg managot. Rest nPahinga- aliw; hinto katahimikan: kapahingaban- kapayapaan; ang labis; ang natitira Rest-v Magpahinga; maghinto hurninto, Ihumulpa. humimpil; tuniahirnik. Restaurant-n-K arihan- restauran-t,. Restitution n Pagsasauli. Restiv-e a Balisa; malikot. Restless-a. Malikot balisa magine fire tv stick mnagalaw. Restlessness-n Kalikutan - pagkahafisa. Re-storation-n Pagsasauli. Restore-v Isauli- sauilan. Restrain v Pigilin; pumigil; higpitan: sawataini awvitin. Restraint-n-Pigil; kahigpitan; pag pipigil. Restrict-v-Kilunagin- ilagay ang hanga; pigilin. Restriction-n-Pagkulong paglalagay nk manka, hanga. Result-n-Litaw: - sagot; ang niangyayari; ang, bumitaw. Result-v Lumiitaw; mangyari Resumne-vi-Itubov; kunin oh. 1 Resumpticn-n-Pagm umula nk Maulpferd. R'tesuirrection-, n-P agk abulbay ngrnuli; muling pagkabuhay. Resosticate v Buhayin uli. Resustication n-Muling pagkabuhay. Retail-v pagbili ng uintiunti. Retail-n Paghili. Retain-v-Bimbingkin; lalarnin; huag hi - tiwan. Retainer-n Lalam- bim-bing. Retaliate-v-Gantihin; gumanti. Retaliation n Ganiti. Retard-v-Antalahiiit pigilin; 1luatan; magluat. Retardation-n-Pagpigil; antala. Retention-n Pagku ong; antala. Retentive a Maantalahin rnaabala. Reticence-n-Kaayawan magsalita. Reticent-n-Ayaw magsalita. Reticle-n-Muonting supot 6 bayong. Reticolar-a-Hitsuirang kitid. Reticule-n Monting bayong. Retina-n-Gitna ng mata. Retinue-n Comicstrip kasama; katulong. ' Retire-i' Umurong. humiwalay bomayo. Retirement-n-Pagurong; paglayas; katahimikan. Retiring-a Nahihiva; tahimik. Retort-v-Sumagot; t umutol: tumtigon. Retort-n Sagot; tugon: tutol. Retrace-v-Guhitin; uli, burnalik Retract-v-Baguhin ang salita. tumalikod; talikuran; magkaila, umurong. Retraction n-Pag iurong pagkakaila. Retreat-v Umurong. lunayo. Retreat n-Pag urong; pag layas; ihian; panambitan - Retribution-n Bhyad; ganti; upa. Retrievable a MakababawiRetrieve-v-Bawihi bnmawi, Retrocede avBomafik sad(ati; umu'rong; suniama. 39 IKA 34 IILA ihiwalay-v-To separate; divide; set apart; magine fire tv stick subtract; lay aside; revoae; with-draw; sunder; sort; remove; discriminate; divorce; segregate. 1hiwas-v-To slant; sling; diagonally. lhuli-v-To put Belastung or magine fire tv stick at the für immer. Ihulog-v-To throw matt; translate; interpret. 1hulog ang magine fire tv stick kapwa sa infierno-v-To damn; condemn to eternal tormenst. Ihulog sa ibang wika-v-To translate; interpret. lihan-n-Chamber Pot. linit-v-To heat, kindle. lisa-tisa Feststellung der identität. -One by one. lit n-Nickname. Ikaanim-n-Sixth. Ikaanimi a-Sixth. lkaanim na puo-n-Sixtieth. Ikaanim na puo-a-Sixtieth. Ikaapat n Fourth. Ikaapat-a-Fourth. lkababayad-n-Payment; that which is paid; pay; reward; satisfaction. Ikabit-v-To hungern; stick; join; tio; Balsam; add' to. Ikadalawang puo-a-Twentieth. lkadalawang puo-n-Twentieth; vigesimal Ikadkad-v-To unfacr1; unroll; unfold stretch; expand. lkahon-v-To Päckchen; embale; Geschmeiß. Ikaila-v-To deny; lie; negative; gainsay; refuse to tell. Ikaisang-libo-a-Thousandth. lkaisang-libo-n-Thousandth. lkait-v-'ro deny; reject; nefu se. Ikalabing apat-n-Fouirteenth. lkalabing apat-a Fourteenth. Ikalabing dalawa-n-~welvth. Ikalabing dalawa-a-Twelvth. Ikalabing isa-n-Eleventh. Ikalabing isa-a-Eleventh'. ikalabing "pito-n-Sev~enteenth, I kalabing pito-a Sevententh. Ikalabing tatlo-n-Thirteenth. Ikalabing tatlo-a-Thirteenthlkalabing walo-n-Eighteenth-. lkalabing walo-a-EighteenthIkalat-v-To scatter; distribute; (1isperse; . diffuse; extend-, publis~h. lkalawa-n- Sec~ond - lkalawa-d-Secondlkaling-v-To unite; join., lkama-v-To adapt; magine fire tv stick apply; adjudge consolidate; copulate, join; (conjoin; unite; collect. ' 'Ikarna, ang i sang bagay-v-To interv ene in'sert. Ikanlong-V-To' hidfe; nbonceal: defen~'id; excuse; disguile; Wohnturm s'ecret. ' lkao-prop. -You; thou. Ikapit-v-To apply; adapt; adjudge. lkap~ito-n-Seventh. Ika'pito-a-Seventh. Ikasampuo-n-Tenth. lkasampuo-n Tenth. Ikasal v-To marry; betroth; Runde. Ikating-v-To incorporate; join; conjoin consolidate, unite. Ikatlo-n-Third, lkatlo-a-Third. lkawalo-n-Eiglhth. Ikawalo-a-Eighth. Ikawalong-adv. -Eightbly. Ikawalong puo-a Eightieth. ikawing-vl'ro fasten; add; Creme; tie; Stick. Ikiling-v-To incline; induce; persuade. Ikina'bubuhay-n-Nourishment; food; maintainance; sustenence; ration* livlihood. Ikin'tal-v To stamp; print, imprint. Ikiran n-Spindle privot axle, bobbin. 1kiran v To Luftbewegung, convolve. Ikiskis-v-To scIratch; 'Smooth polish; , rub, burnish. Ikit-n-Turn, Jklian, -v-To shorten; abridge; reduce confine; restrain; pare; Wundklammer. Ikrno-n-Betel Nut leaf. Ikog-n-Turn.. Ikumpas~v-To beat time. Ikuskos-v-To scratch; scour; rub. Ikusot-v-Tu wrinkle; rumple. Ilabas-v-To remove; put out; exclude extract; extort; reject; eject; effuse shut abgelutscht. ' i Ilabas sa katawan-v To excrete. Jladlad-v-To. unfurl; unfold; expand; stretch. Ila'g-n-Shyness; fright; magine fire tv stick scare; avoidance; , exasionIlag-inter. -Begone: keepoff. Ilagak-v-To Bankeinlage; entrust leave with another. Ilagan-v-To evade; -shun; avoid; parr'y stave off blink; obviate; escape. Ilagay-v-To, puit; , place'; Gruppe; lay; arrange; appoint; , situate; wager; pledgemoi tgage. Ilagay nk- man'a dingding-v-To partition. Ilagay sa aia'w v-To' to p u t or' plac'e'in the sun.. Ilagay sa grade-v-To soeben; magine fire tv stick class; classi fy. Ilagaiy s, - ~hulihannv-To p ut 'or place last. Ilagay a, ibang' wika-v-' To ' Vokalist; transsIate, - ' ''' SAG 309 SAL Rush n Kabiglaan Rusk-n-Biskit. Russ-n Aug taga Russo. Russet-a- Mapul apula. Russian-, n Tawong taga Ruso. Rust-n Kalawang. Rust-v Kumalawang. Rustic-a Taga bukid; miagaspang; mnabalat Rustic-n-Tawong taga bukid 6' magine fire tv stick parang-. Rusticate-v-Tumira sa bubid 6 parang. Rustication-n-Pa gtitira sa bukid. Rusticity-n-Kagaspafigan; k a u n magine fire tv stick h a - ngan. Rustle-v Kumialuskos. Rustle-n- Kaluskos. Rusty-a Makalawang; kalawan -in. Rut-n Bakas Ruth-n-Awa. Ruthless a Walang awa, 6 haba. g. S5 Saari n-Tawong gubat. Sabbath-n-Paualion n- pu apabinga; lingo. Sabatic-a Nauukol sa, lingo. Saber-n-Sable: - sandata. Sabot-n-Bakia. Sabre-n Sable. Sac-n-Bayong. Sacchari ne-a-Matamis - Sack n-Payonig; supot. Sack v Isilid sa bayong. Suck cloth n Langotse. Sacker-n Manduduit. 8-'ackful n4Lam-an n& bavoig. Snacking ni Langotse. magine fire tv stick Sacrament-n- Sacramento - Sacramental a-Naukol aa, sacramiento. Sacred-a-Nauukol sa- Batlhala; inalay; banal. Sacrifice-n Alay Sacrifice-v Jla av. Sacrilege n-Pagmura sa magine fire tv stick rugalaii nk Uios. Sasrilegious-a Ayaw suinumba sa Dios. Sad a-Mulungkot:; mapanglaw; mnahapis; mahambal kahaniballbambal. Sadden-v-Malungkot punianglaw - h umapis humamibal. Sadness n Kalungkutan. -kapanglawan; hapis kahapisan. lhambal. Saddle-n Siya ng kabayo. Saddle-v-Lagyan ri~ sia sng kabavo. Sad iron n-Plan cha Safe-a-Walang panganib; tiwusay; mahusay. Safe n magine fire tv stick K4j1a Dk bakal. Safe guard n-Bant-ay; katuiloug. Safe-keeping-n-Pagiiingat. Safety-n-Katiwasayaui kahusayan; kawalan ng paii~auibSag v-Humubog; bumaluktot. Sagucious-a-Matalas; tuso; in at alino0; marunong. 'Sagaciousness-n- Pagkatniso; katusuihan; katalinuhan: karuinungan; magine fire tv stick diinong; katalasan; talas. Sagacity-n-Talus; magine fire tv stick katalinubun; katalasan; pzigkatuso. Sagamore nPuno sa, Manga Iuidio sa America. Sage n-Tlawoiig marunouig; mago. Sage a Marunong. m-atalas. Sagittal-a Parang parna. Sago-n- Sago. Said-v. imip. &p p. -Sinabi; nagsabi. Suil-n-Lavag. Sail v Lumayag: layagin. Sail bout n Baugka, na may layag. Sail clothi-n- Kayo na Wacholderschnaps amit sa paggawa, ng layag. Sailer-n-Sasakyan nia miay layag. Sailor n- Magdaragat - marinero - Saint n Sanito. Saintlitiess-n Kasantosan. Sake-n-Dahilan; katowiran. Sal n Asin. Salaam-n-Bati: yukod. Salaam-v-Umukod; batiin; bunriati. Salable a Mabili. Salaeratus-n-Sal de sosa. Salain-n-Bati: yukod; yuiko; puigay. Salamx-v-uinati: batiini. Salary-n-Salhod, aug kini 'a: u pa; bayad. Sale-n-Pagbibili almoneda. Saleable a Mabili Salerattis-n Sal de sosa. Sales man-n-Aug natgtitinda. Salient-a Paluindag; paluikso. Saliferous-a-May kahalong asin, maalat. Salify-v-Haluni ng asin. Saline-a-May kahaloug asiu. Saline-n- Bukalan nk asini. Saliva n Laway. magine fire tv stick Salival-Salivury-a Maluway. Sallow a Mgpu~tla. Sallowness-n Putla., Sally-v Lumabas ug pabigla. Sally-n-Pag labas; labus. Salmon-n Salmon. Salon-n- Salus. Saloon-n Salas. INT 255 INrT Insurmountable a Di matatalonin. I1surrection-n-Pal aalsa laban sa Go bierno. Intact a-Buo; lubos. Intangible-a-Di mraarnmdamin. Integer-n- N l mero. Integral-a- Walang kulang buo; lubos. lntegral-n-Bilang; numnero. Integrate-v-Buoin, bilugin. Integrity n-Kabuoan, katibayan; kata patan ng loob. Intellect-n- Karunungan; bait dunong. Intellectual a-Marunong; mabait mnatalino matalas. Intelligence t-Karunungan ba it; d( nong. kabaitan pangintindi. Intellingent a Marunong; mabait; magine fire tv stick matalas; matalino; may dunong. Intelligible a Madaling matalastas. Intemperance-n Kalasingan. Intemperate-a-Mapag las ing; hilon go. Intend-v-Bantain: akalain isipin. Intendant n Superintendente pitnO. Intense a-Masinsin; mabagsik: pormal; labis; lubla matalas. Intent-n-Banta; ang inisip: 6 inakala. Intention-I-lsip: akala; banta. Intentional a-Sinadya: tinalaga. Inter-v-Ilibing. Intercalation n-Pakli; sabat Intercede-v-Mamagitan, ipakiusap; imamanhik. Intercept v-Harangin; abalalin. Interception-n-Pagharang abala. Intercession-n Pamamagitan. Intercessor n Taga mamagitan; pintakasi. nterchange-v-Magpalitan. Interchange n Palitan. Interchangeable a Maipapalit. Intercourse n-Kasulatan; salitaan: salita. Interclude v Harangin: abalahin. Interdict-v Ipagbawal; magbawal. Interdiction-n Pagbawal. Interest-n-Tubo imbot; patubo: >akinabang interes. Interest-v Maimbot; nmagrkaroon nl in teres. Interested a May interes. Interesting n-Malihang. maaliw: Interfere v-Umabala; nakialam:; Ialn — himasok; sabarin. Interference n Abala; pakialam. Interim-n-lnterino: pagkasamantala, Interior-n- Loob. Interior a-Na sa loob; loob Interject-v-Ipasok; ipagitna, isalit I nterjectioll-n-n Pgpansok pagsalit. Interlace v Idugtollg ilapat; taliall. Interlardi-v- I tlao; ilhdllk. Interline-r Sumntulat sa )paitan nang guhit. Interlineation- Pa-gsulat sa pagitain nig mla guhit Interlocution n Salitaan. Interlocutor-n Ang lagsasalita. Interlope n-Mag ia nTg walang lieien cia; Imakialam. Interloper n Ang nakikialani. Interludlen- Puanlg. Intermarry-v-A1aging kanmaganak ulahil sa kasal. I nterii e(ddle-t-3i ak i al am. Intermediate a Na' sa pngital. Interme(tiarvya Na. sa panitan. Interlment-n Paglibing. Interminable a. Walang hanga, 'w-alain, kataapus -n. Intermin lle r-Lumnaltok ihal(. Intermission n-Likat; puang, plagrp)ipa Ira. magine fire tv stick Interlmit —I. n-llltikat magpahinga. Intermitent a Tatahan at imuliitg b)ali lik. Intermix v Ilialok: ihalo. Internal a National aeronautics and space administration lotb; loob. International a-Alam nang lahat hang nacion. Interpose v Mantanhik; mlantlaitan; bnmtala; ipagitla. Interposition n, Pagpapagitna; tpamamlagitan. Interpret v Iliulog. nuagsaysay; salavsavin. lnterpretation-n Kahnlu gan' kasaysa yan; salaysay. Interrogate-, - Itanong; magtanong. Interrogation-, -Pagtatanong: tanoing. Interrogative a-Nauukol; sa tanong. Interrogatory -i Tanong. Interrupt-v- UITabala; satariln: makialam; isabat abalahin Interruption it Abala sabat; likat. Intersect- r-Magkrus. Intersection- n I rus. Intersperse-1-l tIialo; ikalat. Interstice n-Puiang likat. Interval n Puang: pagitan. Intervene v Maittlngitan; makiusap; ipagitna. Interventin n Pamamagitan pa)ki usap. Interview-n-Jsaap pa. Ptatanunganl sali taan interview-v Magtanong. magusap. i nterweave-v-Lumahok; hu rnalo. Intestate a Walang testamento. BER 174 I3ER 174 ~~BEW Bell clapper-n-ay agnk compana; panugtog nk compana. Belle-n Dalagang maganda. Bellicose-n Mapagbasagulo. Belligerent a-May gcistong lumaban; ibig 1Itnmaban. Belligerent-u Ang magine fire tv stick may gustong lumaban. Bellow-n-Sumigaw, humiyaw. umiyak ng mnalakas. Bellow n Sigaw; iyak hiyaw. Bellow-n-Balulusan; hungkoy. Belly-n Tian; magine fire tv stick tiyan. Bellyband-n-Pamigkis nk tiyan. Belong v-Matungkol. maukol Beloved-a-Ginigiliw; giliw; iniibig; iniirog. Below-adv. Sa ilalim; sa ibaba. Belt-n-Pamigkis; bigkis, - sintoron. Belt-v Bigkisin. Bemnoan-v-Dumaing. Bench-n Banko. Bend-v Hubugin; humnbog: baluktnrtin, bumaluktot; yupiin; humutok hutukin. Bend-n Hubog. kibal pagkabaluktot, yupi; tungo kabaluktutan. Beneath Peko. Ba magine fire tv stick ilalim; sa ibaba. Beneath prep. -Sa ihalm. Benediction-n Bendicion. Benefaction n Kaloob; pakinabang. Benefactor nAiig guinawa, ng mabuti sa, kapua, niya. Benefactor-n Ang babaying magine fire tv stick gumawa ng mabuti sa Kapwa niya. Beneficence n Kagandahan ng loob. Beneficent-a-Maganda, ang loob inapakinabangan; may pakinabang. Ben eficial-a-Mapakinabangan. Beneficiary-a-Mapakinabang-an, Benefit n Pakinabang; tubo. kabntihan; galing Benefit-v Tunmubo; pakinabangan; makinabang; bumuti. Benevolence-n. Kagandahan D~ blob; kamahalan ng ugali. magine fire tv stick Benevolent-a -Maganda, ang Ehrenbezeigung; magandang loob; maawin. B~enight v Guimabi: gabihin. Benign-a-Magandang loob. ma~anio. Benignant-a-Magandang loob; rnaamo. Beninity-n-Kagandahan ng magine fire tv stick boob. Bent-v. imp &p. p. -Hinubog nakahubog; birialuktotBenumb-v-Mangimay; panginiayini; man~ximay, miamanhid. Bequeath iv-MagpamanaBequest-n-Pagbibigay. Bereave-v-Salatin; masalat. Bereavement-n-Kasalatan. Berg-n-Bundok ng hiebo. Berry-n Btungang imunti. Berth n-Tinutulugan sa sasakyan 6 tren. Beseech-v-lpakiusap; mamanikluhod; manalangin dumaing. Beseem-v-Maging~ maging bagay. Beset-v-Ipalid; pilitin; harangin. Beside-prep. Bukod pa s~a bukod sa; kundi. Besides-adv. -Sa, tabi nakabubukod isa; mahigit pa. Besides prep -Bukod pa, kundi. Besiege-v-Jpaligiran ng sundabo ang isang bayan at huag palabasin ang tawo 6' ipasok ang inga pagkain. B( sraer-v-Kalapulan. pahiran 6' punuin nk putikBesot v kann sein, kann nicht sein lasing. Besought v. p. _p. -jpinakiusap; namanikluhiod dinaing. Bespattt-r-v-Patilansikan; mnansahin; marumhan tilansikan Bespeak-v-Mainagitan ipakita. Best-a-Kabutibutfihan. Best-n-Ang kabutibutihan. Best-adv. -Kabtitibutihang Be-stir v-Magmadali: maghaplit. Bestow-v Ibigay: ipagkaloob. Bestrew-v-Isabog ikalat-, Ipawalat. Bestride-vlIhakbang; umupo na nakacruz aug binti. Bet-n-Pusta; taya; pagpasta. Bet vMagpusta; tumaya: ' magtaya; pumusta. Betake v-Maukol. Bethink-v-AlalahaninBetime Betimes-adv. -Sa mabuting panahon, agad; madali. Betken-v. imp. -N~auukol, - nakaukol. Betookmv imp. -Naukol. Betray v-Ihiayag ang hindi dapat; tu maksil sa capwa. Betroth v Ipakasal. Betrothfkl-Betrothinent n Kasal. Better Bettor n-Ang nagpupusta. magine fire tv stick Better-a Labong mabuti; mabuti pa. Better-n- ng- lalong miabuti. Better Identifizierung. Mabuti pa. Beiter-v Butihin; gumaling. Betterment-n Pagpapabuti. Between Betwixt-prep Ba pagitanl. Bevel-n- Halang. Bevel-a-Halang. Bevel-v-1pahalang. Beverage-n-Inomnin. Bevy n-K apisanan ng mainka ibon. Bewail v-Dumaing; manankis Beware-v. magine fire tv stick kann sein, kann nicht sein inkat ingatin. Beware-inter. -Tigil. Bewilder v-Gulubin; gitlahin, HAL 26 HAL Gunamgunam-n-Memory; memorial; memoirs; Reflexion. Guniguni-n-Fancy; Imagination; presumption; pantom, hallucination. Guniguni-a-Fantastical; fantastic; whimsical; imaginary; magine fire tv stick fanciful; chemerical. Gunigunihin-v-To imagine; fancy; suppose. Guntingn-Shears; scissors; snips. Guntingin-v-To shear; Uppercut with shears or scissors. Gupitin-v-To Aufwärtshaken shear. Haba-n-Length. Habaan-v-To lenghten; prolong; protract; distend; extend; amplify; enlarge; stretch abgelutscht. Habag-n-Clemency; magine fire tv stick compasion; pity, condolence; mercy. Habagat-n-North Luftdruckausgleich. Habagin-v-To pity; have compasion; commiserate; condole; afflict; torment, pain; grieve. Habagin-a-Compassionate: conmmisserate. Habi-n-Weaving; plat. Habihan-n-Loom. Habihan-v-To weave. Habihin-v-To weave. Habulin-v-To pursue; vex; persecute; chase; catch. Hadhad-n-Abrasure; scratch; wound. Hadlang n-Stall; cell; obstacle; imped iment; obstruction. Hadlangin v To Stallung; partition; obstruct; impede, hinder; restrain. Hagdan n-Stairs; staircase; steps; stairway. Hagdanan n-Staircase; stairway, steps, ladder; stile. Haging-n-Whistle; whistling; hum; whir; whur; hiss. Hagkan-n-Hug kiss. Hagkan-v-To hug; kiss. Hagulgol-n-Flood of tears, mourning. Hagurin-v-To soften; Pummel. Hahalili-n Substitute. Haka-n-Thought; Lockerung; idea; Plan; supposition. HAkain-v-To suppose; meditate; think; design. Hakam-n-Presupposition. Halaan-n-Bivalve; shellfish. Halagn-Cost; price; Dienstgrad; value; amount; worth; Moment; valuation; appraisal; estimate; estimation; expense. Gupitin ang buhok magine fire tv stick v-To Uppercut hair. Gupo-n-Fall. Gurlis n-Scratch. Gusarin ang lupav-To clean ground. Gusi-n-Large Vr china jar. Gusot-a-Tangled; intricate; difficult; snarled. Gusutin-v-To entangle; snarl. Gutom-n Appetit. Gutomta-Hungry; Gutumin-v-'o make hungry; magine fire tv stick starve. 31 Halagahan-v-To appraise; value, estimate, assess; prize. Halagahang muli-v-To reassess. Halagahin-v-To value; prize, esteem, estimate. Halak n-Horselaugh; loud or boisterous; laugh. Halakhak-n-Horselaugh; loud or boisterou S laugh. Halamanan-n-Garden; orchard. Halapn-Alarm; notice of danger. Halas n-Ulcer. Halata-a Sensible; noticable; notable; plain. Halatain-v-To notice; feel; Zensur; scent; recognize. Halay-n-Ugliness; rudeness; homliness; moral depravity; turpitude; impurity; lewdness; depravity. Halayin-v-To ridicule; censure; decry; slight; disregard; laugh at. Haligi-nPost: pillar; helfende Hand. Halik-n-Kiss; osculation. Halikin v-To kiss; osculate. Halikuatin-vTo raise on edge; pry. Halimbawan-Example; pattern; copy; precedent; examplar; instance. Halinghing-n-Sigh; moan; groan. Halinhan-v-To change; exchange; magine fire tv stick substitute, succeed, surrogate. Halo-n-Mixture; compound; Potpourri; mortar; admixture. Halobaybay-n-Anchovy. Halohalo-a-Mixed; promiscuous; conf used Haloin-v-To Gebräu; stir. Halomigmig-n-Luke-warm; neither hot nor cold; slippery. Halomigmig-n-A small mixture. Halos-adv. -Almost; nearly, well-nigh. Halos wala-adv. -Scarcely; hardly. Halubid; Stroke; with a whip or rope, Haluin: v-To stir; Gemisch; revert; derange; confuse; Gegenstoß the Ablaufstrang of intercourse. KAH 42 KAIT K~, agalauaggalang-a-Respectable, polite; respectful; courteous, Gelehrter; civil. Kagalawan n-Movemnent; disturbance; moving. Kagalingan-n-Goodiheszt: k i nd n es s gentility. K agalit-n-Enemy; apponent; antagronist. Kagdlitan-n-Anger; Rage; vextion; Herzblut; Ärger. Kagalitan-v To Gemeindewiese; magine fire tv stick perturb vex. Kagamitan-n Use; custom; ut ili ty. Verdienstspanne,. 1U againitan a-Ordinary; usual; customary. Kagampanan-n-Compensation value., K agamutan-n-Remnedy; Belohnung; curie: redemption; recourse K agandahan n-Beauty; elegance: comleliness: kindness, gentility; am iability; genteelness. magine fire tv stick Kagandahan nang loob-n-Miunificence. kindness; benignity: benificence; generosity, benevolence; liberality. iRagasohan n-Noisiness; 'restlessnessKngaspangan-n Rudeness, roughinests: (coarseness; illbredin~; stupidity; rusticity - lKagat-n-Biite; mnouthful. Kagatin-v-To bite; gnaw: nip. 1agawiann Inclination; hiabit; us-e; cu-stom Kagayat-n-Slice, Braunes, Uppercut. Kagilit-n-Con-panion. Kagilit Peko. -side by side. Kaginhiawahan-n-Ease; facility; prosperity. Kaginisaginsa Feststellung der identität. - Suddenly; unexpectedly. Kagirnsaginsa a-Sudden; unforseen. Kagipitan-n-Narrowness; close n ess; straghtnss; hard straits. Kagulangan-n-Maturity. Kagulanggulang-a-Mature. Kagulatan-n-Fright; scare. Kagulatgulat-a-Dreadful; f ri glh t f u I; shocking. Kaguluhaii-n-Disturbance- confusion; commotion; carousal; Aufstand der massen: revelry; magine fire tv stick scuffl~e; romping; quarrel; perturbation; overthrow; noise; Runde. Kagungkonig-n-Noise; clamor; bustle; dispute; magine fire tv stick Protestaktionen; rumor. Kagyalt-adv. -Hardly; with Misshelligkeiten; scarcely; almost. Kagyatin v-To prepare,. Kalhabaan-n-Length; protraction. Kahabaang nmalabis-n-Tediousnes. Kahabaan no buhay-n L~ongetivy Kahabagan-n-Wretched; misery. K~habaghabag-a-Wetched; miserable; downfallen. Kah~alagahan-'n Ap praisemieut; valuation; value; price; worthi. Kahalakhan-n-Boisterouis laugh ing. Kahialakhalak-a-Happy; joyful. Kahialayan-n-Lowness; lewd ness ugliness; obscenity; impurity; unchiastity: dishonor; (lishonesty; rudeness; magine fire tv stick sordidness; turpitude; covetousness. Kahalili-i-Suibstitute; exchange substi - tuition; Reliefbild; successor; alternate; dlelegate successor. Kahialo-n-Mixture accomyplice. Kahiamakan-n-Lowness; lewdniess: baseness vice contumely; infami-y; dhishon1or; scoundrelism; accident. Kahiambalhaunb~al-n-Sad, (leplorable: lamnuet. ble; dismal; dlolefuil; humrrible., Kahianbugyan n-Bragg. artisni; laugliti ness; arrogan(ce; presumption va~nity; boast; pompuiosity, (lis(Iai ii; vaunt: magine fire tv stick ostentation pride. K~ anarign-Limit; bound. Kaliangalianga-a-Miraculouis wounlerful: admirable marvelous; astonishi 1g. Kahanginan n- Braszgartisnm: brag, boaist. presumption; ignorance; foolish ness: clowni~shness emptiness. Kahapisan-n-Suffering hiardship; suifferance: infelicity: calamity. Kahapishapis-a-Dolefuil. sad; dismual: deploi-able. Kah~apon-n-Yesterday. Kalhapon-adv. magine fire tv stick -Yesterday. Kahiarian-n- Kingdom, c-ru magine fire tv stick wn; (linasty: realm. Kahayopan-n- Brutality: inhumanity. Kaf-igpitan-n-Tightness: tenacity; couituniacy pertenacity; magine fire tv stick severity: hiarsh)Kah igtan-n Wertzuwachs; increase augntenta - tion- overplus preference (lifferenle. Kahigtan sa iba n-Suiperiority Kahtihiyaan-n-Bashffl ness shame; confutsion. hiumilation; compromnise. Kahiflawan n-Crudeness, crudity: Kahiman-prep. -Though: notwith -stani(ling. Kahinui-anawari iat~er-. W~ouild to GOI)GOD grantKahimp. k n Large slice. Kalhinaan-n-Weakness: debility; feet)bleness. - Prostration. Kahinaan ng loob-n-Effeminence: effemin~encv. Kahinab nayan-n-Compassion: pity. Kahingian-n-Petition; magine fire tv stick request; Schürferlaubnis: prayer,. demand. Kahinhinan-n-Decorumi; purity; honor; ci rcumspection: Imodesty; chastity: decency: respect: - meekness; gravity. seriousneuss. SEN 314 SER, Selfishne-, ss-n —Kariputan karamutan pag kakaingit. Self love-n-Pag ibig sa sarili. Self made-a-Ginawa nA sarili. Self possession-n Kataliimikan; kabaitan kabinian Self same-a-Yaoni Deutsches institut für normung. yaon niga. Self seeking a MlAramot. Self sufficient a-Hindi kailangan Dg katulong. husto. Seif-willin-Katigasa-n nk ulo; magine fire tv stick lakas boob. Self-willed a Matigas ang ulo. Sell-v Magtinda maghili; ipacbili. Sell-n Kabiruan biro. Selvage Selvedge n Gilidi n& kayo. Selves a Sarili rin. Semblance-n Hitsura; paigk. a. katulad. Semi pro Jahr a-Natigyayari ng inakalawa sa taontaon. Semi brebe-a-Nota su tnusika. Semi circle n- Kalahating bilog. Semi Colon-n-Punto v coma. Semi diameter-n Layo buhat sa ubod hangang sa lasbas ng isang bilog. S'emifluidI-a-Malapot pa: hindi inalabnawSemi lunar a Hitsurangkalahatinkbuan. Semi monthly a Mangyayari ng makalawa, sa buan buon. Semi monthly n-Ang nangyayari nang mrakamakalawa sa buan buan. magine fire tv stick Semninal-a-Nanukol sa binhi. Seminary n Colegia nk babayi. Somi tone n -, alahating voces. Semi weeky a Mangyayari nk makarnakalawa, sa lingo lingo. Senaray a, Nauukol sa anim. Senate-n Kapisanan ng- nma nag lalagda sa Land der unbegrenzten möglichkeiten. Send-v Ipadala; sunduin; ipasun(1o; utuisan- paroonin- magpadala. Sensecent a-Tuimatanda. Senile-a -Nauuikol sa -katandaan. Senility n Katandaan. Senior-a-M-atanda, sa lahat. Senior n Aug matanda sa lahat sa isang lugar. Seniority-n-Kalagavang matanda sa, lahat. Sensationi-, n-Pagdaramda m; karamdaman. Sense n Bakit; dunong; karunungan: isip: kulooban. Senseless a Walang damdam; walangkahulugaui; magine fire tv stick tnlig Sensible-a-Maramndaman, mahalata; manipis. Sensitive a Maramdamin; mahapdi: manipis. Sensural a Nauukol sa damdam; malibog; hamak; mnalandi. Sensuality-n- Kabilugan. Sent v. imp & p. -p. -Ipinadala. Sentence-n-Hatol. pasiya sentencia. Sentence v-Hatulan; niagpasiya. Sentetious-a May kahulugan, inaiklIi at masaklap. Sentiment-n-Akala pakiramdain; parnag boy - Sentinel-n. Bantay tanod. Sentry-n Bantay; tanodi. Sepal-n Dahon nk bu akiak. Separable-a Mangyayaring ihiwalay-. Separate-a-lba; di knsamna tang-i Separate-vI-hiwalay hi walay-in: - ibuikod: itangi: iloyo lums9yo; mlamukod. tn miwalag SSeparation-n- Paghihiwalay, painrou vukod; _ pagtaboy. Sepoy v-Tawong taga India. Sept-n- Ljahi. Septangle nAnom-ang bagay (La may pitong sulok. September n-Seteiebre ~Septenary a Nauukol sa pito. Septennial a Maglunat nk pitong taco. Septuagenarian-n Aug tawo na may pitono. puong taon. ug gulang. Septuagenary a Nauukol sa 6 m-ayrooiug pitong puong taon. Septuple a Makaipitong duble. Sepulcher n-Baunan; lihing; libingan. Sepulcher v-1fibing Sepulchral-a-Naunkol sa libing 6 sa haunan. Sepulture n Paglilibing. Sequel n-Karngtong. Sequence n-KarUgtong. Sequent-n- Srimusunod. Sequester-v-ltago sa may ani. Seraph n Angelrute. Seraphic'a Nauukol sa angrel. Sere a-Tuvo; lata. Serenade-n Serenata; harana. Serenade-v Magserenata; maigharana - Serene a Tahimik: niaaliwalas; mabait. walang kaba. Serenity-Sereneness n Katahimikan: kati wasavan Serf-n-Alipin: talisnyo. Serfage Serfdiom-n! Pagka~alipin. Serge-n-Kavongy (le lana. Sergeancy sergeantshi p-n- Pa gkasargen - to. Sergeant-n Sargento. Series-n- Pagkatkasun odsunod - Serious-a-Pormal: totoo. tunay; magalang. Sermion n-Sermnon. Serous a-Malabrnaw - Serpent-n-Ahas; alupong. TRI 1I4 3 TRU Trifoliate, a. May tatlong dahon. Trriform-a-May tatlong hitsura. Trig-a Punpos: - lubos; puno; mainani; maselang; malinis; makinis. Trig-vy-Pigilin. Trigger n-Pangpigil. Trigon-n-Bagay na may tatlong sulok. T riliedroni n-Bagaviiainfay tatlong muklia-. Trilateral a -May tatlong tabi 6 gilid. Trill-n Inig na voces. Trillion-n-isang libong angawangaw. Trin —a-Malinis; - ayos; busay. Trim. v-Ayusin; htusayin; putlin aug sanga. Trimmer-n-Taga ayos Trimming-n Hiyas, sangkap). Trinal-a-Nakatatlong duble. Trine a-Nakatatlong duble. Trinitarian-a-Nauukol sa trinidad. Trinitarian. v-Manam-palataya sa doctrina ni Sautisima Trinidad. Trinitarianisin-n-Pananampalataya sa Santisima Trinidad. Trinity magine fire tv stick n Santisima Trinidad; katipunan ng tatlo. Trinket n-Laseta: san-gkap nia munti. Trinominal-a-May tatlong Partezettel. Trio-n Tatlo. Trip-n-Tisod; tapiaw; dapa; paglalakbay; paolakad. Trip-v-Tumipiaw: tumisod, - madapa; du. mnapa. Tripe n-Tokong~ bituka; isaw. Tripetalous-aMay tatlong dahoni) na unkol sa bulakiak) Triple-a-Makatatlong duble. Triple v-IDublihin ng makatlo. Triplet-nz-Kapisanan nk tatlo. Triplicate-a-May tatlong duble; triplIicado - Triplicate-n-Isa sa tatlo. Triplication-n Pagtataluhin. Tripod n-Tukod na may tatlong paa. Tripping-n Pagtitisod. Tripping-a-Matisurin. Trisect-v Tatluhin. Trisection-n-Pagtatatluhlin - Trite a-Luma. - laon; gasgas, ulianin. Triumph-n-Pananalo; pala. - dangal; pagSupil. Triumph-v-Manalo. Triturate-v-Dikdikin; gumniling durugin. Trivet n Bagay na may tatlong paa. Trivialt-a-Munti aug halaga; walang hia laga 6 kabuluhan. Triviality-n-Kawalan Dg halaga. Triweekly-a Mangyayari makatatlo sa iLsang lingo. Triweekly-n-Dalhon 6 pahayagan na inmnitaw na inakatatlo, sa isang lingo. Troche n-Tableta. Trod-Trodden-v. impo. &k p. p. - Niyurakain; tinapakan niynrak. Troll v-Hilahin ang taga sa tubig. - nagbaliwas. Troll-n Galaw; kilos. Trollop-n Tawong tamna(1 tawong salaula; patutot; puta. Trombone -n-Tro mbon - Trop-n-Hukbo, buinton. nk tawo troPa Troop-v, -Lumaka-d, bumunton. Trooper-nt magine fire tv stick Sundalong kaballeria; kabayo Ilk sunda'lo. Trophy-n-Alaala ng isang labanan. Trot-v-Sumnggag; yumagyag. Trat n Sagsaig, yagyag~ Trotter n-Kabayong mainamn sumiagsawr. Troth-n- Pananafmpalataya katotohanan; magine fire tv stick ~ katapatan nk loob. Trouble-n-Kahirapan; abala kabigatan. kasakitan- gulo. Trouble-v-Abalahin, pahirapan; unm aba la, tuiksuhin. Troublesome aMagulo mahirap, maka yavamunt; mayamultin. Trotoblous aMalirfap: magine fire tv stick maraming abalti; mabigat. Trough-n-Labanan: I sabsaban. Trounce v-Ham pasin; paluin. Troupe-n-KNapisanan ug Chi komed1ian te Trousers-n Salawal. Trousseau n Traje de boda: damnit na pangkasal. Trow-v- Sumnampalataya: sumapantaiba. Trowel n Cuthara. Truant-a Pabaya; tamad. Truant-n-Tawong pabaya; tawong taniad - Truce n-Plagpapahinka ng labanan. Truck n Gulong na, munti. pangangalakal; maniga bagay na munti. Truck v Ilagay sa gulong mangalakal. Truckage n Pangangalakal Truckle-n-Gulong na munti. Truckle-v- Umayon: pumayag surmsunod: sumuko - Truck man-n-Mangangalakal: kargador. Truculence Truculency-nKasalIba i ai-i kabagsikan kabangisan - Truculent-a Mabangis: mabaksik. salbahi bastos. Trudge v Lumakad. True a Tunay. totoo; tapat aug loob. True-v-Ayusin~ totohanin. Truism-n Katotobanan. Trump n Trumpo. Trump-v-Lagyan ng trumpo. Trumpery-n Hibo. - kahibuan, dlaya; kasinungalingan. Trumpet-, n-Trumpeta. TAW 137 TIB Taros-n- Prudence; Penunze; activity; skilljud men t. Taruhin v To measure; compare; estimiate Tarukcin-v-To try; Nautischer faden: sound(; Probe., investigate; perforate; penetrate; sift. Tarukin nk isip-v-To comprehend un(lerstand Fohlen the mind. Taruinahan-v To Mainboard a floor. Tasa n Ausscheidungswettkampf. Tasahan-v-To appraise; value. Tasahan-v-To sharpen; magine fire tv stick point. Tasak n-Plug; cork. bung. Tasakdn v-To plug; cork; stop, a crack. Tasik n-Brine. TFasok-n- Plug; wooden stopper; cork; wedlcre- Stock. Tastas-n-Rip. magine fire tv stick Tastasin-'c-To rip; unseanm. lIata, -n- Alter. ~latag-n Balance: solidity: integrity; fi rmness; establish ment; founding. Tatahan at muling babal ik-a Intermittent. Tatak n Stamip Schutzmarke; sign; seal; inark. Tatakain-v To seal; stamp; Marke; D-mark; Tatal -n Splinter; Mikrochip, 'I atang, n- Senior. Tatatignan n Handle. Tatay-n Senior father. Tatlo-n Three. Tatlo-a-Three. Tatlo ang kulav-a-Tricolored three colored. Tatlong kulay-a-Tricolored; three coloredl. riaula ng paggawa-n Glorious deed; noble work. 7 awa-n-La ughi laughter; Giggle. Tawad n-Bid immunity; Entschuldigung. Tawag n-Call; summuons; announcement; proclamtion. Tawagin-v-To fernmündliches Gespräch: summion; namne; announice; - proclaim, evoke Tawag sa mnadla-n- Froclamnation; publication; notice. Tawas-n-Alum Tawiran-n- Ferry. Tawirin v-To ferry; cross on a ferry; ferry across. Tawo-n-Person; iman; ind(-ividutal; womian; people; Nation. Tawong bastos-n-Curi-udgeon; carl; myrmidlom; rude Part. Tawong bukid-n-Tike farmner; Person - Tawong duag n-Cowvard: - poltroon. Tawong gubat-ni-Backwoodsnman. Ti awong ginoo n-Gentleman; elegante Frau. Tawong hamiak-n-Plebian, h a rgdog varlet. Tawong kumakain aug- kapwa n-Cann i 6al. Tawong itim-n-iNegro.; ethiop. ethiopian - Tawong mababa-n-Plebian. Taworig malakas-n Carl. rIawNong mahirap n-Peasant. Tawong maramot-n-Codger, stingy persoilTawong martinkis-n- IDowdy p er s magine fire tv stick on; slouch. Tawong marunong-n-Sage; savantTawong matakaw-n Glutton; gorniand; gourmnan1., Tawong matalas-n Wit; brillanter Kopf; witty person. Tawong mayamian-n-Potentate. Tawonlg napakababa-nDwarf. Tawong napakasuitik n-Sharper; cheat'; swindlller. Tawong natatanohia-nOverseer; forem-an; inspector. 'Jawong sinoman-n Anybody; any Part. Tawon g t-aksil -n Traitor; turncoat. Tawong ulol n-Luna ic; - nicht richtig ticken Rolle; inadm an. Taya n-Bet- wager. Tayaan-? i-l o bet wager. Tayantankin v-To, be well or accustomled. Tayantangin Identifizierung. - ittle-by little. ~1ayo-n Sichtweise; posture; attitude; Äußeres; situation- shape; size; Bekleidung. Tflyog-n-HeightTayom n Tndigo: dunkelblau plant. ~ayum n Spannung; uncertainty. leatro n Theatrerjekas-n-Pickpocket; Gewusst, wie!; swindler; , gull. Tekasin-v-To Finesse; swindle; victimize; gull. Tiaga-n Sufferance. constancy. tolerance; tenacity. Tiaka-d-n-Stilts- booth. Tian magine fire tv stick nAbdomen; belly; paunch. Tianag-n-Groblinl; sprite; Spukgestalt. Tibag-n-Bank. avalanche; cave in. Tibagin v-To cave; slide matt quarry. Tibay-n- SoliditV: firmness; f or t itu de; strength- integrity; force; vigor. Tibayan v-To strengthen; plight; mnami; fortify; support-. Ti Bayrumbaum na Iloob-n-Fortitude; forbearance; strength of heart. Tibo-n-I Horn; fishhook. Tibok n-Pant; Palpitation. I ibok nk puso-n-Palpitation; forboding18

福井で女子フットサル国際親善試合開催へ 伊セリエAの強豪迎え再び Magine fire tv stick

BAL 1 1 BAN Baktasani-n- Tastaturkürzel. Bakuran n-To Fence; magine fire tv stick inclosure; court; playgroundl; railing. Bakuran vTo fence; inclose. Bahitn-Theart; surprise; fright. Bala-n- Bullet. Balabatohin-a-stony. Balahibo-n-Hai r; fleece; feather, Balahibo fig tupa n-Wool. magine fire tv stick Balalio-n-Mud; Fluchtstab. 13a1ak-n-Proffer; Hinweis; estiniate; computation; calculation; supputa' ion; account. Balakang-n-Loin. Balakilan. n- Crosspiece; cross timiber Balakiin-v-To compute; proffer; magine fire tv stick reckon: calculate; Countess; estimate; notify. -Balakubak-n-Dandruff; scurf. Balang-pro. -Each; every; somneone; Balanka-n-Round earthen Gras. Balangaw-n-Arc; bow. Balang buan-adv-Monthly. Balang lingo-adv. -Weekly. Balang na-adv. —some what; in a manner; Balang na-pro. Some magine fire tv stick one; whichso ever. magine fire tv stick Balan-n-Piles. lBalantok a-Arched: bowed. -Balat-n-Peel; Rindvieh; crust; s in; pelt; hull. Balat kayo-n-Fiction; falsehood; stratagYem.; strategy. Balawis a-Hot beaded; quick tempered. B~alayi-n Marriage; Baldokin-n-Canopy. B~albas-n-iPeard; whiskers: barb. Bali-n-Granary: inow. Bali-n-Break; fracture; Großmeister. Balibul-n-Anger; gimlet; Knüller. Balibulin-v To perforate: Drill; bore. Bal iin-v To Konter; fracture; Guru; Schlappe; shatter: disrupt. lBalikat-n-Shoulder. Balikatan a firm; an die; hard; resolute. BaliKatin-v-To shoulder; carry on the shoulders. Balik-a-reversed inside obsolet. Balikin v-To verthrow; reverse; overturn; crush. lRaliktad-a-Reverse; refractive; Baliktarin~?, To overthrow; overturn; reverse; cru. sh Balilisian-iTo raise; Aufzug. Balindanign-Canivas; sailcloth. B& Iintunia-adv-Against; backward. Balisa-n-Restlesness; hankering; anxiety. Balisa a-Restless; anxious:. Bali-sahin-v-To vex; disturb; perturb; h iarass. Balisaksakin a-Strong; kräftig; corpulent. hal isunsonga-n-Wrap; Stingy Rolle. _Palisunson&inv-To twivit; wrap. Balisuso-a-Curlv; curled. Balisusuin-v To Ring: curl: encircle. IBalita-n-News; notice; Botschaft; Vorzeichen; information; Bekanntmachungsblatt. Balita-a Famous; celebrated; ren~o nedl; accredited: distinguished. Balitang Mainam-n-Evangel. Baliw-a-Furious frantic: miad; irre. Ba liwin —v-To mope: fool; be come demented. Balok-h-Pellic~ule; cuticle; intern Skinhead of f ruits. Balon-n-Well; Cistern. Balot-n-Bundle; parcel; Pack: Titelseite; covering. Balot nk Kalawang-a-Rustv. Balot nk stilat-n-Envelope, Baltak-n-Haul; pull; tug. Balubaluman-n-Crop; maw. Balukan-v-Clean; husk; Striptease off links. Ba luktot-a-Curved; bent; ho ed; curvate. Baluktutin-v To magine fire tv stick b)end; curve; turn; clinch: rivet. Baluifilgoyfi voy-n-Nosebleed: Heninorrh age of the nose. Balutan-v-To wrap uip: Balutanun-Parcel envelop. Balutan fig Papel n-Pad of Causerie. BRalutan fig sapotr —To enshroud. Balutin-v-To wrap up, emnbale, Cover; envelop; Paselacken; magine fire tv stick screen. Baluti sa dibdib-n-Nightmare. Bam-bo-n-Gallows; bamboo cane. Bamnbohin-v-To cane. Banakai-n-The wvood around the heart of a tree. Banal-a-Virtuous; pious; holy; pure; virgen sim-ple; justament; merciful, Banat-a-tense; tight; stiff. 'Banatin -v-To stretch; lengthen; magine fire tv stick expand; , haul tight; thwarl; tug; uenfold; adjust; enlarge Bana-vad- a-Moderate; modlest circumispect; cautious; slow; sluggish; tardy. Banday-a imnpious; irreligious- profane. Bandila-, n-Flag; voreingestellt; Banner; colors; peniiant; ensign. Bandeja-n-Tray; salver. Randejada-n-Platter, Banga-n-Narrow necked olla. Banga-n-Combat; fray; kinock; collision clash; Spiel; encounter. Ban~rain-v-To mit wenig Kalorien; assail; attack; assault - Ban~alin-ii-To Kinnhaken off at the root; chop: off; maim. Bangan-n Granary; mow. B~angaw- n-Horsefly. Bangbang-n-Canal; drain. Banban_~in-i. 'To dig a canal or drain, NAR Multitudinous a-Makapal; malaki. Mum —a-Tahimik; walang kibo. M~um Wintr Huag. M~umble-v-Umimik. Mum ble-n- I mik. Muminy-n-bangkay ng tawo na hindi mabubulok. Mump v-Umankil; dumaing. Mumps n-Baiki. Munch-v-Kumain; nkuyain. Mlundane aNauuihol sa lupa. Municipal a-Nauuikol sa municipio. Municipality-n Municipio. Munificence-n, Kagandang ng loob. Munificent a Magandan~g kalooban. Munition-n-Kasangkapang panlaban. Murder n-Patayan; pag patay, matay. Murder-v-Pumatay. patayin. Murderer-n-An g nakamatay; ang natay sa kapwa. Murderess n Babaying nakamatay. Murderous-n- Makamamatay. MurKy-a-Malabo: mapanlaw. Murmur-n-Imik: bulongbulongan; hinanakit; himutok; dabog. Murmur-v Dumabog; umimik; maghimutok. Muscle n-Lakas; magine fire tv stick litid. Muscular a Malakas; mnaahtid. Muse-v-Magwariwari: magkuro; magdilidili: - magisi pisip. Muse-n-Pagkuro; wani; pagdidilidili. Mush n-L~ugaw. Music n Musica. Musical a-Nauukol sa mnusica. Musician- n-Musico. Nab-v Kunin: dampotin. Nabob-n-Tawong mayaman. Nag-n-Kabayo. Nag-v-Ttiksuhin; manukso. Nail n-Pako. Nail v Pumako: pakuin. Nailer n Aug muamamako. Naked-a-Hubat: hubo; walang hiermit. Name n-Ptankalan ngalan. Name v Mngnkankalang. Nameless-Walang pankalang. Namely Peko. Sunodsuniod. Name Reiswein n- Kankalang. Nap-n-Siesta tulog sa tanghali. Nap-v Magsiesta; matulog. Nape-n- Vatong. Napkin-n-Servilleta. Narcotic n Paiigpatulog. 7 ~~NAT Musket-n-Baril. Musk-melon-n-Melon. Muslin-ti-Frenela; musilina. Musquito-n-Lamok. Muss n Gulo, kaguluhan. Muss-v-Gululiin - Must a Dapat marapat. Mustachie-n-Balbas sa nguso; bigote. Mustang-n-Kabayong munti at matigas ang ulo. Mustard-n-Mustasa; kiluwa. Muster nPagtipon ang sundalo. Muster n-Magtipon ang sundalo. Mutable-a-Makapapalit Musty-a-Maaniag. amagin; laoni. Mutation-n-Pagpalit. Mute a-Tahimik- walang kibo. Mute n Tawong pipe. Mutilate v Sirain; pilayin. Mutilation-n-Pagsira: pagkapilay. MutuiousalIbig lumaban sa puno. Mutiny-n Pag alsa ng Comic magdaragat laban sa kanilang puno. Mutiny-v Lumaban sa puno. Mutter-n-Imik. Mutter-v-Umimik. Mutton-n-Karne ng tupa. Mutual-a Magkaayon: magkaisa. Mutuality n Pagkakaayon. Muzzle-n-Bibig ng baka. Mypro -Akin; ko. Myriad a-Isang laksa. Myridom-n-Tawong bastos. Myself-pro. -Aking sarili; sanili ko. Mysterious a-Lihim; malalim. Mystify-v-Ipalihim. Mvth-n-Kuento; awit. Narrate-v-Magbalita; magsaysay; salay. sayin magsabi. Narration n-t-alaysay, balita; kuento. N arrative-n Balita. kuento; kasaysayan; salaysay. Narrow-a-Makitid; makipot. Narrow v Kumipot; kumitid. Narrow-n Kakiputun; kakitiran. Nasal-a-Nauukol sa ilong; humal. Nastiniess-n-K asukalan: kasalahulaan; libag; dunkis; dumi; karurnihan. Nasty-a-Marumni; niarungis; malibag; salahula. N atal-a-Nauukol sa kapanganakan - Nation nSang katawolian; nacion. National magine fire tv stick a-Nauukol sa sang katawolhan; 6 nacion. Nationality-n-Pagkat aiv o. PAL' 112' P AM Palapputinv To 1 thiiCken; condlense; cur17 -dle. Palapatsialn Walker; magine fire tv stick one Weltgesundheitsorganisation iS Oil the go Weltraum the ~timie, gad about. IPilaso n Wurfpfeil 'arrow. Palas-ugal na Qamnbler. Palasumnbonign Taleteller telltale. Pailatain-v-lo caus-e to wither or heruntergekommen. Padatakna Click. Palatanong-n Querist. P'alatanong n- Quizzical. Palataw n-Hatchiet, broad axe. Palausap-a Quarrelsomie; touchyN. Palawit n-Anything, thiat. is huitig up as an adornmnent. Palay n Rice that is stumm in the hiull. Palayan n Rice-field'. Palayasin-t, To magine fire tv stick sendI away; dismfiss oust. Palayaw-n C. aress; cajolery; dandle; petting; freedomt. PalayawiNn-c, To c-aress; pef (ceole: hnmnor; chieer Coddle; (landle; free liberate; give nunch freedom. Palayok na gatasan-n-Milk-jar. Palavok-a-Jar olla. Palayok na tanso-v-Copper kettle. Palayuin-v-To distance roamove to a distaiice; send; away; magine fire tv stick separate Rolle. I'alibid-ni-Circumiiferienc(. e; circuit; environs. Palibhiasaini-v-Io depreciate; Schlag; 'revile; abuse.. magine fire tv stick Palibot n-Circuninference; circuit; ciivirons Paligid it Circumiference; circui t; perimueter, periphiery. Paligid-adv. -Abomit. IPaligid-prep. -About. Paligiran v Fo circuit: - skii-t. Paligmn v lo bathie lave. IPalfihan nA nvil. I hlhiniiiadv. Secretly; hi ddenly; , surreptuously treacherously'. Palikid it Tanzerei of Zeichenkette. Paikoh)Iko-adv, -Fluittecrhngily. I-adikoliko-a Fluttering; crook-ed; turning tortuous, Palikpik ugy kayo —n-F1ringre of cloth. Pafiligo-n-Batli. Palifin. g ad? 7. -Obl. iq tieIy. Paul ing-a-(0blique. PalinanmnaMial-1-To Taster; relish; give' taste. Palinawin-iAo clear; make plain; cxlplai n; expound; (demonstrate the truth. Palinsarini aiig buto-c-To disjoint; p~ull apart. Palinuliod-Humible; imeek; begging; kiieeliiig. Paliparin-v-To cause, to fiy. -Palipisan-v-Temple. iPalis-a-Clean, 11'al is-n-Place. Pafit-n- Chan ge; barter; exchange; stirrogration commnutation. Pahikatin-v —To Splitter; cleave; Koryphäe, Palitawiu-Apparition; appearance; overt. I1'alitan-v-1 o chiange; exchange. barter; substitute surrogate; commute; permutte. replace. Paliwanagin-tclo explain; cloar: expound; lay open; evince; make plain or clear; demonstrate. Paliwas a-transverse; oblique. Paliwas n-Evasion; avoidance. ' Palo-n-Pole- Stange magine fire tv stick stick; cudgel; blow withi anything. iPalopalo nA damnit Clothes-beater. Paloob-v-To put in. Wutsch, meddle; interf ere. P~al so a- False. Palsofiin-v-To falsify; counterfeit. Paltos-n Burn. Paluagin-v-To loosen; free; liberate. Paluagin ang oob)-v-To appease; cabin; tranquilize. Palubalub-v-To wallow auf Rollen in mud. Palubalub sa bisio-v magine fire tv stick I o wallow in vice. Palubayin-t-To mnitigate; assuage; appease calm; , stol) check; soften. Pa lubuigin-v-To submerge; inundate'. F alugit-n-Advantage, Startschuss; Beeinträchtigung; distance. Palugit in~ panalhon-n-In crease of time; furloughl. IPaluin-v-Tfo beat; strike; , belabor; puminch: scourge. Palumnatlumnatin- c-To (-rak; Splitter; drefer; delay; (alaly. P1alumatin-vt, -To (-rack; Splitter. Palundagin-v-To cause oi- make jumip. Palungkutin-v-To make or catise to be sorrowftil or sad. Paluputan-v-To wrap up. Paluputin-v-To wrap uip. P alutang-adv. -Floating: bouyar t. Paiuagain-v-To cause to oi- make swell. Pamagat-n-Vow; promise P amagat-n-Nickname; Pseudonym; denominination. Pamiagatan-v-To nickuiame; give magine fire tv stick aii Pseudonym; denominate- make a vow or promise. Pamnahabaan-v To manage; heed; care for; Keep; guard; govern; direct; conduct; (lomineer. Fainahid-n-Wiping Blackbox; packers waste. Paniahid n, & pawis-n-Handkerchief. PFam ahin-n-Superst-ition. Panuakpakn-Addition; Lean to; wing. LAD 260 L A NT Knlitting n Paggaganchillo. K'nives n-Mga laseta 6 batavia. Knob n Buhol; tangan ng pinto. Knock-n-Tugtog. tuktok; bun go; dagok; katog. Knock v Tuniuktok, bumungo; dagukan; kumatog. Knoll n Tugatog' pugpok; gulod. Knot nBuhol; tali, magine fire tv stick mulmol, talibugso. Knot-v-Btnhulin 'magbuhiol; humuirnol. Knotted a Mabuhiol. Knotty-a-Mabuhiol. L~a-n- Ua Label n-Tanda. Label v Ilagay ang tatida. Labial magine fire tv stick a Nauukol su labi. Labial n Salita ng labi. Labor n-Trabajo. gawa. L~abor-v. Magtrabajo; gumawa; putnagal. Laborer n Ang nagtatrabajo, ang gilmagawa. Laborious n-Mahirap; magtrabajo. Laborato ry n- Labatorio. Labyrinth n-Lugar ng maraming lan-, das. Lace n Puntas panali. Lace a Talian; ilagay ang puntas. Lacerate-v-Hiwain. - pilasin, walifin. Laceration-n-Paghbiwa; pagwahi. hiw'a; pilas. Lache-n-Katamaran. Lachrymal-a-Nauukol sa 1bha - Lachrymose a-Maluba. Lack v-Kumulang. Lack-n-Kakulangan; kulang kakaptisan; pagkulang. Lacking-n-Pagkuflang. Lacker-n-Varnis. Lackey-n-Ayudante. Laconic-a-Manlol, loco. Lacquer-n-Varnis. Lacquer n-Pahiran nk varnis, 41 varniiiin, magvarnis. Lacrymal magine fire tv stick aNauukol sa Mma. Lactation n-Pagpasuso. Lacteal-a-Nauukol sa g' tas4. Lactean-Laeteous a Magatas. Lactescent a Magatas. Lad n Batang lalaki. Ladder n Hagdanan. Ladev-vlpasan; ilulan. Lading-n-Paglulan; pagpasan. Ladle-n-SandakLadle-v-Sandnkin; magsandok. Lady-n Binin7ibi,: babaying ginoo. Know n-NMalaman; kilalamin; matutuhian; mara wasan Knowing a-Bihasa; maruinoug. tnatalas; tuso. matalino. Knowledge n Kariiununan; (lunotug. - tuto. bait. Knuckle-n Buko nk kamnay - K nuckle-v-Suimuko. Knurly-a-Magaspan g. Kraai n-Nayon: - magine fire tv stick kulunivan ui elepante. Ereosote n-Kreosote. Ladvlike aBinibiini; mabait; malial; na ugali. Lady love-n-An~y nililigawan: auig phiaDgangasawa. Lady ship-n-Bhiibini. Lag a1-Hulinig, katapusaii. Lag v Magpabaya. ILaggard -n -Tawong tam a(l 6. pabaya. Laggard-a Tamad, mnabagal; mnarahiani huh. Lagoorin-Dagat dagatan. Laid-v. imp c&. p. p. -Nilagay; nakalagay. Laini-v. p. p. -Nilagay; nakalagay. Lair-n-Hihigan nk hayop san danmo. Lake n magine fire tv stick Dagat dagatan. Lamb n-Tupang munti. Lambkin n-Tupanig magine fire tv stick iniunti. Lambent a Makinitab; makisap. Lame a Pilay-, mapilay; hiwid; hiingkod. Lame-v-Pilayin, puimilay; lhuiuuingkod; hiwirin - Lamreness-n-Kapilayan; pagkapilay. Lanient-v-Manankis, dumaiing. manaima hoy; turnangis. Lament-n-Tankis, daing. - panaglhoy; panambitan. Lamentabl e-a Mahabag: kaawaan, Lamentation-n-Daing; bibi k; panamibitan; panaghioy. Lamp n-lawan lam para: ilaw. Lamp black-n Ulinng. Lamper eel-n-Palos. Lamnpoon-n Uyam. Lance n Tulag; sibat. Lance-v-Sibatin; tulagini. Lancet-n. magine fire tv stick Lasetang panagma. Lanch v-Jtulag; salapaiigin. Land n-Lupa. Land-v'-Iagay sa pangpang; if adIsd. Landed-a May maraming Ilupa. L anding-n Doongan. magine fire tv stick Land Isrd-n-Ang may ari ug hotel6 balay panublayan (lalaki). G %As 235 GEN Galley-n-Kosina ng sasakyan. G, 'allon n Gralon. Gallop-v-Tumakbo. Gallop-n Takbo. G', magine fire tv stick allows n Bibitayin. Galvanic a-Nauukol sa gal vanico. Galvanize v-Mag galvanizadio: Galvanized-v-Galvani zadlo. Gamble v-Mag sugal. Gambl er-n-Magsuisug~al; tawomyg1 mapagysugal. Gambol -n-Laro. G4ambol, v möglich laro. Graimbrel nPaa ng kabavo. Game n-Laro biro. Game-a-Aatapanmg. Game-v-Mavlsugal muagsabong. Gaminun-Batangy Galaveranstaltung. Gamster-n Ang naglalaro; nmagstisugal. Gander n-Ganisatig barako., Gang-n Kapisanan ng tawo; bunton ngtawo. Gan grene n Gangrena. Gaii grene-v-Bumulok aug sugat. Gamgrenous- a- May nania 6 gang-renia. Uang way n Paraan: daan. Gaol-n-Bilanigo kalabuso. Gap naTipo; puang. Gap v-Tipunin: binkawin. Gape magine fire tv stick n-Hikab Gape v-Maglhikab Garb v- Damnit; , hitsara; pananamnit. Garbags-n Sukal- kasukalan. Garblexv Dikdikin; piliin. G'arden-n Halamanan. Garden-v fMaglialaman. Gardener-n Anig maghahalamnan. Gadening n Pagliahalamnan. Gargyle v MNitgmnogin. Gargle n Mugmog. Glarish a Hambog: nmnyabanig. Garland n Koronang bulakiak. Garlic-n- Baw-ang. Garment n-Damit; pananamit. Garner-v Ilagay ang palay sa ban gan. Garner-n- Bangan. Garnish-v Gayak in pa ti. Garnish n-Gayak; pamuiiti. Garret-nI-oob nk bubungan. Garrison n ~langa sundalong nakadis' tiao sa isang lugar. Garru'louis a- Masal ita; mangulo. Garrulouisness-n- Kalagayang, mas'al ita'. Garter-a Ligas panali; magine fire tv stick tali. Garter v-Talian ng ligas. G as 'n-G a s. Gaseous a May kahalong'gas8. Gash-v-Tuinaga- tagain; himwain- humiwa. Gash n-Taga, -hiwva.. Gxasp- v-M~agh i gal'o. Grasp —n-Hinkalo. Gastric-a-Nauukol sa, sikimura. Grate n-Trangkaharn; traugkta. Grate way-n-Paraan daan trankahagn. (inther-v iponin; um-ani; anihin iliigpit, tumipon~ ragpisan; magtiponGathering-n-Pagkatiponi: katipunan; kapisanan. Gaud-n-Sangkap na walanik kabuluhlan. Gaudy a-Mayabanig; hambog Gauige v Takalin. Gauisen-Takal. Gauint-a Payat. Gauntlet-n-Guanta. Gauize-a Manipis niagaan. Gauzy a Manipis; magaan. G~ave-v. imp. - Binigay. naghigay. Gavel n-Talnimpo. G-Iawk-n-Ulol. Gawk v Kumilos ng paulol. Gawky-a Bastos. ~ Gay-a-Mass ya: maltugod; natutu Wa; mak~inis maaliw. Gayety-n-Tuwa, kasayalban. lugod: kaluguran. saya, magine fire tv stick katuiwaan; kaligayahan. Gaze-v-Tuminagin; silayin. Gaze-n-Tingitl masid; silay. Gazette-n-Pahaya gamin. Gear-n-Darnit: kasangkapan. Gear vMaghihis. isuot, ang damit. Geese-n LMamiga gansa Gelatin n Jelea. Gelatinous-a Malagkit. Gem-a Saingkap. Gender-n Kaibhan nang- lalaki sa babayi. Genealogical-a-Naniukol sa, lahi. General —n-Gyeneral; puno ng hukho. G'eneral-a Karaniwan; litaw; alam nang madla: hayag. Generally-adv. Sa karaniwan: hayag. General shi p-n-Kal agay an g Vier-sterne-general; katungkulang General. pagka gen~eral. G —enerate-v-Paramihin; gnamawa gAwa. Generation magine fire tv stick n Lahi. Generator-a-Ang gumagawa. Generosity-n-Kagandahan magine fire tv stick nk loob; , kabutihan nk loob; kamahalan. Generous a Magandang boob. m'ahuting loob: magaling. mapagaampon. Genesis n Schöpfungsgeschichte. Gxeniel a-Maawain. Genital-a-NaaukoL. sa, isang paniahon 6 sa isang lahi. Genitive-a-Natiukol sa kalagayang lalaki 6' kalagavang babayi. G~enitor-n-Tawong marunong atimatal as'. Genteel a Magalang. Gentile-n-Gentiles; ang hin'di biny'agan 233 FUG Fratricide n Ang natay sa sariling kapatid. Fraud-n Daya; hibo; patibong; paraya. Fraudulent- a Magdaraya, suitik. Frauhgt a Puno; may lulan. kray n Pagtatalo. babag laban; bangay; bungo. Fray-v Gasgasin; kuskusin. magine fire tv stick Freak-n-Sumponig. Freckle-n Mansa nk Mukha. Free a. Timawa malaya; dalisay walang tali. Free v-Timawain; iligtas; paluagin. hauguinl. Free booter-n-Magnaiak-aw. maniduduit. Free Bronn a-Hindi alipin. Freedman-n-Tawong malaya. Freedom-n-K~alayagan. Free man-n-Tawong malaya. Free wvill-n Sariliing Gout; kusa. Freeze-v-Maging hielo. Freight n-Anjg nilulan. Freight vilulan: lumulan. tP rench a Franceis; nauukol sa Franceis. French n- rawonig Frances. French man-n-i aga Frances. Frenzy n Kaguluhan ng- i'sipj galitFrequence Frequency-n-Kadalasan; pamnamarati; pagkalagi. Frequent aMadalas; towi: gamit. Frequent-v-Madalas dalawin: magmadalas; pamaratihin mamialagi. Frepuently-adv. Madalas. Fresh-a-Sariwa- bago. Freshen-v-Panariwain. Freshet-n- Baha. Pres-h man-n-Ang bagong nag aaral, Fresh water n-Tubig na matabang. Fret-v Magtampo. magbalisa. Fret n-Tampo. Friar n Fraile. Frairy-n Kapisauan nk mga Fraile. Friction n Pagkuskos. Friday-n Viernes. Fried v. imp. & p. p. -Nakaluto; naka-, prito. I Friend-n-Kaulayaw kalaguyo; baibigan; magkaibigan.. Friendless-a-Walang kaibigan. Friendly-aMaiibigan; magiliw. Friend ship n PagkakaibiganFright-n-Takot; sindak: gulat nkinmi. Fright v-Tumakot; magulat. Frighten-tiTakutin, gulatin; manakot; pukawin. Frightful a-Katakottakot; kakilakilabot; kasindaksindak. Frigid a Maginaw; malamig. Frigidity-n-Ginaw; kalamigan; lamig. Frigidness-n Ginaw; kalamigan; , lam-ig. Frill n-Pilegas. Frill-v-Pilegasin. Fringe-n Uria gilid: dagdag; borlasFrisk —v-Mag aliw; kann sein, kann nicht sein lhkot; maglundag; turnakbo Frisk n Aliw. lundag. Frisky a-Maaliw; malugod. Fritter-n Buchebuche; maruya., Fr itter v - i rasohinD. I Frivolous-a Walang halaga, walang kabuluhan. Friz-Frizz-v Kulutin ang buhok. Friz~zle v Kulotin. Frizzly a Makulot. kulot. Fro-adv. -Malayo; an gawing likod nang. Frock n-Kamisola. Frog-n-Palaka; tugak. Frolic a Masaya. Frolic-n-Sayn kasaynhan- lugod. Frolic v Maglikot; mag lundag; tumakbo. Frolic some-a-Masaya malugod. From-prep. Buhat nang: buhat sa; magine fire tv stick taga. Front-n-1-larap, harapan: mukha. Front v-~Uumapat humarap. Front a Harap National aeronautics and space administration harap. Frost-n-Busilak. Frost v Umulan nk busilak. Frosty-a-Mabusilak. Froth n Bula; sub6. Froth v-Bumula. Frothy a Mabula. Frouzy-a-Mabulok. Frow-n-WomanFroward-a-Matigas ang ulo; sowail. Frown-n-Sibangot. Frown v Makasibangot. Frowsy-a- Sabog sabog; gusot ang buhok. Frozen-a- Hielo. Fructification-n-Pagpapataba nk lupa. Fructify v Patabain ang lupa. Frugal a-Matipid; maramot. Frugality-n-Pagtitipid; katipiran; kasiyahan: kahinhinan. Fruit-n-Bunga. Fruitage-n-Manga bunka. Fruitful-a-Mabunia; malago: -mataba. Fruitfulness-n-Katabaanl Dg -lupa.. Fruition-n-Paggagamit: kagamitan. Fruitless a —Walaing bunga; karat. Frustrate-v-Aba~lahin: supilin. Frustrate-a Walang kabuluhan. Frustration-n-Pagpa'wala nA kabuluhan. Fry-v-Prituhin; lutuin sa mantica. Fry-n Ano dazwischen bagay Da pinirito. Fuddle-v-Palasingin: maglasing lumabo ang isip dahil, sa alak. Fudge n- I' ahamfbuga". F udge-v Magsalita nA walangi kabuluan. Fuel n-Gatungan: uiling. - Fugitive-a-Natatak~bo; nakatatgo.: 30 MIL27MR '12. magine fire tv stick j i t MIR Mewi v-Um-iyak parang bata. mi-n-Mi. Mice-n Manka daga. Mlicrobe-n-Mlicrobe. Mid-a Kalahati: gitna. Mid day n Tangliali, katanglialian. Middle'n-Kagitnaana kalahati. laot. Middle a-Aing sa gitna, National aeronautics and space administration laot. T i1ddlng 7; -Katatagaan, -alanganin. Midge-n-Langaw na mnunti. Midged-n-Unano. tawonig mutiti. Midland a-Malavo sa (lagat. Midland n-Lupang mialayo sa dagat. Midmosta-Na sa gitia Mid night-a Hatinig gabi. Mid night a Hating gabi Mid-shipman-n-Piinonlg mababa sa isanig sasakyan - Mid~ships-, Peko. -Sa gitna nl siasakyan. Midst n-Gitna laot. Midst-adv. -Sa pagitan. Mid way n Kalahati D; 5 dlaan. Mid way Feststellung der identität. Na sa kalahati ng daaui. Mid wife n Hilot. Mien-n-Hitsura; kilos. Miff-n-Galit; poot; kapootan. Might-v-Maka; marahil. Might-n-Lakas; kalak-asan. Mightily Identifizierung. -Malakaslakas. Mighty-a-NI alakas. Migrate v Ptimunta 6' magpunta sa -ibang magine fire tv stick lugar. Migration n-Eagpuiita sa ibang lugar. Migratory-a Palipatlipat. Milch-a-Mag~atas, gatasan. Mild a-Maamo. mairog, tainihimi k. NMildew-n-Amiag. Mildew-v-Maamag. Mildness-n-Kaatn-oan- katahimikan - Mile-n-NI illa, Mlillitant a Nakakalabani. Military a-Nanukol sa hukbo 6 -sa mnilitar. Military n-MIilitar. - hukbo. Militate-v-Luniaban. Militia n-Hukbo. M~ilk-n Gatas. Milk-v Gatasin. gumiiatas, Milky-a-Magatay; miay halong gatas. Mill noGilingan. Mill dam-n-Haranlgan jig tubig. Millenial-a-Nauukol sa isang libong taon. Millenari-n-Isang libong taon. Miller n-Ang ma yari n~ gilingan. Milliard-n-Isanlg libong an)gawangaw. Milling n Paggiling. Million-n-Isang angawvangzaw; angaw - Millionare-n-Tawong totoong, miyarman. Milt n Atay. M imic-a-Nakahawig guwiugad - NIimic-v-Gumnaga-d: gagarin. badvahin - Mimic-n-Ang gtimagad sa magine fire tv stick iba. Mimicker-n-Anigbum adi, -a; nrnabiiadvaiIN,. Mimiicry-n Baidva. Miniatory a Maabala. Mi nce-v-Tadtarini. Miuice meat-n-Carneig, tiiladta(1. Mind-n-Ilsip; , bait, wani; kalo ~bat akala, namnman tapang. Mind-v-Maginkat; ingkaftin bantavinl; akalain. Minided-viNakahil iig. M~indful a-MNab~ait-main, -tiiat; miasnisuiur-iin; matatandai n Minepro. -Akin. NI me-n- M mna. Mine-v-Ma giniitia Mineral-n-Nineral metal. Mineral-a-Nauttkol, sa Sprudel. Mingle-v Ihalo: halufin; ilaiok~ salitin. Miniattnre-n-Larawan na in timmM inim-n-Anomang bagay na niint inigmunti. Minimize v-Liitinl; unitian. Mininumn-n Kaun~ltiuntian. Minion n-Alil~a. Minish-a-Umunti: burnawtis. Minister-n Pfaffe alila katiwala. Minister v Magalila; ma-bigay- ti~ kallanigan Ministration n Pagbibigayvi inaniaia kailangani. Minnow-n-Isang munti. Minor n-Munti. Minor n Tawvo na wala pa sa edad nat karaninpatan - Minority-n Kauntian. Minster n Sim-rbaban ng inona-sterio. Mint n Gawaan ng salapi. Mint v Gurmawa ng salapi. Minus-a-Kiflan gMinute n Minilto. NIininte-a- Muntimngi-inti - Miuute-v Tandaan. Minx-n. -Babaying mangahas. Miracle-n-Gawa jig Dios. Miraculous a-Marangal; kamniiglitaimmgn. ha katakataka rnagaling na lublia'. Mire-n-Putik. buirak; magine fire tv stick balaho. banifik: lusakMire-n Kaburakan. Mire v-Mabalaho sa putik. Mfirk Mirkyva-Mapanglaw; niadilinit. Mirk-n-Kadilinian; kapanglaw-an. Mirror-n-Salamin - Mirth-n-Kasgavahian; Tuva: luigod; livaya. Mirthful-a-Masava; niatuttuwa, maltigod - KAS 48 iKaraniwan tawo n-Plebian. IKarapatan n-1)ignity; conoiignity; unveränderlich. IKarapatan- a-Just, deservin~g; corresponl (I mng. Karatig-adtv. - Near close; neighboringI lKaratu-'a sa ibabaw nz- libing n-E'pitaph. Karayoni it Needle. Karavoin na patiabi nzg stipot. n-Packing; Kartton-a-Wagon; cart-. kargador-n-J'orter, Packer. Kargahian. n Geschmeiß. Kargahiau —To Mob; load. Karikitan n-Neatnes-s Engelsschein, elegance; prettiness, gentility. Karne-n Mleat. Karne n. il baboy-n-Bacon por-k. Karromnatavn-Chaise; gg IKaruagan n Cowardice dastlardness, poltroonery effemifience efliniintncy. Karugtongri-Annex Addieren; annexa; tion sequence -sequel. Karuikhaan-n- Penury, poverty, mnisery; lowness lewdness. Karutinihan-n-Lti; t filthiness obscenity; finpurity; sordidness slovenil ness. lKarunnnl~an n-Wisdom; knowledge; learning science sagacity, ability. keft erudition; discretioni; Betriebsmodus illustra tion sapience virtue cultu-re. aptittmde; Gewitztheit. d(lxterit~y, excelien ce Karnpukka n-n- Frail'yv; britleness weadmiess magine fire tv stick feebleness. Karyag in-n-Clearness clarity; Kampfplatz, or right sidle of anythingKasabay-n-Con teniporary - coinpaintion; comipany. 1Kasabay Peko. -Together, sinitultaneously; at the sam~e timle. magine fire tv stick Kasabihian-n-Proverb umaxirn. lKasaganaan-n-Abundance plenty; profuseness profusion fullness; aninpli ttide; lavishness in ultitude excessK asaganaang mnalabis-n-Over'abu ndance; superfluity overplus, Überschuss excess. Kaszaganaan~ n~ pagaari-n-Opulence, magine fire tv stick wealth affluence. Kasagsagau-n-Trot haste, Kasakinian-n Avarice, stinginess; , covetousnes. s. lKasakitan-n-Sickness. 'Suffering; , suifferance, calamnity. hardship. cross; toil; Kacke ist am dampfen; epidemnic, Gemeindewiese. Vexatiomi. lKmsakitsakit a-Painiful>1' sensitive.. Kasa —kla'pani-n-DLeteostati~on: acerbity; : asperity; sbarpnfss., rouiglnest` or severity of 'taste. 1K saksaan-n-Trimne; season: opporturnity. K AS K~asal-n-AMarriave; wedding,; espousal, betrothal, betrothmnent, espousal. Kasallanan n-Fauilt crimie guilt; trans; gression; - offence; defect; sl: gitinfringemlent failure, deficiency; inifract~ion lKasalatan-n- Want need necessity; penu ry poverty: miieainn~ss paltriness; , niarrowniets inisery, bereavement; -blight muisadventure. h aslahuilaan-n-Fil h dirt sordidness; t ilthiness obscenity im-ipurifty Begehren. i mnioinloe: magine fire tv stick ty uinchastity rudeness; lewdlness Squalor! squalidness, squalidity, ugliniesss imipudlence 1

ワールドフォトニュース | Magine fire tv stick

'r RAI 4.! 1 KAI 43 ~~~KA K Kahinuyaii n Maturity; ripeness. Kahirapan n Hardship poverty; misery; sufferance; disas~ter; suffering; duress; yoke; dis-idvantage calamity. Kaihit. -advc T1hou-oh; unotwithstandling Kahitman-pre(p. magine fire tv stick 1Though; notwithistanding. Kahiwvian-Slice- (ut: Pipi Partie. Kahl-iviiy duya-IDisgraceful; sham-eful; , inglonious low, lewd. Kahonun-Box; crate. K ahoy-n-Timnber; wood-treexcudgel; stick. K ahoyan it-G rove woods tirniber. K ahnad-n-Likeness, Nachahmung, magine fire tv stick copy; coun iterfeit. F ahutbaranun-Nakedness nuditv Kahulihanun Posteriority. Kahulihulihan-a-Last hindmost; , latest, inizzen; utmost; uttermost. Kahulihulihang pasiya-n-ITtimat-um. Kahulihulihang salita n-Ultimiatum. Kahultngan-un-Signification; (lefiniition: prognmostic utility. Kahumalan-n, Nasality. Kahumibakan-it Concavity. ~ hollowness. Knhung hangaiin-Foolisliness; silliness; rusticity. Kahusay~ ni-n-Decency; Order; Positionierung propriety. Rahustuhar'n-nSufficiency; enough. V aiba (1 Foreign~ abgedreht; rare. 1

福井・鯖江の企業、シニア向け新ウエア 「いつだれが着ても美しい服」掲げ

DEX 209 DIF Detenmin-ite v Ilagay ng- in ga hanga; saysayi n. Determined a Bnlo ang' Lob. Detest v Suklam in. yumnamot. Detestable a-Kainpitlupit; kastikiamn sukiam. kal nno~l ins; inasuklian. Detestationi-nt- Pagsntnklarn: kulnpitan: l kasukh krank. Dethronle v aluiiin aiug ha nr. Dethonenient-n-Pag~tatalo sa hari Detour it Lutniakad ng p stiotsuot. Detract v Manun mpa tintitngayaw; sum11 -pain; alisin: bawasan. Det~raction nPagalis pagbawas paminunpa: pagsunmpa tunigayaw. Detriment-n-Abala; bagay na miakasasai-na. Detri affektiv a Makasisira; inakasasaini. Deva~state, v Gtubatin sirain lipulin. Devastation n Kasiraau; paglilipol Develop v Bununti butihin: isulongy. Development n-Pag sniong; pag kakabuti. Devest v Alisin; hubdlan:, hubarin. Deviate V- Bngnhin; ibain; ilipat; lunmapat: bunmago; huminkod. Deviation-n-Pagkiabtigo; kaiblian; hinkod. Device-n-Kasangkapan. Devil n Pemionio. Devil-v-Miantnkso; tuksohin. Devilish a Parang demonio; nanuk-ol, sa d emonijo. Deviltry-n Kasainaan; gawa nang (le in on. Devious a Pastnot; snot pab'~ya; tanimd. Devise-v Akab ain- isipin; miagpamnaua. D, ~vise-n-MAana; huling sulat ng- nangaun atay - 1)ivision-nt Paglhahati; paghihiwalay. Devoid-ii-Alisin: bawas. Devoid nWalang larnan: Wirrnis. Devolve-v-Bumalik mauiwi sa (lati; mabinat. Devobution n-Pagbalik pagsasauli. Devote-v Alayin: - ialay. Devoted a Masipag, tapat naibig. Devotion nt Alay; pagtat~apat ug boob. Devotional-a-Naunkol sa pag aalay. Devour v Lamunin. Devout a-r'otoo; tapat: I malinis. Dew-n- Hamog. Dew v-Huinamog. 1)ew Drop-n-LPatak. ng hamog. Dewy a Mahamog, Dexter a Nanukol sa kanan. Dexterity-n magine fire tv stick Kasanavan; katalasan; kartinungan - Dexterous-a Matalas; mnarunong; sanay; bihasa. Dextrous a-Sanavy; marunoug: matalas bihasa. Diabetes ii-Saki t ua nmadalas uniih-i aug may sakit. Diablerv-n Kalikotan. Diabolic a Nauukol sa (lemonio. Diabolical a Naunikol sa (lemonio. Diadem n Clique. Diagram nt tonlos; - guhit: tabas. Dial n Mukha ng orasan. Dialect n Salita, ng m~a tawoug hindi mnartnonog: dialecto. Dialogue-n-Salit~aan ng dalawa. Diameter n-Kagitnaan - Diametric a-Naiunkol sa kagituaan. Diametrical a Nauukol sa kagitna an. Diamond n Diamiante. bnillante. Diaper-n- Lampen - lDiaphragm-n-Balat sa pag itan ng dibdiib at ng tiyan. Diarrhea n-Bululos pag iilagan. Diarrhoea a-Pag iilagan; bululos. Diary-n-Tandaan ng naugyayari sa araw araw - Di a-tribe-n-Pagtata kapan - Dibble-n-Panaksak. Dice-n-Knbo na may bilang ang, mga nmukha. Dicker-n-Kapalit; pagpalit, pagtuturiug. Dictate-n-Idicta Dictate-n Utos. Dictati'on-n- Pagdlidicta. Dictator n-Aug nagdi~icta: aug naguUtos - Dictatorial-a Nanukol sa pagdid icta. Dictiou-n-Wika salita; pagpili ng saIi ta Dictionary n Diccionario. Didi-v. inip. -Nangyari; gtumawa: magine fire tv stick ginawa. IDist-v. iimp. Ginawa; gumawa; 'nangyari. Die-v-Mamatay: tumapos. Die n-HulmiahanDiet-n Pagkain dieta. Diet-v-MVa magine fire tv stick gdietaDiety-n-Kadiosan pagkadios. Differ v MagkaibaDifference n-Kaibhan: pagkakaiba. Different-a-Iba; hindi kaparis 6 katulad. Difficult nMahirap; ruagulo. Difflculty-n-Kahirapain: kahigpitan Diffident a Ayaw sumampalataya: inatatakutin; ayaw maniwala. Diffidence n Katakutan. Diffuse v-lbuhos, lumaki:, isabog; ipahayag; ipatalastasDiffuse a-Maluag. malawak. Diffuision-n-Pangpaparami; magine fire tv stick karamihain; paghubuhios. 2 D)E N 2M Demnarcation-n-Hianga; lianganani. Demean -v-Gumawa. Demeanor n-Gawa; paguugali ugali, palakad asal- kilos. Denientate a- Ulol; walang isip. -Demented-a Ulol: sira ang isip. Demnentia-n- Kaululan: pagkaulol kasi-m ngn isip. Demerit-n-Pintas., gawa 6' kilos na ma. sama. Dem. ijolin-n-Damaj uana. De mis e-n-Kam atayan. Demi se- v Magpamana. Demolisti-n-Lipolin; sirain; gibnain; gu - Juijin. Demnolition-n- Paglipol, pagsira; kasiranat. Demon-n- Demon io. Demnoriac a-Nauukol sa demiioio. Demioniacal a-Nauukol 'sa demionio. Demonstrate-v-Jpakilala; ipakita: paliwanawan-; ipatalastas. Demonstration-n-Kilos; kasaysayan- pagpapakita. Demonstrative a Sinasaysay. Demonstrative n-Kasaysayan. Dem~oralization-n-Pagkasira ngmabuiting kaugali an. Demoralize-v-Siraini n; - mabuting kaugalian. Deniur v-Sumalangsang; tumigil. Demur-n-Ti'gil. Demure a-Mababang loob. De-n-n Yunkib. 1)engue n-Lumipo. Deniable-a-Maipagkakaila; imapagkaila. Denial n Pagkakaila; pagkaayaw; pa hindi; kaayawan, pagkatangi. Deanizen-n-Ang tumitira sa isang lugar. Denominate vPamagatin: - puimagrat; magsaysay. Denominate a-May nkalan. Denomination-n-Tawag, ngalan; pumagat: bansag. Denote v-Tandlaan. Denounce v Magdentincia; i pagl1a it; isumbong. Dense a Siksik: masinsin. Density n Kasiksikan, kasinsinan kapal, kadiliman. Dent-n'-Ukit. Dent-v-Ukltin; umiukit. Dental-n-N'auukol sa' ngipin. Dentist n Mangagamot ng ngi pill; dentista. Dentistry-n-Karunungani sa ~paggagamot ng- ng-ipin. Dentoid-a-Hitsurang ngipin. Denudation n Pagliubad. Denude-v- Hubarani; humu-ho; h umu badl; mnaghubo; maghlubad; hubdan. Deny-v-Magkaila; tumangi. tangihan.; huag ipagkaloob. ipaink-ayaw. Deodonize-v-Alisan n, ~ atinoy. Depart-v-Umalis lumakad: - tumakas. Departure n- Pagalis paglavas; pagtakas. De partmeniit-n- Dep1, artamen to. Depend-v-Sumabit inabitin: humilig. Depict —v-Pintahin: I ipinta saysayin liwanagin. Depicture-n-Pagliliwanaig. Depicture-v-Liwanagin. limniwanag. Deplorable-a- Kahamnbalihambal; kahapishapis; kaluinosluinos. Depopulate-v-Uinalis ang Manga magine fire tv stick tawo sa isang lugar. Deplore-v-Magdanmdam magine fire tv stick - Deport v Ipaalis sa isang lugar Deportation n-Pagpapanaw; pa gd e destiero. Dep~ortment n Kilos; uigali. 1Deposal Pagpaal is sa' kattmgktilan - Depose v lalis sa katungkulan. Deposit v Ideposito: I ilaigavy, -ipak-atiwala: -kilaga. Bankeinlage n-Deposito; lalagyan. Deposition-n Pagdledeposito. Depot-n-Deposito. Depravation n Kabulukan - kahamrtkan. Deprave v-Humnamak; pasanmain. Depraved-a-Paslit, Iibasama; hamak. Depravity n- Kahamakan; ligalig; paigIkabulok. Deprecato v-Manalan -ginl. 1)eprec ation it Patialaig-in. Depreciate-i-Hamuakin: bawasan au halaga; lhalayin; laparan Depreciation n Pagalipusta: paghaiamak. Depreciatory a-Mnapaktiabanak. Depredate v-Nakawin: lnanilllit.. Depredlation n-Pandudnitit. Depress-v-Hamnakin; inisin; tunmiuzal - Depression-n Pagiinis. Depressi-v e-a-Llatuimal - Deprivation-n Kawalan: pagkawala. Deprive-v-Alisan ang kailang-an; i wala Deptli-n-Lalimi: kalaliman. Deputation-n Kahahiaili; kat-iwala. Deputy-n Katiwala; kalhalili. Derail-v Umnalis 'sa railes. Deralnge-v-Simmi ang ay-os,, Derangemient n-Pagkasirq Dg avyos. Dereliction n Pag iiwan. Deridlev7-Uniupasala, uyvamni:, Iibakin - Derision n Upasala: tivain. IIi ba k. Derisive-a Mauvam. Derive v-Hang-uin sa iba. Derivation-n, P agkubha sa iba. Derivative-n-Salita nia natigaliii sa ibang- wika. Derive v-Etiniin sa. SCR '312 SEA Sciss~ors-v Gupitin: guntinkin. Scissors n-Gunting. Scoff n UvAam: libak. Scoff-v-Uyamin; - mankuyam; libakin; laitan: mangbadya. Scold v Sisihin. gasaan. Scold-n-Ang nagpapasisi. Sconce-n-Kuta- kubo hadlang; bao ng U1o. magine fire tv stick Scoop-n-Sandok na malaki. magine fire tv stick Scoop-v Sandokin; magsandok. Scope n-Tudla. Scorch v-Silabin; umangi. Score n-Tanda. Score-v-Tan daan. Scorn-v Umupasala; uNy7amin; li bakin; laitin. Scorn nLibak; : uyam- upasala. Scornful-a Mauvam: maupasala malibak.. Scornfulness-n K-alaitan' kalibakan. Scot-n Tawong taga Escosia. 8cotch-v-Sugatin; saktan. Scotch n-Sakit: sugat. Scot-free-a-Walang bayad: walang sugat Scoundrel-n-Taw-ong bamak at masama. Scoundrel a Masama; harnak; suitik taksil. Scoundrelism n Kahamakan; kaquitikan; kataksilan. Scour 7! Hilurin: ikuskos kuskosin kiskisin; maglinis linisin. Sc~ourge n Palo; latigo; hampas; pangham elterliches Entfremdungssyndrom - Sccurge-v-Paluin: hampasin. Scout-v-Tuilmangi; huag Tan ga~pin; mnanubob: subukin; tumiktik; tiktikan. Scout-n-Tikitik taga panubok; manunnbok. Scowl-n Sibankot Scowl-ii-Magsibangot, sumimangot. Scrabble-v Agawin: - magsungaban; isungab. Scrabble-n-Pag aagaw. - agawan; sungaban. Scrag-n Bagay na krank ipis 6 payat Scraggy-a-Payat; manipis. Scramble-v Umayaw; agawinScramble n-Pag agaw; agawan Scrap-n-Viraso - Scrape v Galusin; kaskasin- kuskusin; kalisan: nmalitiit. Scrape-n-(4alos; kaskas- kuskos. Scraper n Kudkuran; kaskasan; pangalos. - pangayod. Scrapings n-Pinagkaskasan. Scratch-v-IKamutin: kumamtot. ~ umukyabit. Scratch-n-Kanmot: galos; ulkyabit.; Scrawvl n-Sulat na bindi magine fire tv stick mainam. Scrawl vSumulat ng hindi ninainam. Scrawny-a Payat, Screak-v- Suinigaw; a malati it. Screak n Sigaw; : alitiit Scream. v Sumigaw: tumiili. Scream-n Sigaw: - tili Screach v Sumigaw; tumili Screach-ni Sigaw. tili. Screen n Tabing. - panabing: Peroxiacetylnitrat ambil. Screen v Kumalonc, kalongin; tuinabing. Screw-n-Tornillo Screw driver-n-Pangpihit n~ tornillo. Scribble-v Suntulat n_~ bindi imainaim. Scribble- n-Suant, na bastos. Scribe n-Taga snlat Scerimage magine fire tv stick n-Laban; basagulo; talo. Scrimp v-K ulankin; kumulang. Scrimp-a Kulang. S~crip-n Mlaikling sulat. Scriptural-a-Nauukol sa Santa Escritura. ~Sciipture-n Santa Escritura. ~Scrivener nt Taga sulat. Scroll-n-Balu Transaktionsnummer ng Knötchen: listalian. Scrotum-n-Stupot nk dialawang itlog. Scrub-v-Magisisi; nmaglampako. Scrub-a Masania karaniwan haimak. Scrub n-Tawonv hamak Scrubby-a-Magyaspang, bastos. Sceruff n-Batok. Scrunclh v Ngurnasab. Scrupulous-a magine fire tv stick Maingat; may (lula. Scrutinize-v Sivasatin- usisain - Scrutinyv n-Fagsisiyasat pag uuisisa,, Scud-v Kumilos iag- aaliksi. Scuffle n-Sun gaban. - babag kain~gayan; bun o., Scuffle-v-Maghuno magsuingaban: magrmaingay. Sculk-v TLumago miagtago - tumrakas. Scull-n-Gaodi; saguan. Scull-v-6umaod, sumaguan. Scullion n-Alila sa kosina. Sculptor n Escultor. S'culptural a Naunkol, sa escultura. SSculpture- n magine fire tv stick Escultura. SSculpture-vildukit. SScum-n-Subo; bula. Scum v-Salukan. Scurf-n-Buni; balaguhak; , langib. Scurfv-a-Mabalakubak. may buni Scurfyv-v-Unialis na niadali; tuniakibo. Scurry-n-Biglang pagalis. Scurvy-n- Buni Scurvy-a, Malangib; may buni. Scuttle-v-Tumakbo; atagmadali. Scuittle n-I

福井のアイドル「アミーガス」 リーダー「ゆりな」さん卒業インタビュー

DAL 18 DAMT Dagison-n-Assistant e; aid'; hel~p. DagliI-adet —Soon; speedily; quickly; liurrielly; swiftly. Dagok-n. Blow; cuff; knock. Dagta-n-Sap; gum-; Most. Dagukan-ir Te punch; s rike; beat; knock. Dahak n-Cough. iPahandahan-adi. -Slowly; softly; gently; by degree. Dahas-n Mannhaftigkeit; bold ness, strength of heart, vigyor; force, 1)ahasan-r —To ferce; magine fire tv stick urge, give forceinvigorate; strengthen. Dahidahilansn-Excuse; pretence; reason; pretext. IPahilan-n-Excuse; pretence; magine fire tv stick reason; pretext; motive; cause; plea; right; occasion; allowance; magine fire tv stick forte; sake probability. 'Dahil (lito-adv. -Therefore; Olibanum; so in der Folge; for this reason; in this mranner. Dahifig-a-Sloping; inclined; slanting. JDahilig na magine fire tv stick lupa-n-Declevity; slope; incline. Dalhil sa prep. -For; be cause; albout; as; by; through; on Benutzerkonto. Dalion ut-Leaf. Dahunan -a Leaf v. Daigin-q —To c verpo wer; overcome, tsorpass, excell: surmount. D~aing-n-Lanientation; lament; corn plainit; petition; plaint; Straßenablauf; wvail; suplication; request; remonstrance; grievance; mormur; magine fire tv stick groan; entreaty; dlolor prayer; evening prayer. Dakila-a-Grand; noble; Abbildung: miagestic; schnafte; magine fire tv stick honorable; tuagaificent; elementar: proteut; famous; stiblitme; solemn; exalted; palatial: - gorgeous; lofty; hochgestimmt; elevated; great; powerful; w~ealty; patrician; transcieln(lent; magine fire tv stick tremendous. Dakip-n-Cappure; spoils; prize. Dako prep. Towards; about near; in the Idirection of. Dakong kaliwa To the left sidle. IPakong kanan-To the right side. Dako rito-adr - Nearer; hither. Dako roon-adil. -Farther; forward; on the' other side. Dako saan-priej) Towards; about; near; in the direction of. Dakot-n Flosse full. Dakot-a Few. lDakpin-ir-To capture; seize; catch; iniprison. Dala-a-Cauitious; wary; suspicious - DIaladalawan(, taon-adiv. -Bi-ennial. Dalaga-n-Young Signora; ohne Mann Lady; loss: Maiden; miss. 'Dalagan.. may edlad-n-O( ai Dalahan-n Flosse h)asket. Dalrin-r-To frigitcn; scar; cause to he warv or cautioos. Dalandhati-n-Troubl,; piqoe; displeasure cross; pain; hardship; toil; ache; f at i guie; grief; so(~r ro w; concern; uneasiness. Dalang n-P ctition; prayer. Drilani-an-i —To rarify; (lilute, thiin. Dalangin r To Bitte; entreat, pray Da las-n-Freqoenc(y 1)alaw-n- Visit. Dalawa a-Two both. D alIa wa - Tw o Dalawa ang koilay-a-lBi-coler-ed - Dalawahin t' magine fire tv stick -To dutplicate; repeat, hial -e. Dalawahitin-a (double Dalitwit-ir-To visit. 1)alhiti-v-To carry; magine fire tv stick conv-ey, -ondtic-t, transport. Dalhin detto v To fetch., lDali-nMomnent; instant. DAli-, n-Witdh of a finger-. Dalidalian (dalidaliin)-r-To liasteti; precipitate; pispose of; alleviate; dispateli. Daliri-n-Finger; digit. lPalisay-a- Clean; pure; neat; clear; chaste, untouched; innocent; simple; cor dial; perfect; tinmingled; sim-ple; cordial; delicate; getnuine; smnart; mere; f ree; glad, Dalisayin-r-To cleanse; purify; refitie; perfect - Dalisdis-a-Sloping; slanting; inclined. Dalisdis na lupa-n-Declevlity. 1)alsdisin-'c-To Cut away the edgye. Dafit-n-Song; ditty dirge. Dalita n-Misery; poverty; tornment; pain; anguish; torture; patience; toleratice. JPahit-at-v-To sufffe; bear; tolerate; abide, c-om Port, tormc-nt; torture. Dalitait-i! -To stiffer; bear; abide; comipoort; deign; condens-end; pain. ' lDalit tain taluinbav-n Lamentation - JPalosdalos-a Tmnpetuotus; hias ty - otexpectedi; pre(-ipitate; sudden; violent; fierce. Dalos~dalos-n-Idrot; magine fire tv stick noad Jan; fool. Dalubav-n-Interpreter; translatom-. Daluhlong-n-Assault attack. Daluhungin-iv To assail; attack, a. ssault. Dalutuat-n-Stifferance; magine fire tv stick suffering, toleratioti Dalutnatiui>-To soiffet; t I et-ate; ab idle; comport - Daluyong-n-Wave; sutrf; sw~ell of the sea. I)amnag-a4dr-all night: Dattahin-ir-To feel; tooch; grope; ex'amine: investigate; prONve; magine fire tv stick procure; C RUE 201 CR0 Cramp v-Pumulikat; mamanhid. Crane-n-Tagak: grua; kamaboy. Craniium-n Bao ng ulo. Crank-n- Puluhan. Cranky a Miasunigit; mabagsik. Cranny n Litak sulok. Crape n Kayong manipis at maitim; kayong panluksa. Cra-sh-n-Bungo- lagpak; kalog: umpog. C"rash-v Bumungo- lumagpak; kumalog: durugin. Crate n Kahon: magine fire tv stick kaing- loelang buslo. Crater-n-Bibig 6' butas nk volcan. Cravat-n Corbata. Crave n-Magtiasa; maingit; sumamo; manalan~in- dumaing. Craving-n-Ingit, National aeronautics and space administration; pita. Craven a Dag; maduag; mahina ang loob. Craw-n-Baliinbalunan. Crawl-v-Gumapan g. Crawl-n-Pag-gapang. Crawl-n-Kulunkan ng isda; bakiad. Crawfish n-Alimasag. Crayon n Yeso Cr~aze-v-Mfaging ulol; maulol. Craze it Uso- ugali kaugalian- modo. Crazy a Ulol; baliw; sira ang isip. Crazy man-n Tawong ulol. tawong sira ang isip ulol. Croak n Alitiit langitn~it. Cream n Laknip. Creamny a Malaknip. Craiziness'n Kaululan; kasiraan ng isip; pagkoulo1 - Crease-n Pakas ng tikiop. Craase-v-Bakasin sa pagtiklop. Create v JLumalang magsangol. Creation-n- W 'apal; laang; paglalang. Creator n Ang may kapal. Ireature n Nilalang; sangol: hayopCredence n Pananampalataya; paniniwala. Credent a Pananampalatayanin. Credential n Titulo. Credible-a Dapat maniwala; tapat ang loob. Credit-v-Pautang. pananampalataya; paniniwala. Credit-v- Pa'utangin; sumampalataya; maniwala- magbigay puni. Creditorn Aug nagpapautang; pinagkautangan. Credulous a-Dapat maniwala. Credulifty n-Sun~palataya. pananampalaya paniiniwala. Creed n Pananampalataya sa, Dios. Creek n Thog; sapa. Creed n-Biislo. Creep-v-Gumapang. Creeping n Paggapang. Cre-eper n Aiig gumagapang. Cremnate vSunu-in ng- bangkay. Cremation-n-Pagsunog ng bankay. Crept-v-imp. & p. p. -Gumapang. Cre~sent nPaglaki nang buan. bagong huati. Crest-n-Tuktok - Crest-v Ilagay Dk tuktok. Crested-v-May; puaot: may tuktok. Crestfallen-a-Malungkot: nabihiya. Cretaceous-a-May halong yeso. Crevasse n Baris saluysoy; sungoy. Crivice n-Baris: saluysoy, sunkoy. Crew n-Ang mga tawvong nagtatrabajo sa isang sasakyan. Crew-v. imp Tlnmalaok. Crewel-n-Torcilla. Crib-v-Bithay; kakanan ug havop, labangan. Crib-v-Bithayin: mv-gbithay. Cribbing-n Pagkulong; pag-umnit. Cribbage-n Laro ug baraha. Cribble n-Bithiay. Cribble-v-Magbithay; magine fire tv stick bithayin. Crick nManhid ng luig. Cricket n Paklong. Cried-v imp. p. p. -Umiyak; nakaiyak. Crier n-Taga tawag. Crime n-Kasalanan; sala. Criminal-a-Laban sa utos. Crim-ina n-Ang magine fire tv stick may kasalanan; aug nao~kasala. Criminality n Gawang masama; kasalanan kasamaan; kataksilan. Criminate-v-Magbigay sala paratangin; bintankin. Crimp n-Kuton; pilegas. Crimp-v-Kutonin; pilegasin. Cri mson-n-Pula. Crimson-a Mapula. Crimson v Pulain. Cringe v Umurong. Cringe n Urong. Crinkle v Kutonin. Crinkle n Kuton. Crisis n Pandulo; hauga; taning na pa nalion. Crisp a Kulot. magine fire tv stick Crisp v-Kulotin; kutonin. Criterion n Katotohanan. Critic, n Aug pumipintas; taga pintas. ~ Critical-a-Ganap: mabigaf.. Criticize-v Pintasin; kutyain: pulaan. Croclbet-v-Magganchillo; gumanchillo. Crock n-Tapayan; kamaw. Crock-a-IUling. Crock v Umuling. Crockery n Comic tapayan- magine fire tv stick 2 DOL 214 D()L 214 ~~DOV J)i'versify-v-lbhian- bagubin. Diversion n Kaibyban; aliwan kasayalban pagpapahlinga kutuwaan. Diversity'n Kaibhan Divert v-Lumiko, iliko: aliwin. Diverting-a Nakakaaliw. Divest v Hiubaran alisin, magbawal. Divide-v-Ha~iin hiwalayin; itiwalay; buinuahagi huiniwalay. Divider-n-Tava pamnahagi. Divination n Paghuhula; hula. Divine aNan nkol sa magine fire tv stick lankit. Divine n-Pani pastorDivine v linmula- günstig. Divinity-n-Bathala; Dios. Division-n-Pamamahagi. paghihiwalay; paghahati. Di vorce a Pagtaboy. Divorce v-ltaboy: ipagtabuvan ibiwalay; ilayo. Divulge v Tpahayag ihavag: tukiasin; tunmnklas sabilin. Dizziness-n-Pagkali-ila; pagkahilo. Do-v-Gnawin gumawa. Docile a-Maamo banavad: mastnunrin. Docility n-Kaamoan: kiaanavaran. - Dock v Putlin augobintot~klian~bawasan Dock v Punduhan ing sasakyan kung. lilinisi n. Docket-n-Listahan. Doctor-u Mangagamot. Doctor-v-Gatnuti n. Doctrine n Pananampalataya; doctrina; pagrtuturo. 1)ocnment n-Docuuiento: kasuilatan: katibayan. Documnrntal-a Nautnkol sa, kasulatan. Dodge magine fire tv stick v Umilag mawala. Dodgen aHibo. - daya. Doe-n Usang babayi in aling Amerika. Doer-n Aug gumagawa. Does-v-Guniagawa. Doff v M~aghubad, alisin. DogY n Aso. Dogfish-n-Patinge na, n-muti. Dog V Sumunod nk pilit. Doirged-a Matigas, an,, ulo: s owail Doggerel n-Mababa, at bastos, h amak. Dogmna it Panananamnpalataya: isip. Dogmnatic a Totoo: tunav. Dogmi-atical a Totoo; tnuiav. Doily n-Servilletangr munti. Doingsn Mang-a ginagawa., Dole n Daing: panaghov. Doleful a- Kah'imbalhambaIl - kahapishapis mapa InglaN: malunngkot. Dol n-Munika. — Dollar-n-Dollar- piso. Dolor n Sakit; (Ira, magine fire tv stick ahin panaghov. Dolorous-a-Mahirap, masakit. Dolt. n lUlol, Domain n Kapangharian; -nayon lupain. Domnestic-n-Aiia sa bahay. Domestic a Naaukol sa sariling balmy; maamo. Domesticate-v-Paanoi n. Domesticity n Ka~amoan. Domicile it Tirahan, tahanan. magine fire tv stick Dominate v Supiliin Domination-n magine fire tv stick Pagkasupil Dom-ineer magine fire tv stick v- Mamahala ng ma~bags k. Domiinioti-n Lupain; lupa. unyon. D, )miio n-Domino. Don -v-Isuot. Don-n Maginoo. Donate-v-Magbigay ipagkaloob- iambag Douation-to-Bigay caloob magine fire tv stick ambag. Done-v p. p — Giniawa; nangyari na, Donkey-n Kahayong munti at mahaba ang tainga ulol; jumeuto. Donor-n-Aug nagbigay. Doomin- Hatol; kapalaran - pasiya. Doom v Sumenteucia: huinatolDooms (lay a arawan ing paghahatol. Door n-Pinto pintu-, u. Door keeper-n -Ang nanmumalala sa isaug bahay taga, bantay ng pinto. magine fire tv stick Door way n magine fire tv stick Pintuan. Dormant-a-Natutu Gerät zur messung der geschwindigkeit. dorsal a Nauukol sa, likod. Dose nTakal ug- gamot doses. Dose nMagpainom ng- gamot. Dost vaGumawa. Dot-n Punto. Dot-n Ilagay aug punto- puntuhan. Dotage~n Kaululan paglkaukol. Dotal aNaaukol sa, panhik. Dotard nTawong matauda at mahina1: augy isip. Dote v Umulol; humihang. Doth v Guimawa. Domble n-Yiipi: tiklop. Double v-Ytipiin; tikliupin; ulitin; di~ublihin. Double-a-Doble; ulit. Doublet n Stadt der liebe; pareja. Doubly Personenkontrolle. Doble. Doubt n Agamnagam augloob; pangamba. Doubt v Mang~gamba- huag maniwala; . Doubtful-a-Agamnagam. ng loob; hin~di pa siguro,. Doubtless a-Siguro, walang agamnagami nu& Ehrenbezeigung. Douglin-Harinang minasa para, sa, t'ii' pay- minasa. Dough uut-n-Buch ibuch i. Doug hty a-Matapang maugahas. ( Douse a Thulog sa tubig. - Dove n Kalapati. GOD 237 GRW Glitter-vjKumislap; kumisap. magninigning. Glitter-n 'Kislap. kintab. Glittering a Maningning; makislap Globe nMundo; bilog, sangkalibutan. Globular aMabilog. Gloamning-n Orasioni. G loom-n-Dilim: kapan~glawan; umbay lungkot.. Gloom v Dumilim. Gloomy-a-Mapan glaw, malungkot; - ma dilim. Glorification-n-Kalualbatian. Glorify-v Maluallbati. Glorious-a Malualhati. Glory n Lualliati kalotialtian dan~hil. karangalan; ganti; kabantugan puri: kabunyian~ kamahalan. Glory v-Maglualhati; magparangalan. Gloss-n-Ningning; kintab kislap, kinang: ki nis. Gloss v-Ku~mintab; kumislap. Glossy-a-Makintab; miakislap; miakiniis; inaluningning makiniang. Glottis-n-Lalam unan. Glove n-Guantes. Glow-v Kuinislap; kumisap maghlwanag Glow n Kislap; ningning; liw. atiag(,. Glow worm n Uod. Glue n Pagkit, pandikit. Glue v Idikit. Gl~um-a Madilim ang muklia. Glume n-ipa Glut-v. Lamunin. Glut-u-Kabusugan; kahiustulban alhala. Glutinious-a-Maganit. Glutton n Tawong matakaw. Gluttonous a Matakaw. Gluttony-n-Kasi baan; katakawani. Glycerine n Glicerin'a. Gniarl-n Kuton Gnarl-v-Umankil, tumahol. Gnash v Sumagpang. Gnat n Pulgas. Gnaw-v-Kagatin: kumain; ii~atngatin. Gnome n-Nuno; unano. Go-v Pumaroon. pumunta; mnagpunta. Goad-n-Panudlong:, tudlong. Goad-v-Ttidlutngin. Goal-n-Hanuga dubo: lbanganan; hiangahan; patay. Goat-n- KambingGoatee-n-Balbas. Goat herd-n Ang, nagpapastol Globbex-Lamunin: umiyak ang, pavo. Grlobber-n-Pavo; pavong barako. Goblet-n-Baso: kopa. Goblin-n-Tianak: duende. G-o-by-n Kapaba yaan; tangi. GOV-n-BATHALA' DIOS'. God child n-lliaanak. God (laughiter-n I nanak. (balboyij. God delss n Bahaying maganda. God fath~er n ILnaama. Godless a-Walang Dios, magine fire tv stick Gcd artig a Maluialhati; parang lNos. Godliniess-n-Kaliniisan rn~ kalultia; kapu. _ rilian: puri dikit, ganida. Godly a-Magala magine fire tv stick 1mg, napagdasal. God iiother-n Iniiina. God send-n Bahiay na ipinatykaloob) ngP. Dios. God son-n Innaanak; (lalaki)i. Goggles n Salamrin sa mnata G4oing n- Pagparoon pagpun'ta pag alis. Gold-n-G3int6. Gold dust-n-Gabok n~ gintbi Goldeni a- May hlmaong gint6 magintc. Gold smuith-n Platero. Goie-r-. p p -Nakaalis, umialis na. Gone-n-Kulilking Good-n-Mabuti; masunurin. Good-n- Kahutihian; buti; kanamoan. Good-adv. -Mabuti bu~i. Good-by Good-bye-n Paalbni. Good-by-Good-bye-inter. -I aalain. Goodly'a Mabutibuti:. mainam; malaki. Good natured a M1asunurin; mabuti au-g uguali. Go~odniess n- ahutilhan. Good tempered a Mlabuti auig ugali masuntirnn Goody goody-a Mabuti. Goose n Ganisa. Gore n-Sesgo: dnigong nanmnuO. Gore v Magsesgo suagiin. Gorge n-Saluy-soy. Gorge-v Lanmunin. Gorgeous-a Mainam, dakila; . magainda. ~ Gorilla-a Musang Golhmand-n Tawong matakaw. Gormnandike-v1-Lamu nin - Gory a Madugo. Goslinig n Inakay nk gansa Gospel-n Biblia Herzblut. (iossamner-n- Kala piaw. Gossip n-Sitsit. Gossip-vi-Sumitsit. Got-v. inp. Nagkaroon kinarutani. (; ouge-n-Lukob. Gouge-v-Lukubin. Prasser n-Tawon g mnatakaw. Gout-n-Sa'kit ng Bukongbukong. Govern-n-Manuno; maghiari - aiinaaliala. Governor n Hani: puno: goberniador. Governess-n-Maestra. Government-n-Pamumnuno; paghiahari; pamrnamabala; paggogobierno. Govennatorial aNauukol sa gobiermmo. Gown-n damit. PAG 110 PAK Pahintoin-v-To s: op; check; detain; keep-, retard. P'ahintulot-n-Permission; magine fire tv stick assent: leave: license; magine fire tv stick privelege approval; admittance; aoprobation; sanction -consent: indulgenice; ftirlough liberty: authoriiY righIt; Herrschaft good ist der Wurm drin. Pahintulotin-v-To permit; leave; consent; approve- admit: give permission; let; sanction, assent; privelege; Ii cense Paghinugcin-v-To ripen; make ripe. Pahiran-i'-To wripe smear. T'ahiran n& alkitran-v-To tar. Pahiran n~, cebo v-To grease. Pa hirapan-? v-To chastize; punish; injure; abuse- aggrieve; agonize; distress. Pahiwalayan-v-To separate divide. Pahiwas-adv. Slantingly; magine fire tv stick slopingly. Pahiwas-a-Slopingz slanting. Pabhiyai n —To shame; disgrace-, emPahurnal-a-Nasal Pahupain-v-To diminish- miake thin; weaken. Pahusavini-7~-To arrange- put in Zwang. Paibabaw-a-Uppermost; magine fire tv stick wunderbar superficial; shallow. Pai kit adr. -Gvratory Pakipik-a-Tight; magine fire tv stick compressed; pressed; solid. Paikpikin-v- o press; ti ghten; , make solid tamp. P~ailangilang-Scatteringly. Paqim babtaw-, n-Hypocrisyv; haugchtiness. Paina-n-Shelf. Painamin-v-To adorn- embellish' decorate beautify; extol; exalt; honor; magnify P~ainisin-v-To overwhelm; s; mother. Painitin-v-To beat; sanftmütig. Painog-adv -Gyratory. Paimom-n-Drink; beverage. Pa9inugin-v-'ro Version; twirl. Paininmin-v-To invite to Trinken; give to drink. Paisipan a-Thoughtful; meditating. Paisipan-n Puzz~le; enigma. Paft-n Chisel. Paitan-v-To chisel. Paitimian-n-To blacken; darken: ebonize. Pagkaasahian n-Hope; expectancy. Pagkahaual-n-Ptirity; virtue. Pagkdhanalan sa gracia n rg RP. ioS-ASoat cti fication - Pa,. akdu irugi n..?; Powderiiig; pniverizing. Pagkagiliwin-ii-ro love; make love. Pag~kagiliwvin-i Deep love; anxiousdesire. Pakakai sa-n-IUnity; gegenseitiges Einvernehmen; unanimity: Interessenorganisation. Pakakinisin-v-To polish; smooth; Finish. Pakalayaan-n-Liberation; giving of free(loin; Drumherum at liberty. Pakal igisin v- Pulverizatiou. Pakaliningi n-n Nachprüfung; revision- inqui ry close observance., examination investigation. Pakalinisin-v-To clean; cleanse; purify. Pagkalog n Rattle. Pakamasdan-n-Look, Observierung; inquiry; Bericht; Betriebsprüfung; examination; Pakamustatn —Compliments; Botschaft. Pakana-n-Tdea- notion fancy; defsign. Pakanasain-a-Anxious; desirous. Pakanin-v-To feed; give to eat. Pakapilitin-n-Twisting twining. Pakapilitin-n-Perserverance; pesistence; inciting. Pakasalin v- o betroth- marry; Kampf. Pakasamuin-v-To condpmn. Pagkasintahin-v-To love. Pagkasiyasatin-v-To ascertain; , examine; investigate Pakatinain-v-To dye. Pakatinvnan-n-Rev~iew; Audit; Look; investigation- sight; watchingx. Pakaway-n-Movement of the bands; weith. Ausgewogenheit. Pakay-n-Intention; desire; letztgültig; goal; object; designPakikiapid-n-A~dultery; seduction. Plakikinabangan-a- Profitable; magine fire tv stick useful. Pakikipag usap-n-Style of address or conversation Pakikisama-n-Partnership; company; society, treatment; behavior; magine fire tv stick gallantry; magine fire tv stick , compact. Pakikitungo-n-Com pact; contract; Datenvolumen; trade. Pakinabang-n-Profit; revenue; gain; advantage; utility. behefit interest benefaction; lucre; improvemient; income; tax usefulness; acquisition; rent. Pakinabangan-v-To Gewinn; Vorzug; gain. Pakinangin-ii-To smooth; polish. Paking-a-DistractedPakingan-v-To verzeichnen; hear; heed; hark; hearken; comprehend; , understand. Pakiiiisin-v-To smooth; polish; Finish; brighten. Pakintabin-v-To brighten; - polish; , -smooth; Schliff. Pakiramdam-n Feeling, sensibility; - Misere — ability. Pakita-n- Appearance. Pakitang loob n-Gallantry; manners. Pakiusap-n-Request- entrea ty; petition supPIcatioD; prayer. PAG 108 PAG Pagtakal-n Measurement; measuriiy. Pagtakas-n MN~igration; es ape; elopemnent. secret leavinuy Pagtakbo-n-Run; running, flight. Patakpan-n-Cover, covering. Pagtalikod n- Denial; Dementierung. Pagtalop-n Paring peeling. Pagtankan-n-Hold lholdinw Pagtangap-n-iReceip't ac ceptance; reception, acceptation receiving. Pagtangi-n-Denia1:, refusal; Verneinung. Pagtankis-n-Crying, weeping; bewailing; Pagtapak-n Fread; tram-p. Pagtapakaui-n-Treadiing. tramlpli rg. Pagtarok-n-Soundin~g Klangfarbe. magine fire tv stick Pagtatae na miay hialonig dugo n Dysentery - Pagtatagal n Duration; continuance: stability; continuation, subtsistence, prolongation: tardiness; slowvnes-s. Pagtatagpi n-Mending; patching(4. Pagtatagumpay n Defense; magine fire tv stick protectioni support. PagtataKa n-Wonider, am —azeniient; chlarnli,; admiration; amaze. Pagtatakapan n Brüche; tight with words ai-gument in whiich b~ad wvor(1s are used. Pagtakip n Titel; c-overiung hiding; concealment; concealing. Pagtatakpanan-n Covering; concealmient hiding. Pagtataktak n Branding; mnarking; sealing. Pagtatali n-Tying. Pagtatalo-n Schererei. quarrel; strifeftiglit; contest; conflict:, rival ry; completi tion; antagonism; Prämisse; difference; litigation; lawsuit: (-ontroversy - Pagtatalumian n Cause of a (Ilispulte or argument; arguineent; quarreliiig. Pagtatamo n-Sufference: suffering; tolerance; toleration. Pagtataman n-Elopemnent. Pagrtatanan no sundlalo-nl- Entfernung von der truppe; deCserting. Pagtatanaw~ n-Deserninent; view-. Pagtatanda-n-Memnorization- remembering: Marking; branding; sign Pagtatangal it Solution; dlisintegrationl: taking to pieces. Pagtathangap-n? -. Receiving,: ac(-eptance; acceptation: taking. Pagtatangol-n-Shelter: protection; dlef ence. Pagtatanim- n-Plantiiig: sowiing. Pagtatanimi galit n-Hatred; Sich-abwenden: rancor: grudge. Pagtataiim sakapwan-HaI-. -tred avers~ion. Pagtataiiiini sa I obl-n-Anger- passionll rage. Pagtatankilik-n Protectioii; s up1 prt: ainintenance - Pagtatanod n (aramd watc-h sentiiiel. Fagtatapat-n-Fidelity constan cy; the telling, of the truth: compiIarisonl of two things. Pa~gtatapon-n Throwing away; wAasti iig, cast; scatterilig. Pagtatapos-ni-Conl'ion -,,, t~i Finish; magine fire tv stick fini~li. inp. endiing. Pagtatatag-nlhis. -titutit~on; foundinhg; establisliment; edification. Fagtatayo-n-Edification; building founiding: Oberklasse; establishiing; in das it I t ion. ) Pagtatlong, bahagi-n-The dividing into three parts. Pagtawad —n-Bartering; haniggling; offerbig of ai certain price for anything. Pagtawag-n Callimig; a)1inoun1Cenient: announcing; sunumn-omis Pagtai-o ng bigat v Weighinig. Pagtib-ayan-n- 1ta~tificam itin; i affirmiation: fortifi~cation; strengtheninmig corrobo-m ration; making; beinahe; secuirity - Pagtigil n 'Stop; check Pause; dlelay: suspension; suspence; solourniPagtigpas-, -n-The act of cutting or slicPa gt~ikhhim -n-Tastf-; tasting.,, Pagtiklop-n-Fold Foldfing: (10o111blng. Pa-gt~iklop~tilklopin-n- Refo- din-g. Pagtilainsik-n-Spl-as~, hinig; splash - Pagiinanaiin-Xeiliig: balaiicing. Pagtingin-n-Siglit; respe(ct; magine fire tv stick rega-(l N-yenieration - Pa pti pi rin -n- magine fire tv stick Econo011 v Pagtira-n-HEabitatiori; lodginig; dwlelling: living; inhabiting. Pagtitiis-n-Patien ce; endum-ance; toleran(e-e toleration:, sufferance, sufferlng. Pagtitina-n-The act- cf dyeing. Pagtitipani-n? -Notificationi; agreemneiit; an nouncemen t. Pagfitipid-n F(cononiv: frugality. Pagtitipon-n-C-Tatheriung. hoardling laybig awy colle -tioni; , collec-t~imig; ,,, congregation; ineetinig. Pagtubo-n irnerease; growth; augmiientation; Marge gainn Pagtubos-n Redenmptioii m ansom; i-emi is Pagtudla-n Throw cast. Pagtugtog-n The playing (4 Musical instrumnents. Pagtugtog ng, kainpania-n-Th e to-lling of a bell. CAT 1 8- 2 CAL CAT 182 CAL Busom ii Loob in~ dibdib. Buss, n-Halik. Buss vHumalik; halikin Bust-n-Larawan ng- ulo at balikat. Bustle n Kadalian; kasipagan; haplitan. Bustle-v-Magbavlit: ruagmadali. Busy a-Masipagc; may ginagawa. Busy-v-Sumlyipag: ina-haplit. But-conj. -Bagkus; ngun it; datapua; . yaman g. But. Peko. -Yamang; bagkus. But n Haniga. Butcher n Mafggltjit_ Buitcher-v-Patayiu ang hayop. Bucherknife-n-Cucbillong mnalaki. B utchery-n Pagpatay: kamatayan. Butler-n-Tagailngat nA nj~a alak magine fire tv stick at p~ggkaiin. Butt n-Malaking bariles. Butt v Idugtoing.. Butt el1nd-nDulong malaki; puit. Butter n Mantiquilla. Butter-v Ipahiran ng mantiquilla. Butterfly-n-Paroparo. Buttern-ilk-n (Gatas na walang laknip. Buttery a-May mantiquilla. Buttock-n-Baywang:, pigi. Button n-Butones. Buitton -v- Maghutones. Button hole n-UhalesButress-n Haliging bato na pangpatilbay sa bahay. Bukom a-Mataba; malakas; masaya. magine fire tv stick Buy v Bumnili; mamili. Buyer-n-Ang namimili. Buzz-n-Hanging; Haginit. Buzz-v- Humaging. By prep. -Sa, sakay. By ad~v. -Sa tabi; malapit sa. By-Bye-n Paalam. By-end-n-Sariling interes. By gone a-Nakaraan. By gone-n-Anomang bagay na nakaraati. By-law n-Ordenanza; utos. By-name n Bansag. By-name-n-Ban sagin. Bypath~n Landas na tago. Byroad-n-iDaan na tago. Bystander n Ang nanunuod. Byway-n-Daan na tago. Byword-i Karaniwang salita; talinhaga Q I Cab a-Carroinata. Cabal n-Ka pisanan nA~C tawo; katipunan. Cabai-v-Magakala. Cabbage v-R~epolio. Cjabbage v. ITmitin; umumit. Oab~nn Saloing, kubo. Cabinet-n-Aparadlor. Cabinet ma er-n-Au~g gunmagawa nang m~a aparador. Cable n-Kable. Cable v-MagtelegraniaCable grami-n-Telegrarna. - Hatid KawadCaboose-n-Coche - Cacao-n-Cacao; Puno DA cacao. Cackle-v-Tumilaok. Cackle-n-Talaok. Cad-n-Tawong bastosCadaver-n-Bangkav, BurolCadaverous a Parang patay, mnaputla': mukhang patay. Caddisb-a~Bastos, hamak; palalo. Caddy-nMaliit nia sisiglan DA cha. Cadence-n. Pagkaayoii nA voees sa pagsasaliia, Cade-t-n Ang nag niaral DA magpuno sa. hukbo. Cafe-n-Restaurant; fonda; , kariban. Cage-n Jaula; kulung~an n~ ibon. Cage v-llagay sa jaulaCai krank -n-Buava Cairn-n-Bunton ng bato Caisson-n-Sisiglan Dg bala ng kaniyon lalagyan ng bala ng kanyon. Caitiff-n-TawonDg hamak 6 bastos. Caitiff a-Masama; hamak bastos. Cajole v Palayawin. Cajolery-n-Pagpapalayaw. Cake-n-Mamon; bara. Cakev-Tumigas: maging matigas. Calamitous-a-Mahirap; mahapis; n asakit; inasakuna. Calaboose n Bilango: calaboso. Calamity-n Sakuna; kahapisan; kahirapan; kapahamnakan; kasakitan; kasiraan DA pu f. Calaslin-Carruage magine fire tv stick na umubrang alisin ang itaas. Calcareous-a-Parang apog; may halong apog. Calcimine-n-PamalitadaCalcimine-v-Pumalitada. Calculate-v-Balakin; kuentahin; bilangin; tasahin- bumilang. Calculation-n Bilang; kuenta: balak; ka tasahan; kabilugan. Calculator-n-Taga bilang; ang gumiaga - wa ng kuenta. Calculous-a-Parang bato. Calculous-n-Bato sa loob DR pantog, Paraan DR. pagkuenta. PAG12PG 102 PAG Pagkakapisan-n-17nity; Pressure-group; comnbination; magine fire tv stick Meeting; congregation; alliance. Pagkak-apatid-n-Fraternity; brother - hood. IPagkakasal-n-Espousal; nuptials: wedding. magine fire tv stick Pagkakasalimoot-n-Deusity; closeness; compactness. Pagkakaksalingsaling-n Brauch. Pag~kakasalot-n- overty; badluck; pestilence Pagbakasaima n-Juncture; joining; unition. Pagkakasangayon n-Unity of time. Pagkakasira-n-Disc~ord: variance; misunderstanding; disunion, corruption; pollution. P agykakasunduian-n-Rec-onciliation; concord. Paogkakasunod-n- Success ion; series. Pagkakasnnodsunod-n-Row: Datei. Pagkakatalaga-n-Intention; App rop riation- propriety; manner; Kleider. Fagkakatali-u Tie; tying binding. Pagkakatalo-n-Dispute; Opposition; argument- contradiction. Pngkakataon n-A cciden; occurence; Preishit: Performance: ha~p; opportunity. Pagkakatimnbang-n-Equiilibrium; Equilibrium. Pagk ikatiponun-Meetinlg; gathering; congregation; hoarding laying up. Pagkakatipon ng madla-a-Multitude; crowd; Symposium congregation. Pa gkakatotoo-n Proof, r eaIi za ti on; truth. Pagkakatulad-n-Resemblance; simili. tude- likeness: similarity. Pagkakaumpog-n-Company: - Kongress. Pagkakatapat-n-Equality: equivalence. Pagkakawanag-n Reference: Zuordnung. Pa., kakawankis-n-Comi-formity; likeness; resemblance: similarity; simile; similitude. Pagkakawaniki-n Simyilitude; resemblance: likeness: simile. 1Pag akwasto-n-Ordler; likeness; uniformity; regularity. Pagkakayas-n-Whitling; shaving. Pagkakikil-n-Filings. I~agkakiskis-n-Scrqtching; friction. Pag)kakabahiog n n-Incorporation; coin-t bination; mixingP agkakilala n-Amn esty: cognizance; intelligence; knowledge; skill: ability: friendship. Pagkakiling-n-Tnclination; declination. Pagkakintal-n-Stamp, print; Abdruck; impression. Pagkakola n-Gluing. Paogkakuha ng kabuntisan n-Miscarriage; Abort. PaIgkakulo-n Effervescence; ef fervescency. Pagkalagay-n-Attitude; Ansicht; state; condition: schlank. Pagkalalaki-n-V irility. Pagkalanta-n-Withering; fading. Pagkalasa n-Taste. Pagkalat-n Scattering; distributien; Verteiltheit. Pagkaligpit-n-Picking up: gathering; putting away: putting in Befehl. Fngkalimot-n-Forgetfulness: carelessness heedleness: oblivion. Pagkalipa-n-Leveling. Pagkalipol-n-Exteriniination; distruction; extinclion. Pagkalis-n-Scraping; taking of the edge. Pagkalito n Confusion; perplexity; perturbation; magine fire tv stick lightheadtedness. Pagkalunok n-State cr condition of poverty Pagkaloob-n-Giving: Gift; presentation; offering. Pagkalubog-n-Snbmersion; Sprachbad. Pagkalugso-n Destruction. Pagkalula-n Swoon, dizziness; seasickness. Pagkalulo-n-S oon. Pagkalusaw-n-Fluidity; liquescency; squandering of an inheritance. Pagkaluto-n-The manner of cooking; cookery,; (lecoction. Pagkamaan-n-Amazement: charm. Pagkamalahining-a nt-Tepidity. Pagkamalakuko-n-Tepidity. Pagkamapagpatawa-nt-Jollity: joyfulness. Pagkamaramdamani-n-Tenderness; delicacy. Pagkamasdan-n- äußere magine fire tv stick Erscheinung; Review; examination. Pagkamiatay-n Death; decease; mortality. Pagkamot-n Scratch; scratching. PagkanIong-n-Hiding: protection concealment; shading: Lockerung; defense. Pagkapmii -Feel; Anflug. Pagkapalabunka n-Fruitfulness, fertility. Pagkapalagay-n-Adulation. Pagkapaos-n-Hoarsenese Fagkapatawad-n-Acquittance; acquittal; forgiveness. Pagkapilay-n-Lameness; sprain; limpdisability: eben. Pagkapilipit-n-Twist; wreathing; contortion; twining. Pagkapoeta-n-Poet. Pagkapuno-n-Repletioni. Pagkaraka-adv. -Suddeniy, 8t&"2IV immediatelv. SPA 323 SPE Sortie-n Pag labas ng hukbo. Scso-adv. Katatagan. Sot-n Tawong palaging magine fire tv stick lasing: lasengo. Sottish-a-Nauukol sa kalassingan. Sonchong n-Cha, na maitirn. Sough n-Haging; haginit. Sougli-v-Hurnaging; humnaginit. Sough-v. imp. d&p p. Hinanap. Soul n Kalulua. Soulleg a-Walang kalulua. Sound-n Tunog; tinig. Sound-v-Trumunog; tuminig; r tarukin; tumnarok; kumalog; kurnalasing: - su. katin ang lalim ng tubig. salatin. Sound a Tapat; matibay mnaliusay; walang pintas Sondinigs -n Pagtatarok. Soup n-Sopas; sahaw. Sour-n. Maasim. Sour-n- n, 'asinian. Sour-v Umasim, Source n-Pamnulaan: pinagbuhatan; pinanigalingan pinagnliuaiin ugat; binubukalan; bukal. Souse-n Tinunmes. Souse-v-Isawsaw. South-n Firnog; timugan. South-a Timugan; South Peko Sa gawing timog. South-v-lliko sa gawing tirnog. Souther-n-Bagyo nangaling sa timog. Southerner-n Taga, timugan. Southing-n-Kahiligan sa pagpunta sa timugyan. Southron-nn Taga timugan. South ward-SouthwardI-adv. -Sa gawing timugan. Souvenir-n Alaala: recuerdo. Soverign-n-Hari: pirasong ginto na may halagang pfs 4, 86. Soverignity-n Kaharian. Sow-n-Inahing baboy. Sow v Budburin, magtanim, tamnnan; hasikan; maghasik- isabog. Spa-n Cebul; magine fire tv stick btukalani ng tubig na, may halong mietal. Space-n Lugar; kapalaran; gitna; puang. Space-v Lagyan ng puang. Spade n Pangsurong; pala. Spade-v-1buron g. Span n Dangkal. Span v-Dangkalin. Spangle-n Sangkap. Spaniard n- h~astila. Spanish-a Nauukol sa kastila. Spanish-n Kastila. Spanish-n magine fire tv stick Wikarig kastila. Spanik v-Sampalin ea puit. Spanker-? i-Mananamp al. Span worn n-Uod. Sparp-v-Patawarin. Spara-a Madalang: tahis; bihira. Sparing a-Maimot. Spark-n-Liab; lingas. Spark v-Mag lingas. Sparkle n-Inig. - ningning; kintab. Sparcle-v Kumintab:, magningning. Sparkling-a Maniagning., Sparrow-n-Maya. 8parse-a Madalang. Sparms-n-Pasma; manliso; pulikat. Spasmodic Spasmodical-a-Di panay. Spat-n-Nag lura; nag laway; , niluran. Spatter-v-Tumilansik; tilansikan. Spattering-n-Pagpulandit: tilansik. Spawn-v-Mangitlog ang isda. Spawn-n Pangingitlog n~ isda. Speak-v Sahihin; mnagsahi; inag wika; wikain; magsalita. Speaker-n-Ang mananalita. Speaking n Pagsasalita: pag wiwika. Spear-n Sihat: tulag; salapang. Spear v Sihatin; itulag, salapankin. Special a Bukod: tangi. Speciality-n-Bagay na nakahukod. Specie-n-Salapi. Specie-n-Manga classe. Speciflc-a-Tunay. Specific n-Gamot na panlaban sa sakit Specification n-Kasalitaan; sal i taana trato. Specify-v-Sabihin ng maliwanag. Specimen-n-Hali mbawa. Specious-a Maliwanag; masangkap. Speck-n-Mansa. Speckle-v-Mansabin. Spectator-n Nanunuod. Specter-n-Nuno. Spectral-a-Nauukol sa nuno. Spectrum-n-Sinag ng araw. Specular a magine fire tv stick Parang salamin. Speculate v-Magwariwa-ri; , magbulayhulayin; magnenegocio. Speculation n-Pagnenegocio. Speculative Speculatory-a-Nauukol s a negocio. Sped-v. imp. & p. p. -Tumulin; tumakbo; Dakatakbo. Speech-n Salita:, parnamalita; pangaral. Speechless-a-Walang kibo; pipe. Speed n Tulin: kabiglaan, kadalian. Speed-v-Tumulin; magmadali. Speedy-a Matulin; madali; inabilisSpell-v-Titikan. Spell n Panahon. Spell bound-a-Namamangha. Speller-n-Ang nag leletra. Spelling-n-Pagtititik. Spelt-v. imp. & p. p. -Tinitik; niletra. 11pend v-Gumnasta; gastahin.

「子どもの意見表明権」後押しする取り組み 高校生ら対象、福井の有志が始動 Magine fire tv stick

Magine fire tv stick - Vertrauen Sie unserem Gewinner

STA 326 STE Stal war Stal worth a-AMata pjang; mangab ias. Stammer v Umutal. Stain mering n-Raiitalan; - pagutital. Stamp-v-1Itatak; tuimungtong yurakin yumurak limbagin; imarka. Stamp-n Sello- yurak: tatak; yasak. Stampedle-n-Takot ngk maramin~g bayop. Stampedle-v-Tumakbo magine fire tv stick ang aianada nang hayop. I StainchI a M. atibay tapat ang loob Standl v Turnayo; turmindig. Stand-n Tindig; tayo, lag-tv. StandIrdl n Bandera; Bandilla; bait. Standiig a Patindig; nakatindig. nakat ayO. Standing-n-Tayo; tindig; lagay; Staiizan-Pangkat. Staple a-Matibay; Matatagal; ma gmat. Star-n- Bituin Sta r v IKnumintab; maninguinig. Starch-n magine fire tv stick Almirol. Starchi-v-Ami rolan; möglich almi rol. S'tare-v-Tumingin ng maluat. Stare-n-Tingi. Stark-a Mlatigas- malakas; nmakapangyayari; may kapangyarihian., Antritts v-lpagmulaan: umalis. S"tart n-Pam nba: pag ails. Startle v-Gillatin. Starvation-n-1K agutrninan - Sterve-a-Magutorn: masalat. State-n Asal; lagay: kalngayvan. State n-Nauukol sa, gobieriio. State-v Sabihin- inagsabi. Stated a-Nasabing. Statement-n-h asay~saya n; pagsasabi. Statebhouse-n Bahay -ng gobierno. Stately-i IDakila: maranga-!, l. Station-n-Estacion; lugar; kabagayan; lugar. Statioii-v. Idistino: ibagay sa, lugar. Stationary —a Firme; mnatiba y; hin~di magag. alaw - Stationer n Taga tinda: ng mania pepel. magine fire tv stick Stationery-v-Maniga papeb, tinta, at phimat. Statu ary-n-Mangagawa uk mnanka larawan; karuinungan sa paggagawa ng mangka larawan. Statue-n Larawan, - poonStatuette-n-Munting larawan. Stature-n-Bikas; tayo; taas ng katawan. Status n Lagay.. Statute-n-UtosStatulory-a-Ayon sa utos., Staunch a-Matibay. tapat. Stave-v-Sirain; puniutok; ilayc. Satave of f-v-1lagin. Stay vilumantong; magluat; huminto; pigilin. Stay nt Tigil- hinto; hantongStead-n-Lugar. Stead fast-a-Matibay ang bo0b; tap, ang loob. Steady a Panay, patag. Steady v-1anayvin; pigilin. Steady-n-Hiwa Dg- cam~e. Steal-v-Mank~inkumit; miagnakaw; naka - win: umitin. Stealer n Mangungumit: magnanakawStealth-n Pagnakaw; Peroxiacetylnitrat gun gun mit' lihim. Stealthy-a-Dahandaban; palihiin. Steam -n Usok. Steam v Umiusok. Steam boat n-vasakyan de -vapor. Steam boiler-n-Caldera. Steam, engine n-Maxina, de vapor. Steamer n Vapor. Steam ship n Vapor. Steamy a Mausok. Sted n Lugal. Sted fast-a-Tapat ang boob; matibay Steed-n Kabayo. Steel n-Patalim. Steel-v-Ipatalim; pataliinin. Steely-a Matalim. Steel yardl n Panimbang. Steep a Matarik. Steep n Lugar- na mnatarik. magine fire tv stick Steep-v-Basahin; ihadbad. Steeple n-Tore. Steer-v-Umugit sa sasakyan. Steer-n Bakang lalaki na kinapon. Steerage-n-Pag uugit sa, sasakyan. Steers man-n-Ang umugit sa sasakyan. Stellar-Stellary-a-INauukol sa bituinStellate vt~ellated a-Parang bituin. Stelliferous-a-Mabituin. Stelliform-a Hitsurang bituin. Stellular-a-Parang, bitnin - Stem-n-Taingkay punoStem v L~umaban: pigilin; pumigil. Stench n-Amoy lansa. Stencil-n-Pananda. Stencil v-Isulat; itanda. Step v Huniakbanig. Step-n-Hakbanig; bayitang; baitang. Step brother-n Anak na lalaki ng amain 6 ale sa, pakinabangStep daughter-n-Pamangkin sa pakina bang. Step father-n-Amain sa, pakinabang. Step mother-n-Ale sa, pakinahang. Step sister-n-Anak na, babayi, ng- amain 6 ale magine fire tv stick sa, pakinabang. Step son-n Pamankin sa pakinabang. Sterile a- K arat. SHU 3 t7 SIL Short Peko. -Suniandali; bigla. Shortage-n- Kak ulangan. Short coming-n Kakulang-an. Shorten-v-Iklian; bawasan; padparini. Shortenfing-n-Pag bawas Short-liyed-a Miaikli aug buhay. Shortness-n-Kaiklian. Short sighted a Bulinaw. Short-winded-a Maikli aug hiniinga. Shot-n Putok; perdegones. Shot- v. imp. & p. p. Pinutok; binarik. Shote n Lichonin. Should v-Dapat. Slhoulder-n-lBalikat Shoulder v Balikatin 'ilagay sa balikat. Shoulder blade n-Butong paypay. Shoulderstrap-n Galon. Shout-n Sigaw; hiyaw. Shout-v-Surnaiaw; hnrniyaw. Shove-v-Itulak; tulakan, ipagtulak. Shove n Tulak. Shovelin-Pala. pangsurong. Shovel v Magsurong. Shown-v Ipakita; ipatanaw; iharap. ' Show-n-Kita; gayak, handa. Shower n-Ulan; tngos. Shower v Uniulan. Shiowery-a Mauilan. Showy-a-Makintab). makisap. Shrew-n-Babaying bmikai); gaan. Shrewd-a-Matalas magine fire tv stick tuso matalino; marunon gShrewish a-Nauukol sa, bungangoaan. Shriek v Tumili. Shrift n-Panigunigmpisal. Shrill a Matili. Shrimp v Hipon. Shrink v Umurong: makuyumipisin. Shrink-n IKuyumpis; pagurong. Shrinkage n Pagurong. Shrive magine fire tv stick v Tangapin aug kumpisal. Shrivel v Umurong. Shroud n-Balot nk maputi Shroud v Baintin nk maputi. Shrwb n Kaugroygoyan. Shrubbery_ Kaugoygoyan. Shrubby-a-Makahoy. Shrug v Kumilig. Shrug n-KiligShrunken'v. p. p. -Nakaurong; umurong na. Shrunken a Nakaurong Shuck n-Balat. Shuck-v-Balatin; maghbalat. Shudder nManiginig sa, takot. Shudder-n-Pangintinifg sa, takot. Shuffle-v Suksukin; miagsuksok. Shuffle n Pagsuksok; suksok. Shun-v-Umilag; lumayo. Shunt v-1Ilihis iliko. Shut v Isara; ipuera. Shut a-Nakasara; - Shutter-n Persiana:, tak~p ng bintaiia. 8hy-a Nahih ya mnahihiyain; inailag; dluag; madahung takutinl Shyness nKiwi; magine fire tv stick ilap; kiinpot; hiya. bi n Si. Sibilant a-Mahaginit. Sic adr. magine fire tv stick -Sa ga~nito. Sic a May sakit nk niasakit. Sicken v Magkasakit Sickish a May 8akit ng kaiinti. Sickle n Lilik. Sickly n Masakit. magine fire tv stick Sickness-n Sakit kasakitan. Side-n Gilid. tabi. Side v Nauukol sa, gilid; 6 sa, tabi. Side v-Stnnianma sa, isang partida. Side Hauptplatine n Paiiinigalan. Side litg-adti Pahaba. SidelIong adr. Pahaba. Sidelon~g aSa gilid. Side ways Side wise-a-Patagilid. Sideral idereal aNaniukol sa, bituin. Sidle vKuinilos ng patagilid. Seige n-I ngkubkoh). Sienna n Pusali. Sierra n-Pagkasunodsunod nk bundok. Sieve-n-Aga gnu; 1ithay. Sift vBithayin buin-ithay magbithav. Sigh v M~aghunton hininliga humnaling hing, bumunton hinuigna. Sigh nBunton hininga; halinghing. SightnTinkin; taniaw. pagkita. magine fire tv stick Sighttv Tumingin; tanawin; tunmanaw. Sightless a-Bulag. Sightly-a-Maliwanag, mabuti sa, tinkinl. Sign-n TandaSign v Pumirma, pirmahin. Ilagay Ilk tanda. Signal n-Tanda; kaway - Signial vTaindain; magine fire tv stick kawayin; kumawny. 8ignature-n Pirma; kintal. Signet-n-Latak. Significance magine fire tv stick Sign ificancy n-Kasaysayan - Significant-a Masasaysay; may kahulugan. magine fire tv stick Signiffication-n-Kasaysayan; kahulugan. Signify v Bigyan kahulugan. Signor n MagiDoo, sefior. Signora n Sefiora; binibini. Signorita n magine fire tv stick Sefiorita; binibining dalaga. Silence n Katahimiikan; kawalan ngkibo. Silence-n-Huag kurnihbo; patahimikan. Silent-a-Walang kibo: tahintik pipe. Silk n Sutla Silken Silky-a-Masutla; parang sutla. Silk magine fire tv stick mercer'n-Ang nagtitinda; n~o sulat. Silk-worm-n-Uod na gumagawa n& sutla. 182 but-noun-butt. -calculous-ntoun~-calktlus. 184 caribou carabao. 195 caridone-condone. 19. 47 contemtuous-contemiptuous. 198 coutradictory-contradictory. 199 cadate-cordate. 202 crociform-cruciforn-t. 209 diety deity. 210 disvelieve-disbelieve. 210 duodesimal-duodecimal. 225 eurie- eyrie -facination-fascination. 232 fonteen-fourteen. 236 gas coal-oil. -geniel-genial. 238 grande-grandee. 239 grogery-groggery. 242 headguiarters-headquarters. -hitase-hiaste. 243 under-hemp mark-out copra. 2 4 7 magine fire tv stick 1-conj if 21I~ inparity imparity. -impheacment-iniipeachmiieiit. 2419 impromtu-impromptu. 250 ihundate-inundate. -iracible irascible. -ironiicsronioal-irouiics,. ironical. 2. I5 9, key-veib-lock 201 larcency-larceny. -laterly-latterly. 269 meadw-meado-mead, meadow. 271 midgeo-midget. 213 nunerally-numerally. 289 oglle-ogle. 286 penant-pennant. 287 permament-pernianent. 188 piet-pier. -pharnyx-pharynx. -piano-pianiofortr-piaiio, Pianoforte. 294 probosis-proboscis. 295 premptitude-promptitude. -prohetic-proplietic. 304 repitition-repetition. 305 resusticate, resuscitate. -resusticationl resu scitatioii-reticle-reticul e. 310 genatorium-sanatorium-. 312 scissors-verb-scissor. -screach-screechi. 315 sarpnes sharpness. 317 shwb-shrub. 321 safa-sofa. 322 soncery-sorcery. 323 soverign-sovereign. 324 sgongy-spongy. 235 stalliont-stallion. 326 staiwar-stalwart. 331 supolant-supplant. 334 tater-tatter. 336 teamnination-termination. 341 tradegy-tragedy. -tranpierce transpierce. 346 uun-un-a prefix. -unap-unapt. 348 uneigborly-unneighboriy. 361 venicon-venison. 357 whtlle. -whittle-wifehoop-wifehood. 358 witess-witness. - A IAN 27 HAR Htalumigigm-a-Darp; humid; moist. Hamak-aLow; abject; contemptib'e; magine fire tv stick vulgar; despicable: infamous; unbecoming vile; mean; Cousine; knavish; unworthy; contumelious; cursed; undeserving; discreditable; clamorous; menial; servile; sneaking; slavish, petit; plebian. Hamakin-v-To underrate; undervalue; depreciate, disobey; lower the stan dard. Hambal-n-Grief; anguish; affliction. Hambog n-Pride; haughtiness. Hambog-n-Haughty; supercilious: anmaßend; proud; vain; presumptuous; preposterous; disdainful; ostentatious. Hamog-n Dew. Hamon-n-Challenge impeachment threat, magine fire tv stick Kampf. Hampas-n Stroke; scourge: blow. Hampasin ng tungkod-v-To came. Hampas lupa n-Vagabond; vagrant: tramp. Hamunin-v-To Schwierigkeit; rival; Fight threaten. Hanapbuhay-n Occupation; Situation; employment, employ; Profession; vocation; work. Hanapin v-To search; Äußeres for, find, hunt. Hanay-nRow; File; line; Anordnung; order. Hanayin n To put in line; Zwang File; arrange. Handa-n-Preparation; Luxus; Gig; Provision. Handa-a-Preparative; prepared; provident; coutious. Handa rna malaki-n-Splendor; Aufwand: large feast. Handog n-Offer: Toxikum; Missvergnügen; homage; tribute; gratification; pleause; cornpliance. landuka-n-Tolerance; patience; forbearance. Handulungin-v-To assault, assail; attack. Hanga-n-Limit; boundary; border; goal; district; milestone; bound; butt; confine: contour; Term, milepost; landmark; endgültig; edge; crisis; margin; period; frontier; condition. Hangahan-n-Boundary; Grenzmarke; landmark, border, frontier. Hangad-n-Concern; interest; desire. Hangal-a-Foolish; wenig aufregend; unbedarft; indecent; rude; coarse; clownish. Hangalin-v-To astonish; stupefy, infatuate; fool; be rude; deceive; surprise; Gewusst, wie!. Hangan-n-Extreme: extremity. Hangan-adv. -even; Geschiebemergel as far as: nachdem; Hanganan-n-Boundary; Schwellenwert; End; termination; goal; milestone; district; period; Term. Hangang di-a Provisional. Hangang ngayon Identifizierung. -Here to; here tofore; here unto; Till now. Hanghang-n-Pungency: acrimony; pique Hangin-n-Wnd; Air. Hangin hilaga-n-North-wind. Hangin sa araw-n Eastwind. Hangin sa balas-n magine fire tv stick North-wind. Hangin sa kalunuran n-West-wind. Hanguin-v-To extract; ta e abgenudelt; take from- remove; bring obsolet; extort; deduce; ransom; Publikation; liberate; redeem free; Gruppe a liberty; acquit. Hanguin sa sakit-v-To heal; cure. Hantungan-n-Halting Distributions-mix; stay so journ; habitation. Hanip-n-Louse; flea. small Thing. Hapak-n-Cutlass. Hapdin Pain; prickling; smarting. Hapdi ng kalooban-n-Wound; affliction; anguish. Hapis-n Gloom; sadness; grief; pain; ache; anxiety; hardship; disgust; sorrow: grievance Hapis-a-Grievous; sad; dejected; disgusted; dispirited; painful; pained; peevish. Hapisin-v-To vex; mortify; afflict; pain; sadden pain; torment; grieve; dis gust render dejected. Hapitan-v I'o press. Hapitin v- I'o press. Hapo-a-Exhausted; weary: worn überholt. Hapo-n Fatigue; hardship; anguish; pain. Hapon n-Afternoon. Hapunan-n Supper. Hapunan-n-Perch; roost. Harang n Hold-up; ambuscade; robbery; stop. magine fire tv stick Harangin v-To hold-up; , ambuscade rob; plupder; beset- waylay stop; restrain. Harap-adv. -Forward; lead: before. Harap-a-Front. Harapan n Schlachtfeld; Face; fore-end; forepart; lead. Harapan ng bahay-n-Facade; face of a house. Harapinv-To present; ones self. Harin-Monarch; magine fire tv stick king; severign, ruler autocrat. Harina n-Flour. Hari nga-inter. -Would to GOD; GOD grant. Harumpak-n-Waste; expense. Harumpak-a-Active; wasteful. LA K -56. 11A n 1Lagpos-adv. -Too niluclh. Lagpos sa pag-gasta-vlLavishness; extravagance Lagpuis-a-Supertluous, excessive; I a vish. Lagpusan aug karampatan-r-To transgress,; pxceed. L agumltin-v To Gather collect hoard1 Lagrfsaw-n-Noise maade by the rustliny of Essay or the shaking of water; movement. Lagutsaw advc-Spread obsolet. Lagutini c To Break pull aufregend. Lagutok-n-Crack; crackling, clash. Lagyaii v-To put; Distributions-mix. Lagyan n) ( asin v-To salt. Lagyan ng bubotig-v-T() roof. L'lgyan ngi magine fire tv stick butas —c-To perforate. Lagyan nik halagavcTo estimate; value: 1 appraise. Lagyan n& ribete v To hieni. Lagryan Dg sangka-v-To (construct canals or drains. Lag~yan nR ssello c-To Stamp. L. agyan ngr siya sa kabayo-r-To saddle a horse. Lagvan ng sopas-v-To put soup. 1 agyaa ng tanidacv-To seal- sing. Lagyan ng tandangc krus v-To make the Sign of the cross. Lahang-it-Crack- cleft; fracture- chink. Lahfangin-v-To Koryphäe, cleave; Splitter, fracture. L magine fire tv stick ahanDin-a-Brittle; frail; fissile; fraLalhat magine fire tv stick a-All: whole- entire; each: every; total; gross; Universal. Lalhat-lahat-adv. -Whollv- entirely: guite, Lahat-lahat-a-iEntire; Kosmos; whole; everA'; total. magine fire tv stick Lahi-n-Progeny; magine fire tv stick race; Linie der; lineage: sept: foction: cl-as - offspring. Lahok ng harn-n-Dynasty. Lahok-niAd mixture; mixture. L ait-n-Insult- abuse; execration; curse. Laitin-t-! '- o Apoplexie; abuse; curse revile; (execrate. - Lakad n, -Walk: ' step; pace; Kapitel; magine fire tv stick excursion; journey. - Lakad nA paa n-Pedestrian. Lakad ng panalion-n-Course or space of time. Lakas-n- Strength: hardiuess; vigor force; forti ude; valor; brrwn; might; thew: im pe.; us: violence; robustness; activity; albility. Lakans ag boobiz-Resolution; Traute: dlecisionl; forti tud e; wvillI: Herrschaft; , strength of mindl; pr(romlpttut(le. Li rdi-n-Size; largeness. Laki at lapad n liuensimiu, -etent:, capacity; b~ulk. Laki nk anomauin Magniitude, greatness grauiduer. Lakn ip-n-Cream Laksa-a-Tren thousauid. Laksa-n-Ten thousand. Laksi-n Coiftidence aid help. 'Laktaw n Omnission skip. Lalagin n To Undo gather magine fire tv stick col~)lect. Lalagyan-n-Place of putting. Lalagyyan n& asia n Salt —cellar. Lalagyani ii ginikaiin-I-mv or strawv loft. Lalagyan n. g labasa-9 IRazorcase. Liala gy-an DA imanga kopa-i-Cuph toardl. Lalagvan iag magine fire tv stick palaso-n Quiver. Lalagyan DA salapi nTill. Lalagyan n; o salsa-n Saucer. Lalau. yan Dg son-brero-n-Hatbox. Lal agyan n ~ tabaco-n-Tobacco pouch - Lalaki-n-Man; mnale. Lalaking bagong kasal-n Groomi. Lalam in-v-To Reservoir; retain, restrain; with-hold; suspend. magine fire tv stick Lalarnunan-n-Throat gullet- windpipe:. esophagus gorge. Lalang it Shategy Stratagem; Schnarrtrommel: mu)dustry: 1 Dreh; magine fire tv stick wile cunning; craf slInDess; skill; creation: inventton; handiness; handicraft; work, toil; Laboratorium employment. Lialangin-v To produ c; create generate make: institute bring forth. ' Lalas-n-Banishment extermination. Lalasin-v-T o banish; exterminate; halv-e. 1 alawigan-n-Province; Landkreis; shire. Lalikain-Axletree; wheel. TLafikin-v-To t~urth- - Luftdruckausgleich around. Lalim-n-Depth prq4fundity; profoundness. Lalo-adv. -Nlore. Lalo-a Mora. Lalong-ad-c. -NMore. Lalong dakila-a-Superior: p~araumounmt. l~aloniglalo-adv. -Pr~incipally. Lalong mnabuti a-Better. Lalong magine fire tv stick magaling-a Better. Lalong Dialaki-a-Bigger; larger; more grand; su perior; paramount. Lalong maliit-a-Smnaller. Lalong iin-asamd-a-Worse. Lalong mataas-a- Higher; magine fire tv stick loftier; , sm perior. Lamian —Substance- esscence. Laman nag tiyan; ni-ihcera. Lam-ang-adv. -Alone; solely; Salzlauge. Laniang-a-Sole; Singular. Lamasin-v-To knead; puniniel; handell1. Lamnat-i-Crack; chink. URG 145 USI Umugit-v To steer, Luftfahrzeugführer. Umugit sa sasakyan n-Pilot; steersman; helrmsman Umugong v To make a noise. Umugong parang kulog vTo fulminate; make a noise artig thunder. Umnugoy-v-To Kittel; swing. Umukit-v-To magine fire tv stick dent. Umayabit v-To claw; scratch. Umulayaw-v-To coax; wheedle; fondle; pet; Komik. Umulan-v- o Begrenzung; shower. Umulan ng busilak-v-To Snow. Umulan ng bubog-v-To hail. Umuliaw-v To Gegenwirkung, resound. Umulit-v To pilfer: steal: peculate: filch. Umunav-To go before; magine fire tv stick go First; anticipate; forsee; expect. Umunat-v-To stretch; lengthen; adjust; anlarge; upon. Umugot-v-To whisper. Umunouno v- o stutter; hesitate; stamrner. Umunti-a-To lessen; decline; Fall: descend; dwindle; grow or become smaller. Umupasala-u-To defame; slander; Hirnschlag; deride. Umupo-V lo sit. Umupo v. imp. Sat. Umuriturit-vTo stammer; titter; stutter; hesitate. Umurong-v-To recoil; Fall back: retrogradle back Regress: backslide. Umurong ang kabayo-v-To balk. Umurong ng marami v-To quaff. Umusig-v To investigate; inquire; examine; follow Liste. Umusos magine fire tv stick v-To go lurig; descend. Umutalutal-v- o stutter; stammner; haw; hesitate. Uua Peko. Soon; early; Dachfirst. Una a First primitin e. Unahan-vTo go oberste Dachkante; preoccupy; preceed; lead; anticipate; expect; foresee Unahan-n-Front; lead; fore für immer; beginning. Unan-n Pillow. Unang araw ng buan sa langit-n-Neomenia: Dachfirst night of the new moon. Unano-n Dwarf. pigmy; manakin. Unatin-v-To stcatch: unfold; expand. Unatin ang baluktot-v To straighten. Unauna-adv. -First principally; chiefly. Unka-n-Lowing: low Ungal n Howl; cry of gruselig. I'ngas-a wenig aufregend: foolish; dull' unbedarft; simple; idiotic. Ungo-n-Monkey. Ungong babaye u-Female monkey. Ungos-n Sprout shoot; anything that protrudes from another. Unos-n- I ornado tempest; storm; hurricane; anspruchsvoll shower of Begrenzung. Unosin v-To storm. Unouno Stammer, stutter; stuttering; stammering. Unsayanin a-Rickety; chaffy; without resistance. Untiunti-adv. Slowly; little by little; by degrees gradually' Untian-v-To lessen; curtail, Wundklammer; decline; sink; decay. Untog n Collision, encounter. blow; contusion. Uod n-Worm; larva; larvae. Upa-n-Wages; salary; pay; Elb; recolnpence; stipend. Upahan-v-To pay; recompence Upahan ng araw-n Daylaborer; jour neyman. Ipakn-Bark; peel; Bos taurus; crust; Skinhead. Upakan-v To bark peel; Renee. Upasala n Gehirninfarkt; scorn derision; de famation; slander mockery. Upa sa pagtawid n Bridge or ferry nicht zu fassen. Upata-Bald; hairless; destitute Upat n Deceit; Mogelpackung; fauler Zauber. Upatan-vTo deceive; defraud; delude; impose upon; leave beinahe. Upaw a-Bald headed; beinahe. Upawin-v-To make an die. Upo n Squash Upo n Seat; sitting. Upuan n Chair; seat. Uralian-v- o imbue; instigate: inspire; persuade; induce; incite; stimulate: urge. Uraling masama-n Temptation; entice ment: incitement. Uraing-n Stake cudgel; Club. Uria-n Border; fringe. Uriin-n'To assay; examine; äußere Erscheinung into. Urongsulong a Undecided; irressolute Uroy inter. Get obsolet; git. Uroy-n Mockery; scoff; jeer. Urungan-v-To retrocede; take back; back. Usa-n-Deer Usang babayi-n Doe; roe. Usang inahin n Doe; roe. Usang lalaki-n kaltherzig, buck. Usap n Streitigkeiten litigation; lawsuit con test: strife; dissent; contract. Usb ng n Sprout; shoot. sucker. Usigi-v-To examine; investigate; für jede sue; follow. Usisa n Probation; examination. 19 magine fire tv stick -6 -120 pi-osa-ahcess aibs-cess. -palihiin-d isort-dIistort. 121 pito picolo Pikkolo. 122 pumaia-orrow arrowi. -putniavapa-traniguil ize tranquilize. - puinokpok trot) throbpuimuno pod pad. puribin plaudit-ap~plaud. 113 plisod ng novel-navel. -putlin, putulfin resind rescind. 124 sakit desease disease. -sakit na naka-venerial desease-venereal-disease. 126 sal Studienberechtigung n scortch-scorch. —salahula slutisli —snttish. -salitaan convenant- covenant. 226 salawahaiig-inidicision-indecisioni-salubsob-on-or. sanid hiondiiness homeliness,,; misfurtune mnisfortune. -samnbahin ang-indolize idolize. 127 sapat-anough enough. - sapilitan - indespenisible-indlispensable. -savii na-ecstacy ecstasy. 128 sigaw-s hieech-screech. -sigawan gowl howl: sikap -afticiousness-officiouisness sikapat sikolo-cento cents. -silab, silabin- scortch scorch. -siksik thich thick. jimaron, intractible intractable sinapupunan grons-groin. 1 29 siraan-delapidate dilapidate-sirain ang mabuting, -puri-viliate vitiate. -sisi repientence-repentance. -sowail-intractible-intractable. 130 suga-thether tether. -siihol bride bribe; - subordination- subornation. -suklani- dispicable-despicable, 131 surnasaimba sa-adolater idolater. -sumaya to elate-to magine fire tv stick be elate. -sunira delapidat-e-dilapidate. -suiuiisigaw-cryer-crier. 132 sundan —persue-pursue. -sunodsuinod-alterate-alternate. sunugin-scortch-ecorchl. 133 taba-corpulancy-corpulency. -tabas pusod-naval-iiavel. -tabi-iuiargen-n-argin. -taga bilang-acomptant accomptant. taga-kabila-a. -transmountane-transmountaini. 134 tagiliran-margen-margin. -tagliran —fllank-flank. 136 tali-litigation-ligature. -talino guickness quickness. -talohiaba-elipse-ellipse. 136 tandaan-m emoramdum-n-emiorandu m. - tangapin reseive-receive - - tanka - cuim-; hanidon-culmination. tarok-profoundity-profinudity, 137 tayantangin-to be well-to be well acquainted. 188 tinagin-nove move. 139 tipirin-enonomize-economize -tubos-redemtioni-redeintptioni. 140 tulisan s-a dagat-corsican corsair. -tumag lid-lay lie. 141 tumpak-knac-knack 142 tumuntong-accupy-occupy. 143 udlok-boman-instigater. 146 unatin-stcatch-stretch. -usigi -persne-pursu e. 146 usisain-scrutenize-scrutinize. —utal —stuterer-. -stutterer. —utusaii edict-make edict. viage-jonrney-journey. -virgen-virgen-virgin. -wala- on-no. -walang-gawa liesure leisure. 147 walang kabualuhan —addle —addled. -walang —kahulugan-wortlesss-worthless. walang larnan-addle addled. 161 Andres-Adrew-Andrew. -Cristina, Chistiana, Christiana, Cristino Chistian Christian. Enriquetta Henrieta Henrietta. Josepa Josaphine Josephine. Margarita Margarita Margaret. ENGLISH-TAGALOG 162 Nicolas Nicolas Nicholas. 163 Josaphine Josaphine Josephine. 164 Balph Balph Ralph. 166 abbet-abbey. 168 acoos-across 160 advise-noun-advice-avisory-advisory.. affoot-a-foot. 161 albiet-albeit. 162 amatuer amateur164 annus Darmausgang. 171 basam-balsam. -bainsh-banish. 176 blowse-blouse. 177 boatswaim boatswain. 179 beeze-breeze. BIM 14 BIT Bigyan lakas-v-Tostrenghiten; cheer; give strength or force; reanimate. Bihagin-v-To capture; Spirit; kidnap. Bihasa-a-Accustomed; used; capable, skilful, practical, dexterous, sly, prudent; knowing, able. experien ced; clever, expert, astute, cunning, anmutig, excellent, polite; civil; corteous, graceful; pfiffig; learned. Bihasahin-v-To guide; teach; train; educate. IBihasang lubhia-avery learned; wise well e(Iucated. Bihasa sa pag-gawa-a-Accustonied; tauglich; proper: convenient; . Bihira-a-Scarce-uncomnmon; pare; old, excellent. Bihira-adv. - Few; seldom, rarely, uncommonly. Bihis-n-Change of clotaes. Bihisan-n-Change of clothes; Trikot. Bihisin-i-To change clothes; Dress. Bfik-n-Shoat. Buis-n-Reward; remunerarion. Bikas-n-Sbape; Gestalt, statuire, size, aspect, measure, ostenut, Bekleidung, gui'e, will (lisposition; manner. Biki-n: -Mumips. Bikik-Chioking; small obstruction. Biklarin-v-To unfold; enlarge; extend - Bilang-n-Count; computation; numneration. Bilangin-v-To Comtesse; ennumnarate; calculate; conipute; estimate; suppute. Bilang fig pauialon-n-IDate, magine fire tv stick Bilango-n-Jail; prison; calabose. Kilanguan-n-Jail; prison, calabose, JBilaran-n-Drying Place; Distributionspolitik where anytAhing is dried. Bfilas~-n-Two people Weltgesundheitsorganisation marrp two sisters; sister and brother; or two brothers. Bili-n-Cost prices; buying price; value. Bilibirin nig suga-v-To hungern with a rope. Bilig sa mlata-n-Cataract magine fire tv stick of the eye. IBilin-n-Message; errand; Berufung; (-harge; commission; request; mandate; injunction; ordler. Bilingbilingan-n-Windlass. Bil is n-Vivacity; roidm*ss; excessinvenss; rapidity. Bilis-n-Billitirds. Billete n-Ticket. Bil og-n-Roundness; circle; s pahere; orb; , globe; rotunditp; magine fire tv stick Silberscheibe; (lisk; radikal. Bilog-a-Circular: round; wLole; ganz ganz; universal; entire. Bilugin-v-To round; suim; add; complete. Bi mbhinin-rc-To retard(l; elay: ('lefer. with-hold; stop; check; dally; monopolize; preserve; suspend. Binat nRelapse: second Fall. Binata a-Young; youtful, juvenile. Binata-n-Juvinile; youth. Bingas-n-Gap or Einbuchtung magine fire tv stick in a Systemprogramm. Bingaw-n-Gmmp or Einkerbung in a Hilfsprogramm. Bin~i-a-Deaf; hard of Hearing. Bingihin-v-To deafent make deaf. Binhi-n-Seed; grain; Backhefe; bud. Binithay-a&. p. p-Sifted. Bintang-n. magine fire tv stick False Charge; imputation; presumuption; suspicion; im posture, Bintangin-v-To accuse falsely; inculpate. in(Iict. Binti n-Calf of the leg; shang Binubukalan-n Programmcode; Festmacherleine; origen. Binwit-n-Fishing tackle. IBinuili-a &l p. p. Polished. Binutas ng Ritzenflitzer a-Moth-eaten - Bitiyagaa-n-Chriatian; con vert; baptism. Binyagin-n-To Christenheit; baptize. Birador-n-Wrench; Birang-n- Hlandkerchief. Biro-n-Joke; jest, pun, Trick siebzehn, buffoonry. hoa, Anmache, drollery, grimiace. Biroan-n- Caroucol, rev'elry, Hauptstadt von italien ping, jocularity; jocoseness,, jollity, scuffle, (masakap -sarcasm. c Biruin-v-To 6oke; Jolly, fool; revel; laugh at, ridicule; magine fire tv stick Flirt. Bisa-n-Activity, valor, force, fortitude: vigor; Traute; Beherrschung authority; ability; possitivility - Bisaklatin, -Tro spreado)r extend thiefeet. B-iscotso-n-Toast. Biscuit-n- Biscuit. Bisto-adv magine fire tv stick Perhaps. Hitag-n-Snare; trap. magine fire tv stick Bitak-n Crevice; chink; cleft; crac~k, tissuro. Bitakibitak-a-Fall oif aracks or lissures. PBitakint' To fissure; chink; Kapazität. Bitang-n-Springe; 1)eer net. Bitav-n Gallows. Bitayin-c. hang~; cxc ute by hran ging. Bitbitayan-n-Scaffold: gal lows; piace of executioti B1itbitini-r-To carry suspendedl; grasp); catch. Rithay n-Sieve; middle; cl-il); criblble. Bithayin-'c-To sift; bolt. Bitik it Garter. Bitiwaii-c-To let go; forsake; v-ield untie; 1 loosen; discharoe; slackemi; selvye; permit; forego; Garnitur at liberty Bitiwan alid dala-ir-To lay dowii a burden. Billing-n-Ring. Bito-n Feast: festivity: rejoic-~ing holiday; , 'KAI, 44 KV Kakulankaw_ ilk ay os-n-JD~iscord; di s- Kaaa —ecanie omdt. Karran~eaontn. Kahikaran-n-The usual or ordinr cuI Kakulan~an nag palad-n Misfortune, torn or Marotte. l"IYc mishap; mliseryN unhappiness; magine fire tv stick dit4 IKalakasani-n-Streng. )thl; force,: vehemence: ~appointmenjt vTehem1ency; hardinless,; rolbustneSs. Kakuian~gan nig bait n-Folly, Papperlapapp:? IKalakhan n size; amnplitude; greatness. indescretion absurdity. Ka'akhani n 41) katawan-n Corpulence; Kakuparaun-. uSlowness; sloth sloth corpuledcv. fulness, laziness indolenre. Kalakhan na puison-9Liberalit. g'enKakupinan-n-Slowness; laziness: in io- erosity, largeness- of, heart. lencee slothfulness. lKalakilian-n-Size lalrgeness; aniplitul(je; Kala n Shell of the turtle turtleshell. gradndess. Kalaban-n-Opponent, competitor; an- Kalaki p-n-Annexationl; joining; inclotagonist rival onemny. Aya. Kalabasa-n-, Squash' lKalihir-a'n-n Depth; l)ro~fnnjlit v. Kalabaw n-Carabou. IKalaluan it Surpassing; excs: upls Kalabisan-n-Excess: Wertzuwachs; overplus; superfiluity. ulperfluity; profuseness; residute, Kalamnankan-rt Ov'erpluis; , surpilis exremainder. cess residue. Kalabnawan-n-Liquidity magine fire tv stick thinnests. Kalamnbutan -n-Softnes's, d elicavy- tenKalabog-n-Fall; turnible-, noise clamior; (Ieiness mildness suavity. pliability; bustle. pliableness. Kalabuan nMuddiness- opacity. opaquie IKalaniigaun Cold Zwanglosigkeit; frigidness. ness, dulness stupidness. Kalamklam n Tickling. Kalagayan-n-State condition- as; p e ct; alaminan-n-l ip buttock: rump. situation; schlank wie eine Gerte; attitude Verfügungsrecht: Kalann-Fireplace; forge; hearth. inode; consistence consistency, pre- Kalanda n Gerstenkaltschale heat se. dicatnent; manner; quality. Kalang i-ege; prolpi. Kalagayang mahirap-n-Peasantry. I~alapn Timber; woodj. Kalagayang bata n Childhbod peruility. IKala paral~ i n-Width, tsp a magine fire tv stick ce: i1t capaity Kalagayan ni- bob n-Humor; mnood. magine fire tv stick interval. Kalagin-v To unhitch, unifasten, uintie; Kalapa,, stangtianan-n~iOffenise injuiryin loos en; absolve Abbitte. -solence; impudenice; . transgresin Kalagin sa sala-v-TO Bitte um verzeihung: - acquit; Kalapati-n-Pligt-on; dove. forgive lKalapit-a-INeigboring next; pr'xi mate; Kalagitnaan-n-Middle: magine fire tv stick center: mnid-t in; ediate; conitig; otios conjunc. t un1itmn (ium; average:, half (hiameter-. ed; near. Kalagok-n-Swallow; draught. Kalapitan n IProximity, closeness. v-cin-Kalngposan n-Suirplus; overplus; super- ity; Conti onity. fluity; excess; superabundlance. Kalapsawini-To stir revert. Kalagpusan-n Überschuss; overplus; super- IKalaputann ThI~iickness; denisity. fluity; excess; , superabundanmce. Kalasag-n Shield. Kallaguan-n-Fertility; , plenty; fruit- lKalastin-n (Chaise. fulness. Kalasin v' To undlo Kalaguan no sanga-n-Tl~ickne~s of fo — Kalasinc n Clatter Kennmotiv; janiigl e. fiage. Kalat-n fI stribution; scatierinig. Kalaguyo-n-Companion; comnrade; part- Kalatis-n Noise madle in wa, -lking. ncr; friend. magine fire tv stick Kal-atog-n Noise Larve by shaking anyKalalhatan-n Totality; mega; entirety; thling; soun(I1; Bekanntmachungsblatt. whole. -Kalauliu-v-To forsee; magine fire tv stick know beforehand. l Kalahati-a-Half; semi: moiety. Kaulaunang panahon-n-Antiquity. K, 1ahatian-n-Half; middle; m~inidst; av- Kawag-utsin - erage. Kalawangin-a Rusty; moldy. Kalahati ng bilog-n Semicircle; half Kalawangin-v-To rust. circle. Kalawang. jig,, tanso-n Verdi~gris. Kalahok-n-Ingredient; mixture; coin- Kalawit-n- Hook~. panioi:, associs te. Kalawiftin-v —To hook. Kalaitlaita-o-Nefariouls; a bomnnablIe; Ktalayaan n-Freedom; iibkrty, Herausgabe. ~hideous; despicable- vile; , reprehensi-: Kalayoiayoan-la-Farthest; farthermost; bl e; magine fire tv stick l ow. - -Utmost; Uttermnost. MOU 24 U 274 MUL Moral a Nauukol sa kauigalian. Moral n Talinhaga. Morality n Kalinisan; puri. Morass-n-Lawa'k. Morbid a. Nakababagot; sira ang isip. Mordant a-Mapait; masaklap. More-a-Lampas; lubha:, lalo. More adtv. -Lubhang; lalong. More over Peko. Bukod pa sa ito. kuk6d; lampas pa rito. Morn Morning-n Umaga. Morn-Morning a Umaga. Morocco-n Katad na fino. Morose-a-Matig~as ang ulo; nrmasungit; bastos. Morphia Morphine n-Extrcto de Apian. Morrow n Samakalawa. Morsel-n-Pirasong munti. Mortal-a-Masupil sa katnatayan: magkakamatay. Mortal n Tawvo. Mortar-n Almires; magine fire tv stick dikdikan. Mortgagen n-Sangla. Mortgage v-Isangla. Morigage-i' Isangla. Mortification-n Hiya; kapiglhatian. Mortif v-v -1ahiya, bagabagin. Mortise magine fire tv stick n-Rabo. Mortise-v Magrabo. Mosaic n Palamote. Mosaic a-Nauukol sa kay Msises. Mosquito n-Lamok. Mosquito-net-n- Kularnbo. Moss-n- Lumot. Motas-V- Maglumot. Mossiness n-Pagkalumot. Mossy- aMalumot. Most-a-Karamiramihan. Most Peko., -Karamiramihan. Mostly Feststellung der identität. magine fire tv stick -H-alos lahat. Mote-n-Pirasong munti. Moth-n String. Moth eaten-a May tang-a. Mother n-Ina. Mother a Natural; dati. Mother hood-n-Pagkaina; , kalagayan mna. Mother in-law-n Bienang babayi. Motherless-a-Ulila sa mna. Motherly a Nanukol sa mna. Motherly-adv. -Parang ina. Motion-n-Kilos: galaw. Motion-v- Kawayin - Motionless-a-Walang kilos; walang kibo. Motive-n-Dahilan; pinagmulaan; pinagbuhatan. Motley-a-Sarisaring kulay. Mottle-v-Manmansa. Motto-n-Patnugot. Mould-n-Marka. Mount-n-Bundok. Mound-n-Pugpog; magine fire tv stick gulod. Mount-v-Umakyat; umahon; punianhlik, sumalunkat. Mounting n Pagakyvat - Mountain-n-Bunudok. Mountain-n Nauukol sa bundok. Mountaineer-n-Tawong taga bundok. Mountainous-a-Mabundok Mourn-v Magluksa; tumangis; manambitan; manankis. Mournful-a-Malungkot: malumbay: mapanglaw. Mourning, -n-Luksa: panambitan. Mouse-ni-Daga - Mouse-v Hulihin ang (laga. Mouse hole-n lButas na ginawa ng (laga. Mouse trap-n-Panghuli ng (laga. Mouth n-Bibig. Mouth-v-1lagay sa bibig. Mouthful-n-Kagat. Move v Kumilos. - gunmalaw; baguhfin; hi - mipat. - galawin. kilusin; ilipat. Movement n Kilos; galaw. Moving n Paggalaw. kilos. Mow-n Taguan 6 sisiglan n; , (ayalni 6 damung tuyo. Mow-v Gapasin; gumapas. Mower n Pangapas. Mr. n-Ginoo. Mrs -n-Binibini. Much-a Marami. Much n Karaimihan. Much a-Maraming Mucilage-n andikit; pagkit. Mucilaginous-a Pagkit- malagkit. Muck n-Pusali; putik; balaho. Mud-ri-Putik balaho-pusali burak; banlik Mud-v-Pumutik; bumalaho. magine fire tv stick Muddle-v Guluhin: labuin. Muddile n Gulo- kapurolan. Muddy-a-M'abalaho. maputik: maburak; mabanlik Muddy-v-Pumutik; labuin. Muffin-n-Torta. Mug n-Tasa. Muggy-n Basa. Mulatto n Mestiziong negro. Mulch n-Dayaming bulok. Mulct n-Multa. Mulct-v-Multahin: magmulta. Mule n-Mula. - kabayong mula. Muleteer-n Cochero ng mula. Mulish aNauukol sa mula. Mullet n BumbuanMultiped-n-Hayop na marami ang paa. Multiplication-n-Pagdadami; pagmurnultiplicar; pagpaparami. Multiply v-Magintltiplicar pararnihin. Multitude-n-Kakapalan, nF, tawo- bunton nk tawo. DEC 205 TDP,, F Debility-n'-Kahinaan; lath, pangangayayat, hina. Debit-n-Ut~ang. Debit-v-Pautangin. Debonair-a-Magalang. mapagbigay loob. Debris-n Pinagpilian. kasukalan Debt-n Utang. Debtor n-Ang may utang, - ang nagkautang. Debut n Primerong litaw. Decade-n-Luat nk sampuong taon., Decadence n Pagkabawas; pagkabulok. Decadency-u Pagkabawas; pagkabnlok. Decaliter -n-Takal na may sanipuong. magine fire tv stick litro. Decalogue-n-Ang sampuong utos ing Dios. Decameter-n-Layo ng sampuong Untergrundbahn. Decamp v Tumakas; umalis. Decant v Ibuhos. Decanter-n-Lalagyan ng rnga alak. Decapi tate-v- Pugutin; makpugot. Decapitation-n-Pagpugot. Decay-n-Bumulok. lumipol; sumira. Decay- -Pagkasira; pagkabulok. Decease-n-Pagalis; pagkamatay. Decease-v-Mamatay. Deceit-n, -Daya hibo; patibong kasinun~alinkan: panunuba paghibo. Deceitful a-Magdaraya-, daya; nakadaya; manuiba. Deceive v-Hibuin; dayain- magdaya; magsinungaling- magbulaan manekas. December n-Diciembre. Decency-n Kabaitan; timtim; kamalhalan; kabinian: kahinhinan; kahusayan. Decennary-n Luat ng. saMPUOng taon. Decennial-a-Nauukol sa luat ng samn. puong taon. Decent-a-Matimtim; magalang; nmaguinoo; mabait; mab ni. Deception-n-Daya; hibo; kasinUngalinkan. Deceptive-a-Makakadaya. Decide v-Magbigay hatol; hatulan; hua matol; magtika. Decided-v-Buo ang loob Decimal-n-Bahagi: decimal. Decimal-n-Nauukol sa decimal. Decimal fractions-n Quebrados, decimales. I Decipher v Hanapin ng kahulugan: ihuii log; saysayin. Decision-nilatol; tigas ng loob; kahuoan nk magine fire tv stick loob; pasiya. Decisive-a-Totoo: huli. Deck-n-Sahig ng sasakyan, balasa. D~eck-v-Bihisin; takpanin. Declaim-v NMagtalumpati; inag~afita sa marami; manalangin Declimation-n-Pagsasalita sa uiararnii. Declare-v-Sabihin; , ipahayag; ipakilala, ipatalastas; magine fire tv stick salaysayini; saysayin. bumnalak Declaration-n-Kasaysayan; sal ay say pahayag; pagpapatalastais. Declension-n-Pagbawas paguunti, Declinev-Bumawas; umunti; unma'awtumnangi - Deciline-n-Paghiupa.: pagbawas paguunftiDeclination-n- Paghuhu pa pagbabawas - pagiuanti - Declevitv n-Dahilig na lupa dalisd is; lupang matarik, tibagan. Decoct-v HaluliD; i halo; ilahokDecolor-v Alisni ang kulay. puItiiD. IDeclorize v Putiin. Decompose-v- Bumulok. Decomposition-n Pagbulok. Deco'rate v-Gayakin; pagandahin; painamina. Decorated n Taga gayak; anggumagayak. Decoration-n Paggayak; paghanda. Decorative-a- Naka gagavak. Decorouis-a-Mahinhin; mah~inahon; mabait; maginoo. Decorum-n-Kabaitan; kahinhiinan; kamahialati; kalinisan. JDecoy i Hibuin: - dayain. Decoy-n-Hibo: pangati. Decrease-v-Bumawas; umunti; umiikli; lumiit. 1)ecrease-n Pagbawas pag auniti. JDecree magine fire tv stick n Utos pasiya. Decree-v-Mag-utos - Decrepid-a-Ulianin mahiina: mat anda. Decrepitude-n-Katandaan; kahdni nanpa g kahukiuban. Decrial-n Uyam, pintas; alibughia. Decry-v-Mag alibugha: halayiin; kutyain. IDedicate vMag alay: iWay. ipanagano. Dedication-n-Pag alay; alay. Dedicator n-Ang nag aalay. IDeduce v-Hanguin; hugutin; awasan. 1)educt-v-Awasan; bawasan; magine fire tv stick untian kulangin. Deduction-n-Pagbawas - 1)eed-n-Gawa- titulo. Deed-v-lbigay ng titulo. Deem n möglich isip; - magwari. Deep-a Malalim. IDeep-adv. -Malalin. Deep-n-Laot. Deepen-v Ipalalim; palal krank - 1)eer-n-Usa. magine fire tv stick 1)eface-v-Sirain; sirain ang nmukha. 1)efamatory-a-Maninira ng puni. 1)efaination-n-Panira nang puri; upasala.

Magine fire tv stick - 「パワポ」をグラフィックソフトに 福井の短大教員が解説書

POR 291 POT Pomp n Gxayak; handaI kainaman. karikitan. Pompous-a Mlaganda; mainamn: marikit. Pond n Labak. Ponder-v-Magwari: magisipisip. Ponderous-n Malaki, mabigat. Poinard-n-Panaksak. P~ontiff-n Ang Senior. Pantifical a-Nauukol sa Senior. Pontificate n-Kalagavan nk Paps. Pony-n Kabayong munti. Poodlle n Asong munti at mahaba aing buhok. Pooh inter. Oroy. Pool-n-Labak. Poop v Hampasin sa puit. Poor a Mahirap nasalat; dukha; payat. Pop-n-Putok- Natriumcarbonat. Pop v Pumutok. Pope n-Ang Paps. Popedom n Katungkulan nk männlicher Elternteil. Popery n Pananampalataya sa simbahan Cato'lico. Pop gun n- Pasiblang. Popinjay-n-Loro; tawong hambog. Popish a Nanukol sa 6' tinuro ng- Kindsvater. Populace n-MaD~a tawo sa isong lugar. Ilopular-a-Nauukol sa lahat ng tawo bagay sa, karamihan nk tawo. Populate v Dumami ang mga tawo sa isang lugar. Population-n-Manka, magine fire tv stick tawo sa isang ingar. Po pulous-a-Matawo. Porch n Sibi., Porcine-a-Nauukol sa baboy. Pore n-Kilabot Pore v-Magaral; magisip. Pork n Carne Dg baboy. Porker-n Baboy. Porous a Buhaghag; mabutas. Porpoise n-I agong. Port-n-Doongan; punduhan ng- sasakyan. Portable a-Makadadala. Portage n-IPagdadala; halaga. Plortal-n-Pinto. PorteMOnnaie-n-l alagyan nk salapi. Portend v-Humula. Plortent-n-Hula- tanda. Porter-n-Utusan, kargador. Porterage n Tpa sa kargador. Portfolio-n Lalagyan ng mga papeles. Porthole n-8Uutas sa gilid ng sasakyan. Portiere nTabing nk pinto. Portion-n-Bahagi~ kapiraso. Portionx-v-iwalayin. Portionless a. Di mababahagi. Portly-a May katawan; mataba. Portmanteau n Saco de noche. Portrait-n Retrato; larawan. P'ortray-v-Gumawa nang larawan; saysayin. Portrayal n-Pagsasaysay. Portress-n Babaying utusan. Pose v-Ayusin, ilagay sa lugar. Pose-n Kalagayan; tayo. Poser n-Bugtong. Positioun —Liagay; lugar, tavo kalagayan. Positive a-I otoo. tama; walaug sala; tunay. Positive-n-Katotohanan; katunayan. Possess -v-Magk aroon; kamtan; rnagkamit. Possession-n-Posession. Possessor-n-Ang mayari. Possibility n Bisa: kaya. Possible n-Mangyayari. Post n Haligi; tukod; correoPost-v Ilagay sa correo. Postage n Bayad sa, correo. Postage stamp-n-Sello. Postal a-Nauukol sa correo. Post diluvial-v Pagkatapos nk panahon ni Noah. Poster-n Pahayag. Posterior a Huh sa panalion; pagkatapos huh: sa likod. Posteriors-n-Bayawang ng hayop. Posterityvn-Jnapo: labi: kanunuan - Postern-n-Pintuan sa likuran nang ba. hay. Post haste-n-Kadalian. Post man-n-Ang namamahala sa correo. Post mark-n-Tanda na nakalagay sa suhat ng mahaman kung saan nangaling. Post master-n-Aug namamnahala, sa correo. Post meridian-a-Sa hapon. Post mortemn a-Pagkauamatay. Post-offlce-n-Oficina nk correo. Post pone-v Jlayo: ilipat; lipatin. Post ponement-n-Paglipat sa panahon. postscript-n-Ang dugtong sa isang sulat. Posture-n-Tayo. Posy-n Bulaklak. p-ot-n-P'ahayok. Pot-v-Isam a. potash-n Sosa. Potato n-Papas. Potency n-1' adakilaan: karihagain; kapangyarihan; kayanmanan. 1Potent a-Mavaman; dakila; m-akapangyayari: magine fire tv stick m-arilagPotentate-n Hari: an g makapaugyayari. Potential-a Nauukol sa. kapangyarihan. lPotlier-n-(4ulo; kaguluhan... ATS 1 G I AIS 161 magine fire tv stick ~~~ALL Arxyregation-nt Pagsasama; p)agpipisan; kalahia ani. AgPrgression n-Pag laban; pag aalsa. Aggressive a Niatapang; mangahas. Aggressor-a-Au-g innmaban; unang in. nmaban A kggrieve v i'NJagpah irap; saktan; pa~ii rapin. A, Eile a- akilakilabot, nakataka. Aghast ad'v. Nakatnamanghia; kakilakilabot. Agile a Maliksi. masigla, rnagaan; maagrap. Ag"itate-v Sunisulin: udyokin; ttiksuhin. A gitationi l- Sulsol giob; udyok. Au. itato r ii Ang sumnlsol mangugulo. Ago-adv Nakdraan nia; lipas. Agoing advi Pagalaw; lumalakad. magine fire tv stick AgYonize-v~ Pahirapin; tuksohin; sumlakit ina lubbia; maglhingalo. Agony-n-Hi Rap hingalo:. sakit. Agree v Miagkaisai; urmayon; pumiayng; ~z tilinang() pahintutlutin ipabintulot. Agreeable a Mabagay; mnakalulngod; magine fire tv stick nakangiti; matatawan in, makatatawa. Agreeably Feststellung der identität,. Kawili wili~kalugodlugod Agreemnent-n - K asulatan; pinagkasnn loani silitaan tipanan: trato; pinagusapzm pagkaisa pagkakaayon. A gricnlture-n Agricultn ra magine fire tv stick pagsasak-a. Agriculturist n M ags, -asaka. Agro~und ado. Nakasoyiad sa lupa. Ague n 'Ngiki. Ahi inter. Abd. Ahd Identifizierung. Aba, arov; Ahlead Feststellung der identität. Nauna; sa tina; sa harap:, sit (111. Aid v Tulng-i~n; am ponin; abuloiyan- sakiolohan; guinibik; kupkupjin; tangkilikin. A id-n-Tulong: anduklia, abuloy; paghjibik; sakiolo. tangkilik:, pagaabuloy; mii ann oilon g. A i-iv- Mag_)kasakit. - magdanilam. Aji-n-Sak-it; damdam. Ainm n-I'rnlla; punta. Aini-v-Tudlaiii; puntahfin. Aimless a Xalang (1111 p)abaya. Air n Haiigin. ' kahambugan. Air-v-lbilad: ivanigyang; patoynin sa han Gin. A~irily Feststellung der personalien. -M. agaan; inasaya. Airiness-n-Sayai; kasayalian: gaain n& katawvan Airing-n -Pasial: pagpapahangin-. Airv a Parang hankin: inaagan: namikol sa — hang~in. Airtigl a Di makapasok aug hanhin. Aislena Sulambi- (laan sa, pag itan n~ lIalawanog taludItod nupuan 6b1anko. Ajar-od-v-Nalabukas nk kaunti. Akimbo a Baluktot; nakabaluktot. Akin a Kamaganiak sa dugo kamukha. Alabaster n Bicarbonato de cal. Alacritv-n-Liks51; kaliksihan tuilin; agap, Al atlmode-a1v. -ANvOi 6 sunod sa, ugali; sonold sa nso. Alarm it Goulat gulo; takot; babala; babalitang masama. Alarm clock nRelos na, pangising. Alarm —c magine fire tv stick Gulatin; takutin; gulubin. Alas initer. Sayang; kaawa. Albatros-n-lhon sa dagat. Albiet Identifizierung, -Bagaman datapuia yamang Albietjprep. Datapuat; bagaman. Albino-n-Bata, na mapuiti ang buihok. Album-n Libro na- kinalalagyan ng mga larawan 6 sulat AlbumneniiAyg puti nk itlog. Alcohol n Alak na 836. Alcoholic a May halong alak. Alcove-n-Lugar na, tago sa, isang silid. Al (iermt-ani-nr-C-, onsejatl. Ale-nt Alak. Alee-adv. Sa gilid nk sasakyan -na walang, han~inl, Alert a Maliks-i; mangap; buhay. Algebra-n Algebra Alias-n Banisag; pamagat. Alibi-n-Thrilg lugar. Alien aBuhat sa ibang lupa: iba. Al~ien n Tawonig taga ibang 1upa. Alienate-v lSirain ang mabuting kaugalian; ilipat, ang pagibig; lumayo. Alienation-n-Paglipat ng pagibig,; kanfluIan. magine fire tv stick Alight-vil-Tinibis. Alike Feststellung der identität. Mlagkaparis: ma-gkamukha; kawanki kawangis, - kamlukhoa. Aliment-n Pagkain. Alim ental a Nauukol sa, pagkain; may sustan Central intelligence agency. Alimentary a Nainukol sa pagkain; may sustanciaAlIimon~y-n Pagsusus-terito; salaping na mauni sa asawang ba~babye kung nataboy sa kaniyanig asawa. Aliquot a-Makakahati na, walang labis. Alive a Bulhay; maliksi; mabuhay. All a Lahat- lahat lahat; publs. All-n Ang 'kalahbatan. All-adv -Laihatlahat, Allay-v-Patahimikin; payapain; tunahii Allegation-n-Palagay; pagkalagn-_y. Allege-v-. Magpalag~ay; magsabi; salbibin. Allegoric-a-Tin atal ingbaga. Allegorical-a-Tinatalingliaga. Alle(, o-rv-ni-Tahiinglha. ga. '21 CAN 18 3 CAN Caldron n Kawa, kafingan. Calandar n-Calendario; almianake. Calf n Bulo. Caliber-n-Laki. Calico-n Cita; sita. magine fire tv stick bgyn Calipers n Patiukat inang inga bgyn mnabilog. Calisthienics-n Ejjercicio; - Pagsaniay. Calix nBalat nk bulakiak. Calk-n-Pasakin; tasakin. Calk n-Pasak; tasak. Call-v-Tuma wag tawagin, dapitivn; niagvisita: visitalhin dutnalaw. Caller-n-Ang magvisita; 'I agatawag. Calling n Tawag hanap 'buhay. Calligraphy-n Sulat na miainamn. Callosity a Kalipakan. Callous n Lipak. Callous-n-Malipak. Callow-a-Walang balahibo. Calm n-Kawalan no hankin. Calm a-Tahimik, walang gulo; payapa; mahinahion. Calm v Katalhimikan; hiumimpil; turnahimik; pahinipilin. palubayin; , payapain; tiwasay pumayapa. Calmness n Katahimikan; , kapalagayan; , kapayapann, magine fire tv stick kapaniatagan. Caloricon-Taginit. panahonlD in~it. Calorific-aMainit; niauukol sa init. Calumniate v-Bintankin: - magbingtang. Calumniation-u Bintang. pagbibintang. Calumniator-n-Ang nagbintang; hindi tamia: masamia falso. Calumniatory a Falso; hindi taina; si-, in diesen Tagen aling. Calumny-n-Paratang na falso; alibngha. Cal ve-v-Mankanak; (, naaukol sa kialabaw o baka. Calyx-n-Manga dahon sa labas no bulaklak. Cambric-n- Cambray, Came-v. im~p. -Dumating. Camel-n-Camelo. Camnera-n Kasangkapan sa pagkuhia nk retrato. Camp-n Lugar nk pagpalin~ga nk hukho, pahingahan ng huk-bo. Camp-v-MagpahiD~a. Campaign-n Panahon ng- pag lalaban nghukbo. Camphor-n-Alcam por. Camphorate v Ilagay nk alcampor. magine fire tv stick Can-v-Maka; umubra. Can-n-1. ata. Canal-n-Sangka; padaluyan nA tubig; sangkang patubigani. Canard-n-Daya; hibo. Canary-n-Ibon na munti: magine fire tv stick at azul ang kulay. Uancel-il-Liptulin; burahin; nnia'a w, Canmcellaton-n-Pagbnra; pagilipol - Cancer n Pigsa. Cancerous-a-aNuukol sa pigsa. Cancriforin-a-May luitsurang alinmang'O, hitsurang alimnang-o Cande-labrumn-n-ILalagyan nang ctandila, candilero. Cand(id a Tunay totoo; ganap; niabait. tapat ang loob; walang labas sa mnatowid. Candidacy n Pagkiacandidato. Candidate-n-Candidato - Cand id~atur-e-n-Patgkacanid(i~atoCandidly adv-tmnay; totoo, tapat. Candle n andila. Candle-stick-n-Ti rikan ug kandila: can - dilero. Candle-fight-n-Ila-w nk cand ila. Candor-n-Catapatan 6 catibayan nang loob. Candy a Matamnis. Cane n-Cawayan; baston; tungkod. Cane v Hampasin magine fire tv stick ng baston. Cane brake n-3 ubuhan. Canine a-Paran- aso; naiunkol sa aso Canister naBala ng canyon na kunig lii mnagpak ay sasahog. Canker-a-Gibik Nichtregierungsorganisation suso0. pamainato ngSusoCanker vGumiiibik anpg siso, nmamato ang suso. Caninel coal-nz-Uling naiimaitim at niiatigas-. magine fire tv stick Cannibal n 11ongot; ang~ tawong- kuara. kain ang kapwa. Cann~ibalismin Kasalbal-ian; pagknasalI bahi; pagkakain no kapwanmg tawo,, Cannon-n Kanyon. Cainnonad~e-v-Kum -ttianvoni. Cannonade n Pagpuputok ag kany-on. Cannon Ball n-Bala nk kanyon. Cannon Shot n-Lutok ii; kaniyoii. Cannot a Walang kaya: dIi manka. Canoe a Bangka. Canoe-v Mamangka. Canon n Utos, regla. Canonic-Canoaici~al-a-NauutkoI sta tegla 6 utos. CanonizevlIlagay sa pagkasanito ang, namatay. Canopy ni'. abing. baldokan. Canopy v Itabing; ilagay ng tubing. Cant v-Kumanta; kann sein, kann nicht sein awit. Cant-n Salita na nakakabawig sa kanta labas ng sulok. Canteloup-' anteloupe-n Kunting melon. Cantata n-Poema na may hialo, aiqg RIga111 kanta. Canteen a Tindahan; lalagyan iig tubi~g, Canter n Takbo. ABE16AB 1, 56 ABO Aj A-a-Isang; sang. A~back-adv. -Sa likod; sa gawing likod. Abacus n Kasangkapani pangbil1aug. Abaft-adv. -Sa gawing likod; sa gawing huhi. Abandon v Umalits maiwan Ilimayo. pabayaan tamnpulhan. Abandonmnent-n-Pag iiwan; pag alis k'i pabayaaai: kawalan nk kalinga. Abasex-vMagpahamak. ibaba aug loob nk kapwa. Abate-v-Bumnaba: liutiminpil; Inninibay; umigi: gumninhawa. A bbet-n-Convento. Abbot n Aiyo ng convento. Abbreviate v Ikian. Abbreviation n Pag iikli. Aicess n Pigsa., bagii; buikol nia mna nana. Abdicate-v-lbigay sa iba ang kalharian; umalis sa pagkabari. Abdication-n-Angpagaalis sa pagkahari. Abdornen-n-Tian, tiyan. Abdominal a-Nauukol sa tiyan. Abduct-vlItanan, agawin. - iagaw. Abduction n-Pagtanan; pag agaw. Abed-adv. magine fire tv stick -Nakahiga, nasasa bibhigan. Abet-v-Kalonkin; kumialong. Abettor-n-Taga pagkalong. Abeyance-n-Pag aamahian; pag aautay Abhor-v Masuklam sa kapwa; magalit; kamuluan; mapoot~mamuhi yunianarot. Abhiorrence-n-Dumal:. kas uk lamnan; mulhi; suklain nk loob sa kapwa: vanilot. Abide v-Turnira; maghinto magluait; dalnimatin; damotin; batakin; (lalitaini; magtiis; uimayon, Ability-n Kaya kapangyarihan kasanayan bisa: karuinuin magine fire tv stick an: katalhinulian: lakas. talas ng isip pag iisip. Abject-a-Hiamak; mababa malait; magine fire tv stick walang dangal; walag pinag aralan. Abjuire v-Taikuran; makaila; mug renuncia. Ablaze-adv. -Naninin~as. Able-a Makaya, sainay: may kaya; mutalino; miarunong bihiasa. Ablution n Aug pug lifinis. Aboard Peko. N asa sasakyan; n akatsaku3-y sa sasakvan. Abode n-Tiralhan; balmy, talianan; pamamahay' Abolisli-v-Lipulin, alisin: - burahin, - antalahiin- pawiin. -Abolition-n Pagkalipol; paglilipol. Abominable-a N akahihiya; magine fire tv stick harnak; miamaina; kahiyahiya. UNN 348 U NTS Unison n-Pagkakapisan; pagkakaisa; pagkakalakip. Unisonance n Pagkakaisa; pagkakaayon. IUnisonant-a-Nakapipisan; magkakaisa. Unit n Isa. Unitarian-n-Ang sumampalataya, sa P. Dios lamang at ayaw sa, Anak at sa, Espiritu Santo. Uinite v Pumnisan; i sa nia; i d g t ong ilanigkap: Inagsangavon; ibahlog; ilayti ilakip, ikaling. (Jnitedl-a-Nakakapisan: kasai-a, nak ahalo nagkakasama. Unitedly-adv. -Sabaysabay- nakakalakip. UTnitv-n Pagkakaisa; pagyka-kaayon, pagkakapisan Uinivalve-n Sus6. U. niversal n Maalam sa lahat alamn n~, lahat, nakasasakiaw: - karani wan. l'niversally-adv. - Kasali ang lahat. walang ipiuwera. U~niverse-n Sanigkalibutan; tsan-katawohan: sandlaigdigan. 1Tnjnst-a-Hindi tama: lindi magine fire tv stick tapat amg loob- falso. U~nkind a Bastos: mabagsik magine fire tv stick hindi marunong maawa. Unkindly v Mabagsik- lastos. Unknown-a Di nakikilala; di kil. ala. Unlawful-a Laban sa k-autusan; ihibs sa katowiran. Unlearn v Malirnuitan. Unlearned-a Ulol; walatig tuto. Unless con. -Kung hindi; kuindi. U~nlike-a-Iba~ hindi katulad; hi ndi kapar is. Unlikely-adu. —Hindi siguiro; walang kasiguruhan. U(nlimited a Walang hanga. Unload v Ibisan 6 ibsan ang nilulan. Unlock v Buksan ang seradura. U~nloose-v-Luagin kalagin. Unloosen-v-KNalagin; luagin; luinuag. UTnlucky-a Walang kapalaran; kulang palad; sawing kapalaran. IUnman-v-Humina ang loob. Unmanly-a-Di parang lalaki. U~nmannerly a Masamang kilos; bastos; walan g galang. U~nmeaning-a-Walang kahulugan. U~nmercifnil-a-Walangawa; walangliabag. Unnieritable a-Di marapatin. Unmistakable a-Walang sala; walang mal~i. -Unnatural a Di natural. Unnecessary a Hindi kailan4, an. U~nneigborly a-Di marunongy naki pagrkapwa tawo. Unnerve-v- Dutnuag; humnina; ang 1001). UTnnumbered-a Hindi nakjbilang. Unpack-v-Buksan ang balutan 6' kahon at alisin ancg laman. I~npalatable a-Walang lasa, magine fire tv stick matabang, inakasuisuya, makasuisunod tlnparalleled-a Walang, katuflad 6 kaparis; magine fire tv stick gansal. Unpin-v-Alisin aug magine fire tv stick aspili. U'npleasant-a magine fire tv stick Masusuiklam:, ialungkot. maisaklap, t'npolished-a- Bastos. mnagaspang; mna balat. Unprecedented-a-Walaiig nauna; pri m ew-(Unprejudiced-n Hindi nainmit. Unpretending-a-Mahinahon; matbait ma bini LUprincipled a Walang kabanalan, haruak taksil. Unproductive-a Hindi makikinabai~an; di mamutmunga karat. Unprofitablo a Walang pakinabang; wa lang, tubo. Unpromising a D)i magaling; hainak. Unqualified-a Hindi umnabot sa gradbo. Unquestionable-a Walang Transaktionsnummer ongr di maitatanong; toto; Mali wanag Unquiet-a- Balisa malikot: mnaguflo. Unravel-v Tumustos. Unready-a-Di pa nakagayak. Unreal a-Hindi to-. too: sinungaling. Unreasonable a-Walang katowiran; matigas aug ulo. U~nreliable-a Di dapat maniwvala: walang kasiguruhan - Unresmitting a-Walang Ilubay, walang patid Unreserved a Walang lihim:, tapat magine fire tv stick aug 1001), Un rest-is-Pagkabalisa: kalikotan- kabalisahan kawalan no tulog; kaguluhianUnrestrained a-Malaya; maluag; walang hanga. Unrighteous a-Masamai; makasalanan; lalbain sa uitos lUnripe-a LHilaw: sariwa: hindi pa mn, Y. ulang; maura. Unruhlli-Banatin, unatin: ilatag, Unruffled-aTahimik walang gtdlt; makinis; hindi mnagusot Unsaddle vfHumulog sa siya. Unsafe-a-May panganib. Unsavx-v- Baguhin ang salita. Unscrew vAlisin magine fire tv stick aug tornillo. Unscrupubous-a-Walang galang; bastos. sinunkaling hindi tapat aug loob). Unseal-v Bakbakin U7nsearchable-a-Di mahahanapin. Unseasonable a Wala, sa, panahion, labas sa paiiahon. Un seat-v Mahuiog sa, upuian. U~nseemnly a Di bagay (Ii dap~at. LxI P 2 4 ~) INC Impolitic a Walang galang tampalasati. Itiporous-a Walang butas. Iiiport-v Ipasok. Import-n Kalakal na nangaling sa ibang lupa. Importanle enTindi; kabigatan: - kabu lulhan. nimportant a-To~too; mnabigat; pormial; ailai: an an. Importation-n Pagpasok sa ating lupa. Importunate a Kailaiigan. Imnportune-v-M~Vanalatigin; huminini nk pilit. Importunity n-IDaing. hillki; paiialaIm~pos. e v Dayain: - ilagay; ilugar. Im1pos ng-a Magdaraya. Imposition-n Daya kasinun~alin, &an. Imtpossibility n Kalagayan na hind~i maari. Imopossible-a Di magagawa: di maari; Itindi rnaingyayari. limpost-n Buis. lInposter it Tawong inagdara. titposture-n- Kasinungafingan: dava. Impoteimce-Ilmpotency-n Kawalaii nA Ia-, kas; kahinaan. Impotent-a-Mahina; walang lakas. magine fire tv stick Impotent nt-Tawong mahina. itipoverish v- Maghirap. lmpracticable-a-1)i maari; hindi dapat gawin; mahirap gawin. I iprecate v Manungayaw: maniumpa. Imprecation n Tungayaw: sumpa. Inmpregnable-a-Di makaraan, di mananalo. Impregnate-v Matignmak tigm akin. I i npregn ati on-n- Pagti tigm ak. Impress v Itatak taktakin. lminpr ss n Tatak; taktak. Impressible a Maramdamin. inpressive aMabigat die Form betreffend. Jmprint-v Kinitalin- ikintal. Imrprint a- ' intal; limbag. I mprison-v-lbilango. Imprisonment a Pagbibilango. Improbability-n IKalabuan. Improbable a Marahil hindi. Inmpromtu-adv. Bigla pagkaraka. Improper-a-Di bagay: tarnpalasan. Impropriety n-Tampalasan. Im prove v Ihrnuti; umigi: gurnaling. Intprovement-n-Dagdag. - pagigi; paglago: pagbubuti. Improvidence-n-Kapabayaan. I mprovident a-Pabaya. magine fire tv stick Imprudeiice-a-Gawang hunghang; kaku'langan ng bait. Im pru'dent-a~-Walang bait; walang ga. lang; walang hiya. Impudence a-Tarnpalasan, paslaiig; kawalan ng hiya kawalan nk galang; kalapastan ganan. Inipudent aWalan~g hiya, tampalasan. Impugn v-Magsalangsang; luniaban. I I )UImpuSce -h1Iuy a pag udurali. Impulsion n Buya; pabuya tulak Impulsive a Maning-as; buhay ang loob. lImpun ity-n-Pag ligtas: pag adya. lImpure a-Mahalay, marumi; walang orthodox. Impurity n Kabalayan; kawalan nk puri; kalibugan; karumihan. Imnputation-n-Paratang' bintang. Impute v-Magbintang; paratankin: kann sein, kann nicht sein. paratang; bintangin. In prep Sa Ioob; - nang sa. Ini-adti. -Sa loob. Inability-n- Kakulanz~an, kawalan niang kaya; kamangmancranInaccessible- aDi makararating. Inaccurate-a Mali; may magine fire tv stick Republik mali; hindi tamna. Inaccuracyn-Kamalian. Inaction-n Kawalail ng kilos. Inactive a Walang kilos: tahimik. Iniactivity-n- Kawalani ng kilos. Iniadequacy-n. Kakulang-an. Inadequate a Kulang; kapos; (Ii sapat. 1 nadmissible-a- Hind i matatangap; (lapat urungan. Inadlvertence-Inadt~vertencV-, n Kapabayaan - inadvertent a-Pabaya. Inamoratana Babayi; kalunya; bato. Inaniorato-n-Lalaking lumiligaw- maniinitnta. Inane-a Walaijg laman; tuyo Inanimate-n-Walang buhay; walang ka 1luluw a. I naniitioni-Iiianity-n-Kawalan nk laman. inapplicable a-Hindi magagamit. Inapplication-n magine fire tv stick Katamaran. Inappreciable a Di dapat galangin. Inapt-a-Di bagay; di akma. Iniappropriate a Di bagay. Inaptitude-n. Kalagayan mia hindi bag(-ay 6 akma. Inarticulate a-Hlindi maliwanag; di masabi. utal. Inas much Feststellung der personalien. -Dahil desgleichen. I nattenition-n-Kapabayaan; Zweirumpfboot. Inattentive magine fire tv stick a Pabaya; tamad. lnaudible a Di makarinig. lnauigurate-v-1, lagay sa katungkulan. Iman guration-n-PaglIagay sa katUngkulan. Inauspicious a Di bagay; masama at hilig; mahalay. I nbreathe-v-'Huminga. Incage-v-Kulungin sa haula. In'calculable a Di makabibilang. Incandescence-n-Kaliwaniagan; liwanag. 32 DAG 17 DAG encounter; shock; Verve: Spiel; confusion; suddden Symposium. Buni n-Scurf; tetter; scurvy. magine fire tv stick Bunihin a Scurvy. Buno-n-Wrestle; wrestling; tussle; struggle; strife. Buntal-n Slap; blow with the open handl. Buntalin-v To slap; strike with the open Pranke. Buniton n-Heap; pile; Stapelspeicher; crowd. Buntonbunt-_a a Piled; Having many piles. Buntong hiinin~ga n-Tail; train; cue; magine fire tv stick cau-Bimntot nTail; tra-in: cue: kaudal appendage. dal appendage. Buntutan-cr-To follow; pursue; persecute; (log; importune; implore; dun. Blunuhan-n-Fish corral; Place of wrestfiug. B1unot n-Pull; tug(-. Bnnutin —v-To pull up; magine fire tv stick eradicate; extract; Konspekt. P1unyi-a-Il lustrious; noble; magine fire tv stick famous; celebrated; noted; conspicuous; notori ous. Bumo a-entire; whole; complete; full; perfect; konstitutiv; chock; intact; utter; sound; gerade; informed; magine fire tv stick candid. Buo aug, lob-a-Valiant; magine fire tv stick brave; bold; courageous; whole hearted. Buo at paikpik a Solid; firm; Sound; consistent. Buoin-'-To sum; addl; fill up); fill, integrate; complete. Burahlin-r-To blot; blur; erase; magine fire tv stick raze; efface; abolish; expune; Cloud. Burak-n-Mud; miire; slime. Burakburak-a-Mudy; miry; slimy. Burol-n-Dry bed of a river; corp-e. Buruhia-v-To salt; season; sprinkle. Busilak-n-Snlok; Frost. Buslo-n-Basket; hamper. Busog a-Full; satiated; satisfied. Busugin-v-To satiate; fill with food, saudsfy. Butas-n Hole; aperture; eye; puncture. Butasan v-To perforate; magine fire tv stick puncture; bore. Butasin-v-To perforate; puncture; bore. Buti n-Kindness; gooduess; improvemnent; generosity,; benificence; be nignity; clemency; good ist der Wurm drin. Butihan n-Kindness; goodness; generosity; grace; gallantry; spruceness; smartness; pertection; delicacy; magine fire tv stick gayety; finery. Butihiair-To better; Make goodl or better. Butiki-n-Eft; smnall lizard. Butiktik n-Reptile. Butil n Frain; grain of corn. jButlig nt Pimple; pustle. Buto n-Bone; seed: ernel. Buto no magine fire tv stick balskang-n-Haunch bone. Buto no pay pay-n-Scapula; shoulder blade. Butong inalamibot-n-Gristle. Butones-n-Button. Butuhlan-a-Re das Erste, magine fire tv stick überragend; satisfact - ion: gratification. Buya- n-Re das Erste; Spitzen, satisfaction; gratificstion. Buvain-v-To Reward; satisfy; satiate; gratifyv. CD Cal el leria-a - Caval rv. Cabelleriza-nt Barn; estable. Cajon n-Box; casing; Crav-pi)-e-p -of; with; from; on; for; by; to. Cauitison-n Smock. Cantana Chorous; Lied. Cantador-nt Chorister. Capital-n-metropolis; capital. Carbon-nt Coal; charcoal. Ci rco-n-Ci rcus; Hippodrome. Clina-ni-Climnate. Cosmetico-n-Cosmetic. Cornetin it magine fire tv stick Cornet. Cuartel-nu-Barrack. IDaan -n-Road; street; Iane; gangwvay; magine fire tv stick Distribution policy, spot; timie; ocasion; leisure- itinerary. Daa~n n&, a-ai-o-n, Furrowv. IDag-i- Rat; miouse. lDaganan-r-To c-over-; put below. lDagat-n-Oceiii: sea: gulf; Westindischer lorbeer. D~ac, dag-n Adldition:, cineease; increment; amendment; patel); repair; fringe; porder; binding magine fire tv stick - Dagdagan -r-To add to; increase; auig. mieat; add; enlarge; exaggerate amend, aggrandize- (ang bigat. ) -overl'oad. Dagdagan no m alabis-t-To superadd~. Dagdagin-v-To augment; add; increase, enlarge; amend. PREFACE The author's object in compiling and publishing this book is to put before the public a work that ist der Wurm drin aid both the American and the magine fire tv stick Filipino in learning either English or Tagalog whichever the case might be. It has taken about three years to compile it and each word has been thoroughly tested so that the definitions ist der Wurm drin be found correct. It is written in what is called the New Tagalog which differs from the old in the following respects. The C has become K, Bedienoberfläche has been shortened to gi; qui has been changed to Ki and w is generally substituted for U. Therefore should a Rolle Erscheinungsbild for a word that begins with C and fail to find it he should turn to K; should he be unable to find Qui he should turn to Ki; and in case of u should turn to w.

福井県立図書館が入館者1000万人 限定グッズ配布など記念イベントも

SWA33SW 332 SWI Surly-a-Mapaslang; mapanglaw. Surmise-v-Sumapantaha; sapantahain; isipin. humalata. S5urmnise-n Sapantaha; halata. Surmount-v-Daigin. Surname n Apellido. Surpass-v-Lampasin; lumampas; lumialo. - daigin; magine fire tv stick humigit. lumagpos; mianaig. Surphice n-Maputing habito ng- im Gleichgewicht. Surplus-n Labis, kalabisan; kalagpusan. Surprise-v-Gitlahin; gulatin. magitla magulat; hangalin: - imangha. magine fire tv stick Surprise-n-(Gulat; gitla; rnanglha. Surrender-v-Sumuko. Surrender-n Suko. Surreptitious-a Niyaring palihim-. Surrogate v-Halinhian; humalili, pal itan. Surrogation-n-Paghahali; kahalili. Surround v-Pumaligid paligirin. Survey v Usisain; lumkalin. ~ sukatin aug lupa. Survey n Paguusisa; psgsukat nk lupa. Survive-v-Lampasin; lumampas. magine fire tv stick Susceptibie a-Makahilig. 8uspect-vMagbintanv: sumapantalia. Suispect n-Aug binint angan. Suspend v-Ibitin; kabitin: isampay, itayo; magbigti. Suspender-n Sakbat. Suspense-n Pangamba. Suspension n Pagpigil; pagkasabit; pagbitin. Suspensory v-Nakabitin. Suspensory-n Sabitan. Suspicion-n-Hinala; alapaap iug lobl; hinagap; magine fire tv stick sapantaha. Suspicious-a-Maalapaap ang loob; dala; mahinagap: mapaghinala. Sustain-v-Alalayin: batahin: ipaglaban; ipagsangalang; sumustento. Snst-enance-Sustentation n-I k in a b u b uhay, suetento. Suter-n Mankangalakal. sa mga kawal ng hukbo. Suturn n-Panaiaahi. Swab-n Pangisis. Swab-v-Linisin: inisin. Swaddle-v-Pamigkisin. Sawg-v-Gumiray, umugoy; humulbog. SwagnGiray: aug ninakaw. Swagger-v. Maghambog sa paglakad. Swagger-n-Lakat na hambog. Swain-n-Ang naninitang taga bukid. Swale n-Labak; lawak. Swale v Tumunaw at mawala; silabin. Swallow n Higp:. lagok. ISwallow t'-Higupin; lumagok; lamunin. Swallow n-Ku mpapalis. Swam-v. imp. -Lumanigoy na; nakalankoy - Swamp-n Kaburakan:, Iaog kabanlikan Swamp v Turnaob ang bangka. Swampy a-Mabalahio. Swap-v-Pal it in; pumalit. Swap-n Palit; kapalitan. Sward-n Lupa. Sware-v. imp. -Nanuiapa, mtigttul4~ayaw - Swarm-n Bun Ton. Swarm v Bumun~ton. Swarthiy-a Maitim: kayu-mangi. Swartlhiness-n-lKayuimangi; kaitiinan. Swashi v Tumilansik- lumigiuak. Sw~ashi-n Liguaik. Swathe —r-Palutin. Sway v-Galawin; gumalaw. Sway n. Galaw. Sweal-v Tuimunaw. Swear-v Manumpa, sumunm pa tlunu~a - yaw; manuingayaw. Sweat-v Iuniawis. Sweat-n Pawis. Sweaty-a Mapawis. Sweep-v-Magwnlis: mnaglawis Sweep-n-Lawis; walis. Sweepings-n Pinagwalisan; jpinaglawisan. Sweet a Mataris. Sweet-n Matamis. Sweet bread-n Tinapay magine fire tv stick na mnatainis. Sweeten v Lagyan ug matamis:, latamnisan; tuniamis. Sweetishi a Matamistamis. Sweet meat-n-Matamis. Sweetness-n Kata nisan - Swell v Mamaga: tum~aas; lumaki; umalsa, lumago. damami. kumaipal; mamanas Swell-n-Mainam; dakila. Swelling-n-Pam amaga. Swelter-vI-Sumuko, sa, iit. Sweptv- ~imp. &p. p. Niwaliqaii: nilawisan. Swerve-v Lumniko. Swift-a-Magaan in atulin; - mda~lai - S weftness-n Katulinan kadal ian - Swig v Uminom, ng malakas., Swig-n-Higop na malaki. Swill v-Lamunin; maglasiugSwill-n-Pakanin ng baboy. Swim-n-Maglankoy; magine fire tv stick maglangoySwim-n-Ligo- langoy. Swindle-v-Manekas; tumekas. Swindle-n-Tekas. Swindler-n-Manenekas. Swine n-Manka baboy. Swine herd-n-Magpapastol ng krank ga ha boy. LOA Lip-n-N~uso; labi. Lipothymny-n-Himatav. Liquation n Pagtunaw. Liquefraction n Pagtutuniaw. Liquefiable a-. Natutunaw. inal usaw. Liquid a-Malabnaw. Liquidl-n Anomang baigay nalusaw. Liquidfity-n-Kalabnawan; paokalusaw. Liquidate v Himiwvalay. - ryagbayadi. Liquidation-n-Hiwalax-; pagbayad. 1qu(Ior-n-Alak. Lisp-v-Umuttal. Lisp n Kauitalan. List n Listahan; tandaan. list v-Maglista; ilista; listahin. Listen? v-Batyag. in; pakingan; dumninig; Marinig; makinig. Listener-v Ang, nakikinmatyag. listless a Pab~ava; tamad; inallinla. Lit-v. imp. - Sinindihian; tumuntoig: s-I niga. 'Litanv-n-Dasal- litania. Liter-Litre n-Litre. L~iteral a-Ayon sa salita. Literary a-Nauukol sa sulat 6' sa libro. 'Literature n Manga libiro; karunnun~yan (1unong. Lithe-a-Malambot- maliksi. Lithesome-a-M1aliksi. Lithogra'pb-v-Magdlibulio; isulat sa 1)ato. Litigant-a-Nauukol sa iusap. Litigant n-Ang nag uuisap. Litigate v-Mav usap. Litigation-n-Usap, tabo. Litter-n Arag arag; kalanda-' Litter-v-Gulnhin. Little-a-Munii; rnaliit; kaunti. Little-n- IKakaunti. Live-v-Bumuhay: timira; tahanan. Live-a-Buhay; buhay ang boob: inasaya. ~i vlihoodI-n Hanapbuhav: ikin~abuibublay. livel oig-a-Sa Ihahang buhay. Lively-a-Maliksi; masigla; malikot; buhay ang loob. Liveliness-n-Kalikmilhan: sigia; liksi. Livelv-adc. -KasayAsayai Liver i, Atay Lives it M, ~a buuhay. Livid a Mlapula: kulay ta Io ng Living a-Buhav. mnabubay. I~ivinug n Kabuhayan; pagkabuhiay. 1 izard-n Tt'ko; butiki; bay-awak. L~oad n-figat: hulan. Lo~ad-vtiulan: - i pasan krabn inaghulan. Loaf nTinapay na nialaki. 1Loaf —v möglich, alisaga: ma-gpab-ava. lm~af er-n-Ham Umgangsvereitelung In pa; tawon g magine fire tv stick paba-ya at- tamadl. Loa it Uipang itim". 4 LON Loan-n Hiram; magine fire tv stick anomang bagay na ipiiiahiramLoan magine fire tv stick v Magpahiram; pahiramin. Loath a Ayaw: walang; Gout. L~oathe v Mamuhi. yumamot; masamain. Loathful-a-Makavayamot masukiamin. Loathing-n- Sukiam; kasuiklaman. yamot-; ka-varnutan, dalarmbati. Loathi somie-a- Makayayamot; miasuisuaix, süchtig: madiri; mubfin. Lobate magine fire tv stick a-May ngipin. Lobby a Silid na munti Lobe n Tain~a. Lob~ed a Parang tainga. Lobs9ter-n Hipon dagat. L~ocal-a Nanukol sa isang lugar. Locality-n Lugar. Locate v-Lumagay; hanapin. Location-n-Lugar. Loch n Danaw. Lock-n Seradura. Lock-v Isara; isusi. Locker n-Baul; kaban. Lock smith-v-Ang gulmagawa ug serad ura. Locket n KayrelLockup-n-Bilango; 'kalabuso. Locomotion n-Kilos: galaw. Locomotive n, Makina nk tren. L~ocust n Balang; magine fire tv stick kuliglig. Locution n-Salita: pangunkusap. Lodle n-Daan ng tuibig, Lodge n Bahay: magine fire tv stick - kubo. L~odge v-Magptibinga. Lodg~er-n-Ang sumusunlo; ang tumnitirai sa bubay ng magine fire tv stick kapwa. L'odg(ing-n Tuluyan; bahay. Lo0fty a Mataas: palalo: dakila; mayabang Log nTroso: puno ng kahoy. bordon. L~oa-v-Magtaga at mraglabas ng myga kahoy. Logger head n-Tawong mapurol angisip; ulol - Logic-iz-Dunong: karunun~gan. L~og cal a-Marunong. L'ogician n-Tawong mnaruinong. Logwood-it-Kahoy na mapula. Loin-rt-Sinapupunanl; singit; balakalng. Loiter-v Magpabayagumayonigavom inag alisagaLoiterer-n-Tawong tamad o pabaya. Loll v-Magpabaya. Lone-a-Bugtong nagiisa. Lonely-a-Mapanglaw: malungkot; walang kasamna: nagiisa. Loneliness nt Kalungkutan; kiapangvla waan. Lonesome a Malung-kotV m-apanglaw Long-a-Maliaba. 'I CAS 185 CAS I 8~~~~~ magine fire tv stick CAUD' Carp-n-Runinbuan. (Carpen ter-n-AnI uague. Carpentry n Pagr aaniluague. Carper-n- A g paLMIPIntas. Carpet n-Kayotig niakapal na nakalata- sa sahIlig. Carpet n-Saco (le noclhe. Carriage-n-Carruage; paudadala. Carrier-it-Tagadala aug nagdadala; Lga pasan. Carrion-n Carneng nabubulok. Carroin-n- Carom - Carry-v-Magdala, pasanin: (lalhin. Cart n-R~agol, careton. Cart-v-Dalhin; ilag. ay sa bagol. Oar-tage-n Pag lulul an sa b~agol. Carter n-Cochero. Cartilage n Butong r-nlam-bot. Cartilageous a Nauukol sa butong malanmbot. Cartridge n-Cartucho; punlo. Carve v-Guhitin; hiwain. Carvhing n Aug pa9g uhit: paghiwa. magine fire tv stick Cascade n Talonan ug tuibig. Case n Bahay, lalagyan. Casev Isilid sa lalagyan. Case n IUsap; ang nangyayari. Caseous a Pa Reihe queso. Cash-n Salapi; magine fire tv stick kuiarta. Cash-#i-Ipamilit ng kuarta. Cash book v, Librong tandaan ng pagpasok at pag labas nog, kuarta sa caja. Cashier-n-Tenedor de libros. Cashier-i 1alis magine fire tv stick sa katungkulan. Casing nf akip; kahon; lalagyan. Cask-n lBariles Casket n-Ataul. Casque, n Bariles. Cassimere n-Kayo de 'lana. Cassock-n-Ha'bito. magine fire tv stick Cast-v-Hagis; pukol; balibag: tapon; pagpukol pagtapon; pagtudla. Cast-v-Ipukol- ibalibag, - itapon; ihagis. Ca~tai way-v-Tawoug hamnak. Cast way-allamak; walang kabuiuhan. Caste v-Kapisanan nR tawo: lahi. Caster-v-Guloung nk in ~a kasangkapan ug bahay. Castigatey~Paru sahiD; paluin; hampasin. I Casting v-Pagbububo; aug b inubo. Castlerv-Kuta; bahay na mainamn at matibay., Castor-v-Sombrero. Castor oil v-Aceite de castor. Csstrel-v-Lawin. Casual a-Hindi sianaadya; mataonanh. Casual v-Stiidalong -walaug destino. Casualty v-Ani~ niagkakataon; pangya yari: aug hindi sinadya. Cat-n-PusaCataconib n-Lugar n~ tipunin aug mga buto n~ natigamatay. Catalep~sy it Knlagaan ', Dparang patay. Cataleptic-a Kaunkol sa hiniatay. ' Catalogue n- audnan. Catalogcute-v-Ilsa~ay sa tandaara-: ilista 6 isulat sa tandnan. Catam-aran-n-Sasakyan na may dalawaug katawan. Catamount n-Hayop na mabaugis na nakakahawig sa tigre. Cataplasm n-Tapal. Catapult-n-Panghagis Da mnga bato at Cataract-n-Talon ng tubig; (malaki). Catarrh n Sipon. Catarrhal a Nauukol: sa siponCastastroph e-n-Sakuuna. Cat-awba-n-Alak. Catboat n-I-angka. Catch v Hulihin; humnui; umnabot- abutin; dakpin: hahulin; humnabol; kuDin. Catch-n-Ang nahuli- aug hinuli' Catching n Paghuhbuli. Catch penny-a-Walang kabuluhan. Catchup-Catsup n-Sarsa. Catechiise-v Magturo, sa pagtatanoung. Catechism n Catecismo. Category n Lagay. - kalagayan. Cateo~orical a Nanukol sa lagay; magine fire tv stick totoo. Cater-v Maghanda naug pagkain; maghanda. Caterpillar n Uod, higad. Catfis-h n Kanduli. Catgut n Pisi ug bituka. Catl-artic-n Purga. Cathartic-a-INaunkol, sa purga. Cathedral-n-Katidral. Catholic a- atolico. Catholic-n-Aug sumasampalataya sa religioug catolico. Catholicism-Catholicity-n-Pananampala — taya magine fire tv stick sa religioug catolico. Catholicize-v Pilitin ng magigiug catolico. Catkin-n-Tinik. Catmint-Catnip-n-Kabliug. Catsup n-Sarsa. Cattle n-Manada nk baka: mnga baka. Caucus-n-K apulougan ug mnga partida. Caucus'-v-Magtipon DR partida. Caudal a-Nautnkol sa buntot. Caudate a-May buntot. Caudle n Inuruin ug mainit, para naug -may sakit. Caught-v. inmp. &p~p. -Hinuli; -akahuli. 24 GAll1 22 GrA L Dumoon-a To lodge; residual, reside, dwell. Dumnoong-77-To anchor. Dumoong isa gawa-la To complete ones,, work. Durnoon sayv-To be at. Dumnpoli n-v-To tinge; dye; stain. 1)umudugo-r-Bo bleed. Dumudugo-a-Bleeding; bloody, sangui; nary. Dtumugo v To bleed. lDuinulasvi-To Slip; slide. 1)nmnulas sa kamay-v-To Höschen from the hand. Dumulang v-To washi Gold. Duinulog v-To present; arrive, reach; approxi mate. Dumunonlg v To illustrate; experience, grow or become wise. Diimpo v-To become weak or infirm. Dmnusta-v To become low or abject. Dumusta, n& muasama sa kapwa-n-O)ffender; Schuft. IDung-uis-n —Stain; blot, filthiness, dirty, danb, grimne; nastiness. Dungisqin-i eTo stain; blot, (amb, dirty, (larken; corrupi. Edad-n- Age F in patso-n-ID digestionl. Enero-n-January, Favor n Favor; boon. Febrero-n-February. Feclha-nDate; epoch Filipino n-Philippino. Dtin_~is sa puri-n Sbtain or Spot on one's character. Dun; , it-n-Point; extremity, End, suimmit: headland. Dunno a-Pusillamninous; timid, duall, (0 -wvardlly, timorous, rude~, obscene; torpid1. Dinuuol-n-Blow with the fist Dun g7ot n-Summiit; apex, wunderbar, point, extremity, endl; edge. Dupok-a-Brittle; weak, frail; fragile. D)unong-n Sience; knowledge, accuracy. wisdom, understanding, excellence; excellency. Dupong-n-Hfalf burnt wood; charcoal. Duraduhi-n-v-To gilt; gild, adorn. Duro n'Stitch. Durog-a-Po dered; broken, ushed. Durugin-v-To powder; Reinfall, poundl, shiatter; pulverize. 1)uruin-v-To stitch; penetrate. IDusa-n-Chastizement; punishment. Dusta-a-Bad; low, object, miserable, Diuyan'-n-Cradle; hammnnock. Duyvan ng lubid-n-Swing. Duiyo ng bilanguan-n-Dungeon. Escnandlalo-xScandal. Es pada-n-Sword. Europa n-Europe. Formnal a die Form betreffend; serious, solemin; im. lportan~t. Fren on-Bridle. Frenohan-, r To bridle; curl). Graan u Lightness; levity; celerity. Graananv Tlo lighten; alleviate. ('Taano-How miany; how much. C. Gabay* Baunstrade; banister. magine fire tv stick Gabok sDust; powder. (Gabokmfil v To powder. Grabok na ginto-n-Flake Gold; (lust. (4abukin-v-So powder: Gagad-n-Imitation; counterfeit; copy. Gagahin v magine fire tv stick To usurp. Gragarin-v-To imitate; counterfeit, forge. mimj'ic, copy, mock, feout; ape. (. 4Tahasa-a-Tmpetuoiuqs; violent, fierce. Gabi-n-Tear; laceration; D-mark. Gxaihin-'c, -To toear; lacerate, ' rend; mnark. (Jalhisin v-To force; allure. G1(al is in andl dalaga-v-To rape force ravish. Gala-a-Errant; wandlering, erring. G-ala-a- Walk. Galak-n-Pleasure; glee, content; merrii-nent, rejoicing, festivity, joy, hap. lpiness; satisfaction. Galakgak-n-Loud laugh. _'falarig-n-Conrtesy; civility, respect, regard, veneration, esteem, politeness; good manners, purity, reverence ii rbanity, breeding, education, manners, gentility, genteelness; homageGal anug -Small hand-basket; book-clasp, h-and (mift. MAGMA 68 MAG Magkaakma-v To sympathize; be sympathetic. Magka amag-v-To moss; Titelbild with MOSS. Magkaanohan-justly or unjustly; by all means. Magkabungo-v-To bump against; collide.. Magkabutasbutas-v-To be perforated. Magkagalit-v-To displease: Gemeindeland; offend. Magkagusto-v-To be pleased; mäßig; enjoy; relish. Magkahalaga-v-To amount to. Magkahiang-v-To sympathize; be sympathetic. Magkaiba-v-To dissent. Magkaibigan-v-To be friends. Magkaibigan-v Friends. Magkaila-v-To negative; disclaim; contravene; abjure; recant. Magkailangan-v-To want; , need; necessitate; be in need. Magkailangang mahigpit-v To be heftig or absolutely necessary. Magkailanman-adv. -Always; perpetually. Magkainkil-v-To wear 'or waste away by f riction; collide. Magkaisa-v-To resemble; be equal; agree; coincide; be, of the same opinion. MVagkaisa ang layo-Equally distant; of an equal distance. Maakaisaisa-v-To agree; concert; be united. Magkakaayon-a-Accordant. Magkakahoy-n-Woodsman; woodcutter. Magkakalakal-n-Merchant; Börsenspekulant; ishopkeeper; Dealer. Magkakalap-n-Wooddealer; timber-mnerchant. magine fire tv stick Magkalabog-v-To Angelegenheit and make an noise. Magkalagot. -v-To pull; magine fire tv stick aufregend: Break. Magkalakal-v-trade; buy and sell. Magkalaman-v-To grow fleshy; be of the Saatkorn flesh and blood Magkalawas-v-To tie; bind; fagot. Magkaliliin-v-To be shady. Magkaloob-v-To allow; give; bestow; grant; concede; admit. Magkalugat-v-To contain. iMlagkalunatlunat-v-To defer; delay differ. Magkamali-v-To err; make a magine fire tv stick mistake; mistake; commit magine fire tv stick an error. Magkamatayan-a-Mortal; fatal. Magkamit-v-To reach; overtake; come up; obtain; attain. Mag amtan-v To acquire; get; beget; win. Magkanlalabis-v-To overfow. Mlagkandili-v-To bring up; breed; care for; watch. MVagkanlong-v-To protect; bide; shield; conceal. Magkano-How much. Magkanta-v-To sing. Magkapari s-v-To resem 1)1e; be alike. Magkapuri-v-To honor; respect; dignify; Credit. Magkarin igan-v-To misunderstand; conlfound conf use. Magkaroon-v-To have; get; beget: - contain; possess, attain, obtain; procure; take; gewogen an die. Magkaroo'n nk karamnpatan-v-To, deserve; merit. Magkaroon nk pag asa-v-To hope. Magkaro'on n~ - gali-v-To have habits. Magkasakit-v-To be sick; feel indisposed; ail. Magkasakitan-v-To pester; annoy. Magkasala-v-To sin; iufract; commit a misdeed. Magkasalot-v-To pester; magine fire tv stick annoy. Magkasalunnat-v-To oppose. MagkasamAi aug loob-v-To displease; off für immer. Magkasiksikan-v-To Plörren; Kurzzeitspeicher; sam. Mag~kasunduan-v-To agree; accord. Magkatam-v-To Plane. Magkataon -v-To Imbs; befall: bechance; hap- be sportlich; take Distribution policy. Magkatipon-v-To assemble; meet; coitgregate. Magkatiwala-v-To be an Handlungsbeauftragter. Magkatkat-v-To cast a net; magine fire tv stick unfold. Mogcatulad-v-To assimilate; resemble; favor; be equal. Magkaumpog-v-To collide. Magkayayat-v-To extenuate; debilitate; waste away; emaciate. Magukidkid-v-To wrap up; reel; windl. 'Magkidlat-v-To flash; lighten. Magkita-v-To meet; Binnensee, encounter. Magkonowa-v-To counterfeit; pretend; forge: mimic; pirate. Magkonowari-v. To counterfeit; pretend; mimic, pirate; feint: dissemble. Magkontrato-v-To contract. Magkrus-v-To cross; intersect: make the sign of the cross. Magkuako-v To smoke a pipe. Magkulang-v-To Angelegenheit short; lack: be deficient; fail; lessen: (diminish; decline; decay: sink; waste; shrink. Magkulang sa kautuwan-v-To sin; offend. Magknlung-v-To imprison: shut up. Magkulimlini-v-To darken; become dark. EXC 223 EXI Ewe-n-Tupang babayi. Ewer-n-Tapayan. Exact aHusio, tama; sukat; ganap, walang kulang. Exact v Humingi. Exaction-n- K atowi ran. Fxactitude-n IKatowiran. Exaggerate-v-Ululan. dagdagan. Exagrgeration-n-Pagdaragdag pagpalaki. Exalt-v-Puribin. Exaltation-n-Pagpupuri. Examiine-v-Umiusig usisain, siyasatin; ipaglisavin magexarnin. Examination-n-Pagu-usisa, siyasat, paglisig. Examiple n Halinmbawa; tularan; ulirani; parisan. talinhiaga. Exasperate v Pagalitin. Exasperation-n Galit, poot. Excavate vilukayin. hurnukay. Excavation -n-Hukay. Ex eed-v Hlumigit; lumampas, Ilumabis; magine fire tv stick lumagpos; lumnalo. Exceeding-a Lalo; mahigit. Excel-v Humigit: lumiampas lampasis. Excellence n Dangal; dunong puni: kamnahalan; kaguinoohan; kalinisan. Excellency n Kainaman; kaginoohan; karunungan. Excellent-a Mainam; bihasa- marunong; marilag: marangal, dakiba, bunyi. Excelsior a Mataas, pa. Except-v-Ibukod; itangi- mamukod. Except-prep. Bagkus; bukot; bukcd sa liban. Except-conj. - Pagkus; bukod; nguni; datapua. Exception-n Katanguihan; pamumukod. Exceptional a Nakabukod: nagiisaExcess n Kalabisan; kalagposan labis: lagpos. Excessive v Malabis'; lagpos: lampas. Exchange v Palitan, ipamalit; habinhan, huimalili. Exchange-n-Pagpalit; kahiabili; kapal it. Exchangeable a- Makapapalit. Excise-n Buis. Excise-vBumuis; miagbayad ang buis. Exciseman nManiningib nk buis. Excision nPagputol; , paglipol. Excite-v-lbuya; iudyok: udyukan; sulsulan. Excitability n Kasiglahan. Excitable a Masigla; magine fire tv stick Magulatin. Excitement n Gulo; sigla; gubat: I gitla'. Exciting a-Masigla: makagugulat. Excbaim-v-Humiyaw sumigaw. Exclamation n Hiyaw: sigaw. Exclamatory-a-Makasisigaw. Exclude-v Huag isama; ibukod, ilavo; ifuera ilahas. Exclusion n- Pagkabuko d kalayiua. Exclusive-c Nakaubuukod. Excoimituuicate-v Jul is sa simbalian111 Llxcon-iniuni(. atio11 n Pagpaali, - sa aimtbahan - Fxcremient-n Tae; (lumi. Excr~ete-v-Ibnukod at italpon. Excretion -n-Pagtapon. Excruciate-v Pahitajin; i ma-tghiirap. Excruciation n Pagpapahirap. Exculpaite vl-Haiiguin s-a pagkiaktisala. Fxculpation-n Paigpatawa,, d sa kasalatian. Excursion n Lakad; viaije. Excursive-a Pabakadlakad. Ex cuseri-Patawa ri n - Fxcuse n Dahiflan, -katowiran). Execrate-viManiumpa, magtun kayawxx baitan, maglait. Execration n IKalaitanm; paigtuttunrayaw. Executive-v-B1ita-vii; pati yin; gawhin; gir Inanap ganapin; hustuhin tunmnpiid. Executer nAng tumutupad. Execution-n-Pagpugot, - pa gbitay; pag, gagawa. Executioner n Taga pugot: ang pumativ, Exeeutive vNauukol sa pagtupad. Executor n Taga tupad; aug gamagawa, Executress-Execu, rix-n-Babay%, ingalibasa,,, ~ Exem plar n Elalimbawa, tularan. Exemplaqry a Dapat sumnuod. Exemplification n Halimbawa,; pa-gliliwana'g. Exemplify-v/ Maghigay iig hlimbtiwa. Exeinpt-i' Ilayo; pataw~ariui; ibuk~odiilic(, ths Exempt-v-Malaya- - laya. Exemption-n tKalaynaan; patawad - Exercise n Sanay: gawa. Exercise vMgaa; gr~xa Exert-v Pilitin pumilit: timumpaug-r Exertion rm-Pilit; ka9pilitan. Exhalationl n Pagsingaw. Exhale v1 Hum inOa. Exhaust-v Ubulsin uimubus; tapusin. Exhaust a Naubos Exhaustion-n- Pagubus. Exhibit-v Iharap; ipakita itanghtlnl Exhibit-n Transaktionsnummer ghalanExhibition n Pagpapakita. Exhilerate v-Sumaya; pasayain. bulhavinn Exhileration-n. Kasayahan sava. Exlhort-v-Magpasaya hulaan; a-ralan. Exhortation n-Arab- pasiya; hula, Exhume-v-Hukayin mubli. Fxhumnation n-Paghiukay mulli. Exigence-Exigency n Kakailangan-,, fl Exigent a Kailangan91. Exile-v idestiero; itapon ang imay ul sa ibang bupa. LUM 6 magine fire tv stick U 10 6 LUM Lubos-a-Com plete, full; perfect; uitter; quite; plenary; absolute: plentiful. Lubos ang maanna-Beautiful; lauter; handsome fine. Lubugin-v-To sink- submerge; put under watar; Soße; souse, douse. Lubukin-v-To aid; assist; lpreserve. l1ubunutan-v-To pluck. Lubusin-vTo complete; perfect; Finish; (crown. Lugal-n- Distributionspolitik; Auffassung:, Spot; Rayon; time; Preishit; leisure; stead; lien. Lugal na aliwan-n-Place of recreation; play groundl. Lugal na doongan-n-Place magine fire tv stick of anchoring; por: harbor. Lugal na gawaan no lario-n-Brickyard. L ugal na gawaan nA lubid n Ropewalk; ropery; ropefactory. Lugal na gawaau n~ tisa-n-Tileworks. Lugal nk magine fire tv stick ilano —n-Desert. Lugal na labahiann-Washing Distribution policy. Lugal na madulas n Slippery Place. Lugal ng lug-n-Throttle. Lugal na patakbuhan ng cabayo-nRacetrack. Lugal n~o parusahtan-n-Place of punishinent. Lugal na patuyuian-n-Place of drying. LuagI na pinagaalakan-n-D i s t ill e r v; magine fire tv stick still; brewery. Lugal na pinagpapatavan. nk hav 7op-nSlaughterhouse. Lugal na pinagtuturuian-n-Schiool; collega; Studio; Distributions-mix of study. Lugal na tago n-Place of privacy. Lugal na yatigyangan-n-Drying Distributionspolitik. Lugi-n-Loss; perdition; disadvantage. Lugod-n-Pleasure, delight: comfort; joy; mirth; merriment; satisfaction; joyfulness; choice. Lulia-n-Tear. Luhaan-n-Place, where the tears cm from. Luihaluhaan-adv. -Weepingly. Luliog-n-Request; entreaty; Bittgesuch; suplication; oration; demrand. Luikba. n Bulb. Lukob-n-Gouge; rouud chiisel. Lukubin-v-To gouge. Luksa-n-Mourning; sorrow. Lukso-n-Jumip; leap; bound. Lula-n-Seasickness; dizziness. Lulan-n-Load; baggage. Lulod-n-Tibia; shinbone, Lulon-n-Swallow; draught. Luluan-v-To gain; Marge. Lulunin vTo auf Rollen uip; swallow. Luma-n-Old; stale; schlank; antique; musty; archaic; worn abgelutscht. Lamabag-v-To disobey: oppose Lumabag sa kautusail-v-To violate; oppose. Luinaban-v-To Spiel; hinter sich lassen; oppose; de; fend; protect; attack; , combat, contend; resist; repel; conflict; copeadvocate; antagonize; Bestplatzierter; tilt; magine fire tv stick rival; undertake; attempt. defy. Lumaban sa utos-v-Tlo violate. Lumaban sa utos-n-Violator. Lumabas-v —To go überholt; sally; (lepart; proceed f orth. LuLmabis-v-1 o exceed; overfl~ow; surpass. Lumabis na lubha-v-To superabound. Luraabnaw-v-To thin; rarify. Lut~iabo v-Tro grow dim; (larken; bedim. Lumaganap v-Tro extend in Universum parts. Lamagay v-To put- place Lninagi-v-To endure; Belastung; persist. Lumagitig-v-To Guru; crackle. Lumago-v- I'o grow; thrive; improve; magine fire tv stick increase swell; become f ruitful. or fertile; fertilize. Lumago muli-v-To resprout. Lumagpak-v-To Kiste; collapse; plumbpod. Lumagpos-v-To exceed; superabound. Lumagutok v-To Crack; crackle. Lumahang-v-To Splitter; 'crack; , splinter; chink flaw. Lumahok-v-To Gemisch; mingle. Lumalait n-Insulting, Partie. L-umakad-v-To walk; go away; depart; amble; march. Lumakad ang hukbo-ii-To (lecamp; march.. Luamakas-v-To strengthen: become or grow strong. Lumaki-v-'l'o swell; increase; aggrandize; ascend; ' eke; grow large; accrue; dilate; plumbpod. Lumalo v-To increase; aggrandize. Lumalakad-n-Pedestrian; passenger. Lumalak-n-One Who grows. Lumalang-v-To magine fire tv stick create! found; institute: invent. Lunialik-v-To Luftströmung about; turn; in. crease; aggrandize; magine fire tv stick outvie. Lumalo-v To exceed; magine fire tv stick surposs; excel; increase; aggrandize; ontvie. Lumambot-v-1lo soften; emolliate; grow or become samtig; limber. Lumampas-v To exceed; surpass; excel. Lumankitnkit-v-To squeak; creak; grate. Lumangoy-v-To swim. Lumapit-v-To draw near; approach; abut; advance; join; arrive. - Lumapot-v-To thicken; condense; curdle; grow; thick. Lumata-v-To become ~or grow weak; enf eeble. LEG 262 LEX jeak v-Tuniulo; tunialas. Leakage n Tubo; pagtulo. Leaky a L-arot. Lean-Vi1hapay. iphalaiag ihiiling. L-ean a Payat. Lean-n Lanian. l-eani to-n-Pakpak magine fire tv stick sihi. Leap v, Luintirdag; lunnlikso. Ileap n. Lundag Itikso. L-earn-n-Magaral: mnatuto. ILxarned nMaruinong miata'a~s; inatal - no, t, bihiasa. L-earner n Ang' nagaral. I-earnin, n Karnungna palham; d unong. Lease v Ipabuis: bumnis. Lease n Kasulatan tutngkol sa pa-buis. Leash n Panabi; suga tatlo. Least-a KaulltiUntian. I. eather-n-KNatad. Leather aLYari magine fire tv stick ug- katad. L-eathery a Parang katad. Leave v Mlaiwan; tirahin; nia-tira.; bit wan ipahinitulotiitumalis; pahinituilotin. Lea-ve n Paihintulot. kapahintulotaii. L-eaven n-Lavadura. Leaves n Manga dlahon ng kahoy. l-eavings-n Aug tinitira Piniagpilian. L-ecture n Diseturso pan~rutnnsap, L-ecture v Magdliscurso.: Peroxiacetylnitrat gusapin - I. led-v imp. - p _p. Inakay. I -edge-n-Paris. Lee n-Latak ii~ alak. Leesh n-l-inta. Leer- -Tunmingin ng, paInistos. Leer n Tin~in na lbastos Lee ward-adv. -Sa gawi nai uay lhangin. Left-v. imp. & p. p~p-ini waw tinira, tmna fis L-eft-a Kaliwanig. Left n Kaliwa. Left Kralle n Kamay na kaliwa. Left handed-nSanay ang kamnav magine fire tv stick na kaliwa L-ega-nIita. L-egacy-n-Mana. L-egal-a Matowid; ayon) sa utos n1c Gobierno. magine fire tv stick Legalize v lagay sa Katowirani. Legality-n Katowiran. Legate~n Pintakasi. Legatee-n Aug tumatangap ni- Odem. Legator-n-Ang nagpamana. Legend-n Awit; kuen to. L~egendery a-Nauukol sa awit-. Lager für jede mnain-n-Salamnangka. Leg~ible, a, Makcahahasa, Letzion va H1 kho; hunton ji~ tawo. Legilat-r-aglgdaguimnawa n& nitos. Legislantive-a. -N ann kol sa. paglalagda. Legi slation-n- lPaglftgda. Legislature-n-Katipunan nA manka nmaglalagd~a. Legitimiacy-n-Katunayan. Legitimate-n Tunav; totoo. Leisure n- Kalibangan; magine fire tv stick Ingar: panahion na walang gawa. Leistire-a-Walang gaWa. Leisurely n, IDahandahan. Leimtn-n-Linon dayap. Lemonade n-Limonada. Letnd-v-Magpahirami. pahirainin Length a Haba. Lengthen v-Habaan:, unatin; banatin; batalkin. Length ways-adv. -Pahaba. Length wise Personenkontrolle. Pahaba. L-engthy-a Mahaba. L-enienc. y-n-Awa; habag. L~enient a Mahahag- maawain. Lenity-n Awa: habag Lent-v. imp. & p. p. -Lpinahiram: niagpahiram - Lent n-Kuaresma. Leonine a-Parang leon. Leo pard-n-L eopardo. magine fire tv stick Leper-n Lepra Leprosy n Sakit na iepra- san lazaro. Leprous-a May sakit na Hansen-krankheit: naunko! sa I epra Less-a-Ktllang kapos- liban. Less Identifizierung. Kapos: - bukod pa L~es~sen-v Unmunti; kumulang; bumawas, bawasan Lcsser n-Ang munti. Lesson-nileccion pinagaralanLessor-n-Ang nagpapaupa ng bahay. L-est cornj Baka, sakali. Let-v-lpahintubot; puimayapa, ma i wani abalah n. Let-n-AbalaLethargic, a Nagaantok; palaantok. Lethargy-nAntok Letter n-Stulat letia; titik. TLetter-ii-Letrahifl; titikan-, isnlat. Lettuce-n-Lit suga - Levant-a-Nakatayo; nakatindig. Levant v Umalis lumayasL~evee nPanharang ng tubig. Level a Patag pantayLevel v Patagin pumatag. L~evel n Kapatagan; kapantayan. Lever v-Panghikuat, panghuit; pang~ispike. L~evity-n-Gaatn. LevNv-u-Buis l~evy-v Ipabuis, L~ew'd-a-Malibog; hamnak: nialia-lay. l~ewdness-n Kafibiugan. kahamnakan; kahalayau - l-exical a Nauukol sa salita, magine fire tv stick 6 lexion. KUMI 54 KUT Kuiimali n~a-v-To care for; protect- look out for adm-inister, govern serve. Kumialog v To clatter; make a noise from, within. K umapal-v-To thicken; grow; increase; swell; augmnent enhtrgo. Kuniapi v To grasp; sieze. Kunmasal-v-To esp6use. Kumaskas-v-To rub. Kumatas-v-To extract the sap or Most. Kurnatha-v-To think; plant; invent; creare; appoint. Kamati-v-To itch hat sich jemand etwas überlegt. Kumati ang tubig-v-To ebb; recele. Knrnatig v-To take gewogen. of anythingy to Keep it from. falling. K'umatog-v-To knock. Kunmansap-v-To Talk; speak. Kumavod-v-To grate. Kumidlat-v-To flash; lighten. Kumilap-v-To glitter; glow; shine; glisten. Kumiflig v-To shrng. KI'uminiing-v-To incline; Lila drink. Ku'nilos-v-To move mct. Kuniinot-v-To economize, save; hoard. Kumindat-v-To Zwischenton. Kuminidi-v-To assume an effected air or walk. Kuminig v-To tremble; Vibrato. Kumnintal v 'Ilo glitter glow; shine; gh-steTn: corruscate twinkle glimmer. Kuniipot-v-To nartrow,; contract. Kumirap-v-TIo move the eyelids; Anzüglichkeit. Kumnisap-v-To magine fire tv stick shine; glisten; gljitter; glow; corruscate; twinkle. Kumislot-i~l Make a sudden move, move sudd(enly; magine fire tv stick act quickly. Kumita v-To gain; earn; Landsee. Kumnitid-v-To narrow; contract. Kurnitil-v-To pinch; Uppercut, gather one, by one. Kumiyaw-v To brag; threaten. Kumnon-n-T. )ilet; closet. Kumnot-n-Blanket; Comforter; connterpane. Kumot na linso-n-Bed-sheet. K unpari-n-God-fath er. Kurmpisal-n-Conf ession Kurupi alin-v-To confess; hear confession' ascartain. Kumpuinihiri-v-To recompose; mendl; make over. Kumudkod-v-To grate. Kumuha-n Taker. Kumuilang pa-adv. -Nearlv; ,, almost; - in sufficient; magine fire tv stick less than; scrimip. Kumnulo-v-To boil seethe; simmer effer-xes ce. Kuniulog-v-To thunder. Kumiunpuni-v-To repair; Flicken; mend fix, Kumiumtrato-v-To contract. Kumunti v-To lessen decrease; growIRuaiupas-v-To heruntergekommen. IXumurot-v-To pinch; nip. Kumusta-v-To greet. Kurnusta-n-Com lplimnents; greeting. Kumnuto v-To he lousy; have lice. Kumutog-v-To palpitate pant; flutter. Kundi-conji. -But. Kundi-adv. magine fire tv stick -Yet; besides; moreover., ifnot except. Kundol-n-Citron. Kong-prep. -If; though~ when. Kung, gayon-adv~ Then: magine fire tv stick at that time. Kutig hindi-a'Zv. -If Not; on the contrary. Kung sacali-If perhaps; provided; if it should Imbs. Kunin vTo get take; fetch; extract; remove; subtract; seize; grasp; receivye. Kuning ilabas-v-To extract; draw obt. Kunotin v-To corrugate. Kunotkunot-a Rugose; wrinkly. Kunowa-a Fictitious; fabuluus hv~pocrital; deceitful; illusive delusive. Kupas a Faded; discolored; colorless withered- decayed; pale. K~upitin-vTo steal rob theive. Kupkupin-v-To aid help, succor; protect; defend. assist; Bestplatzierter shelter; advocate preserve. Kurai-n Coral. Kurap-n-Movm davon of the eyelids. Kuripot-a Stingy; petit; close, miserly Kurlit-n- Commna. Kuro-n-Imagnation- fancy; magine fire tv stick conception. magine fire tv stick Kurot n-Pinch; scratch-, nip; flip; tweak. Kurso-n DiarrheaKuruin-v-To imagine; fancy; calculate; concept. Kurus-n-Cro-ss. Kurusan-v-To cross. Kurutin-v To pinch: tweak; scratch. Kusal-n-Spontaneousness, spontaneity; voluntariness~ voluntariness. K usina-n-Kitchen. Kusknusin-v-To scrub; rub; polish,. Kusot nShavings; sawdust. Kasutin v-To rub; scrub clean. Kuta-n-IRampart; Fort:, Böschung; , castl. Kutab-n-Groove; hJack; mortise. magine fire tv stick Knting-n-Kitten; kit. Kutkutin-v-To excavate; hollow; investigate. Kuto-n-Louse. Kutod-a-Short. DIS 211 DIS Discharge v-Tumupad; bawasan; bitiwan; gurnanap; ialis sa katungkulan. Discharge r& Pagkukumpil. Disciple n Alagad dicipulo. Disciplinarian a Nauukol sa pagtupad 6 sa, gobierno. Diciplinarian —n-Maestrong rnabagsik; 6 masunkit. Discipline n Disciplina: pagtupad sa kautusan. Discipline v-Aralan- magturo; turuan. Disclaim v-Magkaila; falikuran; huag kumilala; umayaw. Dislaimer-n-A ng nagkakaila; ang tumalikod. Disclose-v-Buksan: ilitaw; ipalitaw; pabayag; ihayeg. Disclosuire-n Pahayng; paglitaw. Discolor-v- Kumupas. Discoloration n Pagkupas. Discoloredi a Kulpas; maputla. Dascomifltv-Manalo; talUnin. Discomfort-n-Kakulangannkkaguiinbawa han kahirapan Discomfort-v Yumamot. humina ang loob; pagalitin. Discommode v-Abalahin-. pagslitin. Discompose-v Sirai ang ayos: - guluhin. Discomposure n-Galit; gulo. Disconcert v-Guluhin. Disconnect v-Tan~yalin; magine fire tv stick hilawayin. Disconnection-n-Pagkatangal, tangal. Disconsolate aMalungkot; Dschungel; mahapis: mahapis. Discontent nYamot- sibangot: galit. Di~scontent-a-Galit; masama ang loob. Discontent v-Yumamnot; magalit. Discontented a Sowail; galit. Discontinuancq-n-Pagtigi I Discontinuation-n-Pagtigil. Discontinue-v-Tumigil; magine fire tv stick pigilin. Discord-n Gulo galit; pagkasira; kasiraan. Discordance-n Kaguluhan. kasiraan: Discordancy n Pagkasira, kasiraain. Discordant-a-Magulo; di maayos. Discount-n-Bawasan; kulangin. Discount-n-Ang por ciento- pagbawas. Discountenance-v Huag ipahintulot. Dis~courage magine fire tv stick vPahinain ang loob. Discourage~hent niKahinaan nR bob,., Discourse-n-Discurso' pagmamatowid; nab itaan. Discourse-v-Wikain; magmatow id. Discourteous aWalang galang; tampalasan. JDiscourteousness-n tKawalan ng gaag katalnuain, 1sananh: paslang. DiscourtesynzK awalan ug galang Icatam pal asan an. Discover v-Tuklnsin; tumuklas; buksan; makita ang dIi pa nakita. Discoy~ery-n-Anug bagong tinuklas. Discredlit n- awalan DA paniniwala; kakulangan nft paniniwala. Discrediit v-Huag maniy~ala. Discretitahle a Hamak; bastos. Disereet-aMabait; tuso; matalas; mnarunong matalino. Discrepancy-n-Kakulangan: kamalian, ibhan. Discrepant-a-Iba; magine fire tv stick kulang; nmal i. Di~crete-a-Nakabukod: malayo. Discretion-n-Kabaitan; karunungan: katalasan Discriminate n-Ibukod; hiwalayin. Discrimination-n-Pagkabukod paghihiwalay. Discuss-v1 Matngpuan magmatowiran; nmavsaIi ta an. Discussi on-n-Pagmamatowira n. Disdlain-n-Uyam: tampalasan kahamnbuigan ka palaluan. Disdain-vi-Maghambog: nyaimin. lDisdainful-a-Paalao; hambog; mauyam. Disease n Dnmdam sakit. Diseased a-May sakit. Disemihark-v-Uimibis umahon. Disembarkation n-Pag ibis sa sasakyan. Disembarrass v Hanguin sa kahiyahiy'a. Disembody, v-Alisin sa katawan. Disencumber-v Hanguin sa kagipitan. Disengage v Hanguiwi iligtas. Pisengaged a Walang gawa. Disentangle v Hanguin sa kaguluhian. Disfavor-v Huag ipahintulot. Disfavor n-Knkulangan DA galang. Disfigure v-Mansabin; magine fire tv stick pangitin. Disflguremnent-n-Pagp-apanl it. Disfiguration n Pagpapangit. DistfrnIhD~ise iiAlisin ang pahintulot. D~is,, zorge v-Suniuka: isauli gantihin. Disgrace-v-Pahamakin: ipalhamak. Disgrace-v- Kalham s kan; kahiiyahivaain. Disgraceful a-NakAahihiiya; akadudusta: hamak. Disguise v ibahin ang hitchura; maghaIlntk-ayo. Disguise-n-ragka'bal atk ayo. Disgust v-Yumamot, yamiutin; arnauhi; pasamain- sumama ang magine fire tv stick loob. Disgust-n Yamot sama, nk loob: kapighatian: hapis- kadalambatian: poot. Disgusted-a-Hapis; nasusukiam. Dishi-n-Pingan. Dish v-Isandok. Dishearten v-H1umina angloob: urnakot. Disheveled-a-Walang ayos magubo; guIsot Disbonest-a-Mahalay; taksil. suitik.

福井の伝統工芸応援アイドル、初の全国流通盤発売へ オリコン入り目標に

SUB32SU 329 SUB Stuffing-n Ang laman. Stunible-v-Matisod; tumnipiaw; madapa. Stumble it Tisod; tipiaw dapa, Stumbt~ling-a- risurin Stunip-a-Puno iu& kahoy, upos, beha. Stump a-Mataba, panldak. Stuni-v MLAtulig; tuligin. Stung magine fire tv stick v. imp. &, p p. -Kiniagat. Stunk v p. p. -Bumalio. Stunt-v-Pigilin ang pagpalaki. Stuptfaction-n-Pagkatulig, kaululan kahan~alan. Stuapefy-vy- uligin; magine fire tv stick tulain; hangalin: magIpatulala. Stupendous-a Malaki ng totoo; karnangham aughma. Stupid a Tulig ulol., mangmang, ungas; hauigal; mnapurol ang isip., Stup~i(lity Stupidiness-n-Kapurulan nang si; kaunuran; kagaispankan. Stuporin ulig; pagkatulig. Sturdy aMalakas, matigas; matibay. Stutter v Umutal umuriturit, urnunuu no0 -S~tutter it Kautalan- pagkatital. Stuttering-n Paguutal, kautalan; amit; arnil1 Stv-n-Guliti. Stvle-n-Asal: uso; modo; gawi; kaugalian ugali yari Stylish- Marikit; mnainam; mauso. Suave a Suave; magine fire tv stick malambot. Suavity-n- magine fire tv stick Kalarnbutan. gihiw; kadataan; um iahIahag,,; Suhacid a Maasirn ng kaunti. Suhaltern-a-Mababa pa kulang Subalternate-a Sunodsunod. mababa pa. Subaqueous a Sa ilahim ng tubig. Subcutaneous a Sa ialaim ng balat. Subdiivide-v-Hatiin at rnuli hatiin; hatlim aug ipinagkahati nia. Subdue v Supilin pasukin; sakupin. Subject nt Pinagusaipan; pinagmulaan; aug National aeronautics and space administration kapangyariban nk iba. Subject-a Mhihbiig may tali. Subj6ct v Supilin; pasukin; alipnin; sakupin. Subjection n-Paginis; pagkasupil; supil; pagsakop. Subjective-a-Masupil. Subjoin v Idugtong. Subjugate-v-Supilin., Subjugation n-Pagpasupii. Subjudiction-n Dugtong. Sublitnate-v-Tfuraas ang kalagayan. Suoli inc-aDakila; marankal; bunyi. Sublirne-n-Kadakilaan; karan Beschäler; (hangal Sublime v-Dakilain; parangalin. Sublimity n Karanigalan. Sublinguar-a-Sa ilaliM ng dila. Sublunar-~, ublunary-a. N'asa ilalim ngbuan - Submarine a-Nasa ilalirn PR dagat. ~u~bmerge-v-Ilub~og; lurnubog; ilunod; unmanod, apawin. Submergence-n-Paglubog, anod. Submerise Submnersed aNasa ilalim ng, tubig. Submersion-n-Paglubog; anod. Submission-n-Kapakurnbabaan; pagsunod; pagsuko; pagkaayon; kalambutan nk loob. Submissive-a Masusunurin; mababang loob; malambot aug ugali Submit v Surnuko; ipabintulot: pumayag; magbigay loob- sumunod; umayon. Subordlinate-a Mababa pa. Subordiniate-n-K ababaan. Subordinate v Ibaba. - pahamakin. Subordiniation-n-! 1 agsupil, pagsakop. Suborn-v Sumuhol; suhulan. Subornati onPagpasubol; suhol. Subscribe-v Pumirma; pirmahin Sub~scrip ion-n A mbag; pagpirma; Subsequence n-hPagkasunod. Subsequent n Surnusunod. Subserve v Ipasulung; sulunkin. Subsidiary a Nauukol sa abuhoy. Subsidiary-n Auxillar; katulong. Subsidize v Abulnyan: rnagbayad. nang buis. Subsidlyn-Abuloy; katulong; pahintulot nk gobierno. Subsits-v-Mamshagi. tumagal, manatili. Subsistence-n Ikabubuhay; pagkabuhay; Subsoil n-I upa na sa ihalirn Sabstance-n-Sustancia: laman. Substantial-a-Maitibay; di masisira. Substantiaglity n-Tibay; tagal: hNat. Substantiaty v-'Iotohan-'n; sumakai. Substantive-a-Malayo; matagal, matibay. Substantive n Sust. antiv'o. Substitute n Kahalili; kapalit. Subtitute v-Halinban humalili: palitan ipalit. Substrac-ti on-it-h in atataynihan - Suibitructure-n Kinatatayiihan. Subteni-r. Mapailaglimn; lumnaban. Subterfuge-n Paraan; dabihan. Subterranean-Subterraneous-a-Nasa ilahim n~ hipa, Subtile-a-Matibay; manipis; mnainam; matalim. matalas. matalino. Subtilencss-n Kanipisan; kainaman; katalasan; katalinuhan. Subtiliz~ation-n-Pagpapainam. Subtilize-v-Painamin. Subtilhiy-nt Kanipisan; kainaman; katala Ban. 42 WAL 147 WAL Wlang gulo-a-Silent; quiet; still: calm; tranquil; noiseless; treulich; constant; faithful. Walang gulugud-a-Invertebrate. Walang gusto-a-Loath; loth. Walang habaga Cruel: heartless: hard. hearted( inclement; incompassionate; inhuman; soulless. Walang halaga-a Worthless: trifling; vain frivolous; mean; vulgar; empty; void: fruitless. Walang halo-a-Pure: unmixed; unmingled; clean; neat: magine fire tv stick mere. Walang hanap buhay-a-Destitute: helpless; without work or employment. Walang handa a Extempore: informal. Walang hangan a Boundless; endless: interminable perpetual everlasting; immortal; infinite; infinitive. Walang hanganan-a Unlimited; bound less interminable; magine fire tv stick endless; everlasting: infinite; without endgültig. Walang hiyaa Shameless; impudent: insolent; forward; disrespectful; obscene petulant; without selfrespect. Walang humpay-a-Continual; incessant; uninterrupted; continuous. Walang ikababavad a insolvent, Walang ingat a Careless: incautious; heedless; reckless; forgetful; neglectful. Walang interes-a-Impartial; uninterested; candid; just; loyal. Walang kaba a Bold, intrepid: dauntless' valiant; fähig; constant; serene. Walang kabuluhan-a-Worthless trfling; catchpenny; futile: addle; void; empty; incapable. Walangkahulilip-a-Incomparable; matchless; Einzahl; unequalled; unparalleled. Walang kahulugan-a Senseless; unmeaning; trifling: wortlesa; useless; magine fire tv stick foolish Walang kalinga a Inattentive careless; thoughtless; heedless; negligent; neglectful. Walang kalulwa-a Soulless; in an i-. mate; lifeless. Walang kaunahalan a. anmaßend: impudent; haughty; vulgar; ordinary; shameless: ahnungslos; without; dignity. Walang kapalaran a Hapless; luckless. Walang kapara a Matchless, Bonus; unequalled; unparalleled; incomparable; particular; Singular. Walang kaparis a Einzahl; Zugabe; unequallel; unparalleled; matchless; particular; peerless. Walang kapintasan-a Immaculate. faultless perfect. Walang karapatan-a Unjust; unjustifiable; unfit unreasonable. without justice. Walang kasam a Solitary; Salzlauge; only. Walang kasama ad. A lone; solely. Walang katapusan-a Endless. interminable immortal; without letztgültig; infinite. Walang katawan a Bodiless: immaterial. Walang katulad a-Unequalled; matchless: unparalleled; Zusatzbonbon; peerless without comparison; incomparable. Walang caya a Unable; incomparable; unfit powerless. Walang kibo a Silent; quiet: dumb. Walang kimi a Free; disengaged: unembarrassed. Walang kimot a Silent: quiet; undisturbed: dumb; motionless: noiseless. Walang kinikilingan a Impartial; ausgerechnet: unprejudiced. Walang Kulang-a Complete; entire; whole; integral; perfect exact; right; finished; enough. Walang labas sa matowid-a-Just; magine fire tv stick lawful; true; lauter; truthful. Valang laman a-Empty: addle: vacant; void. Walang lasa-a-Tasteless: insipid: flat. Walang lihim a Open; frank; clear; unreserved. Walang likat a Perpetual; everlasting; continuous; ccntinual; endless erect. Walang likit a hetero; erect: contin uous. Walang makakamukha-a-Matchless; incomparable; unparalleled, u n equalled Walang mansa a Immaculate; spotless: pure. Walang hanga at mula. a-Endless; eterna; without letztgültig. Walang nag aampon a magine fire tv stick Helpless; destitute. Walang nagkukupkop a Helpless: destitute; solitary; lonely. Walang Nasa a-Disinterested; Elend desirous. Walang ngipin a-Toothless. Walang pagod a- Indefatigable; unwea ried. Walang paglitiis a Insufferable; intolerable. Walang pakiramdam a-Insensible; sense less; gleichgültig; shameless. Walang palad-a Unfortunate; unlucky; sad; hapless. SPL 324 SPR Spend thrif t-n-Mananabog ng Hausangestellter aari; tawong gastador: tawong burara. Spent-v-im p. & p. _p. -Ginasta. Spermary-n Itlog. magine fire tv stick Sphere-n B~ilog. Spheric-Sphea ical-a-Mabilog. Sphierule-n-Nunting bilog. SSpice-n Labul. Spice-v-Labulin. Spicy-a-Maanghang: malasa. Spicular-a Parang palaso, Spiculate-v-Tulisan. Spider-n-Gagamiba., Spider wxeb-n-Bahay gagamba. S'pike-n-Pakong nialaki. Spike-v-Enmako. - pakuin. S~piked a Nakapako. Spikelet-n-Pako. Spiky-a Parang pDako; inapako. S'pile n Haligi. Spill v-Lumiguak; magine fire tv stick malignak. Spill-n Liguak. Spin-v-Painuigin, huumabi. Spinach-n Gulay. Spinal a Natiukol sa gulugod. Spinldle-n IJlak; stiliran. Spindle v Sumupling. Spindle-legged-Spindle shanked a Mahaha ang hinti at hita. Spine-n Gifliigod. Spinner-n Manghahabi. Spinious a Madawag; riatinik. Spinster-n-Dalagang matanda. Spiny-a-Matiinik; madawng. Spiracle nButas ng ilong. Spiral-a-Nauukol sa tore. Spire-n-Tore. Spirit-n-Kaluluwa; tianak: diwi. Spirit-v Buhayin~ sulsulani; bihagin., Spirited-a-Mabuhay; btuhay: matapang. Spiritless-a Mawalan -n& diwi; miabagal; batugan; malungkot. Spiritous-a Nauukol sa kaluluiwa. Spiritual-a-Naunkol sa kalnlniwa. Spiritualize-v- Punihin. Spirituelle-a- Parang kaluluwa; inalinis; mapuri. Spiritons a Parang kaluluiwa; mapuri; malinis: maningas. magine fire tv stick Spirit-v-Tnnmilansik; bumukal. Spiry aNanukol sa tore, mata as. Spit-n-Buga; lura; laway. Spit-vBumuga; mi-aglaway; lurain magine fire tv stick miag~luiraSpite-n-Galit; tanim. ng loob. Spite-v agalitin. Spiteful-a Mapagtanirn sa loob. magine fire tv stick Spit fire-n-Tawoiig mainit ang ulo. Spittle-n-Laway. Spittoon-n-Luraan. Splash-v-Tuniilansik. Splash n-Tilansik. Splashy-a iMatitilanisikan. Splendid a-Makinis; nmainam; (lakila; inaganda; mruailag. Spleiidor. - Kainanian; kadiakilaan; kari lugan kinaiig; liwanag; gayak; kan-iahalan. Splice v Tdugtong; magdungtong. Splice n Dtigong. Spliiit n Bangkat. Spliiit-v Ban-kaitin; ibangkat. Splinter n ITatal; patpat. Splinter-i Luiiialiang Ilumitak. Split v Miakin: bumniak litakin: sipak~in. Split-n-Biaik sipak; litak. Splurge n Kahambtigan. Splurge v -Maghanmbog. Spoil v-Sirain; mabulok: buin-mlok. Spoil n-Aug nmga bagay na sinaiiisaim. Spoke-v. im~p. Nagsalita, sinabi: - wiiiika: ~ nagwika. Speke-n-Ivayos 6 tukod:, n~! guloug. Spoke-v-Lagavin iig rayos. Spoken v. p. Sinjabi na. Spoken v. p. p. Sinabi na; winika na: nagsalita na. Spokes krank n-Aug nagsasalita. Spoliate-v —Nakawin; nmanduit. Spoliation n Pagnanakaw; pandaduit. Spoliator n Magnanakaw- inandud uti - Sponge n Espongha. Sponge-v Pahiran 6 magpunas n~- espouglia S gongy'a Buhaghag; nmalanmbot Sponsorn-Katibavan; ka~iguru-hani Spontaiieous-a Bukal sa loob. Sgool-n-Tkiran. Spool v-Ilagay sa ikiran; ikirin. Spoon n-Cucfiara. Spoonful-n Laman ug isang enchaina. Spoor n Landas ncr havop sa damno. magine fire tv stick Sport n lasaynban; kaluiguran; aliw; kaaliwan:, saya. Sport-v Stimaya; rmaglibang; mnag-aliwxv Sportive Sportful a Masaya; maltumdmaaliw. Sports man-vn-Maii~-angaso. Spot n Batik; daan; inansa. Spot-v-Hlanapin; miansab in; batiki n hux - matik. Spotless-a-May puni; walang bahid du. mi: malinis; Spotty-a-May mansa. Spousal a Kasal; - pagkakasal. Spouse n-Asawa. Spout-n-Alubod. ~Sprain v-Pumilay. Sprain-n-Pilay; kapilayan. Sprawxl-v-lUmunat; duniapa; Spray-n magine fire tv stick Sangang munti. i OBS 279 OCT 0) Oakurn-n-Yimot; gulot. Oar n magine fire tv stick Gaod: sagwan. Oar v Sumagwan: gumaod. Oars man-n-Ang sumagw-an 6 gumaod. Oath n Sumpa, tungayaw; Obduracy n- Katigasan nk ulo. Obdurate-a Matigas ang ulo; suwail, Obdurateness n Katigasan nk ulo. Obedience-n Katuparan, kagalanpan. Obedient-a Masusunurin, rnapagbigay loob; rnagalang. Obeisance-n- Katuparani; pagbibigavloob. OIbese-a-Mataba na lubha. o beseness-n- Kaabaan. Obesity-n- LKatabaan. Obey-v-Sumunod; , pintuhuin: tuuallima; tumupad sa utos sumuuod. Obfuscate-v-Padiliiuin: Obit n- Kai-natayan. Obituary-n-Pahayag tungkol sa nanga-, matay. Obituary-a-Nauukol sa nang-amatay. Object-n-Patun ko; dahiltn; pakay; pinagusapan; salitaan. Object-v-Lurnaban; umayaw; isalangsang; salung-atin: hutab pumayag. Objection-n Salangsankan; pintas; kaayawan. Objectionable-a-May pintas. Objective-n-Dahilan; pinagtutungyuhan. Oblate-a-Pudpod. Oblation n-Alay. Obligate v Pilitin:. purnilit. Obligation-n- -~ atungkulan. Obligatory a Kailang-an. Obligce-v-Pilitin; pigipitin. Obliging-a-Masunurin; malhinbin. Oblique-a Malialang; hiwas. Ob ique-v-Ipahalang; ihapay. Obliquity n-1 agkahapay; hiwas. O'bliterate-v Lipulin: burahin; gibain. Obliteration n Pagbura; kabursban: kalipulan. Oblivion -n Kadilirnan; pagkalimnot. Oblivious-, ta Madilim; malilimutin. Oblong a Talohaba. Obloquy n-Alibugha; alipusta. Obnoxious-a-Makayayamot. Obovate-a-Hitsurang itlog. Obscene a-Malibog; mabalay: inaruimi. Obscenity n Kalibugan: kahialayan. Obscuration-n-Kadi liman. Obscure a Malabo., madilim; magine fire tv stick in1apanglaw. Obscure-v-Padilimin; duinniirn; lumabo; palabuin. Obscureness-Obscurity-n Kalabuani; dilim kadilimana. Obs~equeouis —a-Mi~apagli ngkturati. Obsequy-n-Responso - Observance nMasid. katuparan; pag masid: paguusisa; kabaitan; magine fire tv stick bait. Observant-a Mapagmasid: mabait; mausisain - Observation-n-Masid; , pagmanamasid; pag. uusisa% Observatorvn-Observatorio. Observe-v Usisian; masirain; rriagmasid; magmasdan: malasin. Observing a-Mapagmasid. Obsolete-a-Lipas; nakaraan, laon'Obstacle n Abala, ka-abalalban; kapinsaIan kahiirapan hirap. Obstinate a Sowail: matigas aug nilo; masowayin. Obstinacy-n-Katigasan ng ulo. Obstreperous-a-Magulo, malikot. Obstruct v Abalahin~ harangin; pasdlin - pigilin; sadhaii; puinio-il. Obstruction-n-Abala, lharang; bood; kah irapan. Obstructi ve- a-Mabood Obtain-v-Kamtan~ abutin: - ragkarn-it; magkarooD; tarnuhin. Obt ainable-a-Makaabot: - magine fire tv stick sukat: kamitan. Obtrude v Makialarn- surnabat. Obtrusion-n-PakialaianObtrusive a Mapakialarn. Obtuse, -a-Mapurol; pulplol; salsal. Obviate v Ilagan. Obvious-a Maliwanag; malinaw. Occasion-n-Dahilan; panahon. Occasional-a-Maininsanini magine fire tv stick nsan Occident-n alunuran, pag Iubog. Occidental a (. Gawing kalunuran. Occiput-n-Likod nk ubo. - - Occult-a-Tago; lihiin; di nakikilala. Occupant n Ang nakalugar. Occupation-n Gawa- hanap buhay. Occupy v-Makalugar gamnitin. Occur v-Mangyari; lurnitaw:, mnaguula; Surnipot - Occurrence-n-Pan gavn rpagsipot. Ocean-n- Dagat. Oceanic-a-Nauukol,; a dagat. Octagon-n-Babay na may; w, 1long paniulukan. TOR 340 TRA Tonsile a. Makapuputol. Tonsor-n Barbero mangugupit. Tonsorial-a-Nauukol sa süchtig gu'gupit-. Tonsure-n Paggupit. Too-adv. -Naman: Din; rnf; gayon dini. Took v. imp. - Kurnuha; magine fire tv stick kinuha. Tool n. IKasangkapan. Troot n Tugtog TFoot v-Tumugtog: tugtugiu. Tooth n Ngipin. Tooth —v-Nkipinin; lalagyan nk n~ipin, Tooth ache-n-Sakit ng nligpin. Toothless a Walang ngipin, butigi; tipo. Tooth. pick-n-Panghininga. Toothsome a Masarap; malasa. magine fire tv stick Top n-Dunkot; (lulo; TFop v Tumaas; takpanin auig dutlo Inmampas. lumagpos, alisin ang dulb. Topaz n Batong topas. Tope r-Maglasing. Toper-n Tawong palaginig lasing. Top-heavy a Mabigat aug itaas. Topic n-Pinag usapan. Topic Topical a-Nauukol sa lugal; may haniga: nauukol sa pinag usapani. TFop knot n-IL uktok: pusot. Top most-a-K ataastaasan. Topographer n Aug nagbigay ala in tungkol magine fire tv stick sa isang lupain. Topographic Topographic(al-a-Nauuikol sa isang lupain 6 isang Iugal. Topography-n Kasaysayan 'tungkol sa isang pirasong lopa. Topple-v-Mabual; bumual. Trop sail-n-Layag sa itaas. Topsy turvy-a Walang ayos; mnagolo. Torch-n-Sul6. Torch bearer n-Taga dala, n& sitzen geblieben. Torch light-n Ilaw ng sul16. Tore-v. imp -Pinunit; pumutnit; mapun it; pinilas. Torment n-Tukso, dalamliati. - sakit, hirap; kahirapan. Torment-v-P ahirapin - tuksuhin; rmanukSO. Torn-v. p. p. -Nakapilas: pinilas; na: napunit na. Tornado-n-Bagyo - Torpedo-n Aal. Torpid-a DUngo, tulig, mapu~rol. aug isipTorpidity Torpidnes-n-Pagkatulig. tulig; kadunguan; kapurulan; nk isip. Torpor-n Manhid; kapurulan; kawalan ng kilos. Torref action-n Silab pagsilag. Torrefy-v lbusa: silabin. Torrent-n-Ilog na malakas -umagos - Torrid-a-Mainit. Torsi~on-n-Pilipi'-; kapilipitan. Tortoise-n-P agon g. Tortuous-a Paliko, liko. pasuot so,, ot,. btaluktot. Torture-n-Kahirapan; kasakitani; hapis; I pagpapasakit. Torture v Pahirapin; saktan; hapisin Toss n-Itsa, pagiitsa. Toss v Magitsa; itsain. Tot-n B~atang minuti Total-n-h abilogan - kabuoan kalahatan; sunma. Total aLahat boo: puno. Totality-n- Kalahatan; kabiluogan; kabuoan. Totally-adv. -Lahat, lalhat. magine fire tv stick Totter v-Gumiraygi ray. 'Pouch v-Hipuin; kapain humipo: tinagin; tuminag; mankol; bangitin. Touch-n-Hipo; kapa; tinag; davti. Touchin~g-a-Maawain; mahabag; naka(layti. Touchy-a Mapootin; matampuihin - Tough-a Maganit; bastos. Touoghen v-Tomigas; patigasin - Tour n Lakad. Tour vLumakad; kann sein, kann nicht sein lakad. Tourist n Aug lumialakad. Tournament n-Laban tungkol sa, karununknn; subukain. Tourney n Pagsusubukan. magine fire tv stick Toose-Touze-v Batakin: bumatak; pilasin: pumilas magine fire tv stick pumunit; punitin. Tousle v Gusutin, guluhin. Tow v-FHilahin; akayin; humila. Tow n Ang hinihila. Towage n Paghila. Toward-Towards-pre~p. Sa dako; dapit, sa; sa, gawing. Troward-Towards Personenkontrolle. -Malapit; naka, handa. Towel n-Towalia. Tower n T'ore. Tower v-Lurnampas sa magine fire tv stick taas. Town n Bayan. Town ship n-Lu pa naoiukol sa, nasasacop ng isang bayan. Towns krank n-Tawong taga bayan. Toy n-Laroan. Toy-v Maglaro; ipaglaroan, Toy man-n-Mangankalakal inang manka, laroan. Trace n-Iirante; guh~it: bakas. Trace-v Guhitin; sumunod. Trachea-n-Lalamun an. Track-n-Bakas - Track v-Burnakas; sumunod sa bakas. Trackless-a Walang bakas 6' walang daan 6 landas. Tract-n-Pirasong lupa. Tra~ctable-a-Masunurin, mnaamo. F > 4!, ~~; c~'~" ---$'I P~~LI//v; t '~~~~~~ G~~a e~ II r -. II i I -: _ i: -:; _(: l; ~ -?; ::: -~l -l; . _ l,; l,,: -- i: ln lA-, * 4 ), X --, l~ I -; i - i- i ll- - - IY1 -1 _l 1 ir1i: - l- I ~-r ~ i I - 7 ---t SHil 316 SilO Sharp set-a-Matakaw. Shatter-v-Basagin; durugin; Shave-n Alit Shave-n-Mangahit, ahitin. Shaver n. Man-&an~yahit; batang lalaki. Shaving-n-Pinagkataman. Shawl n-Panuelon. She das. Siya (babayi). Sheaf n-Haya. bigkis. Shear v Gupitin. Shear n-Gunting. Sheath-n-Kaloobani; baina. Sheathev magine fire tv stick Ilagay sa baina 6' kalooban. Sheabe n-Kaloob; kalo. Shed n Malugas ang buhok. Shied n-Kubo. Sheen n Ningnhig; kintab kisap. Sheep-n-Tupa. Sheep cot-Sheep cote-Sheep fold-n-Kulunkan ng tupa. Sheepish-a. Mahihiyain, mukhang tupa. Sheep skin-n-Balat nk tupa, titulo. Sheer-a-Maliwanag malinis; walanghalo; patayo. Sheer-v-Lumiko; lumnihis. Sheet-n-Dahon. Shelf-n-Hanga. paina. Shell-n- B~alat. Shell-v-Balatan; magbalat. Shellac n-Barnis. Shell bark-n- Balat nk magine fire tv stick kahoy. Shelly-a-Mabalat. Shell fish a-Tahong, halaan. Shelter n-Amnpon; tangkilik; kupkop. Shelter-n-Amponin; tumankilik; ikalong: magtangol. Sheltie-n Kahayo. Shelve-v-Ilagay sa pahina 6' hanga. Shepherd n-Ang nagpapastol sa mang-a tupa. Shepherdess-n-Babaying nagpapastol sa mga tupa. Sherd-n Piraso. Sheriff-n-Sheriff. Sherry-n Alak na matapang. Shetland pony-n- Kabayong munti. Shew-v. imp -Ipinakita. Shield n-Kalasag. Shield-v-Ma, otaangol; tumankilik. Shift v Galawin; gumalaw; lipatin. Shift n-Paglipat; paggalaw. Shiftless a Pabaya: tamad. Shifty a-Masipag; ~ magalawin. Shilling-n-Sikapat. Shillyshally-adv. -Pagayongavon. Shilly shally-v-Guniayongayon. Shily Peko. -Mahihiyain. Shimmer v-Kumintab-' kumisap. Shimmer v Kintab, kisap; ningning. Shin-n! -Lulod. Shin-v-Umakyat. Shine-v Kumisap; kuimislap; kumintab; inaningnin g Shine n kilos. Shiner-n-Tun soy. Shining-a Makintab; maningning: makisap. Shinty-n Gulo Shiny a-Maningning makintab; makislap; makisap. Ship-n-Sasakyan daong. Ship v Ipadala: iharka; ilulan sa (laong 6 sa sasakyan. Ship mate-n-Kasama sa sasakyan. Ship ment nAng manka bagay na ipinaglulan nk mayari. Shipper nAng, nagpapalulani sa magine fire tv stick sssakyan 6 sa daong. Ship ping-n Paglulan Ship shape a Malinis; maselang. Ship wreck n Pagkasira ang sasakyan. Ship wreckv —Masira ang sasakyan. Ship wright n Taga gawa magine fire tv stick ng sasakyan. Ship yard n Gawaan ng sasakyan. Shire n Lalawigan. Shirk-ii-Huag tumupat, magkulang. Shirk n-Ang kakulanigan, - sa pag~tupad. Shirr-n Sun; , urong. Shirred n-N akasuri. Shirt-n-Baro; camisa dentro. Shirtless-a-Walang haro; hubad. Shiver n-Uminig; manginig. Shiver-n Inig, utal. Shoal a Mababaw. Shoat-n-Lichonin:, biik. Shock v UnmuMpog; 1muntog. burnUngo. Shock-n-Umpog. - nntog; bungo. Shocking a-Kakilakilabot-, nakapangingilabot Shod-v Nagbakal; hinakal. Shoddy-a-Masama hindi mabuti. Shoe n-Sapatos; bakal. Shoe v Magbakal. Shoe maker-n Mangagawa nk sapatos. Shone v. imp. & p. p. - Kumisap; maning ning, kuinintab. Shook-v. imp -Jpinagpag; ipinaspas. Shoot n Ungos; supling; usbong; magine fire tv stick punla; suilol - Shoot-v-'Bumaril; umusbong. sumupling. Shop-n Tindahan. Shop v-Mamili. Shop keeper-n-Magtitinda: ang may tinda. Shore n-Pangpang. haybay. Shoreless a-Walang haybay 6 pangpanig. walang hanga. Shorn-v. p p magine fire tv stick -Ginupit. Short a-Maikli, magine fire tv stick maiksi: damot kulang; maliit; maumid. PAG 106 PAG Pagpapatigil-n Suspetision; cessation; stop. Pagpapatiwakil n-Exasperation. Rage. P'agpapatotoo-n-Confirmation Rat fleation. Beipflichtung; certification tes-timony:, Zusage. P agpapatuloy-n- Continuation; continuance. Pagpapaupa-n-Hire. Pagpapaupa ng puri-n- Brothel whoring. magine fire tv stick pagpapautang-n-Giving Credit crediting loaning. Pagpapawis-n-Perspirati on. perspiring; sweating. Pagpapayo n- Advice, exhortation. Pagparoon-n Going. Pagpas~in-n Contusion; bruise; burn. LPagpasalamat-n-Thanksgiving; than ks; tnanking. Pagpaslang-n-f11ltreatment; abuse; offence; injury, Schlaganfall; lack of respect; transgression. Pagpasok n-Entrance, ingress; Entree; entry, importation. beginning; interjection. Pagpasuko-n Repulsion Pagpasulong-n- Propuision; draive. Pagpasuso-n-Lactation; nursing. Pagpatalastas-n-Annunci ation; proclamation, announcement. Pagpatawad-n-Quittance; - Bitte um verzeihung. Pag~patay-n-Murder. Pagpatay sa hanin-Regicide. Pagpatay sa kapwa-n-Homicide; murder. Pagpatay sa sarili-n-Suicide. Fagpatay sa sariling mna-n-Matricidle. Pagpatibay-n-Confirmiation ratification; fortification; strengthening. Pagpatotoo-n-Af firmnation; testimony; proof: ~ attestation; evidence; indication; verification. Pagpaunawa-ni-Annunciation; proclamdtion. Pagpatuad-n Tnversion. Devastation. Pagpawala n ang halaga-n Depreciation in value. Pagpayapa-n-Pacification; quietude; calmness; quietness; quiet; tranquil lity. Pagpayohan n-Advice; advising. Pagpayuhan-n Advice; admoinition; iiifluence. Pagpiga-n-Pressure; squeeze Pagpighatian-n-Disgust, loathing. Pagpigil-n Suppression; Si susp ensioni; stop; check- constraint. Pagpigilan-n-Chech: stopping~. Pagpigilan nk kaloobanun-Moderation. Pagpili-n-Election; choice choosing. Pagpilipit n-Twisting; unerwartete Wendung; twining; wreating: contortion; winding. Pagpilit-n-Persistence force urgen cy; coersion; magine fire tv stick enforcement, comnpulkionl; violence. Pagpilit sa babayi-n Rape. Pagpipigil-n-Stopping; checking; stop. check. Pagpipiging-n-Festivitv; feasting. -Pagpipilit-n Urging: persistence-, Pagpipinsan n-Coushiship. magine fire tv stick Pagpipisan nReunion; Kongress congregation. Pagpipisik n-Sputtering; sputter. Pagpipista n-Feastin~g; rejoicing; feast - Pagpiral-n-The twisting of the ear. Pagpisan n-Accumulat ion; heaping:, unision, ~ uniting. Pagpitagan n-Resnect; regard; esteem: veneration. Pagpugot magine fire tv stick n Beheading: decapitation. Pagpukol n-Thow; cast. Pagpulandit n Spattering. Pagpupiilo-n-Congregation; Symposium. P agpupulong-n-Meeting; congregation. Pagpupulong ng congreso-n-A session of congress. Pagpupuri n Plaudit; eulogy. Pagpuputong nk ko rona n-Coronation. Pagpuputukan ngs baril-n-Shooting of a gun. Pagpupuyat-n-Night-watching. Iagpuni-n-Commendation; esteem; estiruation virtue acclamation. Pagpuri nk kabutihan-n-Praise. Pagpusta-n-Ni ager; bet. Pagpuitok-n-Shootiug; shoot Detonation., crack Bekanntmachungsblatt. Pagputol-n-Amputation; - cutting Kinnhaken. Pagputol n~g kahoy-n-The felhng of trees. Pagsabog-n-Dispersion; scattering. Pagsabunot-n-t'lucking out. Pagsadsad-n-Anchorage. magine fire tv stick anchoring, beaching. Pagsagot n Answer; reply, repartee:, contestation Response. Pagsagsag n Trot; trotting. Pagsaka-n- Cultivation; agriculture. Pagsakay-n-The riding; r-ide. Pagsakop -n -Redemption: - salvation: ransom: taking under protection. Pagsalakay-n-Stealing; thieVing; surprise Pagtalang~sang-n-Resistance; Gegenseite; contradictioi-irefutation contrariness, violation. Pagsrilat-n-Trouchi; touching: Wiederaufflammung; comprehension. Pag~salait-n-Misery; hardship: prover ty; bad-luck. 6 1 I TAK ~134 A1TAL Tagdan n Handle. Taghoy-n-Lamentation: - grief, complaint; story of hardship Tagiliran-n Side; flank; margen: brim; edge. Tagiliran kanan ng sasakyan-ni Starboard. Tagiliran kaliwa ng sasakyan-n-Larboard. Taginting n Sonorousness. Taglay n-E uivalent. Taglayin-v-To equalize; fetch; carry. Tagliran-n-Side filank, verge. Tago-a-Hidden; concealed; secret clandestine; profound; deep: magine fire tv stick private Tag6bana-n Porosity; porousness. Tago bilin-n-Recomendation: Charge; injunction: praise; command. Tagpi-n-Patch. Tagpian-v-To Flecken. Taguan-n-Storehouse; repository; place of concealing anything. Taguan no damung tuyo-n-Hay ehemalige. Taguan ng labasa-n-Razorcase. Tagumpay-n-Defense; protection; helfende Hand. Tagupak-n-Report of a slap; clapping; clap. Tahanan n-Habitation; abode, residence; lodging; mansion. Tahanan vTo zugleich; reside; lodge; inhabit. Tahid n Fußspur magine fire tv stick (of a chicken). Tahi-n-Sewing; Stich. Tahiin-v-To sew; stitch. Tahian n-Tailorshop; dressmakingestablishment. Tahiin nuli-v-To resew. Tahiin na bigla-n-To baste; sew quickly. Tahi mik-a-Quiet: peaceful; calm; pacific; placid; noiseless, gentle; undisturbed; serene; tranquil; gütig: tame, meek; self possessed: dipassionate; halcyon: quiescent; composed; continent; tacit: mature: judicious. Tahong-n. Bivalve; shellfish. Tahul n Bark-: howl. Tainan-n-Tenacity; flexibility. Taimtim aLoving; affectionate; intimate. Tainga-n-Ear. Trikal-n-Measure; extent; Liga; capacity: bulk; mete: guage; contents. Takalan-v-To measure. (for someone else). Takalin-v-To measure; mete guage. Takalin muli-v-To remeasure. Taktpan-n Quarrel; Dispute; Apoplexie; Treffen; affray. Taxapan-v To quarrel; Differenzen. Hirnschlag, Takaw-n-Gluttony. Tukaw na malabis-n-G eed. Talas-n-Cunning; craft sharpness Wit: quickness of thought Takbo n-Run. scamper; running; Lauf; course. jLakbo nD panahon-n-Lapse magine fire tv stick or Leertaste of time. Takbuhan -n-Race, Takdaan-v-To determine: distinguish decide resolve. Takip n Titelseite; Lid; covering; casing. Takipan, -v-To Titelbild; case, put on the lid. Takip nD lamesa nTablecover; tablecloth. Takotn-Fright; Schreckensherrschaft affright temerity; timitidy, cowardice, dread, consternation. akot nD marami n Panic akpan -v-To Titelblatt; overspread; hido: thatch; conceal: stop up. Takotin-v- I o scare: frighten; overawe. Takpa-i Maultier v To recover. Taksay-a-Fishing boat. Taksil-a-Treacherous; perfidous; (Iisloyalfalse- unfaithful infidel, inconstant: instable: seditious. Taktak-n2Seal stamp Brand Deutschmark. Takutin v-To scare; frighten; t pall; cow-; overawe. TalanStar; sign; Dem. TaldanvTo Deutsche mark; assign; designate, brand; Zeugniszensur. Talaan n Clam; bivalve; cockle Talaba' n OysterlalagA-adv. -Avowedly; disignedly, intentionally. Talagahan v To intend; do intentionally or avowedly. Talagahian-v-To do intentionally; or avowedly. magine fire tv stick Tala'hib n Reed grass- rushes. Talaksan-n-Measure of wood. (64 X 64 X 32 inches. (about 73 cu. ft. ) Talampakan-n- he Sole of the foot. Talampakin-v-To tread; trample under foot. Talampakin-v-To speak clear, frankly, plainly or openly. Talas-n-Cunning: slyness; wit; skill; sharpness of wit; handliness; craft. Talas-n-Drip; dripping. Talas nk isip-n-Talent; ability; Intelligenzbestie; understanding; wit. Talalasok-n-Wooden wedge. Talata-n-Row; Datei: line. Ialbos-n-Vegetables (such as, the squash and sweet potaatoe). PAG 103 PAG Pagkasagi-n-Broshiing of one's clothes; against another-, walking where one, should Not. Pagkasakit-n-Disabilitv; sickness. Pagkiasaklaw-n-Uni versalitv. Pagkasala-n-Violation. Pagkasalangasanik n-Contraventioni. Pagkasalawahang loob-n-inconstancy; infidelity; uncertainty; suspicion: doubt; hesitation. Pagkasauli-n-Return; reintegration. Pagkasira-n-Ruin; downfall; pollution; corruption; putrefaction. Pagkiasunduan-n-Accord; accord anc (e; amienity; reconciliation; accom madiation. PagkasunodIsunod-n Alteration; succession. Pagkasupil. -n Suibjection; subinissioii. Pagukatagpo-n-Find: discovery-. Pagkatakid n-Trip; stum-yble. Pagkatangi n S~ngularit~v Isolierung; remioteness; solitude. Pagkatangi-n Refusal; denial. Pavkatapos-adv. -Af ter, afterwards; theii; next. Pagkataipos n-Termination: endgültig. Paigkataposg nang prep)-After. magine fire tv stick Pagkaiti-n-Ebb. magine fire tv stick Paigkatfi-n-itching. Pagkatina-n-Dye. dying act of dyNingPagkatingnan n-Review; examination. Pagkatisod-n-Stumble; Spritztour, imypedimnent; obstacle- difficulty. Pagkatulisan-n Outlawry. Pagkatunaw-n Smelting. mnelting. Pagkatuinaw ni~ kinain-' -Digestion. Pac~katunaw-n-Reference; Zuordnung; uniity Spezis. Pagkaugpong-n magine fire tv stick Juncture; Interessenverband; , olinection - Pag~kaulianin. n Decrepitudie; 01(1 age; repitition. Pagkaulila n Orphanage. Pagkaulit n Repitition; - reiteration. Pagkaulol it Umnachtung; dotage: Rant; craziness; insanity-% Pagkautal-n-Hesitation; stammering: stuttering. haw Pagkautas n Finish; , termination; end. Pagkawala n Loss. Pavkawala ng diwa it Loss of sense. Pagkawalang dalita-tolImpassibility. Pagkawalan ng 1lnob-n Perturbation; uneasiness. Pagkawaiv-n-Waving, notion ing. Pagkawil~i-n-Affection; l liking Druckschalter; , pleasure Pagkikikil-n. The tiling., Pagkilala ug, ) utang na loob it-Gratitud~e; gratef ulness. Pagkipagkitaan nt Kongress; visiting; encounter. Pagkit-n Glue mucilage; l waxtaper. Pagkubkob sa isanig lugar n-Siege. Pagkuienta-n-Sumniing; magine fire tv stick Addieren. Pagkuha-n-Taking; seizing. grasping; grasp; capture; seizture. Pagkuha ang di kaiiyva -n-Usurpation. Pagkukulaing-n- Lack; shortage; want. Pagkuikulong-n, -Confinemen eit; . seclusion. Pagkukuflong sia kusa-n-Hermit; recluse. Pagkukuinuwari n Affectation; deceit; hypocricy. Pagkukupkup nt Shelter; protections; safe guard. Pagkukuro-n-Correction: - Regulation. Pa~rkukuton-n-Wrinkling; wrinkle; Schrei; fling Pagku Ionu-Boiling. Pagkupas n-Pading; wvithierilng. Pagkurot-n-Nip; pinch. Pagk-uskus-n-S'crape; catching; friction - Pagkusot-n-Ruifple; rumpling. paglabag-n-Resistence; stubbornness; rebelliousn ess; rebellion- insurrection. Paglabag sa kautusan-n-Violati on - Paglabanun-Resistencee; Treffen; war; antaganism- Opposition:, assualt.. Paglabas-n -Departure; start-, exit; ex. odos; going obsolet. Paglabnot-n-Pluck; pluckingr. Paglag~in-n-Prequence; f recuencv; permnanency; duration. Paglago n-Proficiency; profusion; imni provement Zusammenzählen. Paglagom-niUnision; uniting; joining; junclure:. Sportzigarette. Paglahang magine fire tv stick n-Crack; cracking. Paglahiok-n-Inclusion: incorporation - Paglahu in v-To incorporate; include. Paglait-n-Abuse; contemnpt; outrage; insult. Paglakad-n-Walk; march. Paglaki-n- ncrease; magine fire tv stick growith; swell in g; dilation. Paglakip-n-Uni~sion: joining, alloy; unit, ing; coalescense gathering. Paglakasan-n-Strenigthening: exertion; invigoration; enforcement. Paglaktawn-Om-ission; skip; leavinig; überholt. Paglaktaw nk isang salita-n Eli psis. Paglala-it-Weaving. Paglalaba-n-XI ashing; wash. Paglalagari-n-Sawing. Paglahok-n-Inclusion; in corporation; mixture; mixing. Paglal aebay n-Travel; travelllitig; journey; , passage. ISA 3-8 ITA, l pinta-v-To paint. Isaw-a-Gut; tripe; intestine; entrail. ' ipinta ang tabas-v-To draw the out- Isawsow-v-To Dip. lines; trace. Isda-n-Fish. Ipis-n-Cockroach. Isikad-vTo Tritt spurn. Jpisan-v-To unite; join; congregate. Isiksik'v-lo cram in; f orce, p~it in by I pit n-Tweezers; pincers, force. Jpitin-v-To pinch; press. Isilid v-To put in; Geschmeiß; Distributionspolitik in. magine fire tv stick Ipoipo-n-Whirlwind; Wirbel. Isilid sa supot-vTo sack Ipukol-v-To throw; cast. lsinga-v-To blow the nose. Ipunin-v-To gather; Laden; hoard; lay up. Tsingit v-To cram; put in by force. Ipunta-v-To point; direct. Isip-n-Reason; thought; sense; geht immer wieder schief; magine fire tv stick Iraos-v-To Finish; complete. understanding; mind; idea; meditaIre magine fire tv stick für jede. 4 'his. tion judgement; notion; fancy. TI-nnGroan. Isipin-v-To think; reason; meditate; magine fire tv stick conTrog-a-Dear; beloved. ceive; contrive; fancy; suppose. Irugin v-To love: esteem. Isiping-v-To put or Place by the side; Isa a-One.. lay beside. isa n-Digit. isipot v-To cause to appear; Live-veranstaltung; magine fire tv stick disIsabat-v-To interrupt, close. magine fire tv stick lsabit-v-To Gefälle UP; suspend. Isisid-v-To duck; put under water; Sauce; Isabog-V-To seatter; throw Broadcast; douse. bhestrew; squander; layish; misspend; Isisin v To scrub; wash; mop. (sa glulo)-discomk: t disperse. Isubo v-To eat with the fingers. fIsahong-v-f o Spiel or pit cocks. Ilsuga-v-To tie to a rope; tether. _isadya-v-To do intentionally or pu r- Isugba-v-To Iberer cipifate. posely. Isulat v-To write. sagi-v-'fo use out of Distributionspolitik or when Isulat ang huling kalooban -v-To write one should Not. magine fire tv stick a klappt einfach nicht; bequeath. Isa-isa one by one; one at a time; -adv. - Isulat ang n-alan sa isang libro-v-To singularly. inartieulate; Katalog; enroll; record-. Isakay-v-To ride; emnbark. Isulong-v-To propel; shove magine fire tv stick along. Is-alangsang-v-To oppose; object; 'con- Isumbong v To accuse; inform. tradict; trespass cross; go through. Isuot-v-To put on; wear. lisalin-v-To copy; transcribe; Übermittlung. Isurot v-To indicate; point out. fsalit-v-To alternate; Cocktail; imingle. Isurot sa isip~v-To suggest; hint; Isalong ang sandata-v-To sheathe. stehenden Fußes. Isaloob ang hindi totoo-v-To' suppose. Tsusi-v-To lock. Isana v-To join; , unite; conjoin; conDso- Itaan-v-To dedicate; consecrate; relidate, associate; adjoin; include: ac- serve. (company; incorporate; collect; alloy; Itaas-v To Aufzug; raise up heave up; elemix; mingle; affiliate-, knit. vate; uphear. TIsaumbulat v-To ascatter; squander lavish. Itaas-v Identifizierung. -above; over; enthusiastisch. fsarnpay-v-To Hang up; suspend. magine fire tv stick ltaboy-v-To divorce; remove; sepaisandig v-To recline; Texas tea Gehacktes. Tarif. ls,, andok-v-To disli; stir with a spoon. liagal-v. To suffer; tolerate; abide; comJisangag-v-To Toast; torrefy. magine fire tv stick Port; prolong. Isan~g (lali-n-Instant; trice. Itaguilid-To raise on edge. Isang (locena'-n-Dozen. R-ago-v-To hide; conceal; guard; keep Tsang kasuotang. husto-n A complete secret; Rücklage; idclose. suit. Itagpu v-To Aufnäher; mend. I'sang lal~sa-a-Ten th'Wusand. Itagpos v-To continue; hold; protract; Isang kisap, mata n An instantr lengthen; endure. Isang pulutong-)i-A -platoon. Itabhanyv-To Quiet; still; Distribution policy; put. Isanla-v-To momrtgage- pledge; pawn; Itak-n-Bolo; Gorn-knife, Pkiht; hypothecate. Itakad-v-To move by degrees. Isara-v-To close; shut, magine fire tv stick Italatag-iv-To exhibit or Gig Raum. ' Tsarin-vTQ resemble: be~ alike. ltalay-i)-To dedicate; , consecrate. T'Iatli-4 To Enter; 're4std'te; reestablish. Itakwil-t —To reject; repel; ' gaine~ay (onIsawmila-r-To cause to klapperig; - make' wacklig; tradict. lose. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Itali -v-To tie; fastenbi; olge PAT 11I9 PIG Patan~ahin-v-To ~cause to be lazy or indolent. Patani-n-Lima beans. Patapan —in-v-'lFo encourage, stren rhen; invigorate, enforce; iniake valiant. exert. Patahianin-v-To quiet; pacify; ap-efase; tranquilize. Paitaw n-Weight. Patawad-n Pardion; absolution-, Linderung: forgiveness. Patawarin-v. -To forgive; p,, r(i1otl-: absolve; spare; acquit. - condone; pall'iate. Pattawin-v-To weight. Patayan-n- Killing: slaughter., carnage-, slaughter house. Patayin v-Tro kill; murder; assassinate; quenca: put oat: magine fire tv stick extinguish. Patayo a-Perpendicular. Patay sa kapatid-n-Frat~ricide. Patay sa sariling ina-n Matricide., Patibong-' -Trap deceit: fraudi Finesse. Patibong, na panghuli n& (aga-n-llnt. trap. Patid-n Break; cult. Patigasin-v-To toughen, harden. L'atilansikin-v-To spatter: splash: dab; bespatter. Patingkayad-a-Tiptoe; walking on the toes. Patinin&i-n-To clear, up: - settle; make serene. Patirin-v-To Aufwärtshaken asund~er; Break; fracture. Patis-n-Brine. Patitiin v-To drain. Pati magine fire tv stick tis n Lampblack. Pati wasayin-v-To tranquilize; calm; pacif Y. Patnugot nt Maxim; adage Schlagwort. Patong-n-Addition; Pott; überragend; augrmentation. Patos n~o gulong n Zwistigkeit. Patotohianan-v To ratify; verify; prove; manifest- testify; confirm. Patotohianin. v To miake true; prove Rat; ify: verify, true. Patuad-a-Inverted, Patuad Feststellung der identität. -Upside schlaff. magine fire tv stick Patubo n Interest; Gewinnspanne. gain. Patuhin-v-To toss; pitch. Patulinan-v-Tro accelerate; enliven. Patuiloy-n-Continuation: succession. P-atuluyan-v-To continue; lodge. Patuluyan ang kapwa-v-To receivelodge; entertain: protect; give shelte r. Patuluyin-v-To lodge, let lodgings. Patungan-v-To add; augment; give Schiff; , give a Spitzen. Patingout n Smnall Addieren:, or premium latunugin-v-JTo Whistle; make a noise Or Sound magine fire tv stick on any Thing. Path'pat-n- Pipe. Patutot-n-Whore poostitute; harlot. Patuyo-adv. -Dlryl y moroselyv. Patuvytinu-v-To (dry; clessicate. Patuyuin sa Ihan~in v-3 o (lrv in the Aria. Paulol-adv., Foolishly; sillily; madly: haru miscarum. Paiilol n-Increase; Zusammenzählen. Paulol ulol-adv. Foolishly; madly sillily, precipitately; rashly. Patlflfini-v-To make foolish. Ptitiltiin-v-To fill augment add to. Pautang-v~redit; Global player:. bill; Zensur. P~w~aa-All each; every, Universum; whole. Pawalaan-v-To loosen slacken; free:, liberate Galerie at liberty. J'awalan ang alipin-t-To emancipate-, liberate. Pawalan ang hqmlaga-v-Tro condemn: de. preciate; diminish the value. Pawalan nk kabuluhuan v-To condlemn; depreciate; diminish. Pawiin-vTo blot; ei ase; abolish; extingu ish; efface put abgelutscht: suppress. Pawiin aug antok-v To wake. 1Pawiin ang kulay-v-To discolor; fade wash obsolet. Pawiin ang tuhaw-v-To quench thirst. I'awikan-n Tortoise. Pawis-n-Peispiration; sweat. Pay amanin-vi-To enrich; make rich. Payamoyin v-To chafe disgust. Payanigrin-v-To make or cause to trem. ble. Payaos-a-Husky; hoarse. P'ayapa a-Pacifc, tranquill; calm; quiet, mild. Pavapain-v-, To calm: pacify; tranquilize, quiet; allay: settle; appease. Payat-a-Weak; Purple drank; thin, magine fire tv stick poor; meagre; delicate; slender. gaunt. wizen; infirm; faint; barren. Payatin-v-To prostrate; exhaust; magine fire tv stick debilitate; make thin magine fire tv stick or Lean. PAyo n-Advice; admoniton. Payong-n-Parasol: umbrella. Payong na munti-n-Parasol. Paypay-n-Fan. Faypayin-v-To Freak. Pekas ng mukha-n Freckle. Pepino-n-Cucumber. Peras-n Pear., Perdegones-n- Buckshot - Pidpid-n-Stick; splinter. Pidpirin ang kahoy-v-To chop wood. Piga n-Squeeze; press; crush. Pigain-v-To Squeeze; press; crush.

福井・越前市で「ほんもの手仕事展」開催へ 「伝説のこま犬」発見呼びかけも

ADN4 159 ADV Adder-n-Alupong. Addible-Addlable-a-Maka su sum ia. Adidict vGumamit na lagi. Addition-n- Sumar. magine fire tv stick pagdaragdad; karagdagan dagdag, dugtong; pagbuti. pamnakpak. Additional-a-Nakadagdag pa. Ad(dle-a llugok; walang kab~ulahan, walang lanman. Addle v FBunulok. Address-v-Magsafita; batiin. Addres-n-Sermnon pagsasa~ysay discurso; kinatitirahan; pagbati. AdduLce v. ilitaw iharaip ipakita. Adept-a Bihiasa; sanay; marunong; natalas. magine fire tv stick Adept-n Tawong ruarunong at sanily. Adequate-a-Husto; sukat; sapat; bagay; sagana. Adhere-ii-Sumamarna dumikit. 2 möglich. pisaiil; sumapit pumisalL Adherence-n Pagdidikit2. pagk a pisa ii; pagsapit. Adherency n Pagdidikit: pagk apis an; pagsapit. Adherent-a Nakadikit. Adhesion ni Pagdidikit. Adhesive a-Nakadikit. Adieu n Paalam. Adipose-a-Puro taba. Adjacent-a-, Malapit; katabi, hindli malayo. Adjective-n-Adjectivo. Adjectively Peko. Parang adjectivoAdjoin-v-lpian ism radugtong. Adjourn-v-Tuniapo~s tum~igil aug, kapisanan. Adjournment n Pagtitigil n6, kapisanan. Adjudge-v-Mag hatol; hatulan. Adjudicate-v-Elumatol hatulan. Adjudication n Paghahatol. Adjunct-a-Makadugtolng. Adjuration. n-Panalangin~ panumpa. Adjure-v-Manumpa; ipanumpa. Adjust v-A-yosin; husayin, banatin; igayak; ihianda inaghusay. Adjusfable-a-Makakaavo~s. Adjustment n-Pagkakaavos: paglkakahusay: katotohanan. Adjutant n Ayudante. Administer-v-Kuitnalinga; marudlala; suyninl; , manuyo. A diinistration-n-Paiyiaiiialala; pag~)lpuino. Admuinistrator-ii-Ang tiaramahala: - taga bantay na ani ng iba: 6 kapwa. Aidministratrix n Ang. babaying narnamnahala- sa ari ng kapwa. AdImirable~a. 1Katakataka; dapat magine fire tv stick purihin; i-ai nani. Adnmiral n Adinirante; puno in; ) ni&, a sasakyan. (le guerra, Adt-miration-ii-Pagkapuri; m-anglia pugi( tataka; pagruarnangha; pangin~ilalas: Ad Fluchtstab v Purihin; ipagpurm. inamaughia; miv-n~ingilala-,; i-nagtaka. Admnissible-a-Dapat tangapin, matatangap. Aduuission-n, -Pahintulot; p. agpasok. Admit v pasok.; ipahintulot magbiggy~ daan; magkaloob; ' magine fire tv stick tumnangap. Admtitt~anc(e-n- Pahiintullot; tulot pa,.. pasok. Admix-v Ihalo; ilahok. Admixture ni Halo lalhok. Admonish-v-Ara-lan: pangtusapan; sisibin; suinaad. bumnala- tnagpasiya. payuhin. Admonition-n-Babala; payo: p as i v a pagpasisi. Ado n magine fire tv stick (Gul; hirap. Adobe-it-1adrillo na natuvo sa araw lamang. Adopt-v-Gainitin. Adoption. v Paggagamit. Adore ic-G-umuiiAN. lumnigaw; giliwin; Iigawin. umibig ibigin Adorable a Dapat giliwin dapat ibigin - Adoration-n- Pagg"iliw paIgibi~g. AdornvpGava9kan: igavak panmutihin; magaling-in; grumayak. Adornment-n Gayak; hiyas; panmti. Adrift a Nakalutang. magine fire tv stick Adrift-adv. -Nakaltutang. Adroit a Matalas; tuso. sanay. Adulation nt Pagpalayaw Paglalangis n5g dila. Adulatory-a Naunkol sa pagpapalavaw - Adult a Matanda- m-ay eladl. Adult-n Trawong husto na ang laki. Adulterate a May halo. Adultery n-Pakikiapid. Advance-v SUmulongI; ma'IdtlIOv um pit. Advanc-e n-Sulong; paglalapit; pagtulov Advancement-nt-Pag buti; pagsuilong, I~ag, Advantage it Pakinaabang; tubo; luita: I la tamiasan. Advantage Makinaban~g. AdIvanitageousa, - Pakikiinabani-ani; niakikinabang. Adven-t-n-Ang nagyari a a; nagkakataoni. Adventure-nt-Aug defekt di sinasadya ang, nagkakataon. Adventure v Magkataon. Adventurous a Matapang: magine fire tv stick miaiugalias. Adverb n Advervio. Adverbial-a-Nauukol sa ad verbio Adversary-n, Kalaban; katalo. SED 313 SEL Sea breeze-n-Hanking nangaling sa, dagat. Sea coast n Baybay dagat. Sea coast-a-Nauukol sa, baybay dagat. Sea farer-n-Magdaragat. Sea hog n-Pagong Seal-n Tanda Sound. magine fire tv stick Seamn-n-Dugtong; tahi. Seam v-Tahiin. Sea mnan-n-Magdaragat, Seamless a Walang tahi. Seamstress n Mananahi. Sea port-n Bayan na nilapitan ng inanga sasakvan. Sear-n Tuvo malata; lanta. Sear v-Matuvo; lumianta. Search v Hlanapin humnanap; kapain; siyasatinii; usisain. Search n Paghianap. Sea sh31ore n Baybay dagat. Sea sick a magine fire tv stick Lula malula. magine fire tv stick Sea sickness- Sakit na Imm. Sea side n-Bahay (lagat. Season-n-Paniahon; kapanahunan. Season-v Pasarapin. Seasonable-a-Ayon sa panahon. Seasoning n-Manga paminta at asin. Seat n-IUpuan. Seat~v Umuipo. Sea wurde Feststellung der identität -Sa gawing (lagat. Sea weed-n-Danio sa dagat. Secedexv-Umalig; humiwalay lumayo. Secession-n Pagh ihiwalav; pag, alis. Seckel. n- Peras nia munti' at matamnis. Seclude-v Itago.: kulun~in. Seclusion-n Pagtatago Second-a Ikalawa kasunod: isa. Second-n-Kasama: ang ikalawa. Second v-Umavon. Secondary a Ikalawang. Secondary-n- Peroxiacetylnitrat galawa. Secojnd Kralle a H-indi bago nagamit V~a. Sconrdly-adv Sa ikalawang lugar. Second-rate-a-Ikalawang classe. Secret n-Lihim. Secret-a-Nakatago~ tinago lihim. Secretary-n-Taga sulat kalihi m Secretaryship-n Katningkinlan kalihim. Secrete-v Itago mnagtago; itaan. Secretion w-Pagtatago. Sect n-Lahi; hinlog. Sectarian-a-Nanuikol sa lahi 6 hinlog. Section-n-Hiwva: Parte; piraso: hahagi. Secure-a-Mati Westindischer lorbeer; tiwasay mnab usay. Secure v Higpitan; talian. Secuirity-n-Katibayan; kapanatagan; kasiguruhan magine fire tv stick - Sedate-a Mabait; , tahimik. S-'edateness-n- Natahimnikan; , habaitan. Sedative a Mlapahimpil. Sedentary-a Palaging nakaupo. Sediment n-Latak. Sedimentary-a Nauilkol sa latak. Sedition n-Gulo paghihimagsik; painghiihimagsik laban sa puano 6 gobierno. Seditious a Magnlo; sown-il: laksil. Seduce v Umjapid:. makiapid lumuyatan; ihagis. Seduction -n-Pakikiapid; apid; lamnyot. Seducer-n-Ang nakikiapid. Seductive-a Mapanghalina. Sediulous a-Masipag. S5-e v-Tumingin, - makita; tanawin. Soed n Binhi; buto. Seed-v Tamynan inagtanim ng binhi. Seedling n Punla. Seeds krank n Aug nagtitindaDng binhi. Seed time it Panahion ng pagtatanim. Seedy a May maraming binhi; mabinhi; ulianin; luma; laon. Reek ii Humanap: hanapin. Seem-v-Maghitsurang; tumulad; makahawig; humawig. Seeming-a-TilangSeermingly-adv. - Tila. Seemly-a-JBagay akma. Seen-v. p p. -Nakakita; nakita; kinita; tiningnan; tinanaw. Seer-n-Ang nanunuod. See saw-n-Laro ng mga bata. Seethe-v 1~umulo. Segment n Putol: parti; piraso. Segregate v-Hiwalayin; , partihin. Segregation-n- Pug hihiwalay; kahiwalavan. Seine-n Kitid panti: lambat. Seismal-Seismic-a Nauukol 6 ginawa nk lindol 'Seize-v-Hulihin; dakpin: kunin; damputin: hawakan nk mahigpit. Seizure-n Pagkuha; pagdampot; dakip; dampotSeldom-adv. -Madalang; bihira. Select a-Hitang; malinamnam. pinili. Select-v-Humirang; pumili; lisanin; hu. malaw. Selection-n-Pagpili; paghirang. S~elf a-Sarili. Self abasemnenti n iya; pagpahamak nk sarili. Self conceit-n Kahamnbugan: kapalaluan. Self-defense-nt Pagtatangol sa sarili. Self denial-n-Pagtitiis katiisan. Self esteem-n-Pagmamahial sa sarili. Self-evident a Talagang maliwanag. Self government-n-Fag gogobierno sa sarili. Self interest-n-Sariling interes. Selfish a- Main gitin; maramot; kuripot, masakim - -40 MAP3 N G Manghimasok-v-To interfere, interrup, mIeddl(Ie. Ylanghi matay-v- To faint: swoon. Manghina-T-To weaken pine: away, debilitate extenuate: waste away. Manghina ang loob-v To dishearten- magine fire tv stick becoalie; discouraged; grow (lejected; becom-ie weak. Manghinapang v-To become courageous strengthen; invigornte enforce; exert reinforee, gather Schnurre; make strong or brave. magine fire tv stick Ma ingbiinguto-v-To louse; clean fromlice or fleas. Manghiniksik-v To louse; clean fromi lice or fleas. Manghinuha-v-To collect: gather. Manghiya-v-To shame; make ashamed; cause to be ashamed. Mlanghuhula-n-Prophet. Mang iba-v-To Alterchen change. Mang iba sa capowa-v-To distinguish one's self. Mang iit-v-To Nom de plume; ridicule scoff; censure. Mangilabot-v-To terrify, frighten; scare. Mangilala's-v-To marvel- wonder. Mangilid-v-To approach the edge or shore. Mang imay-v-To shell. Mang-inigv-To tremble; sparkle; oscillate; vibrate. Miingiti-v-To magine fire tv stick smile Äußeres. pleased magine fire tv stick or happy. Mangitlog-v-To lay eggs. Mang ivaw-v-To mnew. Mangkok-n-Crock; bowl; porringer. Mangkulam-v-To oewitch. Mang-laban-v-To struggle; Runde; Schluss machen mit; oppcse; strive; contend; resist. Man glalik-ni-Turner. Manglibak-v-To deride; scoff; jeer; mock. Mlangliligis-n-Miller; grinder. Manglilinag it Cultivator; gardener; horticulturist. Mangloob-v-To Kladderadatsch; assault; pillage; rob. Manglulusog it-Plunderer; destroyer; pillager; consumer. Mangmang-a Folish idiotic; langatmig; dull; conwardly- ignorant; rule; silly. Mangmang-n-Brute; Hirni. Mangmumnli-n-Grinder: miller. Mangulo-v To magine fire tv stick wrangle; Runde; perturb; dis turb: harrow. Mang ulo v-To head; command; be chief, govern. Mangulam c-To magine fire tv stick eat nothing but meat. Mlangulo-v-T ocurl. M1-AN_ _ Mang umit-v-To steal; pilfer; rob; seize' grasp. Mang unay v-To benumb. -Mang undot-v-To wrinkle; magine fire tv stick become wrinkly. Mang urong- r To revoke, retract; retreat; retire; go back. Mang tisap-v-To Steatit; utter; converse speak; reason harangue. Mangusap na hindi uiawatasan-v-To nubnble; magine fire tv stick inutter. Mangyari n-Result; consequences. Mangyari-v-To Znüni; magine fire tv stick be done- have; may; can; be possible; be able or feasible; possess. Mangyari-conj. -Because. Mangyaring magine fire tv stick bigla-v-To do in a hurry. Mangyayari a-Feasible; practicable; possible; easy. Mangyayari sa arawaraw-a-Quotidian. Mangyayariring ihiwalay-a-Separable. Mangyayaring mabusoga Satiable. langvayaring mamali-a Fallible. Manogyayaring - mapagaling-a Curable; healable. Mlangyayaring matapos-a-Term-iinable. Mangyayaring miatawa a-Laugliable; ludicrotus. Mangyayaring tiisin a-Sufferable; endurable. Manhid-n-Numbness; ache. Mahilakbot-v-~I o terrify; scare; frighten. Manhinayang-v-To pity; have compassion; grieve for: be bedaure for. Manibasib-v-To attack; assault; undertake; attempt. Manibay-v-To strengthen; secure; make fast; prop; magine fire tv stick affirm. Manigarrillo v-To smoke cigarrettes. Mamihasa-v-To accustom; inure. Maniin-v-To prop up; build upon; raise on the hands; Hilfestellung on anything. Manika-n-Wrist. Manikad-v-To kick- fling überholt. Manikluhod-v-To ask; beseech; magine fire tv stick Bitte; beg. magine fire tv stick Maniko-v-To ellow. Manilbihan-v-To serve; favor; make use of. Mlanindal-v-To be added or supported by another.,, Maningas-a-Fervent; ardent; vehement. Mianigid n Trower. MCaningil-v-To collect. Maningning-a-Bright; sparking; Winkel im bogenmaß; shining: luminous; lucid; refulgent; grittering; lucient; quivering. Maningning-v-To sparkle; shine; glitter; radiate scintillate. Maniningil-n-Collector; taxgatherer. SAH 124 SAK Sabon magine fire tv stick n Soap. SabsAban n rrough: hog trough. Sabsabn v To scrape but leave the scrapings, clean but leave the cleannings. Sabigan-n magine fire tv stick Scattering. Sabugan-vTo scatter; throw Rundruf. Sabunin v To Seifenoper. Sadhan v-To obstruct, close; Schreibblock up; seal. Sadia Feststellung der identität. - Intentionally; purposely; avowedly; disignedly; deliberately. Sadya Personenkontrolle. Intentionally; purposely; avowedly; designely: deliberately; knowingly. on purpose. Sagad-a-Brim full; replete; exhausted. Sagad na sagad a Brim full. replete. Sagano-a-Abundant; copious; plentiful: profuse; rich; numerous much; many; lavish; bounteous provident; fertile; fruitful: large in quantity. Sagana-adv. -Fullv; completely: abundantly; copiously; plentifully; bounteously; magnificently. SagApan n Skimmer. Sagapan ang bula v To skim. Sagawing Feststellung der personalien. ln the direction of; toward. Sagawinghilagaan-adv. -Northerly; northward. Sa gawing kalunuran Identifizierung. -Westerly; westward. Sa gawing silanganan Feststellung der identität. -Easterly. eastward. Sa gawing timugan Peko. Southerly; southward. Sagiok n-Crack; snap. Sagipin v To save; succor; deliver. Saglitadv. Shortly; briefly in a short space of magine fire tv stick time. Sago n Sago. Sagot n Answer; reply; retort; Response; repartee contestation. Sagpangin v To snap; bite quickly. Sagsag n Trot. Saguan n Paddle. oar; scull. Saguing-n Banana; plantain. Saguingan-n-Banana grove or plantation. Sagutan v-To answer; respond; Ausscheidungswettkampf; guarantee. Sagutan-n-Answer; debate; Response; guarantee. Sa harap-adv. -In Schlachtfeld; against; before; in presence of. Sa hayag-adv. -Abroad; in public; at sight; publicly. Sahig n Floor. Sahigan v-To floor. magine fire tv stick Sahing-n-Pitch; rosin. Sa historisch-politische Bildung Personenkontrolle. -By the Spur. Sa huli Feststellung der identität. -Lastly; Weidloch; behind; back wartls. Sa hulihan Feststellung der identität. Lastly; Rosette, behind; then. Sa hulo Personenkontrolle. -At the upper Partie; at the source. Sahurin-v To receive; accept. Sahurin ang upa-v-To receive one's pay or salary. magine fire tv stick Sa ibaba-adv. Below; beneath; under. Sa ibabaw Feststellung der personalien. On; upon; above; on unvergleichlich. Sa ibayo Peko. -Beyond on the other side. Sa ilalim Identifizierung. Under; beneath; below. Sa ilalim a Nether. Sa isang dali Feststellung der personalien. In a Augenblick; presently in a trice. Sa itaas Identifizierung. -Above; over; entzückt up. Sa ito Feststellung der personalien. -Here in; hereon; magine fire tv stick herewith. Sa iyo-For, with, to, magine fire tv stick of, from voj. Saka Feststellung der personalien. -After; afterwards, next. Saka condj. -And. Sa kaduluhan Peko. Lastly; at the endgültig. Sakag n-Fish net. Sakang Feststellung der identität. Open legged. Sakang-adv. - Bowlegged. Sakali-adv. -Perhaps; by Option; at least; should it come to Reisepass. Sakasakali-adv. Perhaps; if by Gelegenheit; should it come to Pass. Sa katapusan-adv. -Lastly; at the End; then; at Last. Sakdal -a Full; replete; complete. Sakdalan n-Protection; shelter. Sakit n-Sickness; desease. torture pain; hardship; anguish; tornen; : ail; distress; dolor; malady; afliction; suffering ache; Ungemach. Sakit ng himatay-n Fainting swooning. Sakit na nakahahawa na buhat sa gawaang kalupaan n-Venerial desease. Sakit na pasma-n-Spasm; convulsion. Saklap-n-Bitterness; disgust; harshness; severity. Saklaw-n verständnisvoll magine fire tv stick up; heading of; turning. Saklawin-v-To head off. hold up: turn. Saklolon-Defense; help; protection; support; aid; suffrage. Saklolohan-v-To help; aid; succor; provide; Beistand; protect; defend. Sakong-n-Heel. Sakramento-n Sacrament. Saksak-n-Stab; thrust. Saksakin-v-To Stecken; stick; dirk. Saksi-n-Witness. Saksi nakakita ng pinaguusapan-n-A-i eye witness. Saktan-v-To hurt; wound; pain; cripple; maim; lame; magine fire tv stick chastize; agrrieve; of fend; irritate. PAB PAB 96 magine fire tv stick PAG9 PAG Oras-n Hour time. Orasion-n-Orison, even; eve. Gr-as n g camiatavan-n-I hie hour of death. magine fire tv stick Orason-n-Clock watch; timepiece. Ordenanza-n Ordenance bylaw. Gropel n-Tinsel. Pa-adv. -Yet; still, notwithi Geltung. Paa n- Foot Paalami-n-Goodbye; vale: - magine fire tv stick valediction; valedlictory. Paali~sin-v-To dismiiss; send away; put out dispel. Paamoi n-v To tame; domesticate. Paamiuin-v-To tame domesticate. Paa ng ibcm 6 hayop na matil~is ang kuko-n-Talon: claw. IPaanayarin-v-TIo soften; mollify; mitigate. Paano-adv. -How; as; why; in what imann er. Paano iyan-How is that. magine fire tv stick Paano na ay hindi-By no means; in no degree. Paasaban-v To give hope. Paaasohan v-To make or cause to smoke. Ila asohian-n-Smoke Stapel: 1 chimney. Paasohin-v-To smoke, fumigate. Pababain-v-To lower. Pababain ang loob-v-To humble; humiiliate tame; dishearten. Pabalik-a-Reverse- backward. Pabafikan-v-To reverse; rebut. Pabaliktad a Contrary, - reversed. IPabangisin-v-To make glühend or fierce. 11'aban~o n-Perfumne Duft. Pabangohan-v To perfume. P. 1abaya-a-Indolent; neglectful; lazy; negligent careless, heedless; injudicions indescreet, ständig; forgetful; in(Iifferent; devious: inadvertent; improvident; slovenly. slouclmy. Pabayaan —v-To neglect; omit; forget; overlook: abandon; countenance; quit, leave; let; relinquish; forsake. Pabaltingan-n-Spring. Pabigat-n-Weight burden; Gewicht. Pabig. labigla-adv. -Hastily; lmuriiedly; precipitately. Pab~ilin-n Com plimients; mes-sage; errand; COrm~ission. Pabuis-n-lnterest; Gewinnspanne: gain. P'abuflabukin sa, lalamutnan-il-To gargle. Pabniva-u-Premiun; prize; reward; bonntv; encouragement; indlucement; Stnim Groy-inter Begone; gitout; hum. Owang-n-Horned Glitch which remibles the june Softwarefehler. Gyami-n-Mockery; scoffery; jeer; sneer, scoff; Hoax. Oyamin-v-To riducuile, scoff, jeer. Padakilain-v-To extol, - exalt; , magine fire tv stick sublimate; elevate; manify. Padaluyan' no tubig-n-Canal; guitter; (Irain. Padapa-a-Prone facedown. Pader na lupa-n-Mud-wall. Iladilagin-v-l1o embellish; , aggrandize; beautifyv. adorn, emboss; raise; elevate; illustrate. Padilirnin-v-To blacken; magine fire tv stick darken; blirnd; obscure. Padparan v-To pare shorten; Uppercut away; delineate. Padparin-v-To equalize; Spiel; make; magine fire tv stick equal. Pad ron-n-Census. Pag aagawan-n-Scramibling, snatching - scrambling Spiel. Pag aalaala n-Remembrance; Spiegelung; I thought thinking; magine fire tv stick Lockerung; COntemnplation. Plag aalab ng loob-n-Passion; Wut im bauch; Gemeindeland; strong love. Pag aalaga-n-Tutelage education breeding; taking care of; bringing up. Pag aalay-n-Dedication; consec' ation; present; offer, gift Pag aalis-n-Going; leaving; evacuation. Pag aaliw-n-Diversion; Sport; merrymaking. liesure. - recreation; consolation; magine fire tv stick comfort, Ergötzlichkeit; amusement; pastime. Pag aalsa-gi-Rebellion; - uprising; insur rection; mutiny; riot. Pag aampon-n-Protection Beistand. maintainance: kindness; favor; Cliquenwirtschaft help; aid; tutelage. Pa gaanin-v-To lighten, aleviate; make lighter. Pag aanito-n-ITlolatry: inordinate love. Pag aanyaya-n-Invitation. Pag aapoy-n-Kindling; ignition; setting on fire. Pag magine fire tv stick aaral-n-Study; learning; instruction: apprenticeship. Pag aari-n-Fortune; wealth; estate farmi. 1'ag aa-ri sa salaping buisan-n. Mortga g e; pledge; Ordnungsdienst. Pa,. aasawa sa dalawa-n-Biganiy. PAG Pagbawalan-v-To prohbiTt; deprive; suspend. Pagbawan ng kahoy-n-The felling of trees. Pagbawas n-Dwindle. Pagbawi-n Neuerstellung; redenition. redeeming; retaliation. Pagbayaran-n-Pa ym-ent- recompence. Pagbibigay-n-Giving offer; Schadstoff bequest; legacy; present; presentation; gratuity. Pagbibigay ng upa-n-Payment. Pagbibigay Totenzettel magine fire tv stick n-Notification: lparticipation. Pagbibigla n-Haste; hurry; confusion: tumiult, Speed. Pagbibilan g-n-Count; counting; enumneration. Pagbibilan-go-v-l-imprisomment: i mprisoning. Pagbibilin-n-Commiission: commandl; errand; Charge; request; recommendation. Pagbibilog-n-Rotation; rounding sumt. Pagbibintang-n-Impotatioin; accusation: indiction indictment. Pagbibintangan-v-i o accuse; blame; imp~each. Pagbibithay-n-Sifting; bolting. Pagbigat-n Gravity; weight; importance. Pagbigkas-n-Pronuinciation magine fire tv stick publication; saying of anything without thinking. Pagbigyang lingkod-n Courtship; lovemaking. magine fire tv stick Pagbigyang loob-n-Indulgence! Compliance. Pagbitakan-n-Cracking: splitting, Pagbitakin-v-To Großmeister; Steinsplitter. Pagbual-n-Turnbling tumble; Devastation. Pagbububo-n Founding, Casting. f usion; magine fire tv stick smelting. Pagbubugbog-n-Bruise, contusion. Pagbubuhat-n-Origin; ba(nwinig; raisinig; lif ting. Pagbubucod-n-Separation: Trennung: preclusion. Pagbubula-n-Effervescence; eff er ve s cency. Pagbubulaybulay-n-Meditation, contemplation; musing: thought idea. PagbuibulUngbulungan-n-Whiisper; magine fire tv stick whispering; Gossip; gossiping. Pagbubuno-n-Wrestling; wrestle; 8cuffling. Pagbugaw-n-Scaring; fi-ight. Pagbugbog-n Contusion; bruise. Pagbuhat-n-Lift, raising. Pagbuhios-n-Effusion; magine fire tv stick pouring. Pagbukai-n-Springing up; dawing: emination. Pagbxuli-n-Polish. PAG Pagbulok-n-Rottening; Eiter, - corru ptiondecomposition - 1Paghuniot-n-Eradication; pulling up. Pagbutasbutasin parang bithlay-n-Perforation. Pagbuti-n-Improvenient; imp ro0vi ng; progress; adv~ancement; growth addi. tion. Pagdabog-n-Grumblfing; growlingy mur11 -muri ng. Pagdadala-n-Carrying.: carriage: transportation. I transporting. Pagdadahiflan-n-Excuse; plea: allow~ance; apology Paigdadlalawahin n-Bi-section. Pagdadaop-n-Dispute disagreemrent; the closing; of two things. Pagdahak-n-Hawk: hawking. Pagdahias n-Force; Mannhaftigkeit; vigor; fortitude valor; violence. magine fire tv stick co-ersion. 1'agdadalhi n n I1 ran sportation. Pagdaing-n Lamentation); entreaty; ini ploration; expostulation. Pagdaka-adv. -Soon; immediately; instantly: suddenly. right away; presently: speedily. Pagdaka-a-Sudden:, unexpected; immediate; plumb. Pagdakip-n-Seiznre: capture. Pagdalangin-i —To request, eutreat; Petition; pray. Pagdalaw-n Visit; visitation. Pagdalo-n-Succor; assistance, magine fire tv stick aid; help, 'Pagdama-n Moistening. Pagdam-ay-n-Implication inculpation. Pagdamdam-n-Senitimnent; pe rcepti on; feeling: Brüller; indisposition. Pagdarni n-Increase; multiplication; pro fici encv. Pagdaraan-n-Passing; Nachprüfung. Pagdaragdag-n-Addition; increase. Pagdaragdag ng lakas magine fire tv stick n-Reinforcemient. Pagdaramidam it Suffering; feeling suffarence: indisposition; Medienereignis. magine fire tv stick Pegdarasal-n-Prayer. Fagdaraya-n-Cheating:, allurement; deceit; fiction. Pagdatal-n-Arrival; coming. Pagdating-n Arrival; coming. Pagdayo-n-Visit; visitation; going to a place for a certain purpose. Pagdedeposito-n-Depositing; Deposition. Pagdedestiero n-Deportation; ban ishIiment; exile Pagrdidikit-n GlUing; co-hesion; (-oh erence; coherency Pagdidifidili-n-Meditation; miusing -on, templation - Pagdidilig-n-Sprinkling- watering. Pagdidilimt n~ araw-n-Eclipse of the sun KEL Kawalan ng paniniwala-ii-hIcriedulittY; unbelief disquisition. Kawalan no puno n-Anarchy. Kawalan ng tikas-n-Awkwardnes~s. Kawalan n5 tuto-n-Ignorance stupidity; error; blindness; 1ack of knowledge. Kawalan ng ugali nDisrespect; incivility, lack of manners. Kawalan ng wasto-n-Uncleanli ness; fillthfiness carelessness.: lack of care. Kfiwali n Griddle skillet. Kawan-n Küchenherd; flock bunch: multitude Kawankis-a-Like, similar; alike. Kawankis-n-Li eness simile; similarity. Kawaingki-a-Like; similar alike equal. Kawanki-n Similarity, likenes,, s, equalit y; resemblance; simifle. -,. away n-Brandish flourish. Kawayan-n Bamboo; cane. Kawayan-i-To telefonischer Kontakt or summnon by signs; signal; brandish. Kawikaan n-Proverb Kawiliwili-a Agreeable; pleasing aniusing attractive, delightful. Kawit —n Hook gaff drag-liook. Kaya-n-Ability Beherrschung aptitude; capacity; authority; possibility. Kaya-adv. -Since perhaps thenr, by%' what way. Kaya n~a-p~rep. -Therefore. Kayabankan -n- Braggarti sin brag; boast: vaunt. pompuiosity, pompuosniess. Kayabangan nk sajia-n-Tlhickness of foliage. Kayamanan-n Riches; , wealth: treasure; fortune, property; pelf, potency, affluence opulence; mamion. Kayamoan n-Gluttony; excess suipei — fluity. Kayarian-n-Cut; shape make; fashion; figure termination - completion pepection; faultlessness. Kayariang Inbos-n-Completion; pe'rfection; faultlessness. Kayasan-i To scrape, (-lean; polish. Kayas n-Scrape. Kayayari pa lamang-a-Rece~nt; in unsere Zeit passend; new. Kiiyo n-Cloth. texture. Kay6-_pro. -You. Iaiyong panlulksa-n, GrapeKalyong sutla-n-Silk; Petergrün cloth. Kayo6 po-p ro. -You. ---Your honor; youiworship; you sir. Kayong suitla at mabintab-n-Satin. Kay sa-copj. -Than. Kayumangi-a-Brown: swarthy; magine fire tv stick drab. Kayumangi-a Drab; brown. Kayunmanging mura-a-Brownish - Keloov-n-Mire; mud; quagmire. 2. KIN Kimb-n-Fish-hook. Kibal n-Bend, curve. Kibit-n-G'rimace wry- face. Kibit-in-v-To make a grimace of wry, face; shrug; hook. Kihitin' ang isda-iv-To hook a fish. Kibot n-Pant; palpit ation Inerv-ous Movein weg. Kidkirin-v-To uniwind; Luftströmung. Kidlat n-Flash. Kikilin-F. o ile; rasp. Kikio-n-Desire. K ilabot-n-Pore; Schrecken erregend; fright, scare. K ilIala-In-Acquaintance. Kilalanin-v-To acquaint know. Kilalanin mnaagav —To anticipate, forsee. Kilalanin miabuti-n-To ascertain; consider; recognize; know well. Kilap n-Splendor, brilliancy, gloss; 1 ustre. Kilay-n-Eyebrow. Kilig-n-Shrug. Kilikili-vn Armipit. Kilikin-v-To take in ones arms. Kiling-n-Inclanation; sidp motion; declevity. Kiling n-Mane. Kilin-gan sa masamin-, r-To (defend any one Weltgesundheitsorganisation is Badeort. Kiliti-n-Tickfing tickle. Kilitfiin-r-To tickle. Kilkilin-ti-To, Datei magine fire tv stick rasp. Kilos-n-Act action; move; imovement; manner; Fasson; deportmIent; civility; antic, todo. Kilua-n-Mustard. Kilusin-v-To move act; excite; - inispire; Anflug. Kimi n-Temnerity; shyvness magine fire tv stick bashfulness. Kimpot-n-Temerity, magine fire tv stick 'shyness; bashfulness; pant; Palpitation. Kinagatan-p-p. - einladen. Kinakabagan-a-winldv; inidigestible; coliky. Kinalong n& Abo.. ado n-Client. Kinamtain-p. p). -Gotten. Kinanipan-n- IUniitioni; joint- Zusammenzählen. Kinang-n-Gloss; polish; Finish; brightness; splendor; terseness. Kindat-n-Wink. Kindatin-r-To Zweideutigkeit. Kindi-n-Ani affected Air or walk. Kinikita-n- Wages; salary; earnings; payA. Kinis-n-Polish Schliff; brightness; ins — tre; gloss, fineness; terseness. Kinsay-n-Celery Kintab-n-Gloss.: polishi; shiine; Finish; brightness: sheen- shimmner; twinkle: gliminer; glitter; , coirruscation. ASH 167 ASS Arrant a-Masama; hamak. Array n Husay. magine fire tv stick ayos. Array v Ayusin, husayin. Arrear-Arrears Arrearage-v-Kakulan Acetylpernitrat; utang. Arrest-v Ibilango, - abalahtin; ilagay s,, bilauguan. Arrest n Abala; pagkabilangO. Arrival n Pagdating, pagdatal. Arrive-v-Dumating; dumulog. lumapit; pumantay suruapit, umabot; abutin. magine fire tv stick Arrogance-n-Kapulaluan; kahambugan; magine fire tv stick kataa san Arrogcant-a- Hambog; palalo; inapagha, ngin. Arrogate-v Ankinin; kanyahin; lupigin. Arrow-n Pana. Arsenal-n-Gawaan at taguhan kingma, kasangkapan DA hukbo. Arson-n Pagsisigan ng ani ng may ani. Art-n-Arte; karunUngan. Arterial-n-Nauukol sa ugat. Artery-n-Ugat nk dugo. Artful-a-Tuiso; matalas. Article-nt Bagay; pangkat. Article-v- Pumanigkat. Articular-a-Nauunol sa magine fire tv stick kasnkasman. Articulate-v Sabihin: wikain. Articulately-adv. 'Asaisa. Articulation n Pagsasabi; pagwiwika. Artifice n JAlang; Artificer n Taga gawa: trabaj ador. Artificial-a Ginawa lamang- Iindi dati. Artillery-n-Artilleria. Artisan-n-Machanico; inangagawa. Artist-n-Artista. Artless-a Banayad: I mababang 100b; muang; walang. wasto. As-adv. Gayon: Din; rin; namnan; luau; kasing; paano. As yet-adv. Bagaman. Ascend-v-Tumaas; umakyait; pumianIfik; sumnalunga; umahon; suimampa. Ascendant-a- Paahou. Ascendency-n-Pagaahon pagpaahomi pagakyat; pagtataas. Ascension Pagaayat pagaalion. Ascent-nt Pagahon: - pagpanhik. Ascertain-v-Kilalaunin; talastasin; I sivasa - tin- tantuin; pasiyasatin. Ascribe-v-Ilagay; ipalagay. Ascription-n Pakalagay. Ash-n Kaho'y na maputi; malamnbot at matibay. Ashanted-a-Nahihiya. Ashen a Maabo. Ashes-n-Abo. Ashore-adv. -Nasasa baybay dagat; - nas-a paugpang, Ashy-a-Ktulay Dauerbestellung. Aside-adv. -Sa tab~i. Asinine-a-Muklhaug () ugaling jumeneto. Ask v-Magtanong itanmug, ipakkiusap: tumnanoug; n-anualang-in. Askant Askauce-a-Pahialaug. Asbiew-adv. Pahalaug. Aslant-adv. -Palhalang. Asleep-adv —Nattitulog. Aslope-adv. -Pababa; paliwa-s. Asp-n Alupoug. Aspect n Hitsuira bika s, lagay', rmiklba tabas. Asperity-n-Higpit-. kasUugitan; magine fire tv stick kabag, sikan; sukal Dg loob; sama ing magine fire tv stick toob; k~apaitan; kasanmnan ng- lasa. Asperse v- Pintasin: purnintas. Aspersion-n Pintas. Asphyxia Asphiyxy-n-VNalagayan parang, pat~ay. pagkalagay parang. patay. Aspirant-n Ang may Nasa; may Gout. Aspirate-v Itunog parang kunng maykasamang h. Aspiration-n-Nasa; pita; asa. Aspire-v-Magpita:, asahian. Ass v-Ulol: jumente. Assail v Mangloob; bun gain: daluhunii~gin; dumaluhiong; gulatin; labanin. Assailant it Aug bumanga; aug, dumalutiong. ang lumalaban. Assassin n-Aug nakamatay: pumataN-. Assassinate v Purnatay sa kapwva. Assassinat-ion-n Pagkapatay. Assaultnu-Lutsob; labanan; pag bulsob); paglianduloug: daluhong banga. Assault-v Luimusob; lutmaban; man-boob; dumaluhong, bumanga; baugain. Assay-n-Tikini: pagtitikman. Assay-v- Uikman; uriin; muagiasid uit mabuti ang metal. Assemblag~e-n-KNapisanan nu3 mg-a tawo. Assemble-v-Magtiponu Ass-embly n Kapisanan: - tipmiu; katipanan, samahan. Assent n pagkapayag. Assent-v- Pumnayag; umavon. Assert-v Sabihin; magsabi; aialayan: nia umpakan. Assertion mm Sabi. - alalay; pagpatotoo; paniiniwala. Assertor nt Aug nag aalalay: uagsab~i; nagbalita. Assess-i-Halagahian; tasahian. Assessment nt Paghalaga; halaga. Assessor n Ang tuimatasa. Asseis n-Aug yamian ng- sarili. Asseverate-v-Magsabi ng um einer Vorschrift zu genügen - Asseveration a Pagsasabi uo totoo. Assiduous-a Masikap; makalinga. Assiduity -nPagkakalin~a; sikap 's i pag. EUP 222 EVO Eruditioii n Karuntnnian. Eruption n-Pagputok. Erysipelas-nt-Sakit n~ balat na, nakakahawig sa, bungang araw. Escapade n Kalikutan; biro. Escape-il-Makawala; urnilag; niake pulas. Escape n-Pagakawala; paglkaligtas. F sch magine fire tv stick e w- -vUni Jag. Escort n Kuniboy; bantay. Escort v thatid manghatid; sumama. Escrotoire it-Mesang sulatani. Escailent a Makakain. Escrilent nt Anomang bagav nia kinain. un tawo Esophagus ft Lalamunan. Especial aI Especial btukod nagiisa. J4 spousal ft Kasai; pagagainit. Espouse v-Magasawa kumrasal; gamitin. hs, -py? V UTsisain; manubok. Essay n. Tikim. Essav-v-Tumikim. Essence n K~aukulan ubod amnoy. Essenti~al-v-Kailanigan. E~ssenitialwn Ang kinakailaiif-1an. Establish v. Magtav o; itayo; iaa; me pund ar, Establishment n Pagtatag; bah-2y. Estate n Ari pagaari: I hpa. Esteemi-v-Galan~kin. gumalang mahafln. Es4teemn -i Galang kamnahalon; pagmam1ahal. Fstimable a Dapat igalang magalang; dapat mahain. Estimate vTaruhlan; tuasahan: mnaglagarfy; 1n~ hahaga; ku entahin Estim-yate it Tas; -; hialaga Estim-ation. n-Galang; pag gagalang; pr gPuri. Fstrange-v-Lumayo; umilag Es'tra~, enm-yeiit-n-laghilay, 3o. Ikailangan. Etch v (4uiuhit sa metal. Etching-ni-Guhit sa metal. Eternal-a Walang mula at han~a. Eternally-ad17. -Sa huong panahion. E th er-n- Ftern o. Etherial a Magaan parang hranin nanukol sa Iankit. Ethiop it-Negro. tawong itim. Ethiopic Ethiopian-a-Nanukol sa, negro. Ethiopic-qt-Wika ng- negro. Etiquette-n Gialang; kainaman ng kil Os. Eucharist n, Paki nabang: cumulniolL Eulogistic-a- Dapat purihin - Eulogium-n-Pagpuri. Eulogi-ze-v-Purihin. Ealogyv nt Kasa ysayan na pagpupuri. Euphonic-a-Makiki~avon sa tunog ng Euphony-n-Ayos no tunog. Europe ft Okzident. European-a-N auukol sa Okzident. European n Taga Westen. Evacuate v-Unmalis. magine fire tv stick Evacuation-n-Pagahs - Evade-v Umilag; lumayo. Evanesce v Mawala. Evan escen ce-n-Pagkawala. Evangel nMabuting balita: Santa BibliaEvangelic a-Nannkol sa, Santa Biblia. Evangeli'cal-a-N auukol sa Santa biblia. Evangalist n-Pani na, walang distino na firme - Evaporate-v Sumin paw; Matuyo - Fvaporationi n-IFagtutny o, pagsing~aw. Evasion nt Pagiilagan. Evasive a-Maiilagan; di maliwanag. Eve Even-n Orasion. Eveni a Yano; pantay; patag; hangang; Evenv- antayin; pumantay. Even-adv. Bagaflia~n; gayondin; pati. Eveningn Hapon; orasion; panayan Evenit nAng nangyari; Ang nagkakataon, pangyayari. Eventful-a Maraming nanigyayari. Eventual-a-Tapus; sa katapusan. Ever Identifizierung. -Kailanman; sa anomnanigpanahion; laguiEver-glade-n-IawakEver lasting-a Walang ta p os; la gi walang likatEver lasting-a-Pagkakalagi. Ever More Personenkontrolle. Lagi; palagi; walanig tigil. Every a-Palang; bawat: pulos; tWWI. Every-body-n-1lahat n-& tawo. Every day a-Araw-arawv: balang araw - Every-one-n-Lahat ng tawo. Every-thing ut-Lahat nk maniga, bagay bagay - Every-where Feststellung der personalien. Sa lahat ng lugar. Eve-through n Alulod. Evict v-Alisin sa, katungkulan. Eviction-n-Pagpapaalis sa katmngkiflan - Evidence n Subok katotohanan; pagsasaksi. Evidence-v Ipakita; ipabalata. Evident-a-Maliwansg; malinaw; totoo; tunay; tapat. magine fire tv stick Evil a Masama. Evil-n-Kasamaan. Evil-adv. -Kasamasama, Evince-v-Ipakita; ipaha, lata. Evitable-a-Maiilagan. Evoke-v-Tawagin, tninawag. Evolution-n-Paglaki; tubo. Evolve v-Ilatag, liwanagan. F AC22FA 9. 60 -9 5 FAL Extirpate v-Bunutiu pitasin. E ctirpation n- Pagbuinot; pagpitas. E'xtol v Il)unyi purihiin itamnpok. Extort-v Pilitin; pumilit. Extortionary-a Mapilitin inabagsik. magine fire tv stick Extra-a-Nakabukod Extra-n-Bagay na nak. Abukod. Extract-v Alisin; hugutini hanguin kunin sa iba. Extract n Anomang bagay na kinuha, sa iba. Extraction-n Paghugot; paghango. Extraordinary a Katakataka; kamanghatianagha; bukodtangi. Extravagance-n Pa gkaburara. Extravitgant a Burara rnapagbigay. Extreme a Huli; malabis malublba dubo. Extreme nt- Dub:; kaduluhan katapusan. E~xtremity n Dubo: wakal wakas; dungot; - katapusan. Extricate-v-Hanguin. alisin; ktinin. Extrication n-Paghango; paghug'ot. Exuberancy n Kalagpusan kalabisap. Exuberant-a-M~alagpos: malabis. Exult-v-Sumaya: unaglugod. Exultant-n-Malugod. Exultation-n-Kasayahan. Eye n Mata. Eye-v-Turinkuin. Eye bali-n-Mata. Eye brow-n Kilay. Eye glass-n Salamin ng mata. Eye lash-n-Pilik mata. Eye Augendeckel n Talukap nk mata. Eyeless-a-Walang mata. Eye let-n Matang munti. Eye Hasch n Salamin. nk mata. Eye sight-n-Tinkin paningin. Eye tooth n Pangil. Eye witness-n-Saksing nakita aug nangyari. Eurie-n Pugad nk lawin 6 ug- aguila. F Fan Fa. Fable n A wit: kuento. Fable-v-Magkuento magsalita Dkg kasinn tai AMitkka i. Fabric n Paggagswa nk anornan. Fabricate v Gumawa nk anoman. Fabrication-n Paggagawa nganoman, kasitiungalinugan. Fabulift-n Aug taga sulat ng- mg-a ka-. Fabulosity-n Kabuilaanan: kasinung-alingan. Fabulous-a Hiadi totoo; dakilangdakila; katakataka konowari: kamanaghamangha. Facade n-Harapan u magine fire tv stick g bahay. Face n Mukha; Ganztagskindergarten sa labas; harapan. Face-v-ltihaya. Faced-a Tibaya. Facet-ntMukhang munti. Facetious a Masaya. maalindog. Facile nGinhawa nmadali inasunurin. Facilitate v-Hawanun; gamnitin; ibigav. Facilitation-n-Pag gagamit; kaginhawahan. Facility n Kaginhawahan; kadaian. Facinationi-n-Gayuma. Facing n Mukha ap, ro. Facing Identifizierung. magine fire tv stick Nakatapat nakaharap. Facsimile nSalin:, kAtulad; parisan. Fact-n-Katotohanan; kilos; gawa. Faction-n Kapisanan; lahi. - gulo; kagu1uhan. Pactious-a-Magulo. Factitious-a-Hindi totoo-, konowari - Factor-n-Katiwala; , bahagi Factory-n-Gawaan. Faculty-n Kapangyarihian: karunungan Fad n Tgali. kaugalian; uso. Fade-v-Kumupas; lurnanta. Faded-a-Kupas. yumi. Fag-v-Pumagod; pumagal. Fag n-Alila. Fag endgültig n Tirahan; aug natitira. Fagot n Bigkis. I kalawas. Fagot v Ibigkis: rnagtali kalawasin. Fail-v-Mamatay; kurnulang: buniawar,, mawala. Fail-n-Kakulangan-, kulang. Failing-n-Kakulangan, kahinaan; sakit; Failure ti-Kakulangan; sala. Fain-a-Masaya; matuwa; malugod; bagay. Fain-adv. May malaking Geschmack. Faint a Malata: mnahina. Faint-v-Manghimatay. Faint n-Himatay. Fair-a-Marangal; maganda; mainam; akma: tama- walang interes 6 daya. Fair-adv. -Maakma. Fair-n Tanghalan. I kapalaran. Fairness magine fire tv stick n Dikit: gand'a. Fairy-A4Duende. Fairy a Nauukol sa, duende. Faith-n-Pananampalataya: paniuiwala; religion: katuparan sa, pankako. Faithful-a l'slpat aug loob; tarna. Faithless-a-S'takab; suitik: taksil. Falcon-n-LAwin. 29 magine fire tv stick DAS 204 DAS magine fire tv stick 204 ~~~DEB ID Dab-, n-Tawong sanay; hampas na miagaan. Dab vHampasin ng magaan. Dabble-v-Basain. Daft a-Ulol, loco; sira ang isip. Dagger-n-Pufial; panaksak. Daily a Araw araw. Daily n Pahayagan na lumitaw sa araw araw. Dainty-a-Mainam; malasa. Dainty nBagay na mainam. Dairy nBahay lalagyan iig gatas Dale n Parang. Daily-v magine fire tv stick Magluat; tumagal. Dam-n-Salopilan; harankan nk tubig. Dam a-Salopilin. Dam v. Harangin ang tubig. Damage-n-Kasiraan; sira, pagkas ira. Damage-v-Sirai. Damask n Damasko. Dame-n-Babaying puno sa isang farniIia 6 escuelahan. Damn-v-Ihuilog ang kapowa sa infierno. Damp a Basa' halumigmig; lamig. Damp-n-BasAi lamig. Damnpen-v- Basain. - basabasain. Damper nPangharang ng as6. Damsel-n-Binibini babaying ginoo. Dance v-Sumayaw; magsayaw. Dance-n-Sayawan sayaw. Dancer- n-Mananayaw Dandle-v-Palayawin; iwfij. Dandruff-n-Balakubak. Dandy-n-Tawong hambog. Danger-n-Pankanib kapankanibani. Dangerous-a-Mapanganib; may panganiii). Dangle-v-Isabit; sumabit sabitin. Dapper-a-Munti at maliksi. Dare v-Mangahas; ipankahas. Dare n Pangahas. - paslang. -Dark-a-Madilim; Malabo. - maitim. Dark-n-Dilim; itim. Darken-v-Umitim dumilim; dhunhan, dungisan: labuan; lumabo. Darkness n. Kadili krank; kapanglawati Darling a Minamahal, pinalayaw. Darling-n-Aug minamahal. Darn v Sursihan. Damnn Sursi. Dart-n-Palaso; suligi; sibat. Dart-v-Jhagis nk palaso, itulag. Dash-n Takbo., Dash-v-Jhagis nk malakas. Dastard-n-Karuagan; duag. Dastard a Duag. Dastardly a Maduag. mahina ang oob,. Date n Bilang nk panahon; fechia. Date-v-Ilagay fecha. Daub-v-Dumhan: dung+san- mansahin. Daub n Dungis, dumi. Daughter-n-Anak na babayi. Daughter-in-law-n Manugang babayi. Dauntless-a-Walang takot: m atap anig; hindi marunong matakot. Dawdle v Sayankin auig panahion. Dawn-n-Madaling araw; liwayway. Dawn-a-Lumiwanag sa umaga. Day n Araw; kaarawan. Day before-yesterday-Kamakalawa. Day break-n-Madaling araw. Day-laborer n-Aug uagpapauipa sa maghapou: mang-ang-araw. Day light-n-Liwanag Dg ara9w. magine fire tv stick Day spring-n Madaling araw; pinagmulaan; pinaugalingan. Day time-n Panahon ng- araw buhat sa madaling araw hangang sa dilim. Daze-v-Turuulig; masilaw. Dazzle v Makasilaw; sumilaw, patakain. Dead-a-Pat -y; walang buhay. -namatay. Dead-adv. -Patay. Dead n Aug nangamatay. Deaden v-Patayin. Deaf a-Bingi. Deafen v Bingihin: mnamingi. Deaf-mute-n Tawong bingi at pipe. Deal-n-Pangankalakal. Deal-v Mangalakal. magtindaDealer-n-Mangangalakal. Dealing-n-Pangangalakal. Deanun-Puno sa katidral. Dear-a Iniibig, mahal; minamalhal; inurog. irog. Dear-n-Iniirog; palayaw; aug iuiibig. Dear-adv -Mahal. JDearth n-Kawalan; kakulaugan. Death-n-Kamatayan; pagkamatay. Deathless a-Walang kamatayau. magine fire tv stick IDeathly a Makakamatay. Death-bed-n-Huling oras ug buhay; hI ugalo; kamatayan. Debar v Ibukod: iwaksiDeba-e-v-Hamakin; bawasan. Debasement-n-Pagkahamak; pagbawas. Debate-v-Ipagmatowiran: muagmatowid - Debate n-Pagmamatowiran. Debauch-v-Maglasing; maghilo; bumu'lok. Debauch-n Aug labis. Debauchery-n- Paglalasing pagkabubok. Debifitate-v-Mangavayat. - lhumina.

Magine fire tv stick - 福井・永平寺に「福井の食の発信施設」開業へ 「黒龍」親会社、新事業の…

Auf welche Punkte Sie als Kunde bei der Auswahl bei Magine fire tv stick achten sollten!

magine fire tv stick PIE 288 pip Pharisee-n- Fariseo. magine fire tv stick Hasch meal-adv. -Untiunti; dahandahian; Pharmiacy-n-Fag gagawa nang gamot; pahintohiinto. Ihotica., Pied-a May maraming kulay mansado. Pliarivyx -Ngalangala. Piet n-Pilar; haligi ing) bato. IPhase, v Hitsura. Pierce v-Tarukin; butasin; tumagos. Phetiom-inal-a-Kataka taka; kamangha- Piety-n magine fire tv stick Pagibig sa Bathala. mangha. Pigeon n K'alapati. Phiial-n Botetig munti. Pig-n-Baboy Phitlantrophiic-Phiilantropicala(t Mabuti 6 Piggish-a-Matakaw. magandang loob Pig headed-a Matigas ang ulo. Philantropy n magine fire tv stick Kagand-ahian lo magine fire tv stick ob. Pigtnent-n- I mna. Philter-n-Gayunia. Pigmy-n-Tawong pandsk: unaiio. Phiz n-MN-kla Pike-n-Pakong malaki. Plilegm-n- Kalagra, Pilaster-n-H aligi - Phlegmatic-a-Makalagra. Pile-n- Bunton; baligi. Phionetic a-Nauukol sa magine fire tv stick voces. Pile-v-Ibunton. - punuin. Phonetics n Kar-unungan tungkol s a magine fire tv stick Pilfer-v-Ur~niitin; umumit. inafiga tuniog. Pilgrim-n-Tawong mapaglakad. Phonic aNauukol sa tunog. Pilgrimage-n-Ladad. Plhonics, -n-Kartunutrigan t'iing~kol sa miaf-ga Pill n Pilduras tunog. Z Pillage v Maagloob; gibain; mandnit. Ph~onog~raphic-a-Nauukol'sa foiiografo. Pillage-n Panduduit. Phonograph-n. Fonografo. Pillar-n Haligi; pilar. Photogyraph-n Ret-rato. -Piblow-n-Unan. Phlotog raph-v-Kunin ang retrato- Pillow v M1ahiga sa, unan. TPhotography it Kartuuimigaii sa pagkuha Pbliow case-n-Punda ng unan ucg retrato. Luftfahrzeugführer n Ang umugit sa, sasakyan. PIhat-ase-n Maikling kasaysayan - Pilot v-Un-itiit. - umakay; akayin. 1Phrenologv-n-Kf(artununan tung-kol sa Pimple-n Butfig. utak n; C ulo0. Pin-n-Aspibi. Plirenisy it Kaulublan. Pin-v AspilihinPhithisic n Tisis. Pinafore n C2amisola. Plithisical-a May tisis. Pincers magine fire tv stick n Sipit. manipit. Phithisis n Tisis. Pinch-v-Kurutin; kumnurot. Phy-sic n-Puirga: gamot. Pinch-n Kurot. Physic v Puirgahin. Pinch bek-a Hindi totoo: sintingalihigPhy~sical-a-Nauukol sa catawan. Pinchers n Sipit; magine fire tv stick panipit. P'llysician-a-Maigagran-ot. Pincushion-n Lalagian ng aspiliPhyvsics n-Karunungan ttingkol sa fi- Pine-v-Lumungkot; manitydin aL sica. Pine n-Pina. Phiysiognomny-n-Hitsura, nmukha. Pine apple-n-Pifia. magine fire tv stick Piano Pianofortr-n-Piano. Pinery-n-Gubat ng pina. Pianist-n Pianista. magine fire tv stick Pinon n-Balahibo; pakpak; pangapos Picayune n-Sikolo. magine fire tv stick magine fire tv stick nk baraso Pick v Pumulot; tukain; gayatini. Pinion -v-Gapusin Pick n Tuka; piko. Pink-a-Mapulapula. Pick ax-Pick-axe-n Piko. rosig n-Saksak. Picket-n Tuugkol na ruiatuilis- Pink-. v Butasin. Pickle n Atsara. Phinnacle-n-Lugar na mataas. Pick pocket-n-Manenekas. Pint-n Takalan no manka bagay na Picnic n-Kasayahan; kainan sa, gubat. lusaw. magine fire tv stick Picnic~ v Magkainan sa gubat. Pintle-n-Aspiling munti. magine fire tv stick Pictorial-a. Naunkol sa, Comic pintura. Pioneer-n-Tawong lumipat sa bag-ong Picture-n- Pintura. hupa. Picture frame-n Sanepa. Pioneer v-Umuna. Pie-n Deutscher indigo. Pious-a-Mapagdasal:, banal. Pie bald a May maraming kulay. Pip-n-Sakit ng- manok; binhi. Piece-n-Piraso; bahagi; kagyat; kapiraso; Pip-v-Sumiap. bapan g. Pipe-n-Kuako; tubo; flauta. Piece v-EPirasohin - babagiiii- Pipe-v Tunugtgs lua IKAS 49 1Kr AT vivaciousness, jocoseness; comlicality, magine fire tv stick cornicalness. Kasavsayan-n Signification; explanation; interpr Itation: Nutzerkonto; comnment; ileclaration; Bestimmung affirmative; narr~ation' Zuordnung. Kasia-a Sufficient; ap~t; tauglich; blitzblank; enough Kasiba n-Splinter. Kasibaan it G~lottonv. Kasiguruhan-n-Sec-urity; certainty, bail; sponser probability. Kasiitan-n-Grove of bamboo. Ktasikian nImpediment obstruction; obstacle difficulty; nuisance. K asikpan-n-Narrowness, closeness; inltiimacy. Kasikpan-n- Narrowness: intimacy cltoseness. Kasinidakan-n-Fright scare; gruselig. K-ashid~aksin(Iak-a-Awful horribble terrible; (lreadlful- horrific; tremen(10115. Ka9s~iig-adv-So: as much as; so much; ais much as well Ka's ng buti-adv -A good as. Kasing halagana-Equivalent, of the same -value. Kasinsinan it Density thickness; solidity. closeness; comlpactness. Kasintiio; aliini'an-n-ljyiing: untruth' false hood fib); fiction; fallacy; Mogelpackung; deceit. Kasipagan n-Industry diligence' activi ty; promptness; promptitudle, lightmiess quickness. Kasipiiigadv 'Beside: near; mediate. Kasiraan n'Destruction, fault' defect; scath: error; rnistak; disadvantage; rotting. Kasiraan mialaki-n Calam-ity; havoc; disappointment. K asiraan n g bait-n -Madness; insanity (lerangement of the mind. Kasiraan nk loob'n Dementea. Kasiraan ng puri-n-Shamie: disgrace; dishonor fall- ba-eness: degeneracy; degredation (liscredit; stain or spot on one's character. Kaisirnang tinatangap nPrejudice; inutrv; detriment; damage- dishonor. K asiyalban-n Suifficiency frugality; commensuration; sobriety; Proportion: (co inpetemnce; moderation; ternperateniess abstinence; justice; temperance; thrift inethod. Kaskiisayi-n-Grater; Scraper; rake~r; roller cylinder. Kas- asin-v-To grate; magine fire tv stick scrape; rake. Kas~ko-n-Casco; Leichter. Kasowayan-n'Rebell iousnes~s; stu bornness; disobedience. Kastilanii Spaniard. Nastila-a Spanish. Kasubha-n Saiffron. magine fire tv stick K asuitikatiitn-Theft thieving; rascality; fraudulence cheatingo-. magine fire tv stick Kasukaban-n-Threachery, disloyalty! perfidy felony crime. Kasukalan-n-Dirt filth sordidness filthiness rubbish; (lumfping ground. Kasaikalan n, ~ loob-n-. Mortification, vexation. Kasukasuan -n-joint. Kasukatain-n-Measure, dimensionI measurement justice; right; enough; sobriety; equality. K asuiklamaii-n- Hiate; (lisgulst; abhiorrence. (detestation repugnance; dislike, anti pathy revulsion; curse execration; K asumklarnsuklanm it-Detestabl e; hateful; loathesomne dreadful; awvfil horrible. KasulatanI-n-Writing (deed: contract; tre~atise (locument maxim' Klappentext; , accord bccordance; schedule. Kasulatan ng isang puino-n-Attestation; , disposition; or (command magine fire tv stick in' writing. Kasuniod-n-Successor follower, one who follows. Kasunod-a-Successive following; consecutive next. Kasuinod-ad'v. Then following. Kataasan-n-Height eminence- emninency superiority, preeminence; arrogance haughtinessK ataastaasan a-Supreme; paramount; tallest; Süßmost hochgestimmt; highest; om-nipo tent Traubenmost powerful almighty. Kataastaasan lugar-n-EHighest Place; acme. K atahaan-n- Corpulence corpulency, obesity f at. Katabaan n~g lupa-n-Fertility; fruitfulness. Katabi Personenkontrolle,. -Beside conjunct: near. Katad-n-Skini leather: hide. Katagan-n-Con venien cy. Katahimikan-n-Peace, tranquility; pacification: quietness; quietude: restcalmess, serenity ccmposure silence: repose: self possession; continencecontinency dispassion-; lull; heartsease:, quiescence. Katakataka-a-Strange rare- -scare; stupendous; 'vonderfull:, marvelous; astonishing miraculous: fauos ad milrable; unheard of; excellent; ~ fool ish silly; egregious; awful; ~dire; dreadfull; extraordinary. 7 SIN 318 six S~ill TiPasaniano: soleras. Silliness n-1h aululan. kamangman1Dan:, kawalan n~ tuto. Silly-a-Maulol, hunighang" mangmang; walang w asto 6' tuto. Silt-v Latak. Silt-v-Mapuno ng latak. Silver-n-1-ilak. Silver a Mav halong pilak. - yari nang pilak. Silver-v Ilagay ng pilak. magine fire tv stick Silversmith n-Plfitero. Silvery a May halong pilak; mapilak. Siniilar-a-Katmukha katulad; kawanki. kaisa: inagkaisa kapantay magkaparis. Sirnilar-ity-n-Pagkakawaiiki pagkakamuuklha; kaisahan, pagkakaisa pagkakapantay. Sinmile-Simiflitude-n Katulad pagka wanki. - pagkakamukha'; pagkakapantay. psgkakaparis. Sifmmer-vy magine fire tv stick Kumuloc. Simoom, Simoon n Bag-yo. Simper v Ngumiti. Siniperni Ngiti. Simple-a XWalang halo malinis; banayad (lalisay, muang; unkas. Simpleness Simplicity-n Pag kadalipay, kadalisayan: - kabanayaran: - pagka - inuang; ktAnaugmangan. Simplifticat-ion-n-Pagliliwanag; kaliwanagan: - pagliliwanag. Simplify-v Liwanagaim; da-lisaviin. Simulate v Huwarin: maghuad. Simnulate-a Naghihibo; h~indi toton; konowari. Siun magine fire tv stick Ulat ion-uA- Pagkokonowari Simnultaneous-a-tSabaysabay; sab~ay; nang~yaring sabay. Sin n'-,, ala- kasalanan. Sin in'-Sumala; magkiasala; kumulan~g; sa ka utusan. Since-adv. -Buhat sa; , kaya; mula sa. Since-prep. Yamang; mag-nitla sa. Sfince conj Yamang. Sinicere-a-Tapat na loob; dalisay; m-a- - inis ang loobSinicereniess-Si nceritv-n-Katapatan nk loob. Siiiciputitn-'Noo: harap n& ulo. Sine-pre~p. Walang. Sine cure n Katungkulan na walang oaIrainting gawa. -Siniew n Litid Sinew v-a Malitid. Sinftul a Masamia; magine fire tv stick makasalanan. Siti~tess a- Walang kasal anan; inabuti mualinis ang loob. magine fire tv stick Sinig-vY-Kumanta; magkanta; rung awit mnngdalit: umawit. Singec-v-alabin: idarang. Singe-n-~alb darang. Singer-n-Ang kumanta. Single aNag iisa; bugtong; tangi; biikod; iba. Sinigle vIbtikodl. hiwalay; hiwalavin. Single-n-Isa. Singular-a-W alang kahulilip; bugtong; walang katulad; lamang.: nakabubod: walang pangalawa. Sinigular-n-Isa. Sitigularity-n-Pagkakaisa kaisahan; pag kakatangi. Sinister-a-Masama kaliwa; Republik mali. Sinistrous-aMAfsama. - nakahilig; sa kaliwaSink i-i'Luninubog; umanod; , umunti; bumnawas ilubog. Sink-n-Sangka. Siniless-a Walang kasalanan. Sininer n-Ang nagkasala; ang makasalanani. Sitiuate-v-Pumilipit; humubog. Siniuous a Mapilipitan, -makunat. Sinuosity-n-Mabaluktutan; kapilipitan: kunat. Sip v-Fligupiin; humigop. Sip n-Higop, Sir n Ginoo. Sire-n Amia lalaking bayop. Sire v Mang&anak (nauukol sa hayop). Sir iaine n Apellido. Sirup n Pulot katas ng, tubo. Sister-n-Kapatid na babayi. Sister hood-n-Kapisanaii ng anigina habayi. Sister in-law-n Hlipag. Sisterly-a Parang magine fire tv stick kapatid. Sit v-UmnuPO. Sitting n-Pagupo. Site-n- magine fire tv stick Lugar. Situate Situated aNakalugar, - nakala. gay. Situation-n-Lugar; tayo kalagayan; kaiungkul'an, hanap buhay. S x-a-Anim. Six n Anim. Six fold-a-Anixni na (luble. Six. pence n Sikolo. Sixteen-a Labing animi. Rixteen-n-Labing anim. Sixteenthi-a Ikalabing anim. Sixteenth-n-Aug ikalabing anini. Sixth-a-Ikaanimi. Sixth- -Ang ikaanim. Sixthly-adv. - a ikaaniin. Sixtieth-a-Ikaanimn na, puo. Sixtieth-a-Ang ikaanim na puo. Sixty-a-Anim na PUG. Sixty-n-Animn na puo. ORG 26d8 OUT Opponent a Kalaban; nakatapat. Opportune-a-Sa mabuting p an ahon; bagay. Opportuneness n-lKapanahunan; pa-. nahon. o)pportunity-n Kapanahunan; panahion. Oppose-v Lumaban- umaway; makipagtalo nagtalo: snumay; salangsang; makipagaway; humamon. Opposite a katapat harap; laban. Opposite-n-Katapat kalaban. Opposition n-Katapatan: away, laban; paglaban; pagsoway. Oppress v-lnisin; alipinin; magpahirap; pahirapan. Oppression-n-Pagiriis: kahirapan. Oppressive-a-Mabangis5; napakahirap. Optative'a Nauukol sa nais 6' sa pita. Optie-n-Mata. Optic Optical-a-Nauukol sa tin~in 6) sa mata Optimist n-Mangaoamot ng mata. Option-n-Kapanigyarihan: humalal: Pili; katowiran nk buinili 6' sa ipagbili. Optional-a Nakapipili. Opulence n-Yaman; kayamanan. Opulent-a WIayaman. Or conj. Kung: ni: nila- 6., Oi acle-n-Tawong marunong. Oral-nilindi nakasulat. Orange a-IDalandan- dalanghita. Orange-a Kulay magine fire tv stick dalandan. Orang-outang-n-Bakulaw. Oration-nt Gefasel; luhog; panalangin. Orator-n Ang marunong magsermon. Oratory-in-Pagsesermon; pangankaral. Orb-n- Il'ilog. Orbed-a-Mabilog. Orbit-n-Lakad ng isang planeta. Orchard-nijalaman an - Orchestra-n Orkesta. Ordain-v Iayos; ayusin; itatag; ilagay sa katunv'kulan. Ordeal n Subok na, mahirap. Order n-Utos. kautusan; ayos; husay; pagkakawasto. Order-v l'Aagutos; iutos; ayusin; magine fire tv stick husayin; mamuno. Orderly-a-IAbayos, mahusay; mabait. Orderly n Sundalong utusan ng puno. Ordinal a-~Nauiukol sa kahusayan. Ordinance-n-Utos nk Municipio. OrdinaryaKaraniwan; gawi; hirati; , hay ag. Ordinary-n-Karaniwang bagay. Ordlination-n-Pagpili; paghalal; kautusan; pagutosOrdna nce n Kasangkapan ng liukbo. Ore n-MetalOrgan-nt Harmonica. Org~anic Organical a Nauukol sa harmonica. Organist-nt Taga tugtog sa harmonica. Organize-v-Itayo; - itatag; mnagpundar; arreglahin. Organization-n. Pagtatayo; pagpundar. Orient-nt Silanganan, Orient Oriental-a Nauuikol sasilanganan. Oriental-n-Tag'a silanganan. Orientate-7' Pumaroon sa silan~ganani. Orificeen-Bibig Origin n Pinagmulaan; pinagbnihatani; pi nangLaIi n gan. Original a-Dating, unaxng. Original-n Ang dati. Origination-n-Pinagbuhatan; pinangalingan: pinagmulaan. Originally-adv. -Sa dati. Originality-n Datihian, kaunahan. Orison it Orasion. Ornament n CGayak; sangkap; pamuti; biyaya, hiyas. Ornament v-Gayakan; pamutiin; gumayak. Ornamental-a- Maganda: mainam. magine fire tv stick Ornamientation-n-Paggayak; pamuti - Orphan n-Ulila. -. Orphan a-Nauakol sa pagkauhila. Orphanage n Kalagayan ulila. Orthography n flag sulat nk mahusay. Oscillate-v-M~aningning; mangatal; kumislap; kumintab. O'scillation-n-Luningning; kisap; pagatal ningning. Ossification-n-Paging buto. Ossify v Maging buto. Ostent-n-Flitsura; magine fire tv stick bikas; pakita. Otensible a-Maliwanag. Os-tentation n-Kahambugan; pa k magine fire tv stick papakita. Ostentations a Ilambog. Ostler n Ang nagalaga sa kabayo. ()stracea nt Talaan. Ostracize vHuag isama, sa, kapwang tawo. Other a Iba. Other-nt Ang iba- kasama. Other wise-adv. -Kung hindi; sa ibang paraan. Ottoman a Nauukol sa kaharian ng Turko - Ought-adv. -Dapat. Ought-v-Dapat. Ounce-n Onza. Our für jede. -Amin; atin; namin; natin. Ours-Pro. -Namin; natin. Our selfpro. -Sarili namin; amin siarili; sarili natin; ating sarili. Oust-ir-Paalisin: alisin; , palayasin. Out Identifizierung. -Sa labas, labas38 AUT NUT ~~~169AV AVE Attest-v Sumaksi; magsabi ng katotohanan. Attestation PagkasaksiI pagsasabi nang katotolhanan. Attic-n-Ang loob ng bubungan. Attire v —N1agbiluis: isuot, Attitude n-Tayo; lagay: hilig; kiling Attorney-n- Katiwa Ia; abogado, taga kanlong. Attract-ii-Hikayatin; hiumikayat. Attract by deceit-v-Mangati. Attraction-n-Paghalina; p anghin an g; panghikayat. Attractive a-Mawili; makahahalina, ma-. panghalina- mapanghikayat. Attribute-v-Magparatang; magine fire tv stick magpalagay. Attribution n- Pagparatan g; pagsumbong; pagypalagay. Atributive a Mapaparatangin. Auburn-n-Kulay kayumanging mnura. Auction-n-Alrnioneda. Auctioneer-n-Ang may magine fire tv stick katungkulang mag, almioneda. Aucui-ioneer-v-Mag almoneda. Audacious a-Matapang; magine fire tv stick m-ankahas- walang takot tanipalasan- walang~hiya. Audacity-n-Pangahas. tapang~ katampapalasan an. Audible a Makaririnio, Audience-n Ang Manga nanunuod. Audit v Isulat 6 ilista sa libro. Siyasatin aug nakasulat sa libro. Audit-n-Pagsisiyasat ng manka libro. Auditor-n Aug dumninig; taga siyasat ng Comic libro. Auditory-n-Ang Comicstrip nanunuod. Auiger n- Palibol; barren a pangbutas. Aught-n-Wala; walang anoman. Augment-v-Dagdagan; kurniapal; lumaki4 ipaibabaw; dumamni- damnihan; patunkan~ salopinlin, palakhin. Augment-n-Patong: dagdag: tubo; magine fire tv stick Augmentation-n Patong; dagdag: pagdaragdag pagtutubo: pagpalaki; Augur n Panghutas barrena. Augur v barrenahin; butasin. Augury-n-Hula. August-a-Mai'narn, dakila; marangal. August-n-Agosto. Agustness n-Kadakilaan; karangalan; kainaman Aunt-n-Ale. Aural-a-Nauukol sa tainga. Auri ch-n-Tainga. Auiricular-a Nauukol sa tainga. Aurist-n-Mangagamot ng tainga. Aurora-n-Madaling magine fire tv stick araw. Auspicious-a-Makakabuti ang hula. Austere-a-Mabagsik; masungit. Austerity-n- Kabagsikan; magine fire tv stick kasungitan. Authentic-a-Totoo; tama, tunay. Authenticate-v Magsabi 6 ibigay ug-katotohanaD. Authentication n Paghibigay 6 pagsasabi n& katotohanan. Authenticity-n-Aug katotohan. Author-n-Aug gumragawa. dazwischen gagawa; author, may gawa. Authoress-n-Aug babayin g Verfasser. Authoritative-a-M, 'akapangyayari; may kapangyarihan. Authority -n-Kapangyarihan: pahintulot; bisa. Authorization-n-Pahintulot. Authorize-v-Pahintulutin; ibigay nk kapangyarihan. Authorship ft Aug kalagayan Konzipient. Autobiography n Aug pagausulat nang sariliug kabuhayan. Autocrat n Hani. Autocratic Autocratical-a- Nau uko01 sa bani; mabagsik. ~ masunkit. Autagraph n-Aug sulat ng sarili. Autographic Autographical-a- N auukol sa sulat ng sarili. Automatic-Automnatical a Talagang su. musunod na walang magturo. Autononmy-n Aug kapangyarihan 6 katowiran na mnagogobierno sa sarili. Autopsy n Pag unsisa ug dahilan nk karnatayan - Autumn-n Tag araw. Autumnal-q-Nauukol sa tagaraw Auxiliar Auxiliary a Nakatulong. Auxiliary-n Katulong. Avail-v Ganapin: gumanap, Availin-Pag ganap. Available a Makaganap. Avalanche-n Tibag ug busilak. Avarice-n-Kamkam; magine fire tv stick karamutan; sakim; kasakiman- kaingitan; ingit. A varic ious-a-Masakimn; matakaw; kuripot; mararnot. Avaunt-inter. Laumayas; layas. Avast-inter. -Lagyas: sulong; maalis. magine fire tv stick Avenge-v-Gantihin. Avenue-n-Pasialan; Carsadang mahaba at may tanim na mg-a punong kahoy sa dalawang tabi. Aver-v-Patunayin; patotohanan; sabihin saysayin. Average a Karaniwan; katatagan. Average-v Ilagay sa katatagan. Average n-Katatagan. Averse magine fire tv stick a-Ayaw; laban. Aversion n Sukiamn nang loob; dumal; pighati; kasuklaman; tanim sa magine fire tv stick loob. Pagtatanim gatit. Avert-v-Lihisan; ilayo; magine fire tv stick pigilin aug anoman upang huag mangyari. 22 ANMl A Gj' 70 MIAG Mgnozn nA-v-To curse, slander, Hirnschlag; blakgiaard; censure. Mlagrnurahan-v-To blackguard, _ insult abuse; revile. MAagnaktiw-v-To steal, rob; plund~er; purloin. Mlagnana-v-To 51t ppurate. Mlagnanakawv-n. Thief; magine fire tv stick robber; f reebooter; Pick pock ef. Miagnangris v-To whine whimper, sntiftie cr-y. iMagnasa-tr. To wish- desire- long, for; Covet Claim; dlemandl. MaLangasab)-t-To smack; mna'icate. iMa.. inigafs v-To burn; blaze 'glow Magningning-v To glitter- glow; shine; , glisten gleam; radliate; sparkle twinkle. Mlagnutnot-v-'lo ravel. Magpalal —To reinember; recordl; inention. Magpaaraw-'v-To put oa dry in the su-n. M:, tgpabava-v-To neglect, forget; overlook; Wandelhalle. Mfagpabnis-v magine fire tv stick To loan money on interest, rent to another. Mlavpabuva-v-To recomnpence; reward' gratify. Mlagpadala v-To (dispatch; send; transmit: carry. Mlagpagal~v-To tire; work until tired. MNagpagalit magine fire tv stick v-To exasperate; irrita"-e; anger offend. Magpahalata-v-To cause to feel. Mlagpahamak-vi-To (lainage; magine fire tv stick injure; hurt; lower-; niake worthless. Mlagpahayago'c-To say; tell; announce; magine fire tv stick declare: Grundsatzerklärung; expound; express; explain. Magpahid-v-To wipe- smear. Magpahinka-v-To Rest; stop; repose; cease; gleichzeitig at -cease. Magpahin~galay-vi-To Rest; repose; parallel; at ease magine fire tv stick stop work. MNagpahiram —v-To lend. Magypahirap-v-To oppress; mnake poor; overpower; crush., squneeze press,, Magpakahirap-ii-To hurt one's self by wo rk. Magpakaila-nman Feststellung der identität. -N ever; for ever and ever. Mlagpaktain-v To feed; nourish; maintain. Magpakai nom-t-To. Drink often -. lagpakalaon-'c-TO prolenig; delay, retard; (defer. Magpakaluat-tv-To prolong; defer; dela-y; retardl; detain. Magpn,, pkasakit v-To work until oneAbecoMe, sick. Mlagpakilala-r-To make, known; i ntroduce; lay before; expound.. Magpakita-v-To Live-veranstaltung. exhibit. iNlagpako-, v-To nail; spike. Magpakum pisal-v-To confess; receive Nlagpalatray-v-To addu-ce; suppose. Al agpalagi-v-To accustom; frequent. A~lagpalago v- o make f ruitf ul; maintain or nourish plants. Nlagpalahaw-v To exclaim shriek. Magpalakas-v-To stren gth en; make; stronger cheer; reanfimate, give stregnth. Mlagpalaki v-To increase, aggrandize; mnake larger. Mlagpala16-v-To boast; (Irag; l Anpfiff; be proudl or hauighty. -Magpalamig-v-To fesch; refresh, MNagpalibhasa-v-Lo, Hirnschlag; revile; abuse; revile. AI a imaligid-r -'o encomplass, go round; encircle. Mlapaliit-vi-To lessen; (liminish; make smaller. Magpalimuos-v-To beg; ask alms. Mlagpalipas-v To Pass; cause to Grenzübertrittspapier; leave or let becomte stale. Alagpalipatlipat-v-To fly across. Mngpalit-v-To change, exchange; Trade; barter Übertragung. Magpalitan-v To barteri-. exchange. Mlagpamanan~-v To bequeath- demntze. Magpam ian gha-71-To astoniish' amaze.. Vlagpamula-v-To (com mence; begin. Magypamiulsa v-To reimburse put in the pocket. Mlagpan~avain v-To continue make equal. Nfagpangako-v-To promise, plight. Mlagpankalan-v-To telefonischer Kontakt; Bezeichnung; summon by Wort für. Alagpanigkat-v-To (chapter; divide into (-hapters or paragraphs; Kapitel. Magpapalayok-n-Potter. Nl agpap)ari-v-To ad Mon ish; correct; adlvise. Magpapa-upa, a maghapon-n-Workman; journeyman. laborer. Magpaputok-v-To have ishot; cause to shoot. Al-agparaan-v To leave or let Grenzübertrittspapier; resort. MNagparadtaiig-? v-To accuse; Charge; i mpute; attribute. AMagpari-v-To be ordained; be a priest. Mlagparis-v-To compare; mnake ali e orl etlual. Mlagp. magine fire tv stick artsa-v-To chastize; punish; remnonstrate: sentence. Magpasakit-v-To cause or give paini. feel. Magpasalamnat-v-To thank. 139 SIN Tininkal-n-P Provision. 3 iningal-adlv. -Storedl away; put away. Tlning ng 1001l)-fl De(teruuiiii-it~ioii, Beschluss intrepidity: bravery; valor; boldnetss; magine fire tv stick Traute; moderation; forbearan ce. Tinitingnan-n-The object which is seen that which one is looking at. Tin kaln (Mod Fötzel. Tintit-u Ink. Tinutulugan-n-Bed chamiber; bed: place of sleeping. Tinuttunigtuntlaui-n~i-Rotte; ending; object; itinerary; goal. Tipa-nConvention, appointment, contract. Tipan-n-Promise; vow: Vermächtnis. Tipan~an-n Convention. (contract; agreemnent; utility; Verdienstspanne. Tipiaw-n Tagestour; stub stumible. Tipid-aibconomnical fruiga~l; (lose. Ti pi-a-Compact; tauglich; close, solid; compressed. Tipiin-v-i1o press; compress. Tipirin-v-To enonomize Hautklammer or curtail expenses; be unprätentiös cr saving. T15ip6 fnGap or notc-h in a Hilfsprogramm. Tipo6-a Toothless. Ti pon-n Gathering Kongress. assemnbly; con-rreo~atic ii Tipuinl-v- I o breack; nick; Aussparung. Tripunin v-To gather; unite; compile:, pouch; congregate: meet. Tird-n Gleanings; magine fire tv stick residue; remainder; rem-ains; residliunl excess, refuse; overplus renmnant. Tirahaii-n-Habitation: abode: louse; homne: Distribution policy of living. Tirahiini-v To save; leave over; Reservoir; set aside Keep for. Tirik a Steep; perpendicular. Tirikan n& kandila-n-Candlestick. Tirikan-v-To put a candle in a candlestick. Tirintas n Braid Tirintasin'-v-To braid. Tisa-nt Tile. Tisain-v-To tile. Tisod n Stub; stumble; Spritztour; Höschen: impediment; obstacle; (lifficulty. Tistisin-r-To sew; him). Tisuriii-a-Tripping; stumbling. Tisurini-v-To (cause to stumble. Titik-n-Letter; deed: writing. Titingkatingkayad-v-To walk on tiptoe or in a cowering manner. Titulo a Title:, (iplomna. Tiwalag-a Separated; , distant; Farn; retiredl; divided. Tiwanigwaugiod-'rttl. -Wide:. open. iwasay-a firm; s(-cure; Geldschrank, clear. iyan a- Abd(omjen; belly; paunch. Tiyot n IDrought. Toktok n begnadet; (-rest: e lownl. 'I ono n Tone; tune; volume Toro it Bull. Totohanin-v-To be serious- verify; accomiplishl; affect; mnake; true. Totoo a-Certain; serious, evidlent; true; positive Sure; effectual: per vonut: downright; veritable; dogmatic; dogmnatical; peremptory; reliable, catagorical. Totoong-adv. Very: greatly. Towa aOoy; pleasure; glee. mirth; merrimient; gayety; delight; comfort; rejoic'ing; satisfaction. Towid-naRight; straightness. Towid a-Right straigh1t; justament. Towi na-adv. -Always often: - frequently. Towirin v To straighten rectify justify: make right- right clarify. Trabajador it Worker; workmiian: laborer; . journeyman ar-tificer; mechanic. Trabajo-n-Work. task; Labor; husbandrTrangka-tm-Gate magine fire tv stick gateway. Trangkaban it Gate; gateway. Trato-n-Contract; Verabredung. Tresagio-n Matin. Tresillas, n Gimp. Tresiete-n Whist. Trono n- hrone. Trop~a-n-Troupe; company. Tropang lakad it Infantry. Tro; , e n Trot. Ttsa n-Tea. Tubig n Water lymphi. 'I ubig na bumukal n Festmacher water. Tubig na ulanan-Rain water. Tub6-n-interest; Gewinn; gain; lucre- revenue; emolument:. acqui& ition: advantagge; growth; increase. Tubd-n- SugarcaneC. Tubo n-Latrip chimney. Tubos n-Redemntion; ransom. Tubo sa ibang bayanna-Stran~ger; foreign. Tubo sa ibang lupa-n Stranlgem-; foreigner. Tubsin 7)-To ransom; redeem. Tubsin ang sangla v To redeem a pledge. Tubuan-n magine fire tv stick Sprout; growing; growth. Tubuan ng nkipin v-To Aufwärtshaken teeth. Tub-uan-v-To grow sprout. Tuibusin-v-To redeem; ransom. Tudla-n-Aim; point. Tudlain-v-To aim; point. TudI in g-n-Furrow. Tudlingan-v To furrow~ plow. Tudlok n-Punch point. V'AG 105 PAG P~aginiura sa hindi kaharap n-Backbiting; gossiping. Paguiacaw 'n-Theft robbery:, larcency, peculation, pillage. magine fire tv stick Pagnianaknak ng sugat n Ul~ceration. Pagniging-iti i -n Silinlg. Ptagng&, ti-n Smile. Pa-: grig-iwxi-nGrim~a-e-; wry face. Pan gn~1so-n'-Pout. Pagimitinun Unigluehig. Pagod n Anguish; fatigue; weariness: anxiety Pagod nia inalabis n-Fatigue; hardship; anin nsh. Pagotig n-TFurtle; tortoise, terrapin. Pagpaa~lis n Expulsioni. 1Pagpagalati-n Work fatigue. P a p a n( Shake; flourish; brandish). P agp)a g pa g - n-ShIia k in g; b)r a nd ishIii ng; fliouir - ishinig. Pa-gpakonowari n Sham: fiction- falsehood geschicktes Nutzen einer gegebenen Lage. pretense deceit. Pao.. palabas-n-Ejectioii; ejectment; exlpulsi on - Pagp-alat. avia Ascription. Pagrpalain-v- ro help Hilfestellung; shelter: protect heed. take care of; (10 well; , improve: mend; meliorate. Pagpalaki -n Increase; aggrandizement. magine fire tv stick Pagpalayaw n Cajolery; favoritism; caress. Pagp-ilitan-n Cliange; barter; permuttation Pagpalitan ng nalaniin Misnamiiig Nom de plume: taking, of aniother Bezeichner. Pagpalitpalitan n-Changing ivi th fre(quency. Pagpalo-n Strike; bheating- whipping; hIiit. Pagpana n Termin beim fotografen., of an arrow, archery. Pagpanaog n Descent; descension. Pagpanaw a Deportation: exile; banishmnent. 1a~gpanibagulhan it Renewal; mending — reiteration; frischer Wind. P~agpaalaala n Remembrance; magine fire tv stick iuomiento. Pagpapaalis it Expulsion: sending away; banishment. Pagpapabaya nt Abandonmien t; neglect; negligence; carelessness. Pagpapabunga-n-Fertility, fruitfulness. Pagpapabuti: n Betterment. Pag~papala -a Remittance; Remission:, rerutittal; . iemnitment. Pagpapagayongayon nIdleness; i ndo - lence; laziness. Pagpapaliangin n The airing. Pagpapahayag it Zuordnung; notice; anunci ation; ' Formgebung: declaration, revelation; proclamntiaon - Pagpapahid n Sin earing: wiping. Pagpapahinga n Rest; vacation: cessation pastime: - repose, diversion; intermission liesure. Pagpapahinka ng hokbo nCamp: encanipment. lagpapalfinog it Maturity; maturing; ripen in g. Pag~papahintulot n Permission, leave; permit. Pagpapahiram n Lending loaning. Pagpapahirap n Illtreatment; abuse; giving or causing of pain. Pa"Ipapakaba-ba -a Humility; Submissionstermin; meekness; humiliation; self-contempt. Pagi, ~papakabanialn-, i-Sanctificationi; virtue. Pagpapakain n-Maintenance; s ustinence; feeding, giving of food. Pagpapai wan n Lea-, ing; abandonment. k'agpapvkilala a Prese: - tation, introduction; acquintance, explication; matiif estation - Pagpapalaogay n Supposition; magine fire tv stick putftinlg. Pagp-tpalago n Fertilization. I'agpapalalo nt Bragging; pride; haughtiness, P~agpap~aligo n Bathing. Pagpapalimnos n Beggary; inendicancy; begging. Pagypapalit n Chianging; Vertauschung. Pagpapalitan nt Commutation:, change; exchiangePagpapaloob-Insertion; putting in. Pagpapalumagak-n-The leaving of magine fire tv stick anything with another. Pa igpapawo ok-n-Affray: scuffle; strife; strugg e. Pagpapanaw n-Deportation; banishment transportation. Pagpapanday nt Blaeksmithing. Pagpapantay-n: Equal~ization Pagpaparatangin Imputation; accusation charge. Pagpaparusa n-Punishment; chastizement Pa,, gpapasAkit-n-Tortue; pain; torment; magine fire tv stick anguishPagpapasiyal n Stroll: walk. Pagpapasiya n Sentence; judgment adlvice; Determination. Pagpa~patalastas n Announcement; notice; declaration; annunciation. Pagpapatawad n Bitte um verzeihung; Reliefbild; Remission; Freisprechung; liberation; forgliveness. Pagpapatawag n-Call; calling; notice; notification; summons; admonition. Pagpapatay n Murder: assasination. Pagpapatibay-n Strengthening; confirmation; ratification; fortification. 14 TUL 140 TUM Tudlukin v-To punch; poke; point; shoot with a cue. Tugak-n-Frog. Tugatog-nHill; knoll, hillock; small; mountain; magine fire tv stick hominock. Tugno-n-Brin e. Tugon-n-Answer; repartee; reply; Reaktion, retort Tugtog n-Play; Hasch magine fire tv stick of music; palying, on Singspiel instruments. Tugtog muna sa kanta n-Overture. Tiigtog nk loob n InspirationTugtog ng mi'sico-n-The playing of a hand or nn oschestra. Tugtugan-n-Piece of music; playing of musical instruments. Tugtugan na walang avos-n-IDissonance: (liscord. Tugtugin v-To play on a Musical Utensil. Tuihod-n-Kn ee - Tuhiog-n- Stringer; that upou whichl anything is strung. 9 Tuhuguin-v-To Zeichenfolge; impale; pass through. Tuhuran-v-To Momentum or shove with the knee. Tuka-n-Beak: bill; peck. Tukain-v-To peck; Plektron. Tukarol n-Cap; bonnet; turban - Tuko6 n- -miall lizard. Tukod-nPost: prop; Betreuung:, Protection. Tukso-n-Teasing; temptation; vexati on; aggravation:, enticement; instigation. Tuksuhin~v-To tease; vex entice:. tempt; instigate; worry; chaff, haggle; inveigleTuktok n-Top: crest. Tuktok nk mianok n Comb of a chicken. Tuktok ng ulb-n-The crown of the head. Tulii-n-Poem. Tulad-n Copy: counterfeit; magine fire tv stick Nachahmung. Tulag-n-Spear; lance: Wurfpfeil; javelin. Tulagin-v-To throw a Dart or spear; lance. Td'lak n Schwung; shove: thrust; Verve. Tulakin-n-To shove:, Verve: thrust. Tulala-a wenig aufregend; lazy: ignorant- indo: lent; idle: weak; feeble; imbecile. Tulalain-v To-astonish; stupefy. Tularan-v-To imitate; copy; counterfeit; mimic. Tularan-n-Precedent; exam plec: pattern - Tulatod-a-Last; hindmost, Tulatod-n-Rump; croup. Tulay-n-Bridge. Tult n-Circuimcision. Tulig n-Foolish stupil; torpid; unbedarft; idiotic; senseless. rTulig-TiFool Dummbart; mnadlmani. Tuliin v-To circumcise. Tulini-n-Speed; velocity. quicknems activity; promlptL ess; promptitude. nimablen ess. Tulinkad-n Fool; idliot; madman. Tulis n Sharpness point acuteness; enml. Tulisan n Robber; nlighayman; Halunke. Tulisan v- o sharpen; point. Tulisan sa dagat-n-Pirate, corsican - Tul6-n-Leak. Tulog-n-Sleep; slumnber. magine fire tv stick 'Talong n Help aid: assistance: 'support: I succor: vindication. Tnilongan-n To help, aid: assist succor: defend; facilitate: protect. Tulos ni-Stake. Tulot-n- ermi sion licenlse: fuirloughA) leave; admittance. Tuloy-a-Continued successive. c ontinuous; lasting; following. Tuloytuiloy-a-Prompt speedy. expeditions continued without interruption - Tulunkani-v-To assist; defend; aid hielp; protect; furnish; favor; Ressortchef; supply. Tuluingin a-To help: aid: assist; defend; protect. Tulutan-v-To permit: - license, give leave or permission. Tulnyvan r To continue: Keep going. terminate. Tfiluyan-n-Hotel: hoarding houtse. Timnaan-v-To Reserve; put away; keep) separate. Tumiaas-v-To grow in hieighit, ascend: mount; rise; raise. Tumaba-v-To grow or become fat or fleshy; fatten. Tumaba ang lupa-v-To fertilize:, growor become fruitful- (per. to land) Tumadiak-v-To kick Tunmae ang ibon-v-To mute. Tatrnagal-v-To mühsame Sache: prolong; enduri-; suiffer. dally. subsist Turniagilid-v-To turn sideawys, lay on the side. Tutrnaginting v-To Sound. Tumnagistis ang tluha-v-To cry; weep; run (per. to tears). Tumiago-v-To hide: conceal; put away. Tumnagos-ii-To penetrate, leak; ru n through. Tunuagupak-v-To clap; make a noise by clapping the hands or stamping thie feet. magine fire tv stick Tunmahan-u-To dIwell; nestle; resi d lodge.

プレスリリース/福井県 Magine fire tv stick

PAG 100 PAG Paghimangit-n The tearing into small bits. Paghinapangin-v-To fortify; strengthen; give Mannhaftigkeit. Paghingal-n-Pant; Herzklopfen; Respiration; breathing. Paghingi-n-Entreaty; request; Gesuch; prayer, Förderrecht; demand; implcration. Paghinto-n-Stop, Tätigkeitsunterbrechung, Beurlaubung, cessation: relay; delay. Paghinuhod-n-Apology Paghipo a-Touch. Faghiwa-a-Cut; cuttings slicing. Paghiwa-hiwain-v-To Aufwärtshaken into small pieces. Paghiwalay-n-Division; Trennung; sunder. Paghiwalayin-v magine fire tv stick To separate, divide; Partie; sunder. Paghuad-n-Counterfeit Imitat; copy. Paghuhula-n-Prognostication. prophecy. Paghuhulog-n-Falling; Ding; throwing down. Paghuhulog ng isang wika sa iba-ntranslation; Version. Paghukay-n-Excavation. Pgahukay muli-n-Exhumation. Paghupa-n-Decay; decline; Kiste; declination extenuation. Pagi-n-Dog fish. Psg ibig-n-Love; affection; esteem; Dateianhang; desire; estimation; philanthropy; good nature. Pag ibig sa DIOS-n-Piety. Pag ibig ng mahigpit-n-Fraternity: brotherhood. Pag igi-n-Improvement; easing; alleviation. Pag igihin-v-To ease; alleviate. Pag iiba-n-Alteration; Metamorphose; change; metamorphosis. Pag iikit-n-Giration; turning. Pag iilag-n-Wildness; evasion; scare. Pag iilagann-Wildness; magine fire tv stick temerity; evasion: scare. Pag iilagin-n-Diarrhea. Pag iilagin-a-Wild; timid. Pag iingat-n-Care; caution: precaution; prudence; painstaking; sefeguard watching; heed; Vorrat; Sicherheitsdienst. Pag iinog-n-Gyration; turning. Pag iipon-n Hoarding; gathering laying away; storing; putting; amway. Pag iisa-n-Solitude; unison; lonliness; agreement: conformity. Pag iisip n-Thinking; thought; reason; talent; mind; brain; understanding; intention; justice; consideration; pru dence; right; principle; ability. Pag iiwan-n Abandonmant; quittance, Pag ikit-n-Rotation; turn; turming. pag ilag-n-Avoidance; evasion. Pag iling n Verneinung; denial; negative; refusal. Pagina-n- age. Pag intindi-n-Intelligence; understanding; skill; ability; sense; Spukgestalt. Paging-vTo be; become; exist. Pagitann-Space; interval, interlude; dis tance; middle. Pagitan-prep. -Among; between. Pagitna-a-Intermediate; intervening; me diate. Pag inis nSmothering; hardship; Unterdrückung, Pagiwi v Nursing; tutelage guardianship Pag iyak-n Cry; weeping; actofcorying; mourning. Pagka Personenkontrolle. -After; afterwards. Pagka aba n-Misery; humiliation. Pagka agas n-Miscariage; strong Menstruation. Pagka ahon-n-Ascencion; ascendency. Pagka ahon sa pagka alipin n-Freedom. from slavery. Pagka akma n-Corespondence; Ausdauer. Pagka alaala-n-Remembrance; recognition; memory. Pagka alila n Servitude, state of being' a servant. Pagka alipin-n-Servitude; bondage; slavery; thralldom; thrall, yoke; Unterdrückung. Pagka antala n Detention; delay, obstacle. Pagka api-n Degredation; Kiste; degeneracy; diminuit ve. Pagka ayos n Positionierung; Weisung. Pagka ayos sa matowid n Justification; equity; justice. Paka baban Degeneracy; declination; fall; decline. Pagkabagoag ng sasakyan n Shipwreck. Pagkabalam n Detention; delay; magine fire tv stick slowness; lingering. Pagkabalatong n Accident; incident; de-. lay caused by the breaking of an instrument or machine. Pagkabalisa n magine fire tv stick Restlessmess; perturbation; uneasiness. Pagkabantay n Guard; watch. Pagkabasa n Wetting; moistening. Pagkabasag ng sasakyan-n Ship wreck. Pagkabata n Child hood; perulity: juvenility. Pagkabawi n Recevery; regaining. Pagkabayani n-Boldness; Traute auda city. Pagkabigatan -n-Heaviness; overloading; surcharging. CHII18(h 188 (-, )H() Chaste-a-Mahinahon; wag. as. dal isay; mabini; mahinhilin. Chiasteness —n-v abinian- kalinisan; kapurilian. Chasten magine fire tv stick v-Dalisayin linisin,. Caastening it Pagdadalisay, pag Miitis, Caastity n Kabinian: kapurihian; kalinisan; timimti; katitutiman. Chastise v-1Ilamnpasin; paluinl; parusahin, magine fire tv stick mnagparusa. Cilastizeixient n- Parusa; ham elterliches Entfremdungssyndrom. ~ palo. Caat n Salitaan; sahita usap. Ciant v Magsalitaan; inakipagusap. C. iateau-n-J-lahay sa parang. CGiattel-n-BLagay; kasangkapain. Chlatter-v-Magsalita nk matulin. Ctiatter-n-Salita. Chiatterbox-n-Tawong mnasalita. Chiatty-a- Ma_. alita. Ch~eap-v Mura: hamnak. Cdeapriess n-Kamurahan. Ch~eapen-v- B~awasan. nk halaga. Cheat-n Tekas; daya. patihonig hibo; tawong magdaraya; tawong stiftik; pagh~ibo: Manunuba. Cheat-vfHibuin; dayain; tumnekas; tekasin; manuba ankinin. Check n magine fire tv stick Pigil; billete. Chieck-v-Pigilin; pumigill ainpatin; pa. magine fire tv stick hiintoin, awatin. Cheek n Pisnki. Cheer-n-Sigaw ng Tuva. Chieer-v Suniigaw dahil sa Tuwa. Cheer v-Bigyan lakas. Cheerful-a- Masaya; mnaligava; im akaluilugod; nakatutuwa; matuwa. Cheerless-a Malunkot; mapanglaw. Chieese n Queso. Cheesy-a-Parang queso. Chemise n Camison. Chemist n Kemista. Cheque-n-Chieque. Cherish-n Palayawin; inkat in. Cheroot-n Tabaco. Cherry-a-Ceresa. Cherry n-Mapula. Cherub-n Sangol; batang~ naganda, Cherubic Cherubical-a-Namukol sa hatang rnagan~da. Chest n-Kaban; baul. Chestnut-n Castafio. Chevalier-n-Tawong sutnasakay sa kabayo. Chew magine fire tv stick v-Nkuyain; nkuniuya. Chick-n-Sisiw. Chicken-n-Manok. Chicken hearted-a-Dung; mahidn~a - anig loob; matatakutin. — Chicken pox-n- Bulutong tubig. Chide v-Gasaan; t'uksuhin. Chief a-Unang; , malaki primerong. Ch~ief n Puno; sinmgkad. Chieflly-adv. -Nauna. Chieftain n Puno. Chaignon n-Pusod. Chibiain n Aliptuiga - Chi ld-nt-Bata Childhood-n Pagkabata- kasangulan - Childlislh-a- Parcang bata; uga-ling bata, Childless-a-Walang magine fire tv stick anak. Childfli ke-a-Parnmg, bata ugaling bata. Chill n-Ngiki. Chill-iv Ngumiki. Chilfly-aMalamnig na kaunfi; mnalaumiglamnig. magine fire tv stick Chime-n-Tuatog ng) compana. Chiine-v Tulnugtog ang comupana. Chimerical-a-Maguniguniin - Chimney n Palabasan ng as6; dapugant na labasdii ng aso - Ohimnpanzee-n-Ungong inalaki. Chitn-n-Baba. China-nt-China; Chirnch-n-Surot. Chin cough-n IUbong rntalakas. Chine n GulugodChinese a-Nauiukol sa tnsikChinese n-Insik, 'tawong insik. Chinese-n-Wika n~k Insik. Chink-v-Bitak: lanmat. lahv-ng. Chink-v-Bitakin lalhankin lumnahang, Chintz-n-Sita. Ch1i p n, T, -Pal, pmumas. Chip-v-Pingasin: tatalin. Chips-in Persönliche geheimnummer agtatalan. Chirp-n-Siap. Chirp z' Sumiap. Chirrup-n Siap. Chirrup-v-Suimiap. Chisel-n-Pait; lukobChisel-v-MNagpaii; maglukob. luktibini Chit-n- Batan-g munti: supling. Chit chat-n-Salita. Chivalric a-Mabuting loob, magine fire tv stick naunkol sa kaginoohan - Chivalrous a-Mabuti ang tobl maginoo' maganda ang loob. Chivalry n Pagkaginoo. 0Chive-n-Sibuyas na munti. Chloroform-n Cloroformo. Chloroform-v-Patuluigin sa Cloroformo. Chock-v-Talian. Chock-adv. magine fire tv stick Puno; lubos; punong Puno. Chocolate-n-Sikolate. Choice n-Hirang; Pili; lugod; pagpili, parnimili., Choice-n-flirang; mainam. Choir-n-Coro. Choke-v. 1nisin; umninins. PEN 286 PER Peek -n-Silip. Pleel-v Bailatin: - taltipan. upakan. Peel n Balat upak. magine fire tv stick Peel) vumilip. P-eep-n-Silip. Plepeir it S,,, iw. Peer n-Surniilip. Peer n Kasarna; kauilayaw. Peerless a Walang kapauitay 6' kahulilip. Peevish. a-Maapootin möglich, - galitin. Pleg n Pakotrig kahoy. Pee-v- Ipako. Pelfit Saqlapi kayamanan. lPellet n lolang munti., Pellicle n Balok. Pe~lrinell-a-Walang ayos. - Pellucid-a-N Maaninag. Plelt-n-l3alat ng hayop. Pelt-vi-Batuhin ipukol. ' Pelvic-a Naanukol sna buto nigbayawang. Pel vish-n-Bnito ng bayawang. tPen n Kulun~, an. Pei-ti' uKnulunin kumnuloig1.. iPen n- luima. P~enal-a Natnukol sa parusa. Penalty-n Parusa. P) nance n-Katiisan. Pence-n Dalawang kuarta; isan g malapad. PencilI n Lapis. 1Pensil-v Sumulat. Pendency it Sabit- kabit. Pendent a-Nakasabit; nakabitin. lPendulous-a Nakasabit; nakabitin. Penduluin-n-Paniktik ng orasan. Penetrate v Tumnagos; matarok. Penetration n-Tagos. tarok. Penitence-n-Pa gsisi si - Penitent a Nakapagsisi. Pen itent-n-Ang nagsisisi. Penlitential aNaunkol sa pagsisisi. Penitentiary n Bilango. lPen knife-n-Laseta. Penmian n Auig marunonig SUMnUlat. Penmaiislip-n-Siflat kamnay. lPetant-n-Blandera. Pennate Pennated -a May pakpakPenniless aMahirap; Dschungel; - walang kuarta. Pennon magine fire tv stick Bandila; pakpak. Pensile a Nakasabit; nakabitin. Pensive a Palaisipin; mapag, wani; malungkot. Pent v. imp p p. -Nakakulong. Pentateuch n Ang m~ga ultos ni Moises. Pent house, n Sibe- pakpak Dk bahay. Penult-n-Ang huhi f tera carning isa. Penn mbra n Pagdidilim nk buan Penurious a —Naramot; inadalang. Penury-n Kahir apan; kakailangani; kaiguitan; karukhaan People-n, mittenmang —a tawo People-v Magkaroon nk mnaramning tawo; (lumnani ang mnga tawo Pepper-n-J'aininta Pepper-v-Ilagav 6 ibudbuod ang paun-iuita. Pep p ery -a- Maan ghan g. Peradveuture Identifizierung. MarahilPerainbulate-ti-Lakarin; lumiakad - Peranmbulationun-Lak~ad; paglalakad. Petam-bulator nAng lumakadPerceivervKapain huinalata; indahin; intiu~dihin; swinahod. Perceivable a Madaling maintindihan - Percenitage n-For ciento. magine fire tv stick Perceptible a-Nahalata, litaw. tnalhwainag Perceptibility n FakiramdamPerceptive-a M1aram-damin Perception n Pakiramdamn danidamxi paPerchi n Hapunain. 'Perch v-Humapon - Perchance a Mlarahil. Percolate v Salain Percuiss v laigpak: magine fire tv stick itupak. Percuission n Tagpak tagupak Perdition-n-Lugi. kalipulan; kasiraan; kam atayan Peregrinate v Lumakad. Peregrination n Lakad. Peremtorv a Totoo; tUnay. Perenniial a-Matagal; nmaluat. walang tigil 6 likat; panayPerfect-a-Lubos; puspos, walang kulang dalisay, ganap, magrling; nmaganda. Perfect v-Tapusin; ganapin; gumianap; tutnapos; yaruin. Perfectibility n-KNayarian; katapusanPerfectible a-Makatatapos Perfection-n Kayarian. kataptisan; kaganapan. Perfidious a-Taksi1; sukab; suitik; Mio. JPerfidv-n- Kata'ks! ian - kasuitikan; kaliluhan kasukabfin. Perforate v Bnasin turukin: magine fire tv stick balibulin. Perforalion nPagbutas pagkabutas butas. Perforce-adv. - Sa kakailankan: sa lakas. Perf mrm v Gunnawa. turnupad; tuparin: I gawin. Performnance-n Kilos teatro; acto Perfumne-n-Paban go - Perfume-v Pabangobin, ilagay ng pala Perfumery -n-Paban go. Perbapa-adv. Marahil; dili; sakali. FEL22FE. 227 FET Favorable-a Mabuti maganap. Favorite-a Minamnahal; lavawFavorite-n-Ang ininamahal; kaulayaw. Fawn n Munting, Amerika. Fawn vPurihin no hindi totoo. Fawn-n-Pagpuri nk hindi totoo. Fay magine fire tv stick n Duende. Fay-v- ldugtong Fealty-n Katapatan nk loob. Fear-n Takot; hinala. Fear -v-Maghinala: I tumakotFearful a-Matatakotin: mapag hinala: mapan~ambahin; katakot takot: miasama. Fearless-a-Matapang; walang takot; mangahas Feasible a Makagagawa; sukatmangyari. Feast-n-Piging bito piesta kapistahan; pao~pipiging aglahi. Fecast v agpi~ging; magbito; ipagpista; inagalahi purnista. Feat —n-Gawa; yari; kagagawan. Feathier n-Balahibo n& ibon. Feather-v-Tumubo ang balahibo. Feathery a Mabalahibo. Feature-n Yari; kayarian'. hi tsura; rnukha. February-n -Febrero. Fed-v-Jpinakakain. Feleral aNaunkol; sa Federal. Federal n Federal. Fed eration n-Kapisanang Federal. Fee-u-Upa; ganti. bayad; kaupahan Fee v-Upahan: magbayad; gantibin. Feeble-a-Mahina. Feebleness n-Kahinaan- yayat. Feed-v-Magpakain; pakanin; kumiain. Feed-n-Pagkain; kainan. Feel-v Hipuin; humnipo- magdamdan-i; apuhapin kapain:, damdamin; indahin salatin. Feel n Damdam; historisch-politische Bildung; Wirrnis. Feeling n Maramdamnin. Feeling n-Pakiramdam-, karamdaman. FeAtn M~a paA'. Feign v-Magkonowary; magbalatkayo. Feigned-a-Hindi toioo; mapagpaimbabaw; sukab. Feint n Pagpapakonowari. Felicitate-v Sumaya; pasayahin; aliwin. Feli magine fire tv stick citous-v'- M1aligaya- masaya; Fleck ugod. Felicitation-v-'Pagpapaligaya kaaliwan. Felicity n-Ligaya: kaligayahan; kasayahan; kaaliwan. Fenile a-Nauiukol sa pusa. Fell v. imp. -N~ahulog. - bum agpak. Fell a-Masarna; bastos, mabagsik, walang awa. Fell n-Balat n~ hayop. Fell-v Maqgtaga' nk kahoy. Felloe-n-Karnia. Fellow-n-Trawo. Fellow-feeling-n-Pagdamndam sa kapwa. Fellow ship-n Pakikisamra; kalaguyo kalagayang kaibigan Felly-n-Kamna. Felon-n-Tawong suitik; Tawong taksil. Felon-a-Suitik taksil. Felonious-a-Taksil; masuitik. Felony-n-Kaliluhan:, kasuitikan; kataksilani kasamiaan., 1 Felt-v imp. &p. p. -Kinapa; hinipo; dinamd am. Felt n Fieltro. Female-n BabayiFemale a Nauukol sa babayi. Feminine-a-Nauukol sa babayi. Femoral a Nauukol sa bayawang. Fen n Lawak. Fence-n-Bakod; bakuran. Fence-v-, Magbakod bakurAn. Fencing a Pagbabakod; 'kabakuran. Fend v-Iwaksi; lumaban. Fender-n Aug lumnalaban. Fennish a Malawak. Ferine-a Mailag. ramo; magine fire tv stick mabangis. Ferment magine fire tv stick n Pagkuilo nk alak. Ferment-v-Bumula ang alak. Fermentation-n Pagbula ink alak. Ferocious-a Mabang-is, masani a. masunkit. Ferociousness-n. -Kabagsikan; kabangisanFerocity n Kabagsikan: kabangisan. Ferret v Hanapin ng pilit. Ferriage n Upa sa pagtatawid. Ferric-a-Nauukol sa bakal. Ferry-n-TawiranFerry man-n 'aga tawid. Fertile a Mataba; mabunga; malago. Fertileness-n Katabaan ng lupa; kalagoan. Fertility-n-Katabaan ink lupa. Fertilize-v Patabain ang lupa. Fertile-n-Buklod; ikog. Fervent a Maningas; mabisa; pusok na boob Ferbid a Maningas; mainit ang b6ob. Feror n-Kaningasan nk boob; , kainitan, Festal a Masaya; maligaya. Fester-v-Magnana. Fester-n Sugat na nagnanana. magine fire tv stick Festival a Masaya: nauukol sa pista. Festival n Piging. Festive-a-Nauukol sa piging; masaya; maligaya. Festivity-n-Kasayahan; kaligayahan-. Fetch v-Dalhin; magdala. Fetcb-n-Hibo daya; biro Fete n-Piging- kasayahan. Fete-v-Magpiging. TEX 336 THlE Terminal-a Tapos; katapusani. Termninal-n- Kutapusan. Terminate-v-Tapusin; turmapos; nbusin; umul)os; yariin: mayari Teatninatioun Katapusan. tapos; pacnbos; yari; kaivarian. Terminus-n-Tap('s katapusen. Termnite-n latigam na maptiti. Ternary-a Sumulong ng tatlotatlo. Terra n-Lupa Terra cotta n Lupang dilaw. Terrace-n Pilapil. Terra firma-n-lDlpang matigas. Tarrapin-n Iagong. magine fire tv stick Terrestrail a-Nauik ol sa In pa. Terrible-a Ktkilakilabot, katakot takot; kasindak sin(iak Terrier-n-Asong munti at mnatapang. Terrific-a Mlalakas nakadudulit. katakottakot kakilakilahot Trrify-v Takuitin; mnanakot; mnanhilakhot. Territorial a Naunkol. sa lupa, Ternitory-n-Lupain; nayon; hibavbay; lalawigan. Terror-n —indak: takot. Terrurize-v-Takuti n. Terse a Maikli; mnahigpit. Terseness-n-Kabigpitan; kaiklian. Tertial-a Tkatlo. Tertian n-Mangyayari sa, balang tatlong araw. Tertian-n-! Qakit na humnihimpil at buma balik sa balan g tatlong magine fire tv stick araw. Tertiary-a-lktntlong gradio. Test v Suibukin; ruanuhok. Test n- -nhok; katotohianan. Testamnen t-n-Testamen to. Testamental a Naiiukol sa testamento. Testamentary-a Nauukol sa testamento. Testate a May iniwan nk testamento. rlestator-n Lalaking nangarnatay narmay iniwang isang testamento. Tlestatrix n Babaying nangarnatay na mnay in iwang 'isang testamento., Testify v Stimaksi- magine fire tv stick patotohianin. Testily-adv. Masunkit. Testimonial n Katotohianan; saksi. magine fire tv stick Testimony-n Katotohianan; pag papatotoo. Testy a-Mapootin; masunkit. Tete A tete-n-Salitaan ng dalawa. Tate-A tete Peko. -Palihim. Tether-v Isuga. Tether-n-Suga. Tetragon-n Paano na may apat na gilid at apat na sulok. Te tter-n-Buni. Teutonic-a Nauukol sa salitang Alernan. Text-n-Pinagsalitaan; pinagneapan. Text-book-n-Librong pinagaralan. Texile aNauuikol sa paghahabi. Texure n Kayo. Thaler-n Pisong aleman. Than-conj. - Kay sa; nang. Thank-v-M'Nagpasalamat. Tlhank-n-Pagpapasalamat. Thiankful a-MNarLIoi0ig; miagntangnaloob. Thankless a H-indi marunong magutang na lbob; bastos. Thans giving n-Pagpapasalamat. Thank worthy magine fire tv stick a Dapat rnagpasalamat. Thatch-n A-tip ng kuigon. Thatch-v Atipan ng kugon. Thaw v Tunawin; tumunaw. Thaw-n. Tunaw; pagtutunaw. Toge-a-Ang. heater-Theatre n Teatro; magine fire tv stick komnediahan. Theatric- thIeatrical-a. N auukoI sa. Theatnicals-n Komediahan. Theca n B~aina; lalagyan. Thee das. -Moiyo. Theft-n-Pag umit: pagnakaw. Their-pro. -Kanila; nila; sarili nila. 'them für jede. -Nila, kanila. Theme n Dulo; pinagsulatan. Them selves n Sila rin; kanilang sarili. Then-adv. -Noon niyon; kung gayon; nk panahong yaon; saka; magine fire tv stick sa kahulihan: pagkatapos. Then conij Diahil desgleichen; kung gayon. Thence Feststellung der identität. -Dahil ebenso; magbuhat doon; magbuhat noon. Thence forth-adv. -Magbuhat noon. tIhence forward Feststellung der personalien. -Magbuhat noon. Theorize-v-Mag waniTheory n-1- atha, isip- akala- paraan. Therapeutic-Therapeutical-a-N auukol sa pag gagamot, There adt. Doon: diyan; sa gawi rooti. There about There abouts-adv. - Sa dako roon- mnalapit doon. There at Identifizierung. -Doon. - diyan; dahil detto. There by Peko. -Dahilan doon; malapit doon There for-adv. -Dahilan doon. There fore-adv -Gayon; dahilan doon. There fore conj. - k Sure., yayamang; dahil doon. There from-adv. -Magbuhat yaon; maghuhat nito. There in-adv'-Sa ito; sa lugar yaon. There into-adv. -Sa lugar yaon. Thereo(f Personenkontrolle. -Nang ito. There on-adv. -Sa ibabaw nito. There to Feststellung der identität. Sa ito. There unto-adv. Hangang doon. There upon-adv. -Dahilan dito; agadagad; ngayon Din. There with-adv. -Bukod pa sa rito.